Malachi 4

ABP_GRK(i)
  1 G1360 διότι G2400 ιδού G2250 ημέρα G2064 έρχεται G2545 καιομένη G5613 ως G2823 κλίβανος G2532 και G5392.2 φλέξει αυτούς G1473   G2532 και G1510.8.6 έσονται G3956 πάντες G3588 οι G241 αλλογενείς G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G4160 ποιούντες G459 άνομα G2562 καλάμη G2532 και G381 ανάψει G1473 αυτούς G3588 η G2250 ημέρα G3588 η G2064 ερχομένη G3004 λέγει G2962 κύριος G1411 δυνάμεων G2532 και G3766.2 ου μη G5275 υπολειφθή G1473 αυτών G4491 ρίζα G3761 ουδέ G2814 κλήμα
  2 G2532 και G1473 υμίν G3588 τοις G5399 φοβουμένοις G3588 το G3686 όνομα μου G1473   G393 ανατελεί G2246 ήλιος G1343 δικαιοσύνης G2532 και G2392 ίασις G1722 εν G3588 ταις G4420 πτέρυξιν αυτού G1473   G2532 και G1831 εξελεύσεσθε G2532 και G4640 σκιρτήσετε G5613 ως G3446.2 μοσχάρια G1537 εκ G1199 δεσμών G447 ανειμένα
  3 G2532 και G2662 καταπατήσετε G459 ανόμους G2532 και G1510.8.6 έσονται G4700 σποδός G5270 υποκάτω G3588 των G4228 ποδών υμών G1473   G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα G3739 η G1473 εγώ G4160 ποιώ G3004 λέγει G2962 κύριος G3841 παντοκράτωρ
  4 G3403 μνήσθητε G3588 του G3551 νόμου G* Μωυσή G3588 του G1401 δούλου μου G1473   G2530 καθότι G1781 ενετειλάμην G1473 αυτώ G1722 εν G* Χωρήβ G4314 προς G3956 πάντα G3588 τον G* Ισραήλ G4366.2 προστάγματα G2532 και G2917 κρίματα
  5 G2532 και G2400 ιδού G1473 εγώ G649 αποστελώ G1473 υμίν G* Ηλίαν G3588 τον G4396 προφήτην G4250 πριν G2064 ελθείν G2250 ημέραν G2962 κυρίου G3588 την G3173 μεγάλην G2532 και G2016 επιφανή
  6 G3739 ος G600 αποκαταστήσει G2588 καρδίαν G3962 πατρός G4314 προς G5207 υιόν G2532 και G2588 καρδίαν G444 ανθρώπου G4314 προς G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G3361 μη G2064 ελθών G3960 πατάξω G3588 την G1093 γην G696.2 άρδην