Matthew 21

  21:1   2532 και And 3753 ότε when 1448 ήγγισαν they approached 1519 εις unto * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 2532 και and 2064 ήλθον came 1519 εις into * Βηθσφαγή Bethphage, 4314 προς to 3588 το the 3735 όρος mount 3588 των   1636 ελαιών of olives, 5119 τότε then 3588 ο   * Ιησούς Jesus 649 απέστειλε sent 1417 δύο two 3101 μαθητάς disciples,   21:2   3004 λέγων saying 1473 αυτοίς to them, 4198 πορεύθητε Go 1519 εις into 3588 την the 2968 κώμην town, 3588 την the one 561 απέναντι before 1473 υμών you! 2532 και And 2112 ευθέως immediately 2147 ευρήσετε you shall find 3688 όνον a donkey 1210 δεδεμένην being tied, 2532 και and 4454 πώλον a foal 3326 μετ΄ with 1473 αυτής her; 3089 λύσαντες having untied 71 αγάγετέ lead them 1473 μοι to me!   21:3   2532 και And 1437 εάν if 5100 τις anyone 1473-2036 υμίν είπη should say to you 5100 τι anything, 2046 ερείτε you say 3754 ότι that, 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτών Their master 5532 χρείαν [2need 2192 έχει 1has]; 2112-1161 ευθέως δε and immediately 649 αποστελλεί he sends 1473 αυτούς them.   21:4   3778-1161 τούτο δε And this 3650 όλον entirely 1096 γέγονεν came to pass, 2443 ίνα that 4137 πληρωθή should be fulfilled 3588 το the thing 4483 ρηθέν having been spoken 1223 διά through 3588 του the 4396 προφήτου prophet, 3004 λέγοντος saying,   21:5   2036 είπατε Say 3588 τη to the 2364 θυγατρί daughter * Σιών of Zion! 2400 ιδού Behold, 3588 ο   935-1473 βασιλεύς σου your king 2064 έρχεταί comes 1473 σοι to you, 4239 πραϋς gentle, 2532 και and 1910 επιβεβηκώς being mounted 1909 επί upon 3688 όνον a donkey, 2532 και and 4454 πώλον a foal, 5207 υιόν an offspring 5268 υποζυγίου of a beast of burden.   21:6   4198 πορευθέντες [4having gone 1161 δε 1And 3588 οι 2the 3101 μαθηταί 3disciples], 2532 και and 4160 ποιήσαντες having done 2531 καθώς as 4367 προσέταξεν [2assigned 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus],   21:7   71 ήγαγον they led 3588 την the 3688 όνον donkey 2532 και and 3588 τον the 4454 πώλον foal, 2532 και and 2007 επέθηκαν they placed 1883 επάνω upon 1473 αυτών them 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών their cloaks, 2532 και and 1940 επεκάθισεν he sat 1883 επάνω upon 1473 αυτών them.   21:8   3588-1161 ο δε And the 4183 πλείστος greatest part 3793 όχλος of the multitude 4766 έστρωσαν spread out 1438 εαυτών their own 3588 τα   2440 ιμάτια cloaks 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way; 243-1161 άλλοι δε and others 2875 έκοπτον beat 2798 κλάδους branches 575 από from 3588 των the 1186 δένδρων trees, 2532 και and 4766 εστρώννυον spread them out 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way.   21:9   3588-1161 οι δε And the 3793 όχλοι multitudes, 3588 οι the ones 4254 προάγοντες leading before 2532 και and 3588 οι the ones 190 ακολουθούντες following, 2896 έκραζον cried out, 3004 λέγοντες saying, 5614 ωσαννά Hosanna 3588 τω to the 5207 υιώ son * Δαβίδ of David. 2127 ευλογημένος Being blessed 3588 ο is the one 2064 ερχόμενος coming 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the Lord; 5614 ωσαννά hosanna 1722 εν in 3588 τοις the 5310 υψίστοις highest.   