John 7

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G3326 na G5023 dezen G4043 [G5707] wandelde G2424 Jezus G1722 in G1056 Galilea G1063 ; want G2309 [G5707] Hij wilde G1722 in G2449 Judea G3756 niet G4043 [G5721] wandelen G3754 , omdat G2453 de Joden G846 Hem G2212 [G5707] zochten G615 [G5658] te doden.
  2 G1161 En G1859 het feest G2453 der Joden G4634 , [namelijk] de [loof] huttenzetting G2258 [G5713] , was G1451 nabij.
  3 G2036 [G5627] Zo zeiden G3767 dan G846 Zijn G80 broeders G4314 tot G846 Hem G3327 [G5628] : Vertrek G1782 van hier G2532 , en G5217 [G5720] ga heen G1519 in G2449 Judea G2443 , opdat G2532 ook G4675 Uw G3101 discipelen G2041 Uw werken G2334 [G5661] mogen aanschouwen G3739 , die G4675 Gij G4160 [G5719] doet.
  4 G1063 Want G3762 niemand G4160 [G5719] doet G5100 iets G1722 in G2927 het verborgen G2532 , en G2212 [G5719] zoekt G846 zelf G1722 G3954 , dat men openlijk G1511 [G5750] van hem spreke G1487 . Indien G5023 Gij deze dingen G4160 [G5719] doet G5319 [G5657] , zo openbaar G4572 Uzelven G2889 aan de wereld.
  5 G1063 Want G3761 H ook G846 Zijn G80 broeders G4100 [G5707] geloofden G3761 niet G1519 in G846 Hem.
  6 G2424 Jezus G3767 dan G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1699 : Mijn G2540 tijd G3768 is nog niet G3918 [G5748] hier G1161 , maar G5212 uw G2540 tijd G2076 [G5748] is G3842 altijd G2092 bereid.
  7 G2889 De wereld G1410 [G5736] kan G5209 ulieden G3756 niet G3404 [G5721] haten G1161 , maar G1691 Mij G3404 [G5719] haat zij G3754 , omdat G1473 Ik G4012 van G846 dezelve G3140 [G5719] getuig G3754 , dat G846 haar G2041 werken G4190 boos G2076 [G5748] zijn.
  8 G305 [G5628] Gaat G5210 gijlieden G1519 op tot G5026 dit G1859 feest G1473 ; Ik G305 [G5719] ga G3768 nog niet G1519 op tot G5026 dit G1859 feest G3754 ; want G1699 Mijn G2540 tijd G3768 is nog niet G4137 [G5769] vervuld.
  9 G1161 En G5023 als Hij deze dingen G846 tot hen G2036 [G5631] gezegd had G3306 [G5656] , bleef Hij G1722 in G1056 Galilea.
  10 G1161 Maar G5613 als G846 Zijn G80 broeders G305 [G5627] opgegaan waren G5119 , toen G305 [G5627] ging Hij G2532 ook G1519 Zelf op tot G1859 het feest G3756 , niet G5320 openlijk G235 , maar G5613 als G1722 in G2927 het verborgen.
  11 G2453 De Joden G3767 dan G2212 [G5707] zochten G846 Hem G1722 in G1859 het feest G2532 , en G3004 [G5707] zeiden G4226 : Waar G2076 [G5748] is G1565 Hij?
  12 G2532 En G2258 [G5713] er was G4183 veel G1112 gemurmels G4012 van G846 Hem G1722 onder G3793 de scharen G3303 . Sommigen G3004 [G5707] zeiden G3754 : G2076 [G5748] Hij is G18 goed G1161 ; en G243 anderen G3004 [G5707] zeiden G3756 : Neen G235 , maar G4105 [G5719] Hij verleidt G3793 de schare.
  13 G3305 Nochtans G2980 [G5707] sprak G3762 niemand G3954 vrijmoediglijk G4012 van G846 Hem G1223 , om G5401 de vrees G2453 der Joden.
  14 G1161 Doch G2235 als het nu G3322 [G5723] in het midden G1859 van het feest G305 [G5627] was, zo ging G2424 Jezus G1519 op in G2411 den tempel G2532 , en G1321 [G5707] leerde.
