Mark

Bulgarian(i) 1 Началото на благовестието на Иисус Христос, Божия Син. 2 Както е писано в книгата на пророк Исая: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред лицето Ти, който ще устрои пътя Ти пред Теб." 3 "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него." 4 Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. 5 И цялата юдейска страна и всичките жители на Ерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. 6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед. 7 И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му. 8 Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух. 9 И през онези дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. 10 И като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че Духът слиза на Него като гълъб. 11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в Теб благоволих. 12 И веднага Духът Го закара в пустинята. 13 И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете, а ангелите Му служеха. 14 А след като Йоан беше предаден на властта, Иисус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: 15 Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието! 16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари. 17 И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора. 18 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха. 19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите. 20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него. 21 И дойдоха в Капернаум. И веднага в съботата Иисус влезе в синагогата и поучаваше. 22 И те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като книжниците. 23 А в синагогата им имаше човек, хванат от нечист дух, който извика и каза: 24 (Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи. 25 Но Иисус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него! 26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27 И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха: Какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядва дори на нечистите духове и те Му се покоряват! 28 И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност. 29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30 А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. 31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше. 32 А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони. 33 И целият град се събра пред вратата. 34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха. 35 А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше. 36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него. 37 И като Го намериха, Му казаха: Всички Те търсят. 38 А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл. 39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните. 40 Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41 А Той го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен. 42 И веднага проказата го остави и той се очисти. 43 И Той веднага го отпрати, като го предупреди строго: 44 Внимавай да не кажеш на никого нищо; но иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 45 А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Иисус не можеше вече да влезе явно в някой град, а стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.