21:10   2532 και And 1525-1473 εισελθόντος αυτού in his entering 1519 εις into * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 4579 εσείσθη [4was shaken 3956 πάσα 1all 3588 η 2the 4172 πόλις 3city], 3004 λέγουσα saying, 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3778 ούτος this?   21:11   3588-1161 οι δε And the 3793 όχλοι multitudes 3004 έλεγον said, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is * Ιησούς Jesus 3588 ο the 4396 προφήτης prophet, 3588 ο the one 575 από from * Ναζαρέτ Nazareth 3588 της   * Γαλιλαίς of Galilee.   21:12   2532 και And 1525-3588-* εισήλθεν ο Ιησούς Jesus entered 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 1544 εξέβαλε he cast out 3956 πάντας all 3588 τους the ones 4453 πωλούντας selling 2532 και and 59 αγοράζοντας buying 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple; 2532 και and 3588 τας the 5132 τραπέζας tables 3588 των of the 2855 κολλυβιστών money-changers 2690 κατέστρεψε he overturned, 2532 και and 3588 τας the 2515 καθέδρας chairs 3588 των of the ones 4453 πωλούντων selling 3588 τας the 4058 περιστεράς doves.   21:13   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 1125 γέγραπται It is written, 3588 ο   3624-1473 οίκος μου My house 3624 οίκος [2a house 4335 προσευχής 3of prayer 2564 κληθήσεται 1shall be called]; 1473-1161 υμείς δε but you 1473-4160 αυτόν εποιήσατε made it 4693 σπήλαιον a cave 3027 ληστών of robbers.   21:14   2532 και And 4334 προσήλθον came forward 1473 αυτώ to him 5560 χωλοί the lame 2532 και and 5185 τυφλοί blind 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple; 2532 και and 2323 εθεράπευσεν he cured 1473 αυτούς them.   21:15   1492 ιδόντες [7beholding 1161 δε 1And 3588 οι 2the 749 αρχιερείς 3chief priests 2532 και 4and 3588 οι 5the 1122 γραμματείς 6scribes] 3588 τα the 2297 θαυμάσια wonders 3739 α which 4160 εποίησε he did, 2532 και and 3588 τους the 3816 παίδας children 2896 κράζοντας crying out 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 2532 και and 3004 λέγοντας saying, 5614 ωσαννά Hosanna 3588 τω to the 5207 υιώ son * Δαβίδ of David; 23 ηγανάκτησαν they were indignant.   21:16   2532 και And 2036 είπον they said 1473 αυτώ to him, 191 ακούεις Do you hear 5100 τι what 3778 ούτοι these 3004 λέγουσιν say? 3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 3004 λέγει says 1473 αυτοίς to them, 3483 ναι Yes, 3763 ουδέποτε at no time 314 ανέγνωτε did you read 3754 οτι that, 1537 εκ From out of 4750 στόματος the mouth 3516 νηπίων of infants 2532 και and 2337 θηλαζόντων nursing ones 2675 κατηρτίσω I readied 136 αίνον praise?   21:17   2532 και And 2641 καταλιπών leaving 1473 αυτούς them, 1831 εξήλθεν he came forth 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city 1519 εις into * Βηθανίαν Bethany; 2532 και and 835 ηυλίσθη he lodged 1563 εκεί there.   21:18   4405-1161 πρωϊας δε And in the morning 1877 επανάγων turning back 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city, 3983 επείνασε he hungered.   21:19   2532 και And 1492 ιδών beholding 4808 συκήν [2fig-tree 1520 μίαν 1one] 1909 επί upon 3588 της the 3598 οδού way, 2064 ήλθεν he came 1909 επ΄ unto 1473 αυτήν it 2532 και and 3762 ουδέν [2nothing 2147 εύρεν 1found] 1722 εν on 1473 αυτή it 1508 ει μη except 5444 φύλλα leaves 3440 μόνον only. 2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτή to it, 3371 μηκέτι No longer 1537 εκ from 1473 σου you 2590 καρπός [2fruit 1096 γένηται 1should] be produced 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon. 2532 και And 3583 εξηράνθη 4dried up 3916 παραχρήμα 1immediately 3588 η 2the 4808 συκή 3fig-tree].   