Mark

ABP_GRK(i)
  1 G746 αρχή G3588 του G2098 ευαγγελίου G* Ιησού G5547 Χριστού G5207 υιού G3588 του G2316 θεού
  2 G5613 ως G1125 γέγραπται G1722 εν G3588 τοις G4396 προφήταις G2400 ιδού G1473 εγώ G649 αποστέλλω G3588 τον G32 άγγελόν μου G1473   G4253 προ G4383 προσώπου σου G1473   G3739 ος G2680 κατασκευάσει G3588 την G3598 οδόν σου G1473   G1715 έμπροσθέν G1473 σου
  3 G5456 φωνή G994 βοώντος G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2090 ετοιμάσατε G3588 την G3598 οδόν G2962 κυρίου G2117 ευθείας G4160 ποιείτε G3588 τας G5147 τρίβους αυτού G1473  
  4 G1096 εγένετο Ιωάννης G*   G907 βαπτίζων G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2532 και G2784 κηρύσσων G908 βάπτισμα G3341 μετανοίας G1519 εις G859 άφεσιν G266 αμαρτιών
  5 G2532 και G1607 εξεπορεύετο G4314 προς G1473 αυτόν G3956 πάσα G3588 η G* Ιουδαία χώρα G5561   G2532 και G3588 οι G* Ιεροσολυμίται G2532 και G907 εβαπτίζοντο πάντες G3956   G1722 εν G3588 τω G* Ιορδάνη G4215 ποταμώ G5259 υπ΄ G1473 αυτού G1843 εξομολογούμενοι G3588 τας G266 αμαρτίας αυτών G1473  
  6 G1510.7.3 ην G1161 δε G* Ιωάννης G1746 ενδεδυμένος G2359 τρίχας G2574 καμήλου G2532 και G2223 ζώνην G1193 δερματίνην G4012 περί G3588 την G3751 οσφύν αυτού G1473   G2532 και G2068 εσθίων G200 ακρίδας G2532 και G3192 μέλι G66 άγριον
  7 G2532 και G2784 εκήρυσσε G3004 λέγων G2064 έρχεται G3588 ο G2478 ισχυρότερός G1473 μου G3694 οπίσω G1473 μου G3739 ου G3756 ουκ ειμί G1510.2.1   G2425 ικανός G2955 κύψας G3089 λύσαι G3588 τον G2438 ιμάντα G3588 των G5266 υποδημάτων αυτού G1473  
  8 G1473 εγώ μεν G3303   G907 εβάπτισα G1473 υμάς G1722 εν G5204 ύδατι G1473 αυτός δε G1161   G907 βαπτίσει G1473 υμάς G1722 εν G4151 πνεύματι G39 αγίω
  9 G2532 και G1096 εγένετο G1722 εν G1565 εκείναις G3588 ταις G2250 ημέραις G2064 ήλθεν Ιησούς G*   G575 από G* Ναζαρέθ G3588 της G* Γαλιλαίας G2532 και G907 εβαπτίσθη G5259 υπό G* Ιωάννου G1519 εις G3588 τον G* Ιορδάνην
  10 G2532 και G2112 ευθέως G305 αναβαίνων G575 από G3588 του G5204 ύδατος G1492 είδε G4977 σχιζομένους G3588 τους G3772 ουρανούς G2532 και G3588 το G4151 πνεύμα G5616 ωσεί G4058 περιστεράν G2597 καταβαίνον G1909 επ΄ G1473 αυτόν
  11 G2532 και G5456 φωνή G1096 εγένετο G1537 εκ G3588 των G3772 ουρανών G1473 συ G1510.2.2 ει G3588 ο G5207 υιός μου G1473   G3588 ο G27 αγαπητός G1722 εν G3739 ω G2106 ευδόκησα
  12 G2532 και G2117.1 ευθύς G3588 το G4151 πνεύμα G1473 αυτόν εκβάλλει G1544   G1519 εις G3588 την G2048 έρημον
  13 G2532 και G1510.7.3 ην G1563 εκεί G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2250 ημέρας G5062 τεσσαράκοντα G3985 πειραζόμενος G5259 υπό G3588 του G4567 σατανά G2532 και G1510.7.3 ην G3326 μετά G3588 των G2342 θηρίων G2532 και G3588 οι G32 άγγελοι G1247 διηκόνουν G1473 αυτώ
  14 G3326 μετά δε G1161   G3588 το G3860 παραδοθήναι G3588 τον G* Ιωάννη G2064 ήλθεν ο Ιησούς G3588   G*   G1519 εις G3588 την G* Γαλιλαίαν G2784 κηρύσσων G3588 το G2098 ευαγγέλιον G3588 της G932 βασιλείας G3588 του G2316 θεού
  15 G2532 και G3004 λέγων G3754 ότι G4137 πεπλήρωται G3588 ο G2540 καιρός G2532 και G1448 ήγγικεν G3588 η G932 βασιλεία G3588 του G2316 θεού G3340 μετανοείτε G2532 και G4100 πιστεύετε G1722 εν G3588 τω G2098 ευαγγελίω
