Matthew 21

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G3753 ότε G1448 ήγγισαν G1519 εις G* Ιεροσόλυμα G2532 και G2064 ήλθον G1519 εις G* Βηθσφαγή G4314 προς G3588 το G3735 όρος G3588 των G1636 ελαιών G5119 τότε G3588 ο G* Ιησούς G649 απέστειλε G1417 δύο G3101 μαθητάς
  2 G3004 λέγων G1473 αυτοίς G4198 πορεύθητε G1519 εις G3588 την G2968 κώμην G3588 την G561 απέναντι G1473 υμών G2532 και G2112 ευθέως G2147 ευρήσετε G3688 όνον G1210 δεδεμένην G2532 και G4454 πώλον G3326 μετ΄ G1473 αυτής G3089 λύσαντες G71 αγάγετέ G1473 μοι
  3 G2532 και G1437 εάν G5100 τις G1473 υμίν είπη G2036   G5100 τι G2046 ερείτε G3754 ότι G3588 ο G2962 κύριος αυτών G1473   G5532 χρείαν G2192 έχει G2112 ευθέως δε G1161   G649 αποστελλεί G1473 αυτούς
  4 G3778 τούτο δε G1161   G3650 όλον G1096 γέγονεν G2443 ίνα G4137 πληρωθή G3588 το G4483 ρηθέν G1223 διά G3588 του G4396 προφήτου G3004 λέγοντος
  5 G2036 είπατε G3588 τη G2364 θυγατρί G* Σιών G2400 ιδού G3588 ο G935 βασιλεύς σου G1473   G2064 έρχεταί G1473 σοι G4239 πραϋς G2532 και G1910 επιβεβηκώς G1909 επί G3688 όνον G2532 και G4454 πώλον G5207 υιόν G5268 υποζυγίου
  6 G4198 πορευθέντες G1161 δε G3588 οι G3101 μαθηταί G2532 και G4160 ποιήσαντες G2531 καθώς G4367 προσέταξεν G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς
  7 G71 ήγαγον G3588 την G3688 όνον G2532 και G3588 τον G4454 πώλον G2532 και G2007 επέθηκαν G1883 επάνω G1473 αυτών G3588 τα G2440 ιμάτια αυτών G1473   G2532 και G1940 επεκάθισεν G1883 επάνω G1473 αυτών
  8 G3588 ο δε G1161   G4183 πλείστος G3793 όχλος G4766 έστρωσαν G1438 εαυτών G3588 τα G2440 ιμάτια G1722 εν G3588 τη G3598 οδώ G243 άλλοι δε G1161   G2875 έκοπτον G2798 κλάδους G575 από G3588 των G1186 δένδρων G2532 και G4766 εστρώννυον G1722 εν G3588 τη G3598 οδώ
  9 G3588 οι δε G1161   G3793 όχλοι G3588 οι G4254 προάγοντες G2532 και G3588 οι G190 ακολουθούντες G2896 έκραζον G3004 λέγοντες G5614 ωσαννά G3588 τω G5207 υιώ G* Δαβίδ G2127 ευλογημένος G3588 ο G2064 ερχόμενος G1722 εν G3686 ονόματι G2962 κυρίου G5614 ωσαννά G1722 εν G3588 τοις G5310 υψίστοις
  10 G2532 και G1525 εισελθόντος αυτού G1473   G1519 εις G* Ιεροσόλυμα G4579 εσείσθη G3956 πάσα G3588 η G4172 πόλις G3004 λέγουσα G5100 τις G1510.2.3 εστιν G3778 ούτος
  11 G3588 οι δε G1161   G3793 όχλοι G3004 έλεγον G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G* Ιησούς G3588 ο G4396 προφήτης G3588 ο G575 από G* Ναζαρέτ G3588 της G* Γαλιλαίς
  12 G2532 και G1525 εισήλθεν ο Ιησούς G3588   G*   G1519 εις G3588 το G2413 ιερόν G3588 του G2316 θεού G2532 και G1544 εξέβαλε G3956 πάντας G3588 τους G4453 πωλούντας G2532 και G59 αγοράζοντας G1722 εν G3588 τω G2413 ιερώ G2532 και G3588 τας G5132 τραπέζας G3588 των G2855 κολλυβιστών G2690 κατέστρεψε G2532 και G3588 τας G2515 καθέδρας G3588 των G4453 πωλούντων G3588 τας G4058 περιστεράς
