Zechariah

DSV_Strongs(i)
  1 H8066 In de achtste H2320 maand H8147 , in het tweede H8141 jaar H1867 van Darius H1961 H8804 , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2148 Zacharia H1121 , den zoon H1296 van Berechja H1121 , den zoon H5714 van Iddo H5030 , den profeet H559 H8800 , zeggende:
  2 H3068 De HEERE H7110 is zeer H7107 H8804 vertoornd geweest H5921 tegen H1 uw vaderen.
  3 H559 H8804 Daarom zeg H413 tot H3541 hen: Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7725 H8798 : Keert weder H413 tot H5002 H8803 Mij, spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H413 , zo zal Ik weder tot H7725 H8799 ulieden keren H559 H8804 , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  4 H1961 H8799 Weest H408 niet H1 als uw vaderen H413 , tot H834 dewelke H7223 de vorige H5030 profeten H7121 H8804 riepen H559 H8800 , zeggende H3541 : Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7725 H8798 : Bekeert u H4994 toch H4480 van H7451 uw boze H1870 wegen H7451 , en uw boze H4611 handelingen H8085 H8804 ; maar zij hoorden H3808 niet H7181 H8689 , en zij luisterden H3808 niet H413 naar H5002 H8803 Mij, spreekt H3068 de HEERE.
  5 H1 Uw vaderen H346 , waar H1992 zijn die H5030 ? En de profeten H5769 , zullen zij in eeuwigheid H2421 H8799 leven?
  6 H389 Nochtans H1697 Mijn woorden H2706 en Mijn inzettingen H834 , die H5650 Ik Mijn knechten H5030 , den profeten H6680 H8765 , geboden had H1 , hebben zij uw vaders H3808 niet H5381 H8689 getroffen H7725 H8799 ? zodat zij wederkerende H559 H8799 zeiden H834 : Gelijk als H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H2161 H8804 gedacht heeft H6213 H8800 ons te doen H1870 , naar onze wegen H4611 en naar onze handelingen H3651 , alzo H853 heeft Hij met H6213 H8804 ons gedaan.
  7 H702 Op den vier H6242 en twintigsten H3117 dag H6249 H6240 , in de elfde H2320 maand H1931 (die H2320 de maand H7627 Schebat H8147 is), in het tweede H8141 jaar H1867 van Darius H1961 H8804 , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2148 Zacharia H1121 , den zoon H1296 van Berechja H1121 , den zoon H5714 van Iddo H5030 , den profeet H559 H8800 , zeggende:
  8 H7200 H8804 Ik zag H3915 des nachts H2009 , en ziet H376 , een Man H7392 H8802 rijdende H5921 op H122 een rood H5483 paard H1931 , en Hij H5975 H8802 stond H996 tussen H1918 de mirten H834 , die H4699 in de diepte H310 waren; en achter H122 Hem waren rode H8320 , bruine H3836 en witte H5483 paarden.
  9 H559 H8799 En Ik zeide H113 : Mijn Heere H4100 ! wat H428 zijn deze H559 H8799 ? Toen zeide H413 tot mij H4397 de Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H589 : Ik H7200 H8686 zal u tonen H4100 , wat H428 deze H1992 zijn.
  10 H6030 H8799 Toen antwoordde H376 de Man H996 , Die tussen H1918 de mirten H5975 H8802 stond H559 H8799 , en zeide H428 : Deze H834 zijn het, die H3068 de HEERE H7971 H8804 uitgezonden heeft H776 , om het land H1980 H8692 te doorwandelen.
  11 H6030 H8799 En zij antwoordden H4397 den Engel H3068 des HEEREN H996 , Die tussen H1918 de mirten H5975 H8802 stond H559 H8799 , en zeiden H776 : Wij hebben het land H1980 H8694 doorwandeld H2009 , en ziet H3605 , het ganse H776 land H3427 H8802 zit H8252 H8802 en het is stil.
  12 H6030 H8799 Toen antwoordde H4397 de Engel H3068 des HEEREN H559 H8799 , en zeide H3068 : HEERE H6635 der heirscharen H5704 ! hoe H4970 lang H859 zult Gij H3808 U niet H7355 H8762 ontfermen H3389 over Jeruzalem H5892 , en over de steden H3063 van Juda H834 , op welke H2194 H8804 Gij gram geweest zijt H2088 , deze H7657 zeventig H8141 jaren?
  13 H3068 En de HEERE H6030 H8799 antwoordde H4397 den Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H2896 , goede H1697 woorden H5150 , troostelijke H1697 woorden.
  14 H4397 En de Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H559 H8799 , zeide H413 tot H7121 H8798 mij: Roep uit H559 H8800 , zeggende H3541 : Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7065 H8765 : Ik ijver H3389 over Jeruzalem H6726 en over Sion H1419 met een groten H7068 ijver.
  15 H589 En Ik H1419 ben met een zeer groten H7110 toorn H7107 H8804 vertoornd H5921 tegen H7600 die geruste H1471 heidenen H834 ; want H589 Ik H4592 was een weinig H7107 H8802 toornig H1992 , maar zij H7451 hebben ten kwade H5826 H8804 geholpen.
  16 H3651 Daarom H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H3389 : Ik ben tot Jeruzalem H7725 H8804 wedergekeerd H7356 met ontfermingen H1004 ; Mijn huis H1129 H8735 zal daarin gebouwd worden H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H6957 H8675 H6961 , en het richtsnoer H5921 zal over H3389 Jeruzalem H5186 H8735 uitgestrekt worden.
  17 H7121 H8798 Roep H5750 nog H559 H8800 , zeggende H3541 : Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H5892 : Mijn steden H5750 zullen nog H6327 H8799 uitgespreid worden H4480 vanwege H2896 het goede H3068 ; want de HEERE H6726 zal Sion H5750 nog H5162 H8765 troosten H3389 , en Hij zal Jeruzalem H5750 nog H977 H8804 verkiezen.
  18 H5375 H0 En ik hief H5869 mijn ogen H5375 H8799 op H7200 H8799 , en zag H2009 ; en ziet H702 , er waren vier H7161 hoornen.
  19 H559 H8799 En ik zeide H413 tot H4397 den Engel H1696 H8802 , Die met mij sprak H4100 : Wat H428 zijn deze H559 H8799 ? En Hij zeide H413 tot H7161 mij: Dat zijn de hoornen H834 , welke H3063 Juda H3478 , Israel H3389 en Jeruzalem H2219 H8765 verstrooid hebben.
  20 H3068 En de HEERE H7200 H8686 toonde H702 mij vier H2796 smeden.
  21 H559 H8799 Toen zeide ik H4100 : Wat H935 H8802 komen H428 die H6213 H8800 maken H559 H8799 ? En Hij sprak H559 H8800 , zeggende H428 : Dat H7161 zijn de hoornen H834 , die H3063 Juda H2219 H8765 verstrooid hebben H6310 , zodat H376 H3808 niemand H7218 zijn hoofd H5375 H8804 ophief H428 ; maar deze H935 H8799 zijn gekomen H853 om die H2729 H8687 te verschrikken H7161 , om de hoornen H1471 der heidenen H3034 H8763 neder te werpen H7161 , welke den hoorn H5375 H8802 verheven hebben H413 tegen H776 het land H3063 van Juda H2219 H8763 , om dat te verstrooien.