21:20   2532 και And 1492 ιδόντες beholding, 3588 οι the 3101 μαθηταί disciples 2296 εθαύμασαν marveled, 3004 λέγοντες saying, 4459 πως How did 3916 παραχρήμα [3immediately 3583 εξηράνθη 4dry up 3588 η 1the 4808 συκή 2fig-tree]?   21:21   611-1161 αποκριθείς δε And answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 1437 εάν If 2192 έχητε you should have 4102 πίστιν belief, 2532 και and 3361 μη should not 1252 διακριθήτε examine, 3756 ου not 3440 μόνον only 3588 το the thing 3588 της of the 4808 συκής fig-tree 4160 ποιήσετε shall you do, 235 αλλά but 2579 καν even if 3588 τω to 3735-3778 όρει τούτω this mountain 2036 είπητε you should say, 142 άρθητι Be lifted 2532 και and 906 βλήθητι be thrown 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea! 1096 γενήσεται it shall come to pass.   21:22   2532 και And 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 302 αν you should 154 αιτήσητε have asked 1722 εν in 3588 τη the 4335 προσευχή prayer, 4100 πιστεύοντες believing, 2983 λήψεσθε you shall receive.   21:23   2532 και And 2064-1473 ελθόντι αυτώ in his coming 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple, 4334 προσήλθον came forward 1473 αυτώ to him 1321 διδάσκοντι while teaching, 3588 οι the 749 αρχιερείς chief priests 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders 3588 του of the 2992 λαού people, 3004 λέγοντες saying, 1722 εν By 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778-4160 ταύτα ποιείς do you do these things, 2532 και and 5100 τις who 1473-1325 σοι έδωκεν gave to you 3588 την   1849-3778 εξουσίαν ταύτην this authority?   21:24   611-1161 αποκριθείς δε And answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 2065 ερωτήσω I shall ask 1473 υμάς you 2504 καγώ also 3056 λόγον [2word 1520 ένα 1one], 3739 ον which 1437 εάν if 2036 είπητέ you should tell 1473 μοι to me, 2504 καγώ I also 1473-2046 υμίν ερώ will tell to you 1722 εν by 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778-4160 ταύτα ποιώ I do these things.   21:25   3588 το The 908 βάπτισμα immersion * Ιωάννου of John, 4159 πόθεν from what place 1510.7.3 ην was it? 1537 εξ From 3772 ουρανού heaven 2228 η or 1537 εξ from 444 ανθρώπων men? 3588-1161 οι δε And they 1260 διελογίζοντο argued 3844 παρ΄ by 1438 εαυτοίς themselves, 3004 λέγοντες saying, 1437 εάν If 2036 είπωμεν we should say, 1537 εξ From 3772 ουρανού heaven; 2046 ερεί he will say 1473 ημίν to us, 1302 διάτι Why 3767 ουν then 3756 ουκ did you not 4100 επιστεύσατε believe 1473 αυτώ him?   21:26   1437-1161 εάν δε And if 2036 είπωμεν we should say, 1537 εξ From 444 ανθρώπων men; 5399 φοβούμεθα we fear 3588 τον the 3793 όχλον multitude. 3956-1063 πάντες γαρ For all 2192 έχουσι hold 3588 τον   * Ιωάννην John 5613 ως as 4396 προφήτην a prophet.   21:27   2532 και And 611 αποκριθέντες answering 3588 τω to * Ιησού Jesus 2036 είπον they said, 3756 ουκ We do not 1492 οίδαμεν know. 5346 έφη He said 1473 αυτοίς to them 2532 και also 1473 αυτός himself, 3761 ουδέ Nor 1473 εγώ I 3004 λέγω tell 1473 υμίν to you 1722 εν by 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778-4160 ταύτα ποιώ I do these things.   