Haggai 1:1

DSV_Strongs(i)
  1 H8147 In het tweede H8141 jaar H4428 van den koning H1867 Darius H8345 , in de zesde H2320 maand H259 , op den eersten H3117 dag H2320 der maand H1961 [H8804] , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H3027 , door den dienst H2292 van Haggai H5030 , den profeet H413 , tot H2216 Zerubbabel H1121 , den zoon H7597 van Sealthiel H6346 , den vorst H3063 van Juda H413 , en tot H3091 Josua H1121 , den zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , den hogepriester H559 [H8800] , zeggende: