Zechariah

DSV_Strongs(i)
  1 H8066 In de achtste H2320 maand H8147 , in het tweede H8141 jaar H1867 van Darius H1961 [H8804] , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2148 Zacharia H1121 , den zoon H1296 van Berechja H1121 , den zoon H5714 van Iddo H5030 , den profeet H559 [H8800] , zeggende:
  2 H3068 De HEERE H7110 is zeer H7107 [H8804] vertoornd geweest H5921 tegen H1 uw vaderen.
  3 H559 [H8804] Daarom zeg H413 tot H3541 hen: Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7725 [H8798] : Keert weder H413 tot H5002 [H8803] Mij, spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H413 , zo zal Ik weder tot H7725 [H8799] ulieden keren H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  4 H1961 [H8799] Weest H408 niet H1 als uw vaderen H413 , tot H834 dewelke H7223 de vorige H5030 profeten H7121 [H8804] riepen H559 [H8800] , zeggende H3541 : Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7725 [H8798] : Bekeert u H4994 toch H4480 van H7451 uw boze H1870 wegen H7451 , en uw boze H4611 handelingen H8085 [H8804] ; maar zij hoorden H3808 niet H7181 [H8689] , en zij luisterden H3808 niet H413 naar H5002 [H8803] Mij, spreekt H3068 de HEERE.
  5 H1 Uw vaderen H346 , waar H1992 zijn die H5030 ? En de profeten H5769 , zullen zij in eeuwigheid H2421 [H8799] leven?
  6 H389 Nochtans H1697 Mijn woorden H2706 en Mijn inzettingen H834 , die H5650 Ik Mijn knechten H5030 , den profeten H6680 [H8765] , geboden had H1 , hebben zij uw vaders H3808 niet H5381 [H8689] getroffen H7725 [H8799] ? zodat zij wederkerende H559 [H8799] zeiden H834 : Gelijk als H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H2161 [H8804] gedacht heeft H6213 [H8800] ons te doen H1870 , naar onze wegen H4611 en naar onze handelingen H3651 , alzo H853 heeft Hij met H6213 [H8804] ons gedaan.
  7 H702 Op den vier H6242 en twintigsten H3117 dag H6249 H6240 , in de elfde H2320 maand H1931 [die H2320 de maand H7627 Schebat H8147 is], in het tweede H8141 jaar H1867 van Darius H1961 [H8804] , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2148 Zacharia H1121 , den zoon H1296 van Berechja H1121 , den zoon H5714 van Iddo H5030 , den profeet H559 [H8800] , zeggende:
  8 H7200 [H8804] Ik zag H3915 des nachts H2009 , en ziet H376 , een Man H7392 [H8802] rijdende H5921 op H122 een rood H5483 paard H1931 , en Hij H5975 [H8802] stond H996 tussen H1918 de mirten H834 , die H4699 in de diepte H310 waren; en achter H122 Hem waren rode H8320 , bruine H3836 en witte H5483 paarden.
  9 H559 [H8799] En Ik zeide H113 : Mijn Heere H4100 ! wat H428 zijn deze H559 [H8799] ? Toen zeide H413 tot mij H4397 de Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H589 : Ik H7200 [H8686] zal u tonen H4100 , wat H428 deze H1992 zijn.
  10 H6030 [H8799] Toen antwoordde H376 de Man H996 , Die tussen H1918 de mirten H5975 [H8802] stond H559 [H8799] , en zeide H428 : Deze H834 zijn het, die H3068 de HEERE H7971 [H8804] uitgezonden heeft H776 , om het land H1980 [H8692] te doorwandelen.
  11 H6030 [H8799] En zij antwoordden H4397 den Engel H3068 des HEEREN H996 , Die tussen H1918 de mirten H5975 [H8802] stond H559 [H8799] , en zeiden H776 : Wij hebben het land H1980 [H8694] doorwandeld H2009 , en ziet H3605 , het ganse H776 land H3427 [H8802] zit H8252 [H8802] en het is stil.
  12 H6030 [H8799] Toen antwoordde H4397 de Engel H3068 des HEEREN H559 [H8799] , en zeide H3068 : HEERE H6635 der heirscharen H5704 ! hoe H4970 lang H859 zult Gij H3808 U niet H7355 [H8762] ontfermen H3389 over Jeruzalem H5892 , en over de steden H3063 van Juda H834 , op welke H2194 [H8804] Gij gram geweest zijt H2088 , deze H7657 zeventig H8141 jaren?
  13 H3068 En de HEERE H6030 [H8799] antwoordde H4397 den Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H2896 , goede H1697 woorden H5150 , troostelijke H1697 woorden.
  14 H4397 En de Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H559 [H8799] , zeide H413 tot H7121 [H8798] mij: Roep uit H559 [H8800] , zeggende H3541 : Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7065 [H8765] : Ik ijver H3389 over Jeruzalem H6726 en over Sion H1419 met een groten H7068 ijver.
  15 H589 En Ik H1419 ben met een zeer groten H7110 toorn H7107 [H8804] vertoornd H5921 tegen H7600 die geruste H1471 heidenen H834 ; want H589 Ik H4592 was een weinig H7107 [H8802] toornig H1992 , maar zij H7451 hebben ten kwade H5826 [H8804] geholpen.
  16 H3651 Daarom H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H3389 : Ik ben tot Jeruzalem H7725 [H8804] wedergekeerd H7356 met ontfermingen H1004 ; Mijn huis H1129 [H8735] zal daarin gebouwd worden H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H6957 H6961 [H8675] , en het richtsnoer H5921 zal over H3389 Jeruzalem H5186 [H8735] uitgestrekt worden.
  17 H7121 [H8798] Roep H5750 nog H559 [H8800] , zeggende H3541 : Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H5892 : Mijn steden H5750 zullen nog H6327 [H8799] uitgespreid worden H4480 vanwege H2896 het goede H3068 ; want de HEERE H6726 zal Sion H5750 nog H5162 [H8765] troosten H3389 , en Hij zal Jeruzalem H5750 nog H977 [H8804] verkiezen.
  18 H5375 H0 En ik hief H5869 mijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en zag H2009 ; en ziet H702 , er waren vier H7161 hoornen.
  19 H559 [H8799] En ik zeide H413 tot H4397 den Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H4100 : Wat H428 zijn deze H559 [H8799] ? En Hij zeide H413 tot H7161 mij: Dat zijn de hoornen H834 , welke H3063 Juda H3478 , Israel H3389 en Jeruzalem H2219 [H8765] verstrooid hebben.
  20 H3068 En de HEERE H7200 [H8686] toonde H702 mij vier H2796 smeden.
  21 H559 [H8799] Toen zeide ik H4100 : Wat H935 [H8802] komen H428 die H6213 [H8800] maken H559 [H8799] ? En Hij sprak H559 [H8800] , zeggende H428 : Dat H7161 zijn de hoornen H834 , die H3063 Juda H2219 [H8765] verstrooid hebben H6310 , zodat H376 H3808 niemand H7218 zijn hoofd H5375 [H8804] ophief H428 ; maar deze H935 [H8799] zijn gekomen H853 om die H2729 [H8687] te verschrikken H7161 , om de hoornen H1471 der heidenen H3034 [H8763] neder te werpen H7161 , welke den hoorn H5375 [H8802] verheven hebben H413 tegen H776 het land H3063 van Juda H2219 [H8763] , om dat te verstrooien.