Mark

DSV_Strongs(i)
  1 G746 Het begin G2098 des Evangelies G2424 van JEZUS G5547 CHRISTUS G5207 , den Zoon G2316 van God.
  2 G5613 Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G1722 in G4396 de profeten G2400 [G5628] : Ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zend G3450 Mijn G32 engel G4253 voor G4675 Uw G4383 aangezicht G3739 , die G4675 Uw G3598 weg G1715 voor G4675 U G2680 [G5692] heen bereiden zal.
  3 G5456 De stem G994 [G5723] des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2090 [G5657] : Bereidt G3598 den weg G2962 des Heeren G4160 [G5720] , maakt G846 Zijn G5147 paden G2117 recht.
  4 G2491 Johannes G1096 [G5633] was G907 [G5723] dopende G1722 in G2048 de woestijn G2532 , en G2784 [G5723] predikende G908 den doop G3341 der bekering G1519 tot G859 vergeving G266 der zonden.
  5 G2532 En G3956 al G2453 G2449 het Joodse G5561 land G1607 H ging G4314 tot G846 hem G1607 [G5711] uit G2532 , en G2415 die van Jeruzalem G2532 ; en G907 H werden G3956 allen G5259 van G846 hem G907 [G5712] gedoopt G1722 in G4215 de rivier G2446 de Jordaan G1843 [G5734] , belijdende G846 hun G266 zonden.
  6 G1161 En G2491 Johannes G2258 [G5713] was G1746 [G5765] gekleed G2574 G2359 met kemelshaar G2532 , en G1193 met een lederen G2223 gordel G4012 om G846 zijn G3751 lenden G2532 , en G2068 [G5723] at G200 sprinkhanen G2532 en G66 wilde G3192 honig.
  7 G2532 En G2784 [G5707] hij predikte G3004 [G5723] , zeggende G3694 : Na G3450 mij G2064 [G5736] komt G2478 , Die sterker G3450 is dan ik G3739 , Wien G3756 ik niet G2425 waardig G1510 [G5748] ben G2955 [G5660] , nederbukkende G2438 , den riem G846 Zijner G5266 schoenen G3089 [G5658] te ontbinden.
  8 G1473 Ik G907 H heb G5209 ulieden G3303 wel G907 [G5656] gedoopt G1722 met G5204 water G1161 , maar G907 H Hij zal G5209 u G907 [G5692] dopen G1722 met G40 den Heiligen G4151 Geest.
  9 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 in G1565 diezelfde G2250 dagen G2424 , dat Jezus G2064 [G5627] kwam G575 van G3478 Nazareth G1056 , [gelegen] in Galilea G2532 , en G907 H werd G5259 van G2491 Johannes G907 [G5681] gedoopt G1519 in G2446 de Jordaan.
  10 G2532 En G2112 terstond G575 , als Hij uit G5204 het water G305 [G5723] opklom G1492 [G5627] , zag Hij G3772 de hemelen G4977 [G5746] opengaan G2532 , en G4151 den Geest G5616 , gelijk G4058 een duif G1909 , op G846 Hem G2597 [G5723] nederdalen.
  11 G2532 En G1096 [G5633] er geschiedde G5456 een stem G1537 uit G3772 de hemelen G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G3450 Mijn G27 geliefde G5207 Zoon G1722 , in G3739 Denwelken G2106 [G5656] Ik Mijn welbehagen heb!
  12 G2532 En G2117 terstond G1544 [G5719] dreef G846 Hem G4151 de Geest G1519 uit in G2048 de woestijn.
  13 G2532 En G2258 [G5713] Hij was G1563 aldaar G1722 in G2048 de woestijn G5062 veertig G2250 dagen G3985 [G5746] , verzocht G5259 van G4567 den satan G2532 ; en G2258 [G5713] was G3326 bij G2342 de wilde gedierten G2532 ; en G32 de engelen G1247 [G5707] dienden G846 Hem.
  14 G1161 En G3326 nadat G2491 Johannes G3860 [G5683] overgeleverd was G2064 [G5627] , kwam G2424 Jezus G1519 in G1056 Galilea G2784 [G5723] , predikende G2098 het Evangelie G932 van het Koninkrijk G2316 Gods.
  15 G2532 En G3004 [G5723] zeggende G3754 : G2540 De tijd G4137 [G5769] is vervuld G2532 , en G932 het Koninkrijk G2316 Gods G1448 [G5758] nabij gekomen G3340 [G5720] ; bekeert u G2532 , en G4100 [G5720] gelooft G1722 , G2098 het Evangelie.