  16 G4043 περιπατών δε G1161   G3844 παρά G3588 την G2281 θάλασσαν G3588 της G* Γαλιλαίας G1492 είδε G* Σίμωνα G2532 και G* Ανδρέαν G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G906 βάλλοντας G293 αμφίβληστρον G1722 εν G3588 τη G2281 θαλάσση G1510.7.6 ήσαν γαρ G1063   G231 αλιείς
  17 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G1205 δεύτε G3694 οπίσω G1473 μου G2532 και G4160 ποιήσω G1473 υμάς G1096 γενέσθαι G231 αλιείς G444 ανθρώπων
  18 G2532 και G2112 ευθέως G863 αφέντες G3588 τα G1350 δίκτυα αυτών G1473   G190 ηκολούθησαν G1473 αυτώ
  19 G2532 και G4260 προβάς G1564 εκείθεν G3641 ολίγον G1492 είδεν G* Ιάκωβον G3588 τον G3588 του G* Ζεβεδαίου G2532 και G* Ιωάννην G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G2532 και G1473 αυτούς G1722 εν G3588 τω G4143 πλοίω G2675 καταρτίζοντας G3588 τα G1350 δίκτυα
  20 G2532 και G2112 ευθέως G2564 εκάλεσεν G1473 αυτούς G2532 και G863 αφέντες G3588 τον G3962 πατέρα αυτών G1473   G* Ζεβεδαίον G1722 εν G3588 τω G4143 πλοίω G3326 μετά G3588 των G3411 μισθωτών G565 απήλθον G3694 οπίσω G1473 αυτού
  21 G2532 και G1531 εισπορεύονται G1519 εις G* Καπερναούμ G2532 και G2112 ευθέως G3588 τοις G4521 σάββασιν G1525 εισελθών G1519 εις G3588 την G4864 συναγωγήν G1321 εδίδασκεν
  22 G2532 και G1605 εξεπλήσσοντο G1909 επί G3588 τη G1322 διδαχή αυτού G1473   G1510.7.3 ην γαρ G1063   G1321 διδάσκων G1473 αυτούς G5613 ως G1849 εξουσίαν G2192 έχων G2532 και G3756 ουχ G5613 ως G3588 οι G1122 γραμματείς
  23 G2532 και G1510.7.3 ην G1722 εν G3588 τη G4864 συναγωγή αυτών G1473   G444 άνθρωπος G1722 εν G4151 πνεύματι G169 ακαθάρτω G2532 και G349 ανέκραξε
  24 G3004 λέγων G1436 εα G5100 τι G1473 ημίν G2532 και G1473 σοι G* Ιησού G* Ναζαρηνέ G2064 ήλθες G622 απολέσαι G1473 ημάς G1492 οίδά G1473 σε G5100 τις G1510.2.2 ει G3588 ο G39 άγιος G3588 του G2316 θεού
  25 G2532 και G2008 επετίμησεν G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G3004 λέγων G5392 φιμώθητι G2532 και G1831 έξελθε G1537 εξ G1473 αυτού
  26 G2532 και G4682 σπαράξαν αυτόν G1473   G3588 το G4151 πνεύμα G3588 το G169 ακάθαρτον G2532 και G2896 κράξαν G5456 φωνή G3173 μεγάλη G1831 εξήλθεν G1537 εξ G1473 αυτού
  27 G2532 και G2284 εθαμβήθησαν πάντες G3956   G5620 ώστε G4802 συζητείν G4314 προς G1438 εαυτούς G3004 λέγοντας G5100 τι G1510.2.3 εστι G3778 τούτο G5100 τις G3588 η G1322 διδαχή G3588 η G2537 καινή G3778 αύτη G3754 ότι G2596 κατ΄ G1849 εξουσίαν G2532 και G3588 τοις G4151 πνεύμασι G3588 τοις G169 ακαθάρτοις G2004 επιτάσσει G2532 και G5219 υπακούουσιν G1473 αυτώ
  28 G1831 εξήλθε δε G1161   G3588 η G189 ακοή G1473 αυτού G2117.1 ευθύς G1519 εις G3650 όλην G3588 την G4066 περίχωρον G3588 της G* Γαλιλαίας
  29 G2532 και G2112 ευθέως G1537 εκ G3588 της G4864 συναγωγής G1831 εξελθόντες G2064 ήλθον G1519 εις G3588 την G3614 οικίαν G* Σίμωνος G2532 και G* Ανδρέου G3326 μετά G* Ιακώβου G2532 και G* Ιωάννου
  30 G3588 η δε G1161   G3994 πενθερά G* Σίμωνος G2621 κατέκειτο G4445 πυρέσσουσα G2532 και G2112 ευθέως G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G4012 περί G1473 αυτής
