Matthew 4

ABP_GRK(i)
  1 G5119 τότε G3588 ο G* Ιησούς G321 ανήχθη G1519 εις G3588 την G2048 έρημον G5259 υπό G3588 του G4151 πνεύματος G3985 πειρασθήναι G5259 υπό G3588 του G1228 διαβόλου
  2 G2532 και G3522 νηστεύσας G2250 ημέρας G5062 τεσσαράκοντα G2532 και G3571 νύκτας G5062 τεσσαράκοντα G5305 ύστερον G3983 επείνασε
  3 G2532 και G4334 προσέλθων G1473 αυτώ G3588 ο G3985 πειράζων G2036 είπεν G1487 ει G5207 υιός ει G1510.2.2   G3588 του G2316 θεού G2036 ειπέ G2443 ίνα G3588 οι G3037 λίθοι ούτοι G1473   G740 άρτοι G1096 γένωνται
  4 G3588 ο G1161 δε G611 αποκριθείς G2036 είπε G1125 γέγραπται G3756 ουκ G1909 επ΄ G740 άρτω G3441 μόνω G2198 ζήσεται G444 άνθρωπος G235 αλλ΄ G1909 επί G3956 παντί G4487 ρήματι G1607 εκπορευομένω G1223 διά G4750 στόματος G2316 θεού
  5 G5119 τότε G3880 παραλαμβάνει G1473 αυτόν G3588 ο G1228 διάβολος G1519 εις G3588 την G39 αγίαν G4172 πόλιν G2532 και G2476 ίστησεν G1473 αυτόν G1909 επί G3588 το G4419 πτερύγιον G3588 του G2413 ιερού
  6 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτώ G1487 ει G5207 υιός ει G1510.2.2   G3588 του G2316 θεού G906 βάλε G4572 σεαυτόν G2736 κάτω G1125 γέγραπται γαρ G1063   G3754 ότι G3588 τοις G32 αγγέλοις αυτού G1473   G1781 εντελείται G4012 περί G1473 σου G2532 και G1909 επί G5495 χειρών G142 αρούσί G1473 σε G3379 μήποτε G4350 προσκόψης G4314 προς G3037 λίθον G3588 τον G4228 πόδα σου G1473  
  7 G5346 έφη G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G3825 πάλιν G1125 γέγραπται G3756 ουκ εκπειράσεις G1598   G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν σου G1473  
  8 G3825 πάλιν G3880 παραλαμβάνει G1473 αυτόν G3588 ο G1228 διάβολος G1519 εις G3735 όρος G5308 υψηλόν G3029 λίαν G2532 και G1166 δείκνυσιν G1473 αυτώ G3956 πάσας G3588 τας G932 βασιλείας G3588 του G2889 κόσμου G2532 και G3588 την G1391 δόξαν αυτών G1473  
  9 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτώ G3778 ταύτα πάντα G3956   G1473 σοι δώσω G1325   G1437 εάν G4098 πεσών G4352 προσκυνήσης G1473 μοι
  10 G5119 τότε G3004 λέγει G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G5217 ύπαγε G3694 οπίσω G1473 μου G* Σατανά G1125 γέγραπται γαρ G1063   G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν σου G1473   G4352 προσκυνήσεις G2532 και G1473 αυτώ G3441 μόνω G3000 λατρεύσεις
  11 G5119 τότε G863 αφίησιν G1473 αυτόν G3588 ο G1228 διάβολος G2532 και G2400 ιδού G32 άγγελοι G4334 προσήλθον G2532 και G1247 διηκόνουν G1473 αυτώ
  12 G191 ακούσας G1161 δε G3588 ο G* Ιησούς G3754 ότι G* Ιωάννης G3860 παρεδόθη G402 ανεχώρησεν G1519 εις G3588 την G* Γαλιλαίαν
  13 G2532 και G2641 καταλιπών G3588 την G* Ναζαρέθ G2064 ελθών G2730 κατώκησεν G1519 εις G* Καπερναούμ G3588 την G3864 παραθαλασσίαν G1722 εν G3725 ορίοις G* Ζαβουλών G2532 και G* Νεφθαλείμ
  14 G2443 ίνα G4137 πληρωθή G3588 το G4483 ρηθέν G1223 διά G* Ησαϊου G3588 του G4396 προφήτου G3004 λέγοντος