  16 G1161 En G4043 [G5723] wandelende G3844 bij G1056 de Galilese G2281 zee G1492 [G5627] , zag Hij G4613 Simon G2532 en G406 Andreas G846 , zijn G80 broeder G906 [G5723] , werpende G293 het net G1722 in G2281 de zee G1063 [want G2258 [G5713] zij waren G231 vissers];
  17 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G1205 [G5773] : Volgt G3450 Mij G3694 na G2532 , en G4160 [G5692] Ik zal maken G5209 , dat gij G231 vissers G444 der mensen G1096 [G5635] zult worden.
  18 G2532 En G2112 zij, terstond G846 hun G1350 netten G863 [G5631] verlatende G190 H , zijn G846 Hem G190 [G5656] gevolgd.
  19 G2532 En G1564 van daar G3641 een weinig G4260 [G5631] voortgegaan zijnde G1492 [G5627] , zag Hij G2385 Jakobus G3588 , den [zoon G2199 ] van Zebedeus G2532 , en G2491 Johannes G846 , zijn G80 broeder G2532 , en G846 dezelven G1722 in G4143 het schip G1350 hun netten G2675 [G5723] vermakende.
  20 G2532 En G2112 terstond G2564 [G5656] riep Hij G846 hen G2532 ; en G863 [G5631] zij, latende G846 hun G3962 vader G2199 Zebedeus G1722 in G4143 het schip G3326 , met G3411 de huurlingen G565 H , zijn G846 Hem G565 G3694 [G5627] nagevolgd.
  21 G2532 En G1531 [G5736] zij kwamen G1519 binnen G2584 Kapernaum G2532 ; en G2112 terstond G4521 op den sabbatdag G1519 in G4864 de synagoge G1525 [G5631] gegaan zijnde G1321 [G5707] , leerde Hij.
  22 G2532 En G1605 [G5712] zij versloegen zich G1909 over G846 Zijn G1322 leer G1063 ; want G1321 G2258 [G5723] Hij leerde G846 hen G5613 , als G2192 G1849 [G5723] machthebbende G2532 , en G3756 niet G5613 als G1122 de Schriftgeleerden.
  23 G2532 En G2258 [G5713] er was G1722 in G846 hun G4864 synagoge G444 een mens G1722 , met G169 een onreinen G4151 geest G2532 , en G349 [G5656] hij riep uit,
  24 G3004 [G5723] Zeggende G1436 : Laat af G5101 , wat G2254 hebben wij G2532 met G4671 U G2424 [te] [doen], Gij Jezus G3479 Nazarener G2064 [G5627] , zijt Gij gekomen G2248 om ons G622 [G5658] te verderven G1492 [G5758] ? Ik ken G4571 U G5101 , wie G1488 [G5748] Gij zijt G40 , [namelijk] de Heilige G2316 Gods.
  25 G2532 En G2424 Jezus G2008 [G5656] bestrafte G846 hem G3004 [G5723] , zeggende G5392 [G5682] : Zwijg stil G2532 , en G1831 [G5628] ga G1537 uit van G846 hem.
  26 G2532 En G169 de onreine G4151 geest G846 , hem G4682 [G5660] scheurende G2532 , en G2896 [G5660] roepende G3173 met een grote G5456 stem G1831 [G5627] , ging G1537 uit van G846 hem.
  27 G2532 En G2284 H zij werden G3956 allen G2284 [G5681] verbaasd G5620 , zodat G4314 zij onder G848 elkander G4802 [G5721] vraagden G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G2076 [G5748] is G3778 dit G5101 ? Wat G2537 nieuwe G1322 leer G5124 is deze G3754 , dat G2596 Hij met G1849 macht G2532 ook G169 den onreinen G4151 geesten G2004 [G5719] gebiedt G2532 , en G846 zij Hem G5219 [G5719] gehoorzaam zijn!
  28 G1161 En G846 Zijn G189 gerucht G1831 H ging G2117 terstond G1831 [G5627] uit G1519 , in G3650 het gehele G4066 omliggende land G1056 van Galilea.
  29 G2532 En G2112 van stonde aan G1537 uit G4864 de synagoge G1831 [G5631] gegaan zijnde G2064 [G5627] , kwamen zij G1519 in G3614 het huis G4613 van Simon G2532 en G406 Andreas G3326 , met G2385 Jakobus G2532 en G2491 Johannes.
  30 G1161 En G4613 Simons G3994 vrouws moeder G2621 [G5711] lag G4445 [G5723] met de koorts G2532 ; en G2112 terstond G3004 [G5719] zeiden zij G846 Hem G4012 van G846 haar.
  31 G2532 En G4334 [G5631] Hij, tot haar gaande G2902 [G5660] , vatte G846 haar G5495 hand G1453 H , en richtte G846 ze G1453 [G5656] op G2532 ; en G2112 terstond G863 [G5656] verliet G846 haar G4446 de koorts G2532 , en G1247 [G5707] zij diende G846 henlieden.
