Matthew

ABP_GRK(i)
  1 G976 βίβλος G1078 γενέσεως G* Ιησού G5547 Χριστού G5207 υιού G* Δαβίδ G5207 υιού G* Αβραάμ
  2 G* Αβραάμ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ισαάκ G* Ισαάκ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιακώβ G* Ιακώβ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιούδαν G2532 και G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473  
  3 G* Ιούδας δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Φαρές G2532 και G3588 τον G* Ζαρά G1537 εκ G3588 της G* Θάμαρ G* Φαρές δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Εσρώμ G* Εσρώμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αράμ
  4 G* Αράμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αμιναδάβ G* Αμιναδάβ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ναασσών G* Ναασσών δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαλμών
  5 G* Σαλμών δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Βοόζ G1537 εκ G3588 της G* Ραχάβ G* Βοόζ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ωβήδ G1537 εκ G3588 της G* Ρούθ G* Ωβήδ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιεσσαί
  6 G* Ιεσσαί δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Δαβίδ G3588 τον G935 βασιλέα G* Δαβίδ δε G1161   G3588 ο G935 βασιλεύς G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σολομώντα G1537 εκ G3588 της G3588 του G* Ουρίου
  7 G* Σολομών δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ροβοάμ G* Ροβοάμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αβία G* Αβιά δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ασά
  8 G* Ασά δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιωσαφάτ G* Ιωσαφάτ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιωράμ G* Ιωράμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Οζίαν
  9 G* Οζίας δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιωάθαμ G* Ιωάθαμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Άχαζ G* Άχαζ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Εζεκίαν
  10 G* Εζεκίας δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Μανασσή G* Μανασσής δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αμών G* Αμών δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιωσίαν
  11 G* Ιωσίας δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιεχονίαν G2532 και G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G3350 μετοικεσίας G* Βαβυλώνος
  12 G3326 μετά δε G1161   G3588 την G3350 μετοικεσίαν G* Βαβυλώνος G* Ιεχονίας G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαλαθιήλ G* Σαλαθιήλ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ζοροβάβελ
  13 G* Ζοροβάβελ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αβιούδ G* Αβιούδ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελιακείμ G* Ελιακείμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αζώρ
  14 G* Αζώρ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαδώκ G* Σαδώκ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αχείμ G* Αχείμ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελιούδ
  15 G* Ελιούδ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελεάζαρ G* Ελεάζαρ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ματθάν G* Ματθάν δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιακώβ
  16 G* Ιακώβ δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιωσήφ G3588 τον G435 άνδρα G* Μαρίας G1537 εξ G3739 ης G1080 εγεννήθη G* Ιησούς G3004 λεγόμενος G5547 Χριστός
  17 G3956 πάσαι G3767 ουν G3588 αι G1074 γενεαί G575 από G* Αβραάμ G2193 έως G* Δαβίδ G1074 γενεαί G1180 δεκατέσσαρες G2532 και G575 από G* Δαβίδ G2193 έως G3588 της G3350 μετοικεσίας G* Βαβυλώνος G1074 γενεαί G1180 δεκατέσσαρες G2532 και G575 από G3588 της G3350 μετοικεσίας G* Βαβυλώνος G2193 έως G3588 του G5547 Χριστού G1074 γενεαί G1180 δεκατέσσαρες
  18 G3588 του δε G1161   G* Ιησού G5547 Χριστού G3588 η G1083 γέννησις G3779 ούτως ην G1510.7.3   G3423 μνηστευθείσης G1063 γαρ G3588 της G3384 μητρός αυτού G1473   G* Μαρίας G3588 τω G* Ιωσήφ G4250 πριν G3588 η G4905 συνελθείν αυτούς G1473   G2147 ευρέθη G1722 εν G1064 γαστρί G2192 έχουσα G1537 εκ G4151 πνεύματος G39 αγίου
  19 G* Ιωσήφ δε G1161   G3588 ο G435 ανήρ αυτής G1473   G1342 δίκαιος ων G1510.6   G2532 και G3361 μη G2309 θέλων G1473 αυτήν παραδειγματίσαι G3856   G1014 εβουλήθη G2977 λάθρα G630 απολύσαι G1473 αυτήν
  20 G3778 ταύτα G1161 δε G1473 αυτού G1760 ενθυμηθέντος G2400 ιδού G32 άγγελος G2962 κυρίου G2596 κατ΄ G3677 όναρ G5316 εφάνη G1473 αυτώ G3004 λέγων G* Ιωσήφ G5207 υιός G* Δαβίδ G3361 μη φοβηθής G5399   G3880 παραλαβείν G* Μαριάμ G3588 την G1135 γυναίκά σου G1473   G3588 το γαρ G1063   G1722 εν G1473 αυτή G1080 γεννηθέν G1537 εκ G4151 πνεύματός G1510.2.3 εστιν G39 αγίου
  21 G5088 τέξεται δε G1161   G5207 υίον G2532 και G2564 καλέσεις G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G* Ιησούν G1473 αυτός γαρ G1473   G4982 σώσει G3588 τον G2992 λαόν αυτού G1473   G575 από G3588 των G266 αμαρτιών αυτών G1473  
  22 G3778 τούτο δε G1161   G3650 όλον G1096 γέγονεν G2443 ίνα G4137 πληρωθή G3588 το G4483 ρηθέν G5259 υπό G3588 του G2962 κυρίου G1223 διά G3588 του G4396 προφήτου G3004 λέγοντος
  23 G2400 ιδού G3588 η G3933 παρθένος G1722 εν G1064 γαστρί G2192 έξει G2532 και G5088 τέξεται G5207 υιόν G2532 και G2564 καλέσουσι G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G* Εμμανουήλ G3739 ο G1510.2.3 εστι G3177 μεθερμηνευόμενον G3326 μεθ΄ G1473 ημών G3588 ο G2316 θεός
  24 G1326 διεγερθείς G1161 δε G3588 ο G* Ιωσήφ G575 από G3588 του G5258 ύπνου G4160 εποίησεν G5613 ως G4367 προσέταξεν G1473 αυτώ G3588 ο G32 άγγελος G2962 κυρίου G2532 και G3880 παρέλαβε G3588 την G1135 γυναίκα αυτού
  25 G2532 και G3756 ουκ G1097 εγίνωσκεν G1473 αυτήν G2193 έως G3739 ου G5088 έτεκεν G3588 τον G5207 υιόν G1473 αυτής G3588 τον G4416 πρωτότοκον G2532 και G2564 εκάλεσε G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G* Ιησούν