  13 G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτοίς G1125 γέγραπται G3588 ο G3624 οίκος μου G1473   G3624 οίκος G4335 προσευχής G2564 κληθήσεται G1473 υμείς δε G1161   G1473 αυτόν εποιήσατε G4160   G4693 σπήλαιον G3027 ληστών
  14 G2532 και G4334 προσήλθον G1473 αυτώ G5560 χωλοί G2532 και G5185 τυφλοί G1722 εν G3588 τω G2413 ιερώ G2532 και G2323 εθεράπευσεν G1473 αυτούς
  15 G1492 ιδόντες G1161 δε G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G1122 γραμματείς G3588 τα G2297 θαυμάσια G3739 α G4160 εποίησε G2532 και G3588 τους G3816 παίδας G2896 κράζοντας G1722 εν G3588 τω G2413 ιερώ G2532 και G3004 λέγοντας G5614 ωσαννά G3588 τω G5207 υιώ G* Δαβίδ G23 ηγανάκτησαν
  16 G2532 και G2036 είπον G1473 αυτώ G191 ακούεις G5100 τι G3778 ούτοι G3004 λέγουσιν G3588 ο G1161 δε G* Ιησούς G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3483 ναι G3763 ουδέποτε G314 ανέγνωτε G3754 οτι G1537 εκ G4750 στόματος G3516 νηπίων G2532 και G2337 θηλαζόντων G2675 κατηρτίσω G136 αίνον
  17 G2532 και G2641 καταλιπών G1473 αυτούς G1831 εξήλθεν G1854 έξω G3588 της G4172 πόλεως G1519 εις G* Βηθανίαν G2532 και G835 ηυλίσθη G1563 εκεί
  18 G4405 πρωϊας δε G1161   G1877 επανάγων G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν G3983 επείνασε
  19 G2532 και G1492 ιδών G4808 συκήν G1520 μίαν G1909 επί G3588 της G3598 οδού G2064 ήλθεν G1909 επ΄ G1473 αυτήν G2532 και G3762 ουδέν G2147 εύρεν G1722 εν G1473 αυτή G1508 ει μη G5444 φύλλα G3440 μόνον G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτή G3371 μηκέτι G1537 εκ G1473 σου G2590 καρπός G1096 γένηται G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G2532 και G3583 εξηράνθη G3916 παραχρήμα G3588 η G4808 συκή
  20 G2532 και G1492 ιδόντες G3588 οι G3101 μαθηταί G2296 εθαύμασαν G3004 λέγοντες G4459 πως G3916 παραχρήμα G3583 εξηράνθη G3588 η G4808 συκή
  21 G611 αποκριθείς δε G1161   G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G1437 εάν G2192 έχητε G4102 πίστιν G2532 και G3361 μη G1252 διακριθήτε G3756 ου G3440 μόνον G3588 το G3588 της G4808 συκής G4160 ποιήσετε G235 αλλά G2579 καν G3588 τω G3735 όρει τούτω G3778   G2036 είπητε G142 άρθητι G2532 και G906 βλήθητι G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν G1096 γενήσεται
  22 G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G302 αν G154 αιτήσητε G1722 εν G3588 τη G4335 προσευχή G4100 πιστεύοντες G2983 λήψεσθε
  23 G2532 και G2064 ελθόντι αυτώ G1473   G1519 εις G3588 το G2413 ιερόν G4334 προσήλθον G1473 αυτώ G1321 διδάσκοντι G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G4245 πρεσβύτεροι G3588 του G2992 λαού G3004 λέγοντες G1722 εν G4169 ποία G1849 εξουσία G3778 ταύτα ποιείς G4160   G2532 και G5100 τις G1473 σοι έδωκεν G1325   G3588 την G1849 εξουσίαν ταύτην G3778  