  15 G1093 γη G* Ζαβουλών G2532 και G1093 γη G* Νεφθαλείμ G3598 οδόν G2281 θαλάσσης G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου G* Γαλιλαία G3588 των G1484 εθνών
  16 G3588 ο G2992 λαός G3588 ο G2521 καθήμενος G1722 εν G4655 σκότει G1492 είδε G5457 φως G3173 μέγα G2532 και G3588 τοις G2521 καθημένοις G1722 εν G5561 χώρα G2532 και G4639 σκιά G2288 θανάτου G5457 φως G393 ανέτειλεν G1473 αυτοίς
  17 G575 από G5119 τότε G756 ήρξατο ο Ιησούς G3588   G*   G2784 κηρύσσειν G2532 και G3004 λέγειν G3340 μετανοείτε G1448 ήγγικε G1063 γαρ G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών
  18 G4043 περιπατών G1161 δε G3588 ο G* Ιησούς G3844 παρά G3588 την G2281 θάλασσαν G3588 της G* Γαλιλαίας G1492 είδε G1417 δυο G80 αδελφούς G* Σίμωνα G3588 τον G3004 λεγόμενον G* Πέτρον G2532 και G* Ανδρέαν G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G906 βάλλοντας G293 αμφίβληστρον G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν G1510.7.6 ήσαν γαρ G1063   G231 αλιείς
  19 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτοίς G1205 δεύτε G3694 οπίσω G1473 μου G2532 και G4160 ποιήσω G1473 υμάς G231 αλιείς G444 ανθρώπων
  20 G3588 οι δε G1161   G2112 ευθέως G863 αφέντες G3588 τα G1350 δίκτυα G190 ηκολούθησαν G1473 αυτώ
  21 G2532 και G4260 προβάς G1564 εκείθεν G1492 είδεν G243 άλλους G1417 δύο G80 αδελφούς G* Ιάκωβον G3588 τον G3588 του G* Ζεβεδαίου G2532 και G* Ιωάννην G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G1722 εν G3588 τω G4143 πλοίω G3326 μετά G* Ζεβεδαίου G3588 του G3962 πατρός αυτών G1473   G2675 καταρτίζοντας G3588 τα G1350 δίκτυα αυτών G1473   G2532 και G2564 εκάλεσεν G1473 αυτούς
  22 G3588 οι G1161 δε G2112 ευθέως G863 αφέντες G3588 το G4143 πλοίον G2532 και G3588 τον G3962 πατέρα αυτών G1473   G190 ηκολούθησαν G1473 αυτώ
  23 G2532 και G4013 περιήγεν G3650 όλην G3588 την G* Γαλιλαίαν G3588 ο G* Ιησούς G1321 διδάσκων G1722 εν G3588 ταις G4864 συναγωγαίς αυτών G1473   G2532 και G2784 κηρύσσων G3588 το G2098 ευαγγέλιον G3588 της G932 βασιλείας G2532 και G2323 θεραπεύων G3956 πάσαν G3554 νόσον G2532 και G3956 πάσαν G3119 μαλακίαν G1722 εν G3588 τω G2992 λαώ
  24 G2532 και G565 απήλθεν G3588 η G189 ακοή G1473 αυτού G1519 εις G3650 όλην G3588 την G* Συρίαν G2532 και G4374 προσήνεγκαν G1473 αυτώ G3956 πάντας G3588 τους G2560 κακώς G2192 έχοντας G4164 ποικίλαις G3554 νόσοις G2532 και G931 βασάνοις G4912 συνεχομένους G2532 και G1139 δαιμονιζομένους G2532 και G4583 σεληνιαζομένους G2532 και G3885 παραλυτικούς G2532 και G2323 εθεράπευσεν G1473 αυτούς
  25 G2532 και G190 ηκολούθησαν G1473 αυτώ G3793 όχλοι G4183 πολλοί G575 από G3588 της G* Γαλιλαίας G2532 και G* Δεκαπόλεως G2532 και G* Ιεροσολύμων G2532 και G* Ιουδαίας G2532 και G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου