Habakkuk

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H834 , welken H2265 Habakuk H5030 , de profeet H2372 [H8804] , gezien heeft.
  2 H3068 HEERE H5704 ! hoe H575 lang H7768 [H8765] schreeuw ik H8085 [H8799] , en Gij hoort H3808 niet H2199 [H8799] , [hoe] [lang] roep ik H2555 geweld H413 , tot H3467 [H8686] U, en Gij verlost H3808 niet!
  3 H4100 Waarom H205 laat Gij mij ongerechtigheid H7200 [H8686] zien H5027 [H8686] , en aanschouwt H5999 de kwelling H7701 ? Want verwoesting H2555 en geweld H5048 is tegen mij over H1961 [H8799] , en er is H7379 twist H5375 H0 , en men neemt H4066 gekijf H5375 [H8799] op.
  4 H5921 H3651 Daarom H8451 wordt de wet H6313 [H8799] onderlaten H4941 , en het recht H3318 H0 komt H3808 H5331 nimmermeer H3318 [H8799] voort H3588 ; want H7563 de goddeloze H3803 [H8688] omringt H6662 den rechtvaardige H5921 H3651 ; daarom H3318 H0 komt H4941 het recht H6127 [H8794] verdraaid H3318 [H8799] voor.
  5 H7200 [H8798] Ziet H1471 onder de heidenen H5027 [H8685] , en aanschouwt H8539 [H8690] , en verwondert u H8539 [H8798] , verwondert u H3588 , want H6466 [H8802] Ik werk H6467 een werk H3117 in ulieder dagen H3808 , [hetwelk] gij niet H539 [H8686] geloven zult H3588 , als H5608 [H8792] het verteld zal worden.
  6 H3588 Want H2009 ziet H6965 [H8688] , Ik verwek H3778 de Chaldeen H4751 , een bitter H4116 [H8737] en snel H1471 volk H1980 [H8802] , trekkende H4800 door de breedten H776 der aarde H3423 [H8800] , om erfelijk te bezitten H4908 woningen H3808 , die de zijne niet zijn.
  7 H366 Schrikkelijk H3372 [H8737] en vreselijk H1931 is hetzelve H4941 ; zijn recht H7613 en zijn hoogheid H3318 H0 gaat H4480 van hemzelven H3318 [H8799] uit.
  8 H5483 Want zijn paarden H7043 [H8804] zijn lichter H5246 dan de luipaarden H2300 [H8804] , en zij zijn scherper H6153 H2061 dan de avondwolven H6571 , en zijn ruiters H6335 [H8804] verspreiden zich H6571 ; ja, zijn ruiters H4480 zullen van H7350 verre H935 [H8799] komen H5774 [H8799] , zij zullen vliegen H5404 als een arend H2363 [H8804] , zich spoedende H398 [H8800] om te eten.
  9 H3605 Het zal geheellijk H2555 tot geweld H935 [H8799] komen H4041 , wat zij inslorpen zullen H6440 met hun aangezichten H6921 , [zullen] [zij] [brengen] naar het oosten H7628 ; en het zal de gevangenen H622 [H8799] verzamelen H2344 als zand.
  10 H1931 En hij H4428 zal de koningen H7046 [H8691] beschimpen H7336 [H8802] , en de prinsen H4890 zullen hem een belaching H1931 zijn; hij H3605 zal alle H4013 vesting H7832 [H8799] belachen H6083 ; want hij zal stof H6651 [H8799] vergaderen H3920 [H8799] , en hij zal ze innemen.
  11 H227 Dan H7307 zal hij den geest H2498 [H8804] veranderen H5674 [H8799] , en hij zal doortrekken H816 [H8804] , en zich schuldig maken H2098 , [houdende] deze H3581 zijn kracht H433 voor zijn God.
  12 H859 Zijt Gij H3808 niet H6924 van ouds H3068 af de HEERE H430 , mijn God H6918 , mijn Heilige H3808 ? Wij zullen niet H4191 [H8799] sterven H3068 ; o HEERE H4941 ! tot een oordeel H7760 [H8804] hebt Gij hem gesteld H6697 , en o Rots H3198 [H8687] ! om te straffen H3245 [H8804] , hebt Gij hem gegrondvest.
  13 H2889 Gij zijt te rein H5869 van ogen H4480 , dan dat H7451 Gij het kwade H7200 [H8800] zoudt zien H413 , en H5999 de kwelling H3201 [H8799] kunt Gij H3808 niet H5027 [H8687] aanschouwen H4100 ; waarom H5027 [H8686] zoudt Gij aanschouwen H898 [H8802] die trouwelooslijk handelen H2790 [H8686] ? [Waarom] zoudt Gij zwijgen H7563 , als de goddeloze H1104 [H8763] dien verslindt H6662 , die rechtvaardiger H4480 is dan hij?
  14 H120 En [waarom] zoudt Gij de mensen H6213 [H8799] maken H1709 , als de vissen H3220 der zee H7431 , als het kruipend gedierte H3808 , dat geen H4910 [H8802] heerser heeft?
  15 H5927 H0 Hij trekt H3605 ze allen H2443 met den angel H5927 [H8689] op H1641 [H8799] , hij vergadert H2764 ze in zijn garen H622 [H8799] , en hij verzamelt H4365 ze in zijn net H5921 H3651 ; daarom H8055 [H8799] verblijdt H1523 [H8799] en verheugt hij zich.
  16 H5921 H3651 Daarom H2076 [H8762] offert hij H2764 aan zijn garen H6999 [H8762] , en rookt H4365 aan zijn net H3588 ; want H1992 door dezelve H2506 is zijn deel H8082 vet geworden H3978 , en zijn spijze H1277 smoutig.
  17 H5921 H3651 Zal hij dan daarom H2764 [altoos] zijn garen H7324 [H8686] ledig maken H2550 [H8799] , en zal hij niet verschonen H8548 , met altoos H1471 de volken H2026 [H8800] te doden?