Mark 3

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1525 εισήλθε G3825 πάλιν G1519 εις G3588 την G4864 συναγωγήν G2532 και G1510.7.3 ην G1563 εκεί G444 άνθρωπος G3583 εξηραμμένην G2192 έχων G3588 την G5495 χείρα
  2 G2532 και G3906 παρετήρουν αυτόν G1473   G1487 ει G3588 τοις G4521 σάββασι G2323 θεραπεύσει G1473 αυτόν G2443 ίνα G2723 κατηγορήσωσιν G1473 αυτού
  3 G2532 και G3004 λέγει G3588 τω G444 ανθρώπω G3588 τω G3583 εξηραμμένην G2192 έχοντι G3588 την G5495 χείρα G1453 έγειραι G1519 εις G3588 το G3319 μέσον
  4 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτοίς G1832 έξεστι G3588 τοις G4521 σάββασιν G15 αγαθοποιήσαι G2228 η G2554 κακοποιήσαι G5590 ψυχήν G4982 σώσαι G2228 η G615 αποκτείναι G3588 οι δε G1161   G4623 εσιώπων
  5 G2532 και G4017 περιβλεψάμενος G1473 αυτούς G3326 μετ΄ G3709 οργής G4818 συλλυπούμενος G1909 επί G3588 τη G4457 πωρώσει G3588 της G2588 καρδίας αυτών G1473   G3004 λέγει G3588 τω G444 ανθρώπω G1614 έκτεινον G3588 την G5495 χείρά σου G1473   G2532 και G1614 εξέτεινε G2532 και G600 αποκατεστάθη G3588 η G5495 χειρ αυτού G1473   G5199 υγιής G5613 ως G3588 η G243 άλλη
  6 G2532 και G1831 εξελθόντες G3588 οι G* Φαρισαίοι G2112 ευθέως G3326 μετά G3588 των G* Ηρωδιανών G4824 συμβούλιον G4160 εποίουν G2596 κατ΄ G1473 αυτού G3704 όπως G1473 αυτόν απολέσωσι G622  
  7 G2532 και G3588 ο G* Ιησούς G402 ανεχώρησε G3326 μετά G3588 των G3101 μαθητών αυτού G1473   G4314 προς G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G4183 πολύ G4128 πλήθος G575 από G3588 της G* Γαλιλαίας G190 ηκολούθησαν G1473 αυτώ G2532 και G575 από G3588 της G* Ιουδαίας
  8 G2532 και G575 από G* Ιεροσολύμων G2532 και G575 από G3588 της G* Ιδουμαίας G2532 και G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου G2532 και G3588 οι G4012 περί G* Τύρον G2532 και G* Σιδώνα G4128 πλήθος G4183 πολύ G191 ακούσαντες G3745 όσα G4160 εποίει G2064 ήλθον G4314 προς G1473 αυτόν
  9 G2532 και G2036 είπεν G3588 τοις G3101 μαθηταίς αυτού G1473   G2443 ίνα G4142 πλοιάριον G4342 προσκαρτερή G1473 αυτώ G1223 διά G3588 τον G3793 όχλον G2443 ίνα G3361 μη G2346 θλίβωσιν G1473 αυτόν
  10 G4183 πολλούς γαρ G1063   G2323 εθεράπευσεν G5620 ώστε G1968 επιπίπτειν G1473 αυτώ G2443 ίνα G1473 αυτού άψωνται G680   G3745 όσοι G2192 είχον G3148 μάστιγας
  11 G2532 και G3588 τα G4151 πνεύματα G3588 τα G169 ακάθαρτα G3752 όταν G1473 αυτόν εθεώρει G2334   G4363 προσέπιπτεν G1473 αυτώ G2532 και G2896 έκραζε G3004 λέγοντα G3754 ότι G1473 συ G1510.2.2 ει G3588 ο G5207 υιός G3588 του G2316 θεού
  12 G2532 και G4183 πολλά G2008 επετίμα G1473 αυτοίς G2443 ίνα G3361 μη G1473 αυτόν G5318 φανερόν G4160 ποιήσωσι
  13 G2532 και G305 αναβαίνει G1519 εις G3588 το G3735 όρος G2532 και G4341 προσκαλείται G3739 ους G2309 ήθελεν αυτός G1473   G2532 και G565 απήλθον G4314 προς G1473 αυτόν
  14 G2532 και G4160 εποίησε G1427 δώδεκα G2443 ίνα G1510.3 ώσι G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G2443 ίνα G649 αποστέλλη G1473 αυτούς G2784 κηρύσσειν
  15 G2532 και G2192 έχειν G1849 εξουσίαν G2323 θεραπεύειν G3588 τας G3554 νόσους G2532 και G1544 εκβάλλειν G3588 τα G1140 δαιμόνια
  16 G2532 και G2007 επέθηκε G3588 τω G* Σίμωνι G3686 όνομα G* Πέτρον
  17 G2532 και G* Ιάκωβον G3588 τον G3588 του G* Ζεβεδαίου G2532 και G* Ιωάννην G3588 τον G80 αδελφόν G3588 του G* Ιακώβου G2532 και G2007 επέθηκεν G1473 αυτοίς G3686 ονόματα G* Βοανεργές G3739 ο G1510.2.3 εστιν G5207 υιοί G1027 βροντής