21:28   5100-1161 τι δε But what 1473 υμίν do you 1380 δοκεί think? 444-5100 άνθρωπος τις A certain man 2192 είχε had 5043 τέκνα [2children 1417 δύο 1two]. 2532 και And 4334 προσελθών having come forward 3588 τω to the 4413 πρώτω first, 2036 είπεν he said, 5043 τέκνον Child, 5217 ύπαγε go! 4594 σήμερον today 2038 εργάζου work 1722 εν in 3588 τω   290-1473 αμπελώνί μου my vineyard!   21:29   3588 ο   1161 δε And 611 αποκριθείς responding 2036 είπεν he said, 3756-2309 ου θέλω I do not want to. 5305-1161 ύστερον δε But afterwards, 3338 μεταμεληθείς having changed his mind 565 απήλθεν he went forth.   21:30   2532 και And 4334 προσελθών having come forward 3588 τω to the 1208 δευτέρω second, 2036 είπεν he said 5615 ωσαύτως likewise. 3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said, 1473 εγώ I will, 2962 κύριε O master. 2532 και and 3756 ουκ he did not 565 απήλθε go forth.   21:31   5100 τις Which 1537 εκ of 3588 των the 1417 δύο two 4160 εποίησε did 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του of the 3962 πατρός father? 3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 3588 ο The 4413 πρώτος first. 3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that, 3588 οι The 5057 τελώναι tax collectors 2532 και and 3588 αι the 4204 πόρναι harlots 4254 προάγουσιν go before 1473 υμάς you 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   21:32   2064 ηλθέ [3came 1063 γαρ 1For 4314 προς 4to 1473 υμάς 5you * Ιωάννης 2John] 1722 εν in 3598 οδώ the way 1343 δικαιοσύνης of righteousness, 2532 και and 3756 ουκ you did not 4100 επιστεύσατε believe 1473 αυτώ him, 3588-1161 οι δε but the 5057 τελώναι tax collectors 2532 και and 3588 αι the 4204 πόρναι harlots 4100 επίστευσαν believed 1473 αυτώ him. 1473-1161 υμείς δε But you 1492 ιδόντες having seen 3756 ου did not 3338 μετεμελήθητε repent 5305 ύστερον afterwards 3588 του   4100 πιστεύσαι to believe 1473 αυτώ him.   21:33   243 άλλην Another 3850 παραβολήν parable 191 ακούσατε hear! 444-5100 άνθρωπός τις A certain man 1510.7.3 ην was 3617 οικοδεσπότης master of a house, 3748 όστις who 5452 εφύτευσεν planted 290 αμπελώνα a vineyard, 2532 και and 5418 φραγμόν [2a barrier 1473 αυτώ 3for it 4060 περιέθηκε 1he put around], 2532 και and 3736 ώρυξεν he dug 1722 εν in 1473 αυτώ it 3025 ληνόν a wine vat, 2532 και and 3618 ωκοδόμησε built 4444 πύργον a tower, 2532 και and 1554-1473 εξέδοτο αυτόν handed it over 1092 γεωργοίς to growers, 2532 και and 589 απεδήμησεν he traveled abroad.   21:34   3753-1161 ότε δε And when 1448 ήγγισεν [5approached 3588 ο 1the 2540 καιρός 2season 3588 των 3of the 2590 καρπών 4fruits], 649 απέστειλεν he sent 3588 τους   1401-1473 δούλους αυτού his servants 4314 προς to 3588 τους the 1092 γεωργούς growers 2983 λαβείν to receive 3588 τους   2590-1473 καρπούς αυτού of his fruits.   21:35   2532 και And 2983 λαβόντες [3having taken 3588 οι 1the 1092 γεωργοί 2growers] 3588 τους   1401-1473 δούλους αυτού his servants, 3739-3303 ον μεν one 1194 έδειραν they flayed, 3739-1161 ον δε and one 615 απέκτειναν they killed, 3739-1161 ον δε and one 3036 ελιθοβόλησαν they stoned.   21:36   3825 πάλιν Again 649 απέστειλεν he sent 243 άλλους other 1401 δούλους servants 4183 πλείονας more 3588 των than the 4413 πρώτων first; 2532 και and 4160 εποίησαν they did 1473 αυτοίς to them 5615 ωσαύτως likewise.   