Malachi

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H1697 van het woord H3068 des HEEREN H413 tot H3478 Israel H3027 , door den dienst H4401 van Maleachi.
  2 H853 Ik heb u H157 [H8804] liefgehad H5002 [H8803] , zegt H3068 de HEERE H559 [H8804] ; maar gij zegt H4100 : Waarin H157 [H8804] hebt Gij ons liefgehad H3808 ? Was niet H6215 Ezau H3290 Jakobs H251 broeder H559 [H8804] ? spreekt H3068 de HEERE H3290 ; nochtans heb Ik Jakob H157 [H8799] liefgehad.
  3 H6215 En Ezau H8130 [H8804] heb Ik gehaat H2022 ; en Ik heb zijn bergen H7760 [H8799] gesteld H8077 [tot] een verwoesting H5159 , en zijn erve H8568 voor de draken H4057 der woestijn.
  4 H3588 Ofschoon H123 Edom H559 [H8799] zeide H7567 [H8795] : Wij zijn verarmd H2723 , doch wij zullen de woeste plaatsen H7725 [H8799] weder H1129 [H8799] bouwen H3541 ; alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H1992 : Zullen zij H1129 [H8799] bouwen H589 , zo zal Ik H2040 [H8799] afbreken H7121 [H8804] ; en men zal hen noemen H1366 : Landpale H7564 der goddeloosheid H5971 , en een volk H834 , op hetwelk H3068 de HEERE H2194 [H8804] vergramd is H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  5 H5869 En uw ogen H7200 [H8799] zullen het zien H859 , en gijlieden H559 [H8799] zult zeggen H3068 : De HEERE H1431 [H8799] zij groot gemaakt H4480 H5921 , van H1366 de landpale H3478 Israels af!
  6 H1121 Een zoon H1 zal den vader H3513 [H8762] eren H5650 , en een knecht H113 zijn heer H518 ; H589 ben Ik H1 dan een Vader H346 , waar H3519 is Mijn eer H518 ? H589 En ben Ik H113 een Heere H346 , waar H4172 is Mijn vreze H559 [H8804] ? zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H3548 tot u, o priesters H959 [H8802] , verachters H8034 Mijns Naams H559 [H8804] ! Maar gij zegt H4100 : Waarmede H959 [H8804] verachten wij H8034 Uw Naam?
  7 H5066 [H8688] Gij brengt H5921 op H4196 Mijn altaar H1351 [H8794] verontreinigd H3899 brood H559 [H8804] , en zegt H4100 : Waarmede H1351 [H8765] verontreinigen wij H559 [H8800] U? Daarmede, dat gij zegt H3068 : Des HEEREN H7979 tafel H1931 is H959 [H8737] verachtelijk.
  8 H3588 Want H5787 als gij wat blinds H5066 [H8686] aanbrengt H2076 [H8800] om te offeren H369 , het is [bij] [u] niet H7451 kwaad H3588 ; en als H6455 gij wat kreupels H2470 [H8802] of wat kranks H5066 [H8686] aanbrengt H369 , het is niet H7451 kwaad H7126 [H8685] ! Brengt H4994 dat toch H6346 uw vorst H7521 [H8799] ; zal hij een welgevallen aan u hebben H176 ? of H6440 zal hij uw aangezicht H5375 [H8799] opnemen H559 [H8804] ? zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  9 H6258 Nu dan H2470 [H8761] , smeekt H4994 toch H6440 het aangezicht H410 van God H2603 [H8799] , dat Hij ons genadig zij H2063 ; zulks H4480 is van H3027 uw hand H1961 [H8804] geschied H4480 , zal Hij uw H6440 aangezicht H5375 [H8799] opnemen H559 [H8804] ? zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen?
  10 H4310 Wie H1571 is er ook H1817 onder u, die de deuren H5462 [H8799] [om] [niet] toesluit H215 H0 ? En gij steekt H3808 het vuur niet H215 [H8686] aan H4196 [op] Mijn altaar H2600 om niet H369 . Ik heb geen H2656 lust H559 [H8804] aan u, zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H4503 , en het spijsoffer H3027 is Mij van uw hand H3808 niet H7521 [H8799] aangenaam.
  11 H3588 Maar H4480 van H4217 den opgang H8121 der zon H5704 tot H3996 haar ondergang H8034 , zal Mijn Naam H1419 groot H1471 zijn onder de heidenen H3605 ; en aan alle H4725 plaats H8034 zal Mijn Naam H6999 [H8716] reukwerk H5066 [H8716] toegebracht worden H2889 , en een rein H4503 spijsoffer H3588 ; want H8034 Mijn Naam H1419 zal groot H1471 zijn onder de heidenen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  12 H859 Maar gij H2490 [H8764] ontheiligt H853 dien H559 [H8800] , als gij zegt H3068 : Des HEEREN H7979 tafel H1931 is H1351 [H8794] ontreinigd H5108 , en haar inkomen H400 , haar spijs H959 [H8737] is verachtelijk.
  13 H559 [H8804] Nog zegt gij H2009 : Ziet H4972 , wat een vermoeidheid H853 ! maar gij zoudt het H5301 [H8689] kunnen wegblazen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H935 [H8689] ; gij brengt H1497 [H8803] ook hetgeen geroofd is H6455 , en dat kreupel H2470 [H8802] en krank H935 [H8689] is; gij brengt H4503 ook spijsoffer H853 ; zou Mij zulks H7521 [H8799] aangenaam zijn H4480 van H3027 uw hand H559 [H8804] ? zegt H3068 de HEERE.
  14 H779 [H8803] Ja, vervloekt H5230 [H8802] zij de bedrieger H3426 , die H2145 een mannetje H5739 in zijn kudde H3426 heeft H136 , en den Heere H5087 [H8802] belooft H2076 [H8802] , en offert H7843 [H8716] , dat verdorven is H3588 ! want H589 Ik H1419 ben een groot H4428 Koning H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H8034 , en Mijn Naam H3372 [H8737] is vreselijk H1471 onder de heidenen.
Reformed Dating