Zephaniah

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H834 , hetwelk H1961 [H8804] geschied is H413 tot H6846 Zefanja H1121 , den zoon H3570 van Cuschi H1121 , den zoon H1436 van Gedalja H1121 , den zoon H568 van Amarja H1121 , den zoon H2396 van Hizkia H3117 ; in de dagen H2977 van Josia H1121 , den zoon H526 van Amon H4428 , den koning H3063 van Juda.
  2 H3605 Ik zal H622 [H8800] ganselijk H3605 alles H5486 [H8686] wegrapen H4480 H5921 H6440 uit H127 dit land H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  3 H5486 [H8686] Ik zal wegrapen H120 mensen H929 en beesten H5486 [H8686] ; Ik zal wegrapen H5775 de vogelen H8064 des hemels H1709 , en de vissen H3220 der zee H4384 , en de ergernissen H7563 met de goddelozen H120 ; ja, Ik zal de mensen H4480 H5921 H6440 uit H127 dit land H3772 [H8689] uitroeien H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  4 H3027 En Ik zal Mijn hand H5186 [H8804] uitstrekken H5921 tegen H3063 Juda H5921 , en tegen H3605 alle H3427 [H8802] inwoners H3389 van Jeruzalem H4480 ; en Ik zal uit H2088 deze H4725 plaats H3772 [H8689] uitroeien H7605 het overblijfsel H1168 van Baal H8034 , [en] den naam H3649 der Chemarim H5973 met H3548 de priesters;
  5 H7812 [H8693] En die zich nederbuigen H5921 op H1406 de daken H6635 voor het heir H8064 des hemels H7812 [H8693] , en die zich nederbuigende H7650 [H8737] zweren H3068 bij den HEERE H7650 [H8737] , en zweren H4428 bij Malcham;
  6 H5472 [H8737] En die terugkeren H4480 van H310 achter H3068 den HEERE H834 ; en die H3068 den HEERE H3808 niet H1245 [H8765] zoeken H1875 [H8804] , en vragen H3808 naar Hem niet.
  7 H2013 [H8761] Zwijgt H4480 voor H6440 het aangezicht H136 des Heeren H3069 HEEREN H3588 ; want H3117 de dag H3068 des HEEREN H7138 is nabij H3588 ; want H3068 de HEERE H2077 heeft een slachtoffer H3559 [H8689] bereid H7121 [H8803] , Hij heeft Zijn genoden H6942 [H8689] geheiligd.
  8 H1961 [H8804] En het zal geschieden H3117 in den dag H2077 van het slachtoffer H3068 des HEEREN H6485 [H8804] , dat Ik bezoeking zal doen H5921 over H8269 de vorsten H5921 , en over H1121 de kinderen H4428 des konings H5921 , en over H3605 allen H3847 [H8802] , die zich kleden H5237 met vreemde H4403 kleding.
  9 H1931 Ook zal Ik ten zelven H3117 dage H6485 [H8804] bezoeking doen H5921 over H3605 al H5921 wie over H4670 den dorpel H1801 [H8802] springt H1004 ; die het huis H113 hunner heren H4390 [H8764] vullen H2555 met geweld H4820 en bedrog.
  10 H1931 En er zal te dien H3117 dage H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6963 , een stem H6818 des gekrijts H1961 [H8804] zijn H1709 H8179 van de Vispoort H3215 af, en een gehuil H4480 van H4932 het tweede H1419 gedeelte, en een grote H7667 breuk H1389 van de heuvelen af.
  11 H3213 [H8685] Huilt H3427 [H8802] , gij inwoners H4389 der laagte H3588 ! Want H3605 al H5971 het volk H3667 van koophandel H1820 [H8738] is uitgehouwen H3605 , al H5187 H3701 de gelddragers H3772 [H8738] zijn uitgeroeid.
  12 H1961 [H8804] En het zal geschieden H1931 te dien H6256 tijde H3389 , Ik zal Jeruzalem H5216 met lantaarnen H2664 [H8762] doorzoeken H6485 [H8804] ; en Ik zal bezoeking doen H5921 over H582 de mannen H7087 [H8802] , die stijf geworden zijn H5921 op H8105 hun droesem H3824 , die in hun hart H559 [H8802] zeggen H3068 : De HEERE H3808 doet geen H3190 [H8686] goed H3808 , en Hij doet geen H7489 [H8686] kwaad.
  13 H2428 Daarom zal hun vermogen H4933 ten roof H1961 [H8804] worden H1004 , en hun huizen H8077 tot verwoesting H1129 [H8804] ; zij bouwen H1004 wel huizen H3808 , maar zij zullen ze niet H3427 [H8799] bewonen H5193 [H8804] ; en zij planten H3754 wijngaarden H3196 , maar zij zullen derzelver wijn H3808 niet H8354 [H8799] drinken.
  14 H1419 De grote H3117 dag H3068 des HEEREN H7138 is nabij H7138 ; hij is nabij H3966 , en zeer H4118 haastende H6963 ; de stem H3117 van den dag H3068 des HEEREN H1368 ; de held H8033 zal aldaar H4751 bitterlijk H6873 [H8802] schreeuwen.
  15 H1931 Die H3117 dag H3117 zal een dag H5678 der verbolgenheid H3117 zijn; een dag H6869 der benauwdheid H4691 en des angstes H3117 , een dag H7722 der woestheid H4875 en verwoesting H3117 , een dag H2822 der duisternis H653 en der donkerheid H3117 , een dag H6051 der wolk H6205 en der dikke donkerheid;
  16 H3117 Een dag H7782 der bazuin H8643 en des geklanks H5921 tegen H1219 [H8803] de vaste H5892 steden H5921 en tegen H1364 de hoge H6438 hoeken.
  17 H120 En Ik zal de mensen H6887 [H8689] bang maken H1980 [H8804] , dat zij zullen gaan H5787 als de blinden H3588 ; want H3068 zij hebben tegen den HEERE H2398 [H8804] gezondigd H1818 ; en hun bloed H8210 [H8795] zal vergoten worden H6083 als stof H3894 , en hun vlees H1561 zal worden als drek.
  18 H1571 Noch H3701 hun zilver H1571 , noch H2091 hun goud H3808 H3201 [H8799] zal hen kunnen H5337 [H8687] redden H3117 ten dage H5678 der verbolgenheid H3068 des HEEREN H784 ; maar door het vuur H7068 Zijns ijvers H3605 zal dit ganse H776 land H398 [H8735] verteerd worden H3588 ; want H3617 Hij zal een voleinding H6213 [H8799] maken H389 , gewisselijk H926 [H8737] , een haastige H3605 , met al H3427 [H8802] de inwoners H776 dezes lands.