21:37   5305-1161 ύστερον δε And afterwards 649 απέστειλεν he sent 4314 προς to 1473 αυτούς them 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού his son, 3004 λέγων saying, 1788 εντραπήσονται They will respect 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son.   21:38   3588-1161 οι δε And the 1092 γεωργοί growers 1492 ιδόντες seeing 3588 τον the 5207 υιόν son, 2036 είπον said 1722 εν among 1438 εαυτοίς themselves, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 2818 κληρονόμος heir; 1205 δεύτε come, 615 αποκτείνωμεν we should kill 1473 αυτόν him, 2532 και and 2722 κατάσχωμεν take control 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού of his inheritance.   21:39   2532 και And 2983 λαβόντες having taken, 1544 εξέβαλον they cast 1473 αυτόν him 1854 έξω outside 3588 του the 290 αμπελώνος vineyard, 2532 και and 615 απέκτειναν killed him.   21:40   3752 όταν Whenever 3767 ουν then 2064 έλθη [5shall come 3588 ο 1the 2962 κύριος 2master 3588 του 3of the 290 αμπελώνος 4vineyard], 5100 τι what 4160 ποιήσει shall he do 3588 τοις   1092-1565 γεωργοίς εκείνοις to those growers?   21:41   3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 2556 κακούς The evil men, 2560 κακώς harshly 622 απολέσει he will destroy 1473 αυτούς them, 2532 και and 3588 τον the 290 αμπελώνα vineyard 1554 εκδόσεται he will hand over 243 άλλοις to other 1092 γεωργοίς growers, 3748 οίτινες the ones who 591 αποδώσουσιν will render 1473 αυτώ to him 3588 τους the 2590 καρπούς fruits 1722 εν in 3588 τοις   2540-1473 καιροίς αυτών their seasons.   21:42   3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3763 ουδέποτε At no time 314 ανέγνωτε did you read 1722 εν in 3588 ταις the 1124 γραφαίς scriptures? 3037 λίθον The stone 3739 ον which 593 απεδοκίμασαν [3rejected 3588 οι 1the ones 3618 οικοδομούντες 2building], 3778 ούτος this one 1096 εγένηθη became 1519 εις as 2776 κεφαλήν head 1137 γωνίας corner stone; 3844 παρά by 2962 κυρίου the Lord 1096-3778 εγένετο αύτη this happened, 2532 και and 1510.2.3 έστι it is 2298 θαυμαστή wonderful 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς ημών our eyes.   21:43   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that, 142 αρθήσεται [4shall be lifted away 575 αφ΄ 5from 1473 υμών 6you 3588 η 1The 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God], 2532 και and 1325 δοθήσεται shall be given 1484 έθνει to a nation 4160 ποιούντι producing 3588 τους the 2590 καρπούς fruits 1473 αυτής of it.   21:44   2532 και And 3588 ο the one 4098 πεσών falling 1909 επί upon 3588 τον   3037-3778 λίθον τούτον this stone 4917 συνθλασθήσεται shall be fractured in pieces; 1909 εφ΄ [2upon 3739 ον 3whom 1161 δ΄ 1but] 302 αν ever 4098 πέση it should fall 3039 λικμήσει it shall winnow 1473 αυτόν him.   21:45   2532 και And 191 ακούσαντες [6hearing 3588 οι 1the 749 αρχιερείς 2chief priests 2532 και 3and 3588 οι 4the * Φαρισαίοι 5Pharisees] 3588 τας   3850-1473 παραβολάς αυτού his parables, 1097 έγνωσαν knew 3754 ότι that 4012 περί about 1473 αυτών them 3004 λέγει he speaks.   21:46   2532 και And 2212 ζητούντες seeking 1473-2902 αυτόν κρατήσαι to hold him, 5399 εφοβήθησαν they feared 3588 τους the 3793 όχλους multitudes, 1894 επειδή since 5613 ως [2as 4396 προφήτην 3a prophet 1473-2192 αυτόν είχον 1they held him].