Matthew 21:44

  21:44   2532 και And 3588 ο the one 4098 πεσών falling 1909 επί upon 3588 τον   3037-3778 λίθον τούτον this stone 4917 συνθλασθήσεται shall be fractured in pieces; 1909 εφ΄ [2upon 3739 ον 3whom 1161 δ΄ 1but] 302 αν ever 4098 πέση it should fall 3039 λικμήσει it shall winnow 1473 αυτόν him.