Matthew

DSV_Strongs(i)
  1 G976 Het boek G1078 des geslachts G2424 van JEZUS G5547 CHRISTUS G5207 , den Zoon G1138 van David G5207 , den zoon G11 van Abraham.
  2 G11 Abraham G1080 [G5656] gewon G2464 Izak G1161 , en G2464 Izak G1080 [G5656] gewon G2384 Jakob G1161 , en G2384 Jakob G1080 [G5656] gewon G2455 Juda G2532 , en G846 zijn G80 broeders;
  3 G1161 En G2455 Juda G1080 [G5656] gewon G5329 Fares G2532 en G2196 Zara G1537 bij G2283 Thamar G1161 ; en G5329 Fares G1080 [G5656] gewon G2074 Esrom G1161 , en G2074 Esrom G1080 [G5656] gewon G689 Aram;
  4 G1161 En G689 Aram G1080 [G5656] gewon G284 Aminadab G1161 , en G284 Aminadab G1080 [G5656] gewon G3476 Nahasson G1161 , en G3476 Nahasson G1080 [G5656] gewon G4533 Salmon;
  5 G1161 En G4533 Salmon G1080 [G5656] gewon G1003 Booz G1537 bij G4477 Rachab G1161 , en G1003 Booz G1080 [G5656] gewon G5601 Obed G1537 bij G4503 Ruth G1161 , en G5601 Obed G1080 [G5656] gewon G2421 Jessai;
  6 G1161 En G2421 Jessai G1080 [G5656] gewon G1138 David G935 , den koning G1161 ; en G1138 David G935 , de koning G1080 [G5656] , gewon G4672 Salomon G1537 bij G3588 degene G3774 , die Uria's [vrouw] [was] [geweest];
  7 G1161 En G4672 Salomon G1080 [G5656] gewon G4497 Roboam G1161 , en G4497 Roboam G1080 [G5656] gewon G7 Abia G1161 , en G7 Abia G1080 [G5656] gewon G760 Asa;
  8 G1161 En G760 Asa G1080 [G5656] gewon G2498 Josafat G1161 , en G2498 Josafat G1080 [G5656] gewon G2496 Joram G1161 , en G2496 Joram G1080 [G5656] gewon G3604 Ozias;
  9 G1161 En G3604 Ozias G1080 [G5656] gewon G2488 Joatham G1161 , en G2488 Joatham G1080 [G5656] gewon G881 Achaz G1161 , en G881 Achaz G1080 [G5656] gewon G1478 Ezekias;
  10 G1161 En G1478 Ezekias G1080 [G5656] gewon G3128 Manasse G1161 , en G3128 Manasse G1080 [G5656] gewon G300 Amon G1161 , en G300 Amon G1080 [G5656] gewon G2502 Josias;
  11 G1161 En G2502 Josias G1080 [G5656] gewon G2423 Jechonias G2532 , en G846 zijn G80 broeders G1909 , omtrent G897 de Babylonische G3350 overvoering.
  12 G1161 En G3326 na G897 de Babylonische G3350 overvoering G1080 [G5656] gewon G2423 Jechonias G4528 Salathiel G1161 , en G4528 Salathiel G1080 [G5656] gewon G2216 Zorobabel;
  13 G1161 En G2216 Zorobabel G1080 [G5656] gewon G10 Abiud G1161 , en G10 Abiud G1080 [G5656] gewon G1662 Eljakim G1161 , en G1662 Eljakim G1080 [G5656] gewon G107 Azor;
  14 G1161 En G107 Azor G1080 [G5656] gewon G4524 Sadok G1161 , en G4524 Sadok G1080 [G5656] gewon G885 Achim G1161 , en G885 Achim G1080 [G5656] gewon G1664 Elihud;
  15 G1161 En G1664 Elihud G1080 [G5656] gewon G1648 Eleazar G1161 , en G1648 Eleazar G1080 [G5656] gewon G3157 Matthan G1161 , en G3157 Matthan G1080 [G5656] gewon G2384 Jakob;
  16 G1161 En G2384 Jakob G1080 [G5656] gewon G2501 Jozef G435 , den man G3137 van Maria G1537 , uit G3739 welke G1080 [G5681] geboren G2424 is JEZUS G3588 , G3004 [G5746] gezegd G5547 Christus.
