Matthew 3

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν δε G1161   G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G3854 παραγίνεται G* Ιωάννης G3588 ο G910 Βαπτιστής G2784 κηρύσσων G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3588 της G* Ιουδαίας
  2 G2532 και G3004 λέγων G3340 μετανοείτε G1448 ήγγικε G1063 γαρ G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών
  3 G3778 ούτος γαρ G1063   G1510.2.3 εστιν G3588 ο G4483 ρηθείς G5259 υπό G* Ησαϊου G3588 του G4396 προφήτου G3004 λέγοντος G5456 φωνή G994 βοώντος G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2090 ετοιμάσατε G3588 την G3598 οδόν G2962 κυρίου G2117 ευθείας G4160 ποιείτε G3588 τας G5147 τρίβους αυτού G1473  
  4 G1473 αυτός δε G1161   G3588 ο G* Ιωάννης G2192 είχε G3588 το G1742 ένδυμα αυτού G1473   G575 από G2359 τριχών G2574 καμήλου G2532 και G2223 ζώνην G1193 δερματίνην G4012 περί G3588 την G3751 οσφύν αυτού G1473   G3588 η G1161 δε G5160 τροφή αυτού G1473   G1510.7.3 ην G200 ακρίδες G2532 και G3192 μέλι G66 άγριον
  5 G5119 τότε G1607 εξεπορεύετο G4314 προς G1473 αυτόν G* Ιεροσόλυμα G2532 και G3956 πάσα G3588 η G* Ιουδαία G2532 και G3956 πάσα G3588 η G4066 περίχωρος G3588 του G* Ιορδάνου
  6 G2532 και G907 εβαπτίζοντο G1722 εν G3588 τω G* Ιορδάνη G5259 υπ΄ G1473 αυτού G1843 εξομολογούμενοι G3588 τας G266 αμαρτίας αυτων G1473  
  7 G1492 ιδών δε G1161   G4183 πολλούς G3588 των G* Φαρισαίων G2532 και G* Σαδδουκαίων G2064 ερχομένους G1909 επί G3588 το G908 βάπτισμα αυτού G1473   G2036 είπεν G1473 αυτοίς G1081 γεννήματα G2191 εχιδνών G5100 τις G5263 υπέδειξεν G1473 υμίν G5343 φυγείν G575 από G3588 της G3195 μελλούσης G3709 οργής
  8 G4160 ποιήσατε G3767 ουν G2590 καρπούς G514 αξίους G3588 της G3341 μετανοίας
  9 G2532 και G3361 μη G1380 δόξητε G3004 λέγειν G1722 εν G1438 εαυτοίς G3962 πατέρα G2192 έχομεν G3588 τον G* Αβραάμ G3004 λέγω γαρ G1063   G1473 υμίν G3754 ότι G1410 δύναται ο θεός G3588   G2316   G1537 εκ G3588 των G3037 λίθων τούτων G3778   G1453 εγείραι G5043 τέκνα G3588 τω G* Αβραάμ
  10 G2235 ήδη δε G1161   G2532 και G3588 η G513 αξίνη G4314 προς G3588 την G4491 ρίζαν G3588 των G1186 δένδρων G2749 κείται G3956 παν ουν G3767   G1186 δένδρον G3361 μη G4160 ποιούν G2590 καρπόν G2570 καλόν G1581 εκκόπτεται G2532 και G1519 εις G4442 πυρ G906 βάλλεται
  11 G1473 εγώ μεν G3303   G907 βαπτίζω G1473 υμάς G1722 εν G5204 ύδατι G1519 εις G3341 μετάνοιαν G3588 ο δε G1161   G3694 οπίσω G1473 μου G2064 ερχόμενος G2478 ισχυρότερός G1473 μου G1510.2.3 εστίν G3739 ου G3756 ουκ ειμί G1510.2.1   G2425 ικανός G3588 τα G5266 υποδήματα G941 βαστάσαι G1473 αυτός G1473 υμάς βαπτίσει G907   G1722 εν G4151 πνεύματι G39 αγίω G2532 και G4442 πυρί
  12 G3739 ου G3588 το G4425 πτύον G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473   G2532 και G1245 διακαθαριεί G3588 την G257 άλωνα αυτού G1473   G2532 και G4863 συνάξει G3588 τον G4621 σίτον αυτού G1473   G1519 εις G3588 την G596 αποθήκην G3588 το δε G1161   G892 άχυρον G2618 κατακαύσει G4442 πυρί G762 ασβέστω
  13 G5119 τοτε G3854 παραγίνεται G3588 ο G* Ιησούς G575 από G3588 της G* Γαλιλαίας G1909 επί G3588 τον G* Ιορδάνην G4314 προς G3588 τον G* Ιωάννη G3588 του G907 βαπτισθήναι G5259 υπ΄ G1473 αυτού
  14 G3588 ο G1161 δε G* Ιωάννης G1254 διεκώλυεν G1473 αυτόν G3004 λέγων G1473 εγώ G5532 χρείαν G2192 έχω G5259 υπό G1473 σου G907 βαπτισθήναι G2532 και G1473 συ G2064 έρχη G4314 πρός G1473 με
  15 G611 αποκριθείς δε G1161   G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G863 άφες G737 άρτι G3779 ούτω γαρ G1063   G4241 πρέπον εστίν G1510.2.3   G1473 ημίν G4137 πληρώσαι G3956 πάσαν G1343 δικαιοσύνην G5119 τότε G863 αφίησιν G1473 αυτόν
  16 G2532 και G907 βαπτισθείς ο Ιησούς G3588   G*   G305 ανέβη G2117.1 ευθύς G575 από G3588 του G5204 ύδατος G2532 και G2400 ιδού G455 ανεώχθησαν G1473 αυτώ G3588 οι G3772 ουρανοί G2532 και G1492 είδε G3588 το G4151 πνεύμα G3588 του G2316 θεού G2597 καταβαίνον G5616 ωσεί G4058 περιστεράν G2532 και G2064 ερχόμενον G1909 επ΄ G1473 αυτόν
  17 G2532 και G2400 ιδού G5456 φωνή G1537 εκ G3588 των G3772 ουρανών G3004 λέγουσα G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G5207 υιός μου G1473   G3588 ο G27 αγαπητός G1722 εν G3739 ω G2106 ευδόκησα