  24 G611 αποκριθείς δε G1161   G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G2065 ερωτήσω G1473 υμάς G2504 καγώ G3056 λόγον G1520 ένα G3739 ον G1437 εάν G2036 είπητέ G1473 μοι G2504 καγώ G1473 υμίν ερώ G2046   G1722 εν G4169 ποία G1849 εξουσία G3778 ταύτα ποιώ G4160  
  25 G3588 το G908 βάπτισμα G* Ιωάννου G4159 πόθεν G1510.7.3 ην G1537 εξ G3772 ουρανού G2228 η G1537 εξ G444 ανθρώπων G3588 οι δε G1161   G1260 διελογίζοντο G3844 παρ΄ G1438 εαυτοίς G3004 λέγοντες G1437 εάν G2036 είπωμεν G1537 εξ G3772 ουρανού G2046 ερεί G1473 ημίν G1302 διάτι G3767 ουν G3756 ουκ G4100 επιστεύσατε G1473 αυτώ
  26 G1437 εάν δε G1161   G2036 είπωμεν G1537 εξ G444 ανθρώπων G5399 φοβούμεθα G3588 τον G3793 όχλον G3956 πάντες γαρ G1063   G2192 έχουσι G3588 τον G* Ιωάννην G5613 ως G4396 προφήτην
  27 G2532 και G611 αποκριθέντες G3588 τω G* Ιησού G2036 είπον G3756 ουκ G1492 οίδαμεν G5346 έφη G1473 αυτοίς G2532 και G1473 αυτός G3761 ουδέ G1473 εγώ G3004 λέγω G1473 υμίν G1722 εν G4169 ποία G1849 εξουσία G3778 ταύτα ποιώ G4160  
  28 G5100 τι δε G1161   G1473 υμίν G1380 δοκεί G444 άνθρωπος τις G5100   G2192 είχε G5043 τέκνα G1417 δύο G2532 και G4334 προσελθών G3588 τω G4413 πρώτω G2036 είπεν G5043 τέκνον G5217 ύπαγε G4594 σήμερον G2038 εργάζου G1722 εν G3588 τω G290 αμπελώνί μου G1473  
  29 G3588 ο G1161 δε G611 αποκριθείς G2036 είπεν G3756 ου θέλω G2309   G5305 ύστερον δε G1161   G3338 μεταμεληθείς G565 απήλθεν
  30 G2532 και G4334 προσελθών G3588 τω G1208 δευτέρω G2036 είπεν G5615 ωσαύτως G3588 ο δε G1161   G611 αποκριθείς G2036 είπεν G1473 εγώ G2962 κύριε G2532 και G3756 ουκ G565 απήλθε
  31 G5100 τις G1537 εκ G3588 των G1417 δύο G4160 εποίησε G3588 το G2307 θέλημα G3588 του G3962 πατρός G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G3588 ο G4413 πρώτος G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G3588 οι G5057 τελώναι G2532 και G3588 αι G4204 πόρναι G4254 προάγουσιν G1473 υμάς G1519 εις G3588 την G932 βασιλείαν G3588 του G2316 θεού
  32 G2064 ηλθέ G1063 γαρ G4314 προς G1473 υμάς G* Ιωάννης G1722 εν G3598 οδώ G1343 δικαιοσύνης G2532 και G3756 ουκ G4100 επιστεύσατε G1473 αυτώ G3588 οι δε G1161   G5057 τελώναι G2532 και G3588 αι G4204 πόρναι G4100 επίστευσαν G1473 αυτώ G1473 υμείς δε G1161   G1492 ιδόντες G3756 ου G3338 μετεμελήθητε G5305 ύστερον G3588 του G4100 πιστεύσαι G1473 αυτώ
  33 G243 άλλην G3850 παραβολήν G191 ακούσατε G444 άνθρωπός τις G5100   G1510.7.3 ην G3617 οικοδεσπότης G3748 όστις G5452 εφύτευσεν G290 αμπελώνα G2532 και G5418 φραγμόν G1473 αυτώ G4060 περιέθηκε G2532 και G3736 ώρυξεν G1722 εν G1473 αυτώ G3025 ληνόν G2532 και G3618 ωκοδόμησε G4444 πύργον G2532 και G1554 εξέδοτο αυτόν G1473   G1092 γεωργοίς G2532 και G589 απεδήμησεν