  17 G3956 Al G1074 de geslachten G3767 dan G575 , van G11 Abraham G2193 tot G1138 David G1180 , [zijn] veertien G1074 geslachten G2532 ; en G575 van G1138 David G2193 tot G897 de Babylonische G3350 overvoering G1180 , [zijn] veertien G1074 geslachten G2532 ; en G575 van G897 de Babylonische G3350 overvoering G2193 tot G5547 Christus G1180 , [zijn] veertien G1074 geslachten.
  18 G1083 De geboorte G2424 van Jezus G5547 Christus G2258 [G5713] was G1161 nu G3779 aldus G1063 ; want G3137 als Maria G846 , Zijn G3384 moeder G2501 , met Jozef G3423 [G5685] ondertrouwd was G4250 G2228 , eer G846 zij G4905 [G5629] samengekomen waren G1722 G1064 G2192 [G5723] , werd zij zwanger G2147 [G5681] bevonden G1537 uit G40 den Heiligen G4151 Geest.
  19 G2501 Jozef G1161 nu G846 , haar G435 man G1342 , alzo hij rechtvaardig G5607 [G5752] was G2532 , en G846 haar G3361 niet G2309 [G5723] wilde G3856 [G5658] openbaarlijk te schande maken G1014 [G5675] , was van wil G846 haar G2977 heimelijk G630 [G5658] te verlaten.
  20 G1161 En G846 alzo hij G5023 deze dingen G1760 [G5679] in den zin had G2400 [G5628] , ziet G32 , de engel G2962 des Heeren G5316 [G5648] verscheen G846 hem G2596 in G3677 den droom G3004 [G5723] , zeggende G2501 : Jozef G5207 , [gij] zone G1138 Davids G3361 ! wees niet G5399 [G5680] bevreesd G3137 Maria G1135 , uw vrouw G4675 , tot u G3880 [G5629] te nemen G1063 ; want G1722 hetgeen in G846 haar G1080 [G5685] ontvangen is G2076 [G5748] , dat is G1537 uit G40 den Heiligen G4151 Geest;
  21 G1161 En G5207 zij zal een Zoon G5088 [G5695] baren G2532 , en G846 gij zult Zijn G3686 naam G2564 [G5692] heten G2424 JEZUS G1063 ; want G846 Hij zal Zijn G2992 volk G4982 [G5692] zalig maken G575 van G846 hun G266 zonden.
  22 G1161 En G5124 dit G3650 alles G1096 [G5754] is geschied G2443 , opdat G4137 [G5686] vervuld zou worden G3588 , hetgeen G5259 van G2962 den Heere G4483 [G5685] gesproken is G1223 , door G4396 den profeet G3004 [G5723] , zeggende:
  23 G2400 [G5628] Ziet G3933 , de maagd G1722 G1064 G2192 [G5692] zal zwanger worden G2532 , en G5207 een Zoon G5088 [G5695] baren G2532 , en G846 gij zult Zijn G3686 naam G2564 [G5692] heten G1694 Emmanuel G3739 ; hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G2316 , God G3326 met G2257 ons.
  24 G2501 Jozef G1161 dan G1326 [G5685] , opgewekt zijnde G575 van G5258 den slaap G4160 [G5656] , deed G5613 , gelijk G32 de engel G2962 des Heeren G846 hem G4367 [G5656] bevolen had G2532 , en G1135 heeft zijn vrouw G846 tot zich G3880 [G5627] genomen;
  25 G2532 En G1097 [G5707] bekende G846 haar G3756 niet G2193 G3739 , totdat G846 zij dezen haar G4416 eerstgeboren G5207 Zoon G5088 [G5627] gebaard had G2532 ; en G2564 [G5656] heette G846 Zijn G3686 naam G2424 JEZUS.