Matthew 21

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G3753 als G2414 zij nu Jeruzalem G1448 [G5656] genaakten G2532 , en G2064 [G5627] gekomen waren G1519 te G967 Beth-fage G4314 , aan G3735 G1636 den Olijfberg G5119 , toen G649 [G5656] zond G2424 Jezus G1417 twee G3101 discipelen G3004 [G5723] , zeggende G846 tot hen:
  2 G4198 [G5680] Gaat heen G1519 in G2968 het vlek G561 H , dat tegen G5216 u G516 over G2532 [ligt], en G2112 gij zult terstond G3688 een ezelin G1210 [G5772] gebonden G2147 [G5692] vinden G2532 , en G4454 een veulen G3326 met G846 haar G3089 [G5660] ; ontbindt G71 [G5628] ze, en brengt G3427 ze tot Mij.
  3 G2532 En G1437 indien G5213 u G5100 iemand G5100 iets G2036 [G5632] zegt G2046 [G5692] , zo zult gij zeggen G3754 , dat G2962 de Heere G846 deze G5532 van node G2192 [G5719] heeft G1161 , en G846 hij zal ze G2112 terstond G649 [G5692] zenden.
  4 G5124 Dit G3650 alles G1161 nu G1096 [G5754] is geschied G2443 , opdat G4137 [G5686] vervuld worde G3588 , hetgeen G4483 [G5685] gesproken is G1223 door G4396 den profeet G3004 [G5723] , zeggende:
  5 G2036 [G5628] Zegt G2364 der dochter G4622 Sions G2400 [G5628] : Zie G4675 , uw G935 Koning G2064 [G5736] komt G4671 [tot] u G4239 , zachtmoedig G2532 en G1910 [G5761] gezeten G1909 op G3688 een ezelin G2532 en G4454 een veulen G5207 , zijnde een jong G5268 ener jukdragende [ezelin].
  6 G1161 En G3101 de discipelen G4198 [G5679] heengegaan zijnde G2532 , en G4160 [G5660] gedaan hebbende G2531 , gelijk G2424 Jezus G846 hun G4367 [G5656] bevolen had,
  7 G71 [G5627] Brachten G3688 de ezelin G2532 en G4454 het veulen G2532 , en G2007 [G5656] leiden G846 hun G2440 klederen G1883 op G846 dezelve G2532 , en G1940 G1940 [G5656] zetten G1883 [Hem] daarop.
  8 G1161 En G4118 de meeste G3793 schare G4766 [G5656] spreidden G1438 hun G2440 klederen G1722 op G3598 den weg G1161 , en G243 anderen G2875 [G5707] hieuwen G2798 takken G575 van G1186 de bomen G2532 , en G4766 [G5707] spreidden G1722 ze op G3598 den weg.
  9 G1161 En G3793 de scharen G4254 [G5723] , die voorgingen G2532 en G190 [G5723] die volgden G2896 [G5707] , riepen G3004 [G5723] , zeggende G5614 : Hosanna G5207 den Zone G1138 Davids G2127 [G5772] ! Gezegend G2064 [G5740] [is] Hij, Die komt G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren G5614 ! Hosanna G1722 in G5310 de hoogste [hemelen]!
  10 G2532 En G1519 als Hij te G2414 Jeruzalem G1525 [G5631] inkwam G3956 , werd de gehele G4172 stad G4579 [G5681] beroerd G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wie G2076 [G5748] is G3778 Deze?
  11 G1161 En G3793 de scharen G3004 [G5707] zeiden G3778 : Deze G2076 [G5748] is G2424 Jezus G4396 , de Profeet G575 van G3478 Nazareth G1056 in Galilea.
  12 G2532 En G2424 Jezus G1525 [G5627] ging G1519 in G2411 den tempel G2316 Gods G2532 , en G1544 [G5627] dreef uit G3956 allen G4453 [G5723] , die verkochten G2532 en G59 [G5723] kochten G1722 in G2411 den tempel G2532 , en G2690 [G5656] keerde om G5132 de tafelen G2855 der wisselaars G2532 , en G2515 de zitstoelen G4058 dergenen, die de duiven G4453 [G5723] verkochten.