  31 G2532 και G4334 προσελθών G1453 ήγειρεν G1473 αυτήν G2902 κρατήσας G3588 της G5495 χειρός αυτής G1473   G2532 και G863 αφήκεν G1473 αυτήν G3588 ο G4446 πυρετός G2112 ευθέως G2532 και G1247 διηκόνει G1473 αυτοίς
  32 G3798 οψίας δε G1161   G1096 γενομένης G3753 ότε G1416 έδυ G3588 ο G2246 ήλιος G5342 έφερον G4314 προς G1473 αυτόν G3956 πάντας G3588 τους G2560 κακώς G2192 έχοντας G2532 και G3588 τους G1139 δαιμονιζομένους
  33 G2532 και G3588 η G4172 πόλις G3650 όλη G1996 επισυνηγμένη G1510.7.3 ην G4314 προς G3588 την G2374 θύραν
  34 G2532 και G2323 εθεράπευσε G4183 πολλούς G2560 κακώς G2192 έχοντας G4164 ποικίλαις G3554 νόσοις G2532 και G1140 δαιμόνια G4183 πολλά G1544 εξέβαλε G2532 και G3756 ουκ G863 ήφιε G2980 λαλείν G3588 τα G1140 δαιμόνια G3754 ότι G1492 ήδεισαν G1473 αυτόν
  35 G2532 και G4404 πρωϊ G1773 έννυχον G3029 λίαν G450 αναστάς G1831 εξήλθε G2532 και G565 απήλθεν G1519 εις G2048 έρημον G5117 τόπον G2546 κακεί G4336 προσηύχετο
  36 G2532 και G2614 κατεδίωξαν G1473 αυτόν G3588 ο G* Σίμων G2532 και G3588 οι G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  37 G2532 και G2147 ευρόντες G1473 αυτόν G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G3754 ότι G3956 πάντες G2212 ζητούσί G1473 σε
  38 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτοίς G71 άγωμεν G1519 εις G3588 τας G2192 εχομένας G2969 κωμοπόλεις G2443 ίνα G2532 και G1563 εκεί G2784 κηρύξω G1519 εις G3778 τούτο G1063 γαρ G1831 εξελήλυθα
  39 G2532 και G1510.7.3 ην G2784 κηρύσσων G1722 εν G3588 ταις G4864 συναγωγαίς αυτών G1473   G1519 εις G3650 όλην G3588 την G* Γαλιλαίαν G2532 και G3588 τα G1140 δαιμόνια G1544 εκβάλλων
  40 G2532 και G2064 έρχεται G4314 προς G1473 αυτόν G3015 λεπρός G3870 παρακαλών G1473 αυτόν G2532 και G1120 γονυπετών αυτόν G1473   G2532 και G3004 λέγων G1473 αυτώ G3754 ότι G1437 εάν G2309 θέλης G1410 δύνασαί G1473 με καθαρίσαι G2511  
  41 G3588 ο δε G1161   G* Ιησούς G4697 σπλαγχνισθείς G1614 εκτείνας G3588 την G5495 χείρα G680 ήψατο G1473 αυτού G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτώ G2309 θέλω G2511 καθαρίσθητι
  42 G2532 και G2036 ειπόντος αυτού G1473   G2112 ευθέως G565 απήλθεν G575 απ΄ G1473 αυτού G3588 η G3014 λέπρα G2532 και G2511 εκαθαρίσθη
  43 G2532 και G1690 εμβριμησάμενος G1473 αυτώ G2112 ευθέως G1544 εξέβαλεν αυτόν G1473  
  44 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτώ G3708 όρα G3367 μηδενί G3367 μηδέν G2036 είπης G235 αλλ΄ G5217 ύπαγε G4572 σεαυτόν G1166 δείξον G3588 τω G2409 ιερεί G2532 και G4374 προσένεγκε G4012 περί G3588 του G2512 καθαρισμού σου G1473   G3739 α G4367 προσέταξε Μωσής G*   G1519 εις G3142 μαρτύριον G1473 αυτοίς
  45 G3588 ο δε G1161   G1831 εξελθών G756 ήρξατο G2784 κηρύσσειν G4183 πολλά G2532 και G1310 διαφημίζειν G3588 τον G3056 λόγον G5620 ώστε G3371 μηκέτι G1473 αυτόν δύνασθαι G1410   G5320 φανερώς G1519 εις G4172 πόλιν G1525 εισελθείν G235 αλλ΄ G1854 έξω G1722 εν G2048 ερήμοις G5117 τόποις G1510.7.3 ην G2532 και G2064 ήρχοντο G4314 προς G1473 αυτόν G3836 πανταχόθεν