Matthew

Danish(i) 1 Jesu Christi, Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog. 2 Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre 3 og Juda avlede Phares og Zara med Thamar; og Phares avlede Esrom; og Esrom avlede Abram; 4 og Abram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Naasson; og Nasson avlede Salmon; 5 Salmon avlede Booz med Rachab; og Booz avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Jessai; 6 og Jessai avlede Kong David; og Kong David avlede Salomon med Urias' Hustru; 7 og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8 og Asa avlede Josaphat; og Josaphat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9 og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Achas; og Achas avlede Ezechias; 10 og Ezechias; avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11 og Josias avlede Jechonias og hans Brødre ved den babylonske Udlændigheds Tid. 12 Men efter den babyloniske Udlændighed avlede Jechonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13 og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azor; 14 og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Achim; og Achim avlede Eliud; 15 og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16 og Jakob avlede Joseph, Marias Mand; af hende er Jesus født, som kaldtes Christus. 17 Altsaa ere alle led fra Abraham indtil David fjorten Led, og fra David indtil den babyloniske Udlændighed fjorten Led, og fra den babyloniske Udlændighed indtil Christus fjorten Led. 18 Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand. 19 Men Joseph, hendes Mand, efterdi han var retsindig og ikke vilde offentlig beskæmme hende, besluttede hemmelig at skille sig fra hende. 20 Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes Herrens Engel for ham i en Drøm og sagde: Joseph, Davids Søn! frygt ikke at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende er af den Hellig Aand. 21 Men hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit folk fra deres Synder. 22 Men dette skete altsammen, at det skulde fuldkommes, som er talet af Herren ved Profeten, som siger: 23 see, en Jomfru skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med os. 24 Men der Joseph vaagnede op af Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han annammede sin Hustru. 25 Og han kjendte hende ikke, indtil hun havde født sin Søn den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.