  13 G2532 En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G1125 [G5769] : Er is geschreven G3450 : Mijn G3624 huis G3624 zal een huis G4335 des gebeds G2564 [G5701] genaamd worden G1161 ; maar G5210 gij G3027 G4693 hebt dat tot een moordenaarskuil G4160 [G5656] gemaakt.
  14 G2532 En G4334 [G5656] er kwamen G5185 blinden G2532 en G5560 kreupelen G846 tot Hem G1722 in G2411 den tempel G2532 , en G2323 [G5656] Hij genas G846 dezelve.
  15 G1161 Als nu G749 de overpriesters G2532 en G1122 Schriftgeleerden G1492 [G5631] zagen G2297 de wonderheden G3739 , die G4160 [G5656] Hij deed G2532 , en G3816 de kinderen G2896 [G5723] , roepende G1722 in G2411 den tempel G2532 , en G3004 [G5723] zeggende G5614 : Hosanna G5207 den Zone G1138 Davids G23 [G5656] ! namen zij dat zeer kwalijk;
  16 G2532 En G2036 [G5627] zeiden G846 tot Hem G191 [G5719] : Hoort Gij G5101 [wel], wat G3778 dezen G3004 [G5719] zeggen G1161 ? En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G3483 : Ja G3763 ; hebt gij nooit G314 [G5627] gelezen G3754 : G1537 Uit G4750 den mond G3516 der jonge kinderen G2532 en G2337 [G5723] der zuigelingen G136 hebt Gij [U] lof G2675 [G5668] toebereid?
  17 G2532 En G846 hen G2641 [G5631] verlatende G1831 [G5627] , ging Hij G1854 van daar uit G4172 de stad G1519 , naar G963 Bethanie G2532 , en G835 [G5675] overnachtte G1563 aldaar.
  18 G1161 En G4405 des morgens vroeg G1877 [G5723] , als Hij wederkeerde G1519 naar G4172 de stad G3983 [G5656] , hongerde Hem.
  19 G2532 En G1492 [G5631] ziende G3391 , een G4808 vijgeboom G1909 aan G3598 den weg G2064 [G5627] , ging Hij G1909 naar G846 hem G2532 toe, en G2147 [G5627] vond G3762 niets G1722 aan G846 denzelven G1508 , dan G3440 alleenlijk G5444 bladeren G2532 ; en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1537 : Uit G4675 u G1096 [G5638] worde G3371 H geen G2590 vrucht G3371 meer G1519 in G165 der eeuwigheid G2532 ! En G4808 de vijgeboom G3583 [G5681] verdorde G3916 terstond.
  20 G2532 En G3101 de discipelen G1492 [G5631] , [dat] ziende G2296 [G5656] , verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4459 : Hoe G4808 is de vijgeboom G3916 [zo] terstond G3583 [G5681] verdord?
  21 G1161 Doch G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Indien G4102 gij geloof G2192 [G5725] hadt G2532 , en G3361 niet G1252 [G5686] twijfeldet G3756 , gij zoudt niet G3440 alleenlijk G4160 [G5692] doen G4808 , hetgeen den vijgeboom G235 [is] [geschied]; maar G2579 indien gij ook G5129 tot dezen G3735 berg G2036 [G5632] zeidet G142 [G5682] : Word opgeheven G2532 en G1519 in G2281 de zee G906 [G5682] geworpen G1096 [G5695] ! het zou geschieden.
  22 G2532 En G3956 al G3745 G302 wat G154 [G5661] gij zult begeren G1722 in G4335 het gebed G4100 [G5723] , gelovende G2983 [G5695] , zult gij ontvangen.
  23 G2532 En G1519 als Hij in G2411 den tempel G2064 [G5631] gekomen was G4334 [G5656] , kwamen G846 tot Hem G1321 [G5723] , terwijl Hij leerde G749 , de overpriesters G2532 en G4245 de ouderlingen G2992 des volks G3004 [G5723] , zeggende G1722 : Door G4169 wat G1849 macht G4160 [G5719] doet Gij G5023 deze dingen G2532 ? En G5101 Wie G4671 heeft U G5026 deze G1849 macht G1325 [G5656] gegeven?