  18 G2532 και G* Ανδρέαν G2532 και G* Φίλιππον G2532 και G* Βαρθολομαίον G2532 και G* Ματθαίον G2532 και G* Θωμάν G2532 και G* Ιάκωβον G3588 τον G3588 του G* Αλφαίου G2532 και G* Θαδδαίον G2532 και G* Σίμωνα G3588 τον G* Κανανίτην
  19 G2532 και G* Ιούδαν G* Ισκαριώτην G3739 ος G2532 και G3860 παρέδωκεν αυτόν G1473   G2532 και G2064 έρχονται G1519 εις G3624 οίκον
  20 G2532 και G4905 συνέρχεται G3825 πάλιν G3793 όχλος G5620 ώστε G3361 μη G1410 δύνασθαι G1473 αυτούς G3383 μήτε G740 άρτον G2068 φαγείν
  21 G2532 και G191 ακούσαντες G3588 οι G3844 παρ΄ G1473 αυτού G1831 εξήλθον G2902 κρατήσαι G1473 αυτόν G3004 έλεγον γαρ G1063   G3754 ότι G1839 εξέστη
  22 G2532 και G3588 οι G1122 γραμματείς G3588 οι G575 από G* Ιεροσολύμων G2597 καταβάντες G3004 έλεγον G3754 ότι G* Βεελζεβούλ έχει G2192   G2532 και G3754 ότι G1722 εν G3588 τω G758 άρχοντι G3588 των G1140 δαιμονίων G1544 εκβάλλει G3588 τα G1140 δαιμόνια
  23 G2532 και G4341 προσκαλεσάμενος G1473 αυτούς G1722 εν G3850 παραβολαίς G3004 έλεγεν G1473 αυτοίς G4459 πως G1410 δύναται G4567 σατανάς G4567 σατανάν G1544 εκβάλλειν
  24 G2532 και G1437 εάν G932 βασιλεία G1909 εφ΄ G1438 εαυτήν G3307 μερισθή G3756 ου δύναται G1410   G2476 σταθήναι G3588 η G932 βασιλεία εκείνη G1565  
  25 G2532 και G1437 εάν G3614 οικία G1909 εφ΄ G1438 εαυτήν G3307 μερισθή G3756 ου δύναται G1410   G2476 σταθήναι G3588 η G3614 οικία εκείνη G1565  
  26 G2532 και G1487 ει G3588 ο G4567 σατανάς G450 ανέστη G1909 εφ΄ G1438 εαυτόν G2532 και G3307 μεμέρισται G3756 ου δύναται G1410   G2476 σταθήναι G235 αλλά G5056 τέλος G2192 έχει
  27 G3756 ου G1410 δύναται G3762 ουδείς G3588 τα G4632 σκεύη G3588 του G2478 ισχυρού G1525 εισελθών G1519 εις G3588 την G3614 οικίαν αυτού G1473   G1283 διαρπάσαι G1437 εάν G3361 μη G4412 πρώτον G3588 τον G2478 ισχυρόν G1210 δήση G2532 και G5119 τότε G3588 την G3614 οικίαν αυτού G1473   G1283 διαρπάσει
  28 G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G3956 πάντα G863 αφεθήσεται G3588 τα G265 αμαρτήματα G3588 τοις G5207 υιοίς G3588 των G444 ανθρώπων G2532 και G988 βλασφημίαι G3745 όσας G302 αν G987 βλασφημήσωσιν
  29 G3739 ος δ΄ G1161   G302 αν G987 βλασφημήση G1519 εις G3588 το G4151 πνεύμα G3588 το G39 άγιον G3756 ουκ έχει G2192   G859 άφεσιν G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G235 αλλ΄ G1777 ένοχός εστιν G1510.2.3   G166 αιωνίου G2920 κρίσεως
  30 G3754 ότι G3004 έλεγον G4151 πνεύμα G169 ακάθαρτον G2192 έχει
  31 G2064 έρχονται ουν G3767   G3588 οι G80 αδελφοί G2532 και G3588 η G3384 μήτηρ αυτόυ G1473   G2532 και G1854 έξω G2476 εστώτες G649 απέστειλαν G4314 προς G1473 αυτόν G5455 φωνούντες G1473 αυτόν
  32 G2532 και G2521 εκάθητο G3793 όχλος G4012 περί G1473 αυτόν G2036 είπον δε G1161   G1473 αυτώ G2400 ιδού G3588 η G3384 μήτηρ σου G1473   G2532 και G3588 οι G80 αδελφοί σου G1473   G1854 έξω G2212 ζητούσί G1473 σε
  33 G2532 και G611 απεκρίθη G1473 αυτοίς G3004 λέγων G5100 τις G1510.2.3 εστιν G3588 η G3384 μήτηρ μου G1473   G2228 η G3588 οι G80 αδελφοί μου G1473  
  34 G2532 και G4017 περιβλεψάμενος G2945 κύκλω G3588 τους G4012 περί G1473 αυτόν G2521 καθημένους G3004 λέγει G2396 ίδε G3588 η G3384 μήτηρ μου G1473   G2532 και G3588 οι G80 αδελφοί μου G1473  
  35 G3739 ος γαρ G1063   G302 αν G4160 ποιήση G3588 το G2307 θέλημα G3588 του G2316 θεού G3778 ούτος G80 αδελφός μου G1473   G2532 και G79 αδελφή G2532 και G3384 μήτηρ G1510.2.3 εστί