Haggai

DSV_Strongs(i)
  1 H8147 In het tweede H8141 jaar H4428 van den koning H1867 Darius H8345 , in de zesde H2320 maand H259 , op den eersten H3117 dag H2320 der maand H1961 [H8804] , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H3027 , door den dienst H2292 van Haggai H5030 , den profeet H413 , tot H2216 Zerubbabel H1121 , den zoon H7597 van Sealthiel H6346 , den vorst H3063 van Juda H413 , en tot H3091 Josua H1121 , den zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , den hogepriester H559 [H8800] , zeggende:
  2 H3541 Alzo H559 [H8804] spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H559 [H8800] zeggende H2088 : Dit H5971 volk H559 [H8804] zegt H6256 : De tijd H3808 is niet H935 [H8800] gekomen H6256 , de tijd H3068 , dat des HEEREN H1004 huis H1129 [H8736] gebouwd worde.
  3 H1697 En het woord H3068 des HEEREN H1961 [H8799] geschiedde H3027 door den dienst H5030 van den profeet H2292 Haggai H559 [H8800] , zeggende:
  4 H859 Is het voor ulieden H6256 wel de tijd H3427 [H8800] , dat gij woont H5603 [H8803] in uw gewelfde H1004 huizen H2088 , en zal dit H1004 huis H2720 woest zijn?
  5 H6258 Nu dan H3541 , alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7760 [H8798] : Stelt H3824 uw hart H5921 op H1870 uw wegen.
  6 H2232 [H8804] Gij zaait H7235 [H8687] veel H935 H0 , en gij brengt H4592 weinig H935 [H8687] in H398 [H8800] ; gij eet H369 , maar niet H7654 tot verzadiging H8354 [H8800] ; gij drinkt H369 , maar niet H7937 [H8800] tot dronken worden toe H3847 [H8800] ; gij kleedt u H369 , maar niet H2527 tot uw verwarming H7936 [H8693] , en wie loon ontvangt H7936 [H8693] , die ontvangt dat loon H413 in H5344 [H8803] een doorgeboorden H6872 buidel.
  7 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7760 [H8798] : Stelt H3824 uw hart H5921 op H1870 uw wegen.
  8 H5927 [H8798] Klimt H2022 op het gebergte H935 [H8689] , en brengt H6086 hout H1129 [H8798] aan, en bouwt H1004 dit huis H7521 [H8799] , en Ik zal een welgevallen daaraan hebben H3513 [H8735] , en verheerlijkt worden H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE.
  9 H6437 [H8800] Gij ziet om H413 naar H7235 [H8687] veel H2009 , maar ziet H4592 , gij bekomt weinig H1004 ; en als gij het in huis H935 [H8689] gebracht hebt H5301 [H8804] , zo blaas Ik H3282 daarin. Waarom H4100 dat H5002 [H8803] ? spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H3282 ; om H1004 Mijns huizes H834 wil, hetwelk H2720 woest H1931 is H859 , en dat gij H7323 [H8801] loopt H376 elk H1004 voor zijn eigen huis.
  10 H5921 H3651 Daarom H3607 [H8804] onthouden zich H8064 de hemelen H5921 over H4480 u, dat er geen H2919 dauw H776 is, en het land H3607 [H8804] onthoudt H2981 zijn vruchten.
  11 H2721 Want Ik heb een droogte H7121 [H8799] geroepen H5921 over H776 het land H5921 , en over H2022 de bergen H5921 , en over H1715 het koren H5921 , en over H8492 den most H5921 , en over H3323 de olie H5921 , en over H834 hetgeen H127 de aardbodem H3318 [H8686] zou voortbrengen H5921 ; ook over H120 de mensen H5921 , en over H929 de beesten H5921 , en over H3605 allen H3018 arbeid H3709 der handen.
  12 H8085 [H8799] Toen hoorde H2216 Zerubbabel H1121 , de zoon H7597 van Sealthiel H3091 , en Josua H1121 , de zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , de hogepriester H3605 , en al H7611 het overblijfsel H5971 des volks H6963 , naar de stem H3068 van den HEERE H430 , hun God H5921 , en naar H1697 de woorden H5030 van den profeet H2292 Haggai H834 , gelijk als H3068 hem de HEERE H430 , hun God H7971 [H8804] , gezonden had H5971 ; en het volk H3372 [H8799] vreesde H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  13 H559 [H8799] Toen sprak H2292 Haggai H4397 , de bode H3068 des HEEREN H4400 , in de boodschap H3068 des HEEREN H5971 , tot het volk H559 [H8800] , zeggende H589 : Ik H835 ben met H5002 [H8803] ulieden, spreekt H3068 de HEERE.
  14 H3068 En de HEERE H5782 [H8686] verwekte H834 den H7307 geest H2216 van Zerubbabel H1121 , den zoon H7597 van Sealthiel H6346 , den vorst H3063 van Juda H834 , en den H7307 geest H3091 van Josua H1121 , den zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , den hogepriester H834 , en den H7307 geest H3605 van het ganse H7611 overblijfsel H5971 des volks H935 [H8799] ; en zij kwamen H6213 [H8799] en maakten H4399 het werk H1004 in het huis H3068 van den HEERE H6635 der heirscharen H430 , hun God.
  15 H702 [02:1] Op den vier H6242 en twintigsten H3117 dag H2320 der maand H8345 , in de zesde H8147 [maand], in het tweede H8141 jaar H4428 van den koning H1876 Darius.