  24 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G5209 : Ik zal u G2504 ook G1520 een G3056 woord G2065 [G5692] vragen G3739 , hetwelk G1437 indien G3427 gij Mij G2036 [G5632] zult zeggen G5213 , zo zal Ik u G2504 ook G2046 [G5692] zeggen G1722 , door G4169 wat G1849 macht G5023 Ik deze dingen G4160 [G5719] doe.
  25 G908 De doop G2491 van Johannes G1537 , van G4159 waar G2258 was G1537 [die], uit G3772 den hemel G2228 , of G1537 uit G444 de mensen G1161 ? En G1260 [G5711] zij overlegden G3844 bij G1438 zichzelven G3004 [G5723] en zeiden G1437 : Indien G2036 [G5632] wij zeggen G1537 : Uit G3772 den hemel G2254 ; zo zal Hij ons G2046 [G5692] zeggen G1302 : Waarom G846 hebt gij hem G3767 dan G3756 niet G4100 [G5656] geloofd?
  26 G1161 En G1437 indien G2036 [G5632] wij zeggen G1537 : Uit G444 de mensen G5399 [G5736] : zo vrezen wij G3793 de schare G1063 ; want G2192 [G5719] zij houden G3956 allen G2491 Johannes G5613 voor G4396 een profeet.
  27 G2532 En G2424 zij, Jezus G611 [G5679] antwoordende G2036 [G5627] , zeiden G1492 [G5758] : Wij weten G3756 het niet G2532 . En G5346 [G5713] Hij zeide G846 tot hen G3004 [G5719] : Zo zeg G1473 Ik G5213 u G3761 ook niet G1722 , door G4169 wat G1849 macht G5023 Ik dit G4160 [G5719] doe.
  28 G1161 Maar G5101 wat G1380 [G5719] dunkt G5213 u G444 ? Een mens G2192 [G5707] had G1417 twee G5043 zonen G2532 , en G4334 [G5631] gaande G4413 tot den eersten G2036 [G5627] , zeide G5043 : Zoon G5217 [G5720] ! ga heen G2038 [G5737] , werk G4594 heden G1722 in G3450 mijn G290 wijngaard.
  29 G1161 Doch G611 [G5679] hij antwoordde G2036 [G5627] en zeide G2309 [G5719] : Ik wil G3756 niet G1161 ; en G5305 daarna G3338 [G5679] berouw hebbende G565 [G5627] , ging hij heen.
  30 G2532 En G4334 [G5631] gaande G1208 tot den tweeden G2036 [G5627] , zeide G5615 desgelijks G1161 , en G611 [G5679] deze antwoordde G2036 [G5627] en zeide G1473 : Ik G2962 [ga], heer G2532 ! en G565 [G5627] hij ging G3756 niet.
  31 G5101 Wie G1537 van G1417 deze twee G2307 heeft den wil G3962 des vaders G4160 [G5656] gedaan G3004 [G5719] ? Zij zeiden G846 tot Hem G4413 : De eerste G2424 . Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G5057 de tollenaars G2532 en G4204 de hoeren G5209 u G4254 [G5719] voorgaan G1519 in G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  32 G1063 Want G2491 Johannes G4314 is tot G5209 u G2064 [G5627] gekomen G1722 in G3598 den weg G1343 der gerechtigheid G2532 , en G846 gij hebt hem G3756 niet G4100 [G5656] geloofd G1161 ; maar G5057 de tollenaars G2532 en G4204 de hoeren G846 hebben hem G4100 [G5656] geloofd G1161 ; doch G5210 gij G1492 [G5631] , [zulks] ziende G5305 , hebt daarna G3756 geen G3338 [G5675] berouw gehad G846 , om hem G4100 [G5658] te geloven.
  33 G191 [G5657] Hoort G243 een andere G3850 gelijkenis G2258 [G5713] . Er was G5100 een G444 heer G3617 des huizes G3748 , die G290 een wijngaard G5452 [G5656] plantte G2532 , en G4060 [G5656] zette G5418 een tuin G846 daarom G2532 , en G3736 [G5656] groef G3025 een wijnpersbak G1722 G846 daarin G2532 , en G3618 [G5656] bouwde G4444 een toren G2532 , en G1554 [G5639] verhuurde G846 dien G1092 den landlieden G2532 , en G589 [G5656] reisde buiten ['s] [lands].
