Matthew 19

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G3753 , toen G2424 Jezus G5128 deze G3056 woorden G5055 [G5656] geeindigd had G3332 [G5656] , dat Hij vertrok G575 van G1056 Galilea G2532 , en G2064 [G5627] kwam G4008 over G2446 de Jordaan G1519 , in G3725 de landpalen G2449 van Judea.
  2 G2532 En G4183 vele G3793 scharen G190 [G5656] volgden G846 Hem G2532 , en G2323 [G5656] Hij genas G846 ze G1563 aldaar.
  3 G2532 En G5330 de Farizeen G4334 [G5656] kwamen G846 tot Hem G3985 [G5723] , verzoekende G846 Hem G2532 , en G3004 [G5723] zeggende G846 tot Hem G1487 : G1832 H Is het G444 een mens G1832 [G5748] geoorloofd G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5658] te verlaten G2596 , om G3956 allerlei G156 oorzaak?
  4 G1161 Doch G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3756 : Hebt gij niet G314 [G5627] gelezen G3754 , G3588 Die G575 van G746 den beginne G4160 [G5660] [den] [mens] gemaakt heeft G846 , dat Hij ze G4160 [G5656] gemaakt heeft G730 man G2532 en G2338 vrouw?
  5 G2532 En G2036 [G5627] gezegd heeft G5127 G1752 : Daarom G444 zal een mens G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 [G5692] verlaten G2532 , en G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 [G5701] aanhangen G2532 , en G1417 die twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] zijn;
  6 G5620 Alzo dat G3765 zij niet meer G1417 twee G1526 [G5748] zijn G235 , maar G3391 een G4561 vlees G3739 . Hetgeen G3767 dan G2316 God G4801 [G5656] samengevoegd heeft G5563 [G5720] , scheide G444 de mens G3361 niet.
  7 G3004 [G5719] Zij zeiden G846 tot hem G5101 : Waarom G3767 heeft dan G3475 Mozes G1781 [G5662] geboden G975 G647 een scheidbrief G1325 [G5629] te geven G2532 en G846 haar G630 [G5658] te verlaten?
  8 G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G3754 : G3475 Mozes G4314 heeft vanwege G4641 H de hardigheid G5216 uwer G4641 harten G5213 u G2010 [G5656] toegelaten G5216 uw G1135 vrouwen G630 [G5658] te verlaten G1161 ; maar G575 van G746 den beginne G3779 is het alzo G3756 niet G1096 [G5754] geweest.
  9 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3739 G302 zo wie G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5661] verlaat G1508 , anders dan G1909 om G4202 hoererij G2532 , en G243 een andere G1060 [G5661] trouwt G3429 [G5736] , [die] doet overspel G2532 , en G3588 die G630 [G5772] de verlatene G1060 [G5660] trouwt G3429 [G5736] , doet [ook] overspel.
  10 G846 Zijn G3101 discipelen G3004 [G5719] zeiden G846 tot Hem G1487 : Indien G156 de zaak G444 des mensen G3326 met G1135 de vrouw G3779 alzo G2076 [G5748] staat G4951 H , zo is het G3756 niet G4851 [G5719] oorbaar G1060 [G5658] te trouwen.
  11 G1161 Doch G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3956 : Allen G5562 [G5719] vatten G5126 dit G3056 woord G3756 niet G235 , maar G3739 dien G1325 [G5769] het gegeven is.
  12 G1063 Want G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1537 uit G3384 moeders G2836 lijf G3779 alzo G1080 [G5681] geboren zijn G2532 ; en G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G5259 van G444 de mensen G2134 [G5656] gesneden zijn G2532 ; en G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1438 zichzelven G2134 [G5656] gesneden hebben G1223 , om G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G5562 [G5721] . Die [dit] vatten G1410 [G5740] kan G5562 [G5720] , vatte [het].
  13 G5119 Toen G3813 werden kinderkens G846 tot Hem G4374 [G5681] gebracht G2443 , opdat G5495 Hij de handen G846 hun G2007 [G5632] zou opleggen G2532 en G4336 [G5667] bidden G1161 ; en G3101 de discipelen G2008 [G5656] bestraften G846 dezelve.
  14 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G863 [G5628] : Laat af G3813 van de kinderkens G2532 , en G2967 [G5720] verhindert G846 hen G3361 niet G4314 tot G3165 Mij G2064 [G5629] te komen G1063 ; want G5108 derzulken G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen.
  15 G2532 En G846 als Hij hun G5495 de handen G2007 [G5631] opgelegd had G4198 [G5675] , vertrok Hij G1564 van daar.
  16 G2532 En G2400 [G5628] ziet G4334 [G5631] , er kwam G1520 een G2036 [G5627] tot Hem, en zeide G846 tot Hem G18 : Goede G1320 Meester G5101 ! wat G18 zal ik goeds G4160 [G5661] doen G2443 , opdat G166 ik het eeuwige G2222 leven G2192 [G5725] hebbe?