  15 G2532 En G2453 de Joden G2296 [G5707] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4459 : Hoe G1492 [G5758] weet G3778 Deze G1121 de Schriften G3361 , daar Hij ze niet G3129 [G5761] geleerd heeft?
  16 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hun G2532 , en G2036 [G5627] zeide G1699 : Mijn G1322 leer G2076 [G5748] is G1699 Mijne G3756 niet G235 , maar G3165 Desgenen, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  17 G1437 Zo G5100 iemand G2309 [G5725] wil G846 Deszelfs G2307 wil G4160 [G5721] doen G4012 , die zal van G1322 deze leer G1097 [G5695] bekennen G4220 , of G1537 zij uit G2316 God G2076 [G5748] is G2228 , dan G1473 [of] Ik G575 van G1683 Mijzelven G2980 [G5719] spreek.
  18 G575 Die van G1438 zichzelven G2980 [G5723] spreekt G2212 [G5719] , zoekt G2398 zijn eigen G1391 eer G1161 ; maar G1391 Die de eer G2212 [G5723] zoekt G846 Desgenen, Die Hem G3992 [G5660] gezonden heeft G3778 , Die G2076 [G5748] is G227 waarachtig G2532 , en G3756 geen G93 ongerechtigheid G2076 [G5748] is G1722 in G846 Hem.
  19 G3475 Heeft Mozes G5213 u G3756 niet G3551 de wet G1325 [G5758] gegeven G2532 ? En G3762 niemand G1537 van G5216 u G4160 [G5719] doet G3551 de wet G5101 . Wat G2212 [G5719] zoekt gij G3165 Mij G615 [G5658] te doden?
  20 G3793 De schare G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G2192 [G5719] : Gij hebt G1140 den duivel G5101 ; wie G2212 [G5719] zoekt G4571 U G615 [G5658] te doden?
  21 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G1520 : Een G2041 werk G4160 [G5656] heb Ik gedaan G2532 , en G2296 [G5719] gij verwondert u G3956 allen.
  22 G1223 G5124 Daarom G3475 heeft Mozes G5213 ulieden G4061 de besnijdenis G1325 [G5758] gegeven G3756 [niet G3754 dat G1537 zij uit G3475 Mozes G2076 [G5748] is G235 , maar G1537 uit G3962 de vaderen G2532 ], en G4059 [G5719] gij besnijdt G444 een mens G1722 op G4521 den sabbat.
  23 G1487 Indien G444 een mens G4061 de besnijdenis G2983 [G5719] ontvangt G1722 op G4521 den sabbat G2443 , opdat G3551 de wet G3475 van Mozes G3361 niet G3089 [G5686] gebroken worde G5520 [G5719] ; zijt gij toornig G1698 op Mij G3754 , dat G3650 Ik een gehelen G444 mens G5199 gezond G4160 [G5656] gemaakt heb G1722 op G4521 den sabbat?
  24 G2919 [G5720] Oordeelt G3361 niet G2596 naar G3799 het aanzien G235 , maar G2919 [G5657] oordeelt G1342 een rechtvaardig G2920 oordeel.
  25 G5100 Sommigen G3767 dan G1537 uit G2415 die van Jeruzalem G3004 [G5707] zeiden G2076 [G5748] : Is G3778 Deze G3756 niet G3739 , Dien G2212 [G5719] zij zoeken G615 [G5658] te doden?
  26 G2532 En G2396 ziet G2980 [G5719] , Hij spreekt G3954 vrijmoediglijk G2532 , en G3004 [G5719] zij zeggen G846 Hem G3762 niets G3379 . Zouden nu wel G758 de oversten G230 waarlijk G1097 [G5627] weten G3754 , dat G3778 Deze G230 waarlijk G2076 [G5748] is G5547 de Christus?
  27 G235 Doch G5126 van Dezen G1492 [G5758] weten wij G4159 , van waar G2076 [G5748] Hij is G1161 ; maar G5547 de Christus G3752 , wanneer G2064 [G5741] Hij komen zal G3762 , zo zal niemand G1097 [G5719] weten G4159 , van waar G2076 [G5748] Hij is.
