Matthew 11

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1096 [G5633] het is geschied G3753 , toen G2424 Jezus G5055 [G5656] geeindigd had G846 Zijn G1427 twaalf G3101 discipelen G1299 [G5723] bevelen te geven G1564 , dat Hij van daar G3327 [G5627] voortging G1321 [G5721] , om te leren G2532 en G2784 [G5721] te prediken G1722 in G846 hun G4172 steden.
  2 G1161 En G2491 Johannes G1722 , in G1201 de gevangenis G191 [G5660] gehoord hebbende G2041 de werken G5547 van Christus G3992 [G5660] , zond G1417 twee G846 van zijn G3101 discipelen;
  3 G2036 [G5627] En zeide G846 tot hem G1488 [G5748] : Zijt G4771 Gij G2064 [G5740] Degene, Die komen zou G2228 , of G4328 [G5719] verwachten wij G2087 een anderen?
  4 G2424 En Jezus G611 [G5679] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G4198 [G5679] : Gaat heen G518 [G5657] en boodschapt G2491 Johannes G3739 weder, hetgeen G191 [G5719] gij hoort G2532 en G991 [G5719] ziet:
  5 G5185 De blinden G308 [G5719] worden ziende G2532 , en G5560 de kreupelen G4043 [G5719] wandelen G3015 ; de melaatsen G2511 [G5743] worden gereinigd G2532 , en G2974 de doven G191 [G5719] horen G3498 ; de doden G1453 [G5743] worden opgewekt G2532 , en G4434 den armen G2097 [G5743] wordt het Evangelie verkondigd.
  6 G2532 En G3107 zalig G2076 [G5748] is hij G3739 , die G1722 aan G1698 Mij G3362 niet G4624 [G5686] zal geergerd worden.
  7 G1161 Als nu G5130 dezen G4198 [G5740] heengingen G2424 , heeft Jezus G3793 tot de scharen G756 [G5662] begonnen G3004 [G5721] te zeggen G4012 van G2491 Johannes G5101 : Wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1519 in G2048 de woestijn G2300 [G5664] te aanschouwen G2563 ? Een riet G5259 , dat van G417 den wind G4531 [G5746] ginds en weder bewogen wordt?
  8 G235 Maar G5101 wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1492 [G5629] te zien G444 ? Een mens G1722 , met G3120 zachte G2440 klederen G294 [G5772] bekleed G2400 [G5628] ? Ziet G3120 , die zachte G5409 [G5723] [klederen] dragen G1526 [G5748] , zijn G1722 in G935 der koningen G3624 huizen.
  9 G235 Maar G5101 wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1492 [G5629] te zien G4396 ? Een profeet G3483 ? Ja G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G2532 , ook G4055 veel meer G4396 dan een profeet.
  10 G1063 Want G3778 deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 dewelken G1125 [G5769] geschreven staat G2400 [G5628] : Ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zende G3450 Mijn G32 engel G4253 voor G4675 Uw G4383 aangezicht G3739 , die G4675 Uw G3598 weg G2680 [G5692] bereiden zal G1715 voor G4675 U heen.
  11 G281 Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1722 : onder G1135 degenen, die van vrouwen G1084 geboren G3756 zijn, is niemand G1453 [G5769] opgestaan G3187 meerder dan G2491 Johannes G910 de Doper G1161 ; doch G3398 die de minste G1722 is in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G2076 [G5748] , is G3187 meerder dan G846 hij.
  12 G1161 En G575 van G2250 de dagen G2491 van Johannes G910 den Doper G2193 tot G737 nu G932 toe, wordt het Koninkrijk G3772 der hemelen G971 [G5731] geweld aangedaan G2532 , en G973 de geweldigers G726 H nemen G846 hetzelve G726 [G5719] met geweld.
  13 G1063 Want G3956 al G4396 de profeten G2532 en G3551 de wet G2193 hebben tot G2491 Johannes G4395 [G5656] toe geprofeteerd.
  14 G2532 En G1487 zo G846 gij het G2309 [G5719] wilt G1209 [G5664] aannemen G2076 [G5748] , hij is G2243 Elias G3588 , die G2064 [G5738] komen G3195 [G5723] zou.
  15 G3775 Wie oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5721] om te horen G191 [G5720] , die hore.
  16 G1161 Doch G5101 waarbij G5026 zal Ik dit G1074 geslacht G3666 [G5692] vergelijken G2076 [G5748] ? Het is G3664 gelijk G3808 aan de kinderkens G1722 , die op G58 de markten G2521 [G5740] zitten G2532 , en G846 hun G2083 gezellen G4377 [G5723] toeroepen.
  17 G2532 En G3004 [G5723] zeggen G5213 : Wij hebben u G832 [G5656] op de fluit gespeeld G2532 , en G3756 gij hebt niet G3738 [G5662] gedanst G5213 ; wij hebben u G2354 [G5656] klaagliederen gezongen G2532 , en G3756 gij hebt niet G2875 [G5668] geweend.