  17 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hem G5101 : Wat G3004 [G5719] noemt gij G3165 Mij G18 goed G3762 ? Niemand G18 is goed G1508 dan G1520 Een G2316 , [namelijk] God G1487 . G1161 Doch G2309 [G5719] wilt gij G1519 in G2222 het leven G1525 [G5629] ingaan G5083 [G5657] , onderhoud G1785 de geboden.
  18 G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot Hem G4169 : Welke G1161 ? En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G3756 : [Deze]: Gij zult niet G5407 [G5692] doden G3756 ; gij zult geen G3431 [G5692] overspel doen G3756 ; gij zult niet G2813 [G5692] stelen G3756 ; gij zult geen G5576 [G5692] valse getuigenis geven;
  19 G5091 [G5720] Eer G4675 uw G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2532 ; en G4675 : Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  20 G3495 De jongeling G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G3956 : Al G5023 deze dingen G5442 [G5668] heb ik onderhouden G1537 van G3450 mijn G3503 jonkheid G5101 af; wat G5302 [G5719] ontbreekt mij G2089 nog?
  21 G2424 Jezus G5346 [G5713] zeide G846 tot hem G1487 : Zo G2309 [G5719] gij wilt G5046 volmaakt G1511 [G5750] zijn G5217 [G5720] , ga heen G4453 [G5657] , verkoop G4675 wat gij G5224 [G5723] hebt G2532 , en G1325 [G5628] geef G4434 het den armen G2532 , en G2344 gij zult een schat G2192 [G5692] hebben G1722 in G3772 den hemel G2532 ; en G1204 [G5773] kom G190 [G5720] herwaarts, volg G3427 Mij.
  22 G1161 Als nu G3495 de jongeling G3056 dit woord G191 [G5660] hoorde G565 [G5627] , ging hij G3076 [G5746] bedroefd G1063 weg; want G2192 G2258 [G5723] hij had G4183 vele G2933 goederen.
  23 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot Zijn G3101 discipelen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4145 een rijke G1423 bezwaarlijk G1519 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G1525 [G5695] zal ingaan.
  24 G1161 En G3825 wederom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G2076 [G5748] : Het is G2123 lichter G2574 , dat een kemel G1330 [G5629] ga G1223 door G5169 het oog G4476 van een naald G2228 , dan G4145 dat een rijke G1525 [G5629] inga G1519 in G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  25 G846 Zijn G3101 discipelen G1161 nu G191 [G5660] , [dit] horende G4970 , werden zeer G1605 [G5712] verslagen G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wie G1410 [G5736] kan G686 dan G4982 [G5683] zalig worden?
  26 G1161 En G2424 Jezus G1689 [G5660] , [hen] aanziende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3844 : Bij G444 de mensen G2076 [G5748] is G5124 dat G102 onmogelijk G1161 , maar G3844 bij G2316 God G2076 [G5748] zijn G3956 alle dingen G1415 mogelijk.
  27 G5119 Toen G611 [G5679] antwoordde G4074 Petrus G2036 [G5627] , en zeide G846 tot Hem G2400 [G5628] : Zie G2249 , wij G3956 hebben alles G863 [G5656] verlaten G2532 , en G4671 zijn U G190 [G5656] gevolgd G5101 , wat G2254 zal ons G686 dan G2071 [G5704] geworden?
  28 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G5210 gij G3588 , die G3427 Mij G190 [G5660] gevolgd zijt G1722 , in G3824 de wedergeboorte G3752 , wanneer G5207 de Zoon G444 des mensen G2523 [G5661] zal gezeten zijn G1909 op G2362 den troon G846 Zijner G1391 heerlijkheid G5210 , dat gij G2532 ook G2523 [G5695] zult zitten G1909 op G1427 twaalf G2362 tronen G2919 [G5723] , oordelende G1427 de twaalf G5443 geslachten G2474 Israels.
  29 G2532 En G3956 zo G3739 wie G863 [G5656] zal verlaten hebben G3614 , huizen G2228 , of G80 broeders G2228 , of G79 zusters G2228 , of G3962 vader G2228 , of G3384 moeder G2228 , of G1135 vrouw G2228 , of G5043 kinderen G2228 , of G68 akkers G1752 , om G3450 Mijns G3686 Naams G1542 wil, die zal honderdvoud G2983 [G5695] ontvangen G2532 , en G166 het eeuwige G2222 leven G2816 [G5692] beerven.
  30 G1161 Maar G4183 vele G4413 eersten G2078 zullen de laatsten G2071 [G5704] zijn G2532 , en G2078 vele laatsten G4413 de eersten.