  32 G1161 Als het nu G3798 avond G1096 [G5637] geworden was G3753 , toen G2246 de zon G1416 [G5627] onderging G5342 [G5707] , brachten zij G4314 tot G846 Hem G3956 allen G2560 , die kwalijk gesteld G2532 , en G1139 [G5740] van den duivel bezeten G2192 [G5723] waren.
  33 G2532 En G3650 de gehele G4172 stad G2258 [G5713] was G1996 [G5772] bijeenvergaderd G4314 omtrent G2374 de deur.
  34 G2532 En G2323 [G5656] Hij genas G4183 er velen G4164 , die door verscheidene G3554 ziekten G2560 kwalijk G2192 [G5723] gesteld waren G2532 ; en G1544 H wierp G4183 vele G1140 duivelen G1544 [G5627] uit G2532 , en G863 H liet G1140 de duivelen G3756 niet G863 [G5707] toe G2980 [G5721] te spreken G3754 , omdat G846 zij Hem G1492 [G5715] kenden.
  35 G2532 En G4404 des morgens vroeg G3029 , als het nog diep G1773 in den nacht G450 [G5631] was, opgestaan zijnde G1831 [G5627] , ging Hij uit G2532 , en G565 [G5627] ging henen G1519 in G2048 een woeste G5117 plaats G4336 [G5711] , en bad G2546 aldaar.
  36 G2532 En G4613 Simon G2532 , en G3326 die met G846 hem G2614 H [waren], zijn G846 Hem G2614 [G5656] nagevolgd.
  37 G2532 En G846 zij Hem G2147 [G5631] gevonden hebbende G3004 [G5719] , zeiden G846 tot Hem G3754 : G2212 [G5719] Zij zoeken G4571 U G3956 allen.
  38 G2532 En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G71 H : Laat ons G1519 in G2192 [G5746] de bijliggende G2969 vlekken G71 [G5725] gaan G2443 , opdat G2546 Ik ook daar G2784 [G5661] predike G1063 ; want G1519 G5124 daartoe G1831 [G5758] ben Ik uitgegaan.
  39 G2532 En G2784 G2258 [G5723] Hij predikte G1722 in G846 hun G4864 synagogen G1519 , door G3650 geheel G1056 Galilea G2532 , en G1544 H wierp G1140 de duivelen G1544 [G5723] uit.
  40 G2532 En G4314 tot G846 Hem G2064 [G5736] kwam G3015 een melaatse G3870 [G5723] , biddende G846 Hem G2532 , en G1120 H vallende G846 voor Hem G1120 [G5723] op de knieen G2532 , en G846 tot Hem G3004 [G5723] zeggende G3754 : G1437 Indien G2309 [G5725] Gij wilt G1410 [G5736] , Gij kunt G3165 mij G2511 [G5658] reinigen.
  41 G1161 En G2424 Jezus G4697 [G5679] , met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde G1614 H , strekte G5495 de hand G1614 [G5660] uit G680 H , en raakte G846 hem G680 [G5662] aan G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2309 [G5719] : Ik wil G2511 [G5682] , word gereinigd!
  42 G2532 En G846 als Hij G2036 [G5631] [dit] gezegd had G565 [G5627] , ging G3014 de melaatsheid G2112 terstond G575 van G846 hem G2532 , en G2511 [G5681] hij werd gereinigd.
  43 G2532 En G846 als Hij hem G1690 [G5666] strengelijk verboden had G1544 H , deed Hij G846 hem G2112 terstond G1544 [G5627] van Zich gaan;
  44 G2532 En G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3708 [G5720] : Zie G3367 , dat gij niemand G3367 iets G2036 [G5632] zegt G235 ; maar G5217 [G5720] ga heen G1166 [G5657] en vertoon G4572 uzelven G2409 den priester G2532 , en G4374 [G5628] offer G4012 voor G4675 uw G2512 reiniging G3475 , hetgeen Mozes G4367 [G5656] geboden heeft G846 , hun G1519 tot G3142 een getuigenis.
  45 G1161 Maar G1831 [G5631] hij uitgegaan zijnde G756 [G5662] , begon G4183 vele dingen G2784 [G5721] te verkondigen G2532 , en G3056 dat woord G1310 [G5721] te verbreiden G5620 , alzo dat G846 Hij G3371 niet meer G5320 openbaar G1519 in G4172 de stad G1410 [G5738] kon G1525 [G5629] komen G235 , maar G2258 [G5713] was G1854 buiten G1722 in G2048 de woeste G5117 plaatsen G2532 ; en G2064 [G5711] zij kwamen G4314 tot G846 Hem G3836 van alle kanten.