John 1:13

  1:13   3739 οι the ones who 3756 ουκ not 1537 εξ from 129 αιμάτων blood, 3761 ουδέ nor 1537 εκ from 2307 θελήματος will 4561 σαρκός of flesh, 3761 ουδέ nor 1537 εκ from 2307 θελήματος will 435 ανδρός of man, 235 αλλ΄ but 1537 εκ from 2316 θεού God 1080 εγεννήθησαν were born.