  34 G3753 ότε δε G1161   G1448 ήγγισεν G3588 ο G2540 καιρός G3588 των G2590 καρπών G649 απέστειλεν G3588 τους G1401 δούλους αυτού G1473   G4314 προς G3588 τους G1092 γεωργούς G2983 λαβείν G3588 τους G2590 καρπούς αυτού G1473  
  35 G2532 και G2983 λαβόντες G3588 οι G1092 γεωργοί G3588 τους G1401 δούλους αυτού G1473   G3739 ον μεν G3303   G1194 έδειραν G3739 ον δε G1161   G615 απέκτειναν G3739 ον δε G1161   G3036 ελιθοβόλησαν
  36 G3825 πάλιν G649 απέστειλεν G243 άλλους G1401 δούλους G4183 πλείονας G3588 των G4413 πρώτων G2532 και G4160 εποίησαν G1473 αυτοίς G5615 ωσαύτως
  37 G5305 ύστερον δε G1161   G649 απέστειλεν G4314 προς G1473 αυτούς G3588 τον G5207 υιόν αυτού G1473   G3004 λέγων G1788 εντραπήσονται G3588 τον G5207 υιόν μου G1473  
  38 G3588 οι δε G1161   G1092 γεωργοί G1492 ιδόντες G3588 τον G5207 υιόν G2036 είπον G1722 εν G1438 εαυτοίς G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2818 κληρονόμος G1205 δεύτε G615 αποκτείνωμεν G1473 αυτόν G2532 και G2722 κατάσχωμεν G3588 την G2817 κληρονομίαν αυτού G1473  
  39 G2532 και G2983 λαβόντες G1544 εξέβαλον G1473 αυτόν G1854 έξω G3588 του G290 αμπελώνος G2532 και G615 απέκτειναν
  40 G3752 όταν G3767 ουν G2064 έλθη G3588 ο G2962 κύριος G3588 του G290 αμπελώνος G5100 τι G4160 ποιήσει G3588 τοις G1092 γεωργοίς εκείνοις G1565  
  41 G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G2556 κακούς G2560 κακώς G622 απολέσει G1473 αυτούς G2532 και G3588 τον G290 αμπελώνα G1554 εκδόσεται G243 άλλοις G1092 γεωργοίς G3748 οίτινες G591 αποδώσουσιν G1473 αυτώ G3588 τους G2590 καρπούς G1722 εν G3588 τοις G2540 καιροίς αυτών G1473  
  42 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G3763 ουδέποτε G314 ανέγνωτε G1722 εν G3588 ταις G1124 γραφαίς G3037 λίθον G3739 ον G593 απεδοκίμασαν G3588 οι G3618 οικοδομούντες G3778 ούτος G1096 εγένηθη G1519 εις G2776 κεφαλήν G1137 γωνίας G3844 παρά G2962 κυρίου G1096 εγένετο αύτη G3778   G2532 και G1510.2.3 έστι G2298 θαυμαστή G1722 εν G3788 οφθαλμοίς ημών G1473  
  43 G1223 διά G3778 τούτο G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G142 αρθήσεται G575 αφ΄ G1473 υμών G3588 η G932 βασιλεία G3588 του G2316 θεού G2532 και G1325 δοθήσεται G1484 έθνει G4160 ποιούντι G3588 τους G2590 καρπούς G1473 αυτής
  44 G2532 και G3588 ο G4098 πεσών G1909 επί G3588 τον G3037 λίθον τούτον G3778   G4917 συνθλασθήσεται G1909 εφ΄ G3739 ον G1161 δ΄ G302 αν G4098 πέση G3039 λικμήσει G1473 αυτόν
  45 G2532 και G191 ακούσαντες G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G* Φαρισαίοι G3588 τας G3850 παραβολάς αυτού G1473   G1097 έγνωσαν G3754 ότι G4012 περί G1473 αυτών G3004 λέγει
  46 G2532 και G2212 ζητούντες G1473 αυτόν κρατήσαι G2902   G5399 εφοβήθησαν G3588 τους G3793 όχλους G1894 επειδή G5613 ως G4396 προφήτην G1473 αυτόν είχον G2192