  28 G2424 Jezus G3767 dan G2896 [G5656] riep G1722 in G2411 den tempel G1321 [G5723] , lerende G2532 en G3004 [G5723] zeggende G1492 [G5758] : En gij kent G2504 Mij G2532 , en G1492 [G5758] gij weet G4159 , van waar G1510 Ik ben G2532 ; en G575 Ik ben van G1683 Mijzelven G3756 niet G2064 [G5754] gekomen G235 , maar G2076 [G5748] Hij is G228 waarachtig G3165 , Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft G3739 , Welken G5210 gijlieden G3756 niet G1492 [G5758] kent.
  29 G1161 Maar G1473 Ik G1492 [G5758] ken G846 Hem G3754 ; want G1510 [G5748] Ik ben G3844 van G846 Hem G2548 , en Hij G3165 heeft Mij G649 [G5656] gezonden.
  30 G2212 [G5707] Zij zochten G846 Hem G3767 dan G4084 [G5658] te grijpen G2532 ; maar G3762 niemand G1911 [G5627] sloeg G5495 de hand G1909 aan G846 Hem G3754 ; want G846 Zijn G5610 ure G3768 was nog niet G2064 [G5715] gekomen.
  31 G1161 En G4183 velen G1537 uit G3793 de schare G4100 [G5656] geloofden G1519 in G846 Hem G2532 , en G3004 [G5707] zeiden G3754 : G3752 Wanneer G5547 de Christus G2064 [G5632] zal gekomen zijn G3385 , zal Hij ook G4119 meer G4592 tekenen G4160 [G5692] doen G5130 dan die G3739 , welke G3778 Deze G4160 [G5656] gedaan heeft?
  32 G5330 De Farizeen G191 [G5656] hoorden G3793 , dat de schare G5023 dit G4012 van G846 Hem G1111 [G5723] murmelde G2532 ; en G5330 de Farizeen G2532 en G749 de overpriesters G649 [G5656] zonden G5257 dienaren G2443 , opdat G846 zij Hem G4084 [G5661] grijpen zouden.
  33 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G2089 : Nog G3398 een kleinen G5550 tijd G1510 [G5748] ben Ik G3326 bij G5216 u G2532 , en G5217 [G5719] Ik ga heen G4314 tot G3165 Dengene, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  34 G3165 Gij zult Mij G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G3756 gij zult [Mij] niet G2147 [G5692] vinden G2532 ; en G3699 waar G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1410 [G5736] , kunt G5210 gij G3756 niet G2064 [G5629] komen.
  35 G2453 De Joden G3767 dan G2036 [G5627] zeiden G4314 tot G1438 elkander G4226 : Waar G3195 [G5719] zal G3778 Deze G4198 [G5738] heengaan G3754 , dat G2249 wij G846 Hem G3756 niet G2147 [G5692] zullen vinden G3361 ? G3195 [G5719] Zal Hij G1519 tot G1290 de verstrooide G1672 Grieken G4198 [G5738] gaan G2532 , en G1672 de Grieken G1321 [G5721] leren?
  36 G5101 Wat G2076 [G5748] is G3778 dit G3056 voor een rede G3739 , die G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G3165 : Gij zult Mij G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G3756 zult [Mij] niet G2147 [G5692] vinden G2532 ; en G3699 waar G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1410 [G5736] , kunt G5210 gij G3756 niet G2064 [G5629] komen?
  37 G1161 En G1722 op G2078 den laatsten G2250 dag G3173 , [zijnde] de grote G1859 [dag] van het feest G2476 [G5715] , stond G2424 Jezus G2532 en G2896 [G5656] riep G3004 [G5723] , zeggende G1437 : Zo G5100 iemand G1372 [G5725] dorst G2064 [G5737] , die kome G4314 tot G3165 Mij G2532 en G4095 [G5720] drinke.
  38 G1519 Die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G2531 , gelijkerwijs G1124 de Schrift G2036 [G5627] zegt G4215 , stromen G2198 [G5723] des levenden G5204 waters G1537 zullen uit G846 zijn G2836 buik G4482 [G5692] vloeien.