  18 G1063 Want G2491 Johannes G2064 [G5627] is gekomen G3383 , noch G2068 [G5723] etende G3383 , noch G4095 [G5723] drinkende G2532 , en G3004 [G5719] zij zeggen G2192 [G5719] : Hij heeft G1140 den duivel.
  19 G5207 De Zoon G444 des mensen G2064 [G5627] is gekomen G2068 [G5723] , etende G2532 en G4095 [G5723] drinkende G2532 , en G3004 [G5719] zij zeggen G2400 [G5628] : Ziet daar G444 , een Mens G5314 , [Die] een vraat G2532 en G3630 wijnzuiper G5384 [is], een Vriend G5057 van tollenaren G2532 en G268 zondaren G2532 . Doch G4678 de Wijsheid G1344 [G5681] is gerechtvaardigd geworden G575 van G846 Haar G5043 kinderen.
  20 G5119 Toen G756 [G5662] begon Hij G4172 de steden G1722 , in G3739 dewelke G846 Zijn G1411 krachten G4118 meest G1096 [G5633] geschied waren G3679 [G5721] , te verwijten G3754 , omdat G3340 H zij zich G3756 niet G3340 [G5656] bekeerd hadden.
  21 G3759 Wee G4671 u G5523 , Chorazin G3759 ! wee G4671 u G966 Bethsaida G3754 ! want G1487 zo G1722 in G5184 Tyrus G2532 en G4605 Sidon G1411 de krachten G1096 [G5633] waren geschied G3588 , die G1722 in G5213 u G1096 [G5637] geschied zijn G3819 G302 , zij zouden zich eertijds G1722 in G4526 zak G2532 en G4700 as G3340 [G5656] bekeerd hebben.
  22 G4133 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G5184 : Het zal Tyrus G2532 en G4605 Sidon G414 verdragelijker G2071 [G5704] zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G5213 ulieden.
  23 G2532 En G4771 gij G2584 , Kapernaum G3588 ! die G2193 tot G3772 den hemel G5312 [G5685] toe zijt verhoogd G2193 , gij zult tot G86 de hel G2601 [G5701] toe nedergestoten worden G3754 . Want G1487 zo G1722 in G4670 Sodom G1411 die krachten G1096 [G5633] waren geschied G3588 , die G1722 in G4671 u G1096 [G5637] geschied zijn G3360 , zij zouden tot G4594 op den huidigen dag G302 G3306 [G5656] gebleven zijn.
  24 G4133 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1093 het den lande G4670 van Sodom G414 verdragelijker G2071 [G5704] zal zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G4671 u.
  25 G1722 In G1565 dienzelfden G2540 tijd G611 [G5679] antwoordde G2424 Jezus G2036 [G5627] en zeide G1843 [G5731] : Ik dank G4671 U G3962 , Vader G2962 ! Heere G3772 des hemels G2532 en G1093 der aarde G3754 ! dat G5023 Gij deze dingen G575 voor G4680 de wijzen G2532 en G4908 verstandigen G613 [G5656] verborgen hebt G2532 , en G846 hebt dezelve G3516 den kinderkens G601 [G5656] geopenbaard.
  26 G3483 Ja G3962 , Vader G3754 ! Want G3779 alzo G1096 [G5633] is geweest G2107 het welbehagen G1715 voor G4675 U.
  27 G3956 Alle dingen G3427 zijn Mij G3860 [G5681] overgegeven G5259 van G3450 Mijn G3962 Vader G2532 ; en G3762 niemand G1921 [G5719] kent G5207 den Zoon G1508 dan G3962 de Vader G3761 , noch G5100 iemand G1921 [G5719] kent G3962 den Vader G1508 dan G5207 de Zoon G2532 , en G3739 G1437 dien G5207 het de Zoon G1014 [G5741] wil G601 [G5658] openbaren.
  28 G1205 [G5773] Komt G4314 herwaarts tot G3165 Mij G3956 , allen G2872 [G5723] die vermoeid G2532 en G5412 [G5772] belast zijt G2532 , en G2504 Ik G5209 zal u G373 [G5692] rust geven.
  29 G142 [G5657] Neemt G3450 Mijn G2218 juk G1909 op G5209 u G2532 , en G3129 [G5628] leert G575 van G1700 Mij G3754 , dat G4235 Ik zachtmoedig G1510 [G5748] ben G2532 en G5011 nederig G2588 van hart G2532 ; en G372 gij zult rust G2147 [G5692] vinden G5216 voor uw G5590 zielen.
  30 G1063 Want G3450 Mijn G2218 juk G5543 is zacht G2532 , en G3450 Mijn G5413 last G2076 [G5748] is G1645 licht.