Zephaniah 2

DSV_Strongs(i)
  1 H7197 [H8703] Doorzoek u zelf nauw H7197 [H8798] , ja, doorzoek nauw H1471 , gij volk H3808 , dat met geen H3700 [H8737] lust bevangen wordt!
  2 H2962 Eer H2706 het besluit H3205 [H8800] bare H4671 [gelijk kaf H5674 H0 gaat H3117 de dag H5674 [H8804] voorbij H2962 H0 ], terwijl H2740 de hittigheid H3068 van des HEEREN H639 toorn H5921 over H2962 ulieden nog H3808 niet H935 [H8799] komt H2962 H0 ; terwijl H3117 de dag H639 van den toorn H3068 des HEEREN H5921 over H2962 ulieden nog H3808 niet H935 [H8799] komt.
  3 H1245 [H8761] Zoekt H3068 den HEERE H3605 , alle H6035 gij zachtmoedigen H776 des lands H834 , die H4941 Zijn recht H6466 [H8804] werken H1245 [H8761] ! Zoekt H6664 gerechtigheid H1245 [H8761] , zoekt H6038 zachtmoedigheid H194 , misschien H5641 [H8735] zult gij verborgen worden H3117 in den dag H639 van den toorn H3068 des HEEREN.
  4 H3588 Want H5804 Gaza H5800 [H8803] zal verlaten H1961 [H8799] wezen H831 , en Askelon H8077 zal ter verwoesting H795 wezen; Asdod H6672 zal men in den middag H1644 [H8762] verdrijven H6138 , en Ekron H6131 [H8735] zal uitgeworteld worden.
  5 H1945 Wee H3427 [H8802] den inwoneren H2256 van de landstreek H3220 der zee H1471 , den volken H3774 der Cheretim H1697 ! Het woord H3068 des HEEREN H5921 zal tegen H3667 ulieden zijn, gij Kanaan H6430 , der Filistijnen H776 land H6 [H8689] ! en Ik zal u verdoen H4480 , dat er H369 H0 geen H3427 [H8802] inwoner H369 zal zijn.
  6 H2256 En de landstreek H3220 der zee H1961 [H8804] zal wezen H5116 [tot] hutten H3741 , uitgegraven putten H7462 [H8802] der herders H1448 , en betuiningen H6629 der kudden.
  7 H2256 En de landstreek H7611 zal wezen voor het overblijfsel H1004 van het huis H3063 van Juda H5921 , dat zij daarin H7462 [H8799] weiden H6153 ; des avonds H1004 zullen zij in de huizen H831 van Askelon H7257 [H8799] legeren H3588 , als H3068 de HEERE H430 , hunlieder God H6485 [H8799] , hen zal bezocht H7622 H7622 [H8675] , en hun gevangenis H7725 [H8804] zal gewend hebben.
  8 H2781 Ik heb de beschimping H4124 van Moab H8085 [H8804] gehoord H1421 , en de scheldwoorden H1121 der kinderen H5983 Ammons H834 , waarmede H5971 zij Mijn volk H2778 [H8765] beschimpt hebben H1431 [H8686] , en hebben zich groot gemaakt H5921 tegen H1366 deszelfs landpale.
  9 H3651 Daarom H589 , [zo] [waarachtig] [als] Ik H2416 leef H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H4124 : Moab H5467 zal zekerlijk zijn als Sodom H1121 , en de kinderen H5983 Ammons H6017 als Gomorra H4476 H2738 , een netelheide H4379 H4417 , en een zoutgroeve H8077 , en een verwoesting H5704 tot H5769 in eeuwigheid H7611 ! De overigen H5971 Mijns volks H962 [H8799] zullen ze beroven H3499 , en het overige H1471 Mijns volks H5157 [H8799] zal ze erfelijk bezitten.
  10 H2063 Dat H8478 zullen zij hebben in plaats van H1347 hun hoogmoed H3588 ; want H2778 [H8765] zij hebben beschimpt H1431 [H8686] , en hebben zich groot gemaakt H5921 tegen H5971 het volk H3068 van den HEERE H6635 der heirscharen.
  11 H3372 H0 Vreselijk zal H3068 de HEERE H5921 tegen H3372 [H8737] hen wezen H3588 , want H3605 Hij zal al H430 de goden H776 der aarde H7329 [H8804] doen uitteren H376 ; en een iegelijk H4725 uit zijn plaats H7812 [H8691] zal Hem aanbidden H3605 , al H339 de eilanden H1471 der heidenen.
  12 H1571 Ook H1992 gij H3569 , Moren H2491 ! zult de verslagenen H2719 van Mijn zwaard H1922 zijn.
  13 H3027 Hij zal ook Zijn hand H5186 [H8799] uitstrekken H5921 tegen H6828 het Noorden H804 , en Hij zal Assur H6 [H8762] verdoen H5210 ; en Hij zal Nineve H7760 [H8799] stellen H8077 tot een verwoesting H6723 , droog H4057 als een woestijn.
  14 H8432 En in het midden H5739 van haar zullen den kudden H7257 [H8804] legeren H3605 , al H2416 het gedierte H1471 der volken H1571 ; ook H6893 de roerdomp H1571 , ook H7090 de nachtuil H3730 zullen op haar granaatappelen H3885 [H8799] vernachten H6963 ; een stem H2474 zal in het venster H7891 [H8787] zingen H2721 , verwoesting H5592 zal in den dorpel H3588 zijn, als H731 Hij haar cederwerk H6168 [H8765] zal ontbloot hebben.
  15 H2063 Dit H5892 is die stad H5947 , die opspringt van vreugde H983 , die zeker H3427 [H8802] woont H3824 , die in haar hart H559 [H8802] zegt H589 : Ik H657 ben het, en buiten mij is geen H5750 meer H349 ; hoe H1961 [H8804] is zij geworden H8047 tot woestheid H4769 , een rustplaats H2416 van het gedierte H3605 ! Een ieder H5921 , die daardoor H5674 [H8802] trekt H8319 [H8799] , zal ze aanfluiten H3027 , hij zal zijn hand H5128 [H8686] bewegen.