  39 G1161 [En G5124 dit G2036 [G5627] zeide Hij G4012 van G4151 den Geest G3739 , Denwelken G2983 [G5721] ontvangen G3195 [G5707] zouden G1519 , die in G846 Hem G4100 [G5723] geloven G1063 ; want G40 de Heilige G4151 Geest G2258 [G5713] was G3768 nog niet G3754 , overmits G2424 Jezus G3764 nog niet G1392 [G5681] verheerlijkt was.]
  40 G4183 Velen G3767 dan G1537 uit G3793 de schare G3056 , deze rede G191 [G5660] horende G3004 [G5707] , zeiden G3778 : Deze G2076 [G5748] is G230 waarlijk G4396 de Profeet.
  41 G243 Anderen G3004 [G5707] zeiden G3778 : Deze G2076 [G5748] is G5547 de Christus G1161 . En G243 anderen G3004 [G5707] zeiden G3361 : Zal G1063 dan G5547 de Christus G1537 uit G1056 Galilea G2064 [G5736] komen?
  42 G2036 [G5627] Zegt G1124 de Schrift G3780 niet G3754 , dat G5547 de Christus G2064 [G5736] komen zal G1537 uit G4690 den zade G1138 Davids G2532 , en G575 van G2968 het vlek G965 Bethlehem G3699 , waar G1138 David G2258 [G5713] was?
  43 G1096 [G5633] Er werd G3767 dan G4978 tweedracht G1722 onder G3793 de schare G1223 , om G846 Zijnentwil.
  44 G1161 En G5100 sommigen G1537 van G846 hen G2309 [G5707] wilden G846 Hem G4084 [G5658] grijpen G235 ; maar G3762 niemand G1911 [G5627] sloeg G5495 de handen G1909 aan G846 Hem.
  45 G5257 De dienaars G3767 dan G2064 [G5627] kwamen G4314 tot G749 de overpriesters G2532 en G5330 Farizeen G2532 ; en G1565 die G2036 [G5627] zeiden G846 tot hen G1302 : Waarom G846 hebt gij Hem G3756 niet G71 [G5627] gebracht?
  46 G5257 De dienaars G611 [G5662] antwoordden G3763 : Nooit G444 heeft een mens G3779 alzo G2980 [G5656] gesproken G5613 , gelijk G3778 deze G444 Mens.
  47 G5330 De Farizeen G3767 dan G611 [G5662] antwoordden G846 hun G2532 : Zijt ook G5210 gijlieden G4105 G3361 [G5769] verleid?
  48 G4100 H Heeft G3387 G5100 iemand G1537 uit G758 de oversten G1519 in G846 Hem G4100 [G5656] geloofd G2228 , of G1537 uit G5330 de Farizeen?
  49 G235 Maar G3778 deze G3793 schare G3588 , die G3551 de wet G3361 niet G1097 [G5723] weet G1526 [G5748] , is G1944 vervloekt.
  50 G3530 Nicodemus G3004 [G5719] zeide G4314 tot G846 hen G4314 , welke des G3571 nachts G846 tot Hem G2064 [G5631] gekomen was G5607 [G5752] , zijnde G1520 een G1537 uit G846 hen:
  51 G2919 [G5719] Oordeelt G3361 ook G2257 onze G3551 wet G444 den mens G3362 , tenzij G4386 dat zij eerst G3844 van G846 hem G191 [G5661] gehoord heeft G2532 , en G1097 [G5632] verstaat G5101 , wat G4160 [G5719] hij doet?
  52 G611 [G5662] Zij antwoordden G2532 en G2036 [G5627] zeiden G846 tot hem G3361 : G1488 [G5748] Zijt G4771 gij G2532 ook G1537 uit G1056 Galilea G2045 [G5657] ? Onderzoek G2532 en G2396 zie G3754 , dat G1537 uit G1056 Galilea G3756 geen G4396 profeet G1453 [G5769] opgestaan is.
  53 G2532 En G1538 een iegelijk G4198 [G5675] ging heen G1519 naar G846 zijn G3624 huis.