Haggai

Danish(i) 1 Kong Darius's andet Aar, i den sjette Maaned, paa den første Dag i Maaneden, kom HERRENS Ord ved Profeten Haggaj til Serubabel, Sealthiels Søn, Landshøvdingen i Juda, og til Josva, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, saalunde: 2 Saa siger den HERREN Zebaoth: Dette Folk, de sige: Tiden er ikke kummen, Tiden til at bygge HERRENS Hus. 3 Og HERRENS Ord kom ved Profeten Haggaj, saaledes: 4 Er det Tid for eder at bo i eders panelede Huse, medens dette Hus er omme? 5 Og nu, saa siger den HERRE Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 6 I udsaa meget og høste lidet ind I æde og blive ikke mætte, I drikke og blive ikke læskede, I klæde eder og blive ikke varme, og den, som faar Løn, faar sin Løn i en hullet Pung. 7 Saa siger den HERRE Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 8 Gaar op paa Bjerget, og henter Tømmer, og bygger Huset, saa vil jeg have Behag deri og bevise mig herlig, siger HERREN. 9 I vente meget, og se det bliver til lidet, og naar I have ført det hjem, da blæser jeg det bort. Hvorfor? siger den HERRE Zebaoth. For mit Hus's Skyld, som er Øde, medens I have travlt, hver med sit eget Hus. 10 Derfor lukke Himlene sig til over eder, saa at de ikke give Dug, og Jorden har tilbageholdt sin Grøde. 11 Thi jeg kaldte Tørke over Jorden og over Bjergene og over Kornet og over Mosten og over Olien og over det, som Jorden frembringer, og over Folket og over Kvæget og over alt, hvad der udføres med Hænder. 12 Da adløde Serubabel, Sealthiels Søn, og Josva, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, og hele det overblevne Folk HERRENS deres Guds Røst og Profeten Haggajs Ord, eftersom HERREN deres Gud havde sendt ham; og Folket trygtede for HERRENS Ansigt. 13 Da sagde Haggaj, HERRENS Sendebud, som Budskab fra HERREN til Folket, saaledes: Jeg er med eder, siger HERREN. 14 Og HERREN vakte Aanden hos Serubabel, Sealthiels Søn, Judas Landshøvding, og Aanden hos Ypperstepræsten Josva, Jozadaks Søn, og Aanden hos alt det overblevne Folk, og de kom og gjorde Arbejdet paa den HERRE Zebaoths, deres Guds Hus 15 paa den fire og tyvende Dag i Maaneden, i den sjette Maaned, i Kong Darius's andet Aar.