  34 G3753 Toen G1161 nu G2540 de tijd G2590 der vruchten G1448 [G5656] genaakte G649 [G5656] , zond hij G846 zijn G1401 dienstknechten G4314 tot G1092 de landlieden G846 , om zijn G2590 vruchten G2983 [G5629] te ontvangen.
  35 G2532 En G1092 de landlieden G2983 [G5631] , nemende G846 zijn G1401 dienstknechten G3739 G3303 , hebben den een G1194 [G5656] geslagen G1161 , en G3739 den anderen G615 [G5656] gedood G1161 , en G3739 den derden G3036 [G5681] gestenigd.
  36 G3825 Wederom G649 [G5656] zond hij G243 andere G1401 dienstknechten G4119 , meer G4413 [in] [getal] dan de eersten G2532 , en G4160 [G5656] zij deden G846 hun G5615 desgelijks.
  37 G1161 En G5305 ten laatste G649 [G5656] zond hij G4314 tot G846 hen G846 zijn G5207 zoon G3004 [G5723] , zeggende G3450 : Zij zullen mijn G5207 zoon G1788 [G5691] ontzien.
  38 G1161 Maar G1092 de landlieden G5207 , den zoon G1492 [G5631] ziende G2036 [G5627] , zeiden G1722 onder G1438 elkander G3778 : Deze G2076 [G5748] is G2818 de erfgenaam G1205 [G5773] , komt G615 H , laat ons G846 hem G615 [G5725] doden G2532 , en G846 zijn G2817 erfenis G2722 [G5632] [aan] [ons] behouden.
  39 G2532 En G846 hem G2983 [G5631] nemende G1544 [G5627] , wierpen zij [hem] uit G1854 , buiten G290 den wijngaard G2532 , en G615 [G5656] doodden [hem].
  40 G3752 Wanneer G3767 dan G2962 de heer G290 des wijngaards G2064 [G5632] komen zal G5101 , wat G1565 zal hij dien G1092 landlieden G4160 [G5692] doen?
  41 G3004 [G5719] Zij zeiden G846 tot hem G846 : Hij zal den G2556 kwaden G2560 een kwaden G622 [G5692] dood aandoen G2532 , en G290 zal den wijngaard G243 aan andere G1092 landlieden G1554 [G5695] verhuren G3748 , die G846 hem G2590 de vruchten G1722 op G846 haar G2540 tijden G591 [G5692] zullen geven.
  42 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G3763 : Hebt gij nooit G314 [G5627] gelezen G1722 in G1124 de Schriften G3037 : De steen G3739 , dien G3618 [G5723] de bouwlieden G593 [G5656] verworpen hebben G3778 , deze G1096 [G5675] is geworden G1519 tot G2776 een hoofd G1137 des hoeks G3844 ; van G2962 den Heere G3778 is dit G1096 [G5633] geschied G2532 , en G2076 [G5748] het is G2298 wonderlijk G1722 in G2257 onze G3788 ogen?
  43 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G3754 , dat G932 het Koninkrijk G2316 Gods G575 van G5216 u G142 [G5701] zal weggenomen worden G2532 , en G1484 een volk G1325 [G5701] gegeven G846 , dat zijn G2590 vruchten G4160 [G5723] voortbrengt.
  44 G2532 En G1909 wie op G5126 dezen G3037 steen G4098 [G5631] valt G4917 [G5701] , die zal verpletterd worden G1161 ; en G1909 op G302 wien G4098 [G5632] hij valt G846 , dien G3039 [G5692] zal hij vermorzelen.
  45 G2532 En G749 als de overpriesters G2532 en G5330 Farizeen G3850 deze Zijn gelijkenissen G191 [G5660] hoorden G1097 [G5627] , verstonden zij G3754 , dat G4012 Hij van G846 hen G3004 [G5719] sprak.
  46 G2532 En G2212 [G5723] zoekende G846 Hem G2902 [G5658] te vangen G5399 [G5675] , vreesden zij G3793 de scharen G1894 , dewijl G846 deze Hem G2192 [G5707] hielden G5613 voor G4396 een profeet.