Matthew 19

  19:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3753 ότε when 5055-3588-* ετέλεσεν ο Ιησούς Jesus finished 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words, 3332 μετήρεν he moved 575 από from 3588 της   * Γαλιλαίας Galilee, 2532 και and 2064 ήλθεν he came 1519 εις unto 3588 τα the 3725 όρια borders 3588 της   * Ιουδαίας of Judea 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan.   19:2   2532 και And 190 ηκολούθησαν [3followed 1473 αυτώ 4him 3793 όχλοι 2multitudes 4183 πολλοί 1great]; 2532 και and 2323 εθεράπευσεν he cured 1473 αυτούς them 1563 εκεί there.   19:3   2532 και And 4334 προσήλθον [3came forward 1473 αυτώ 4to him 3588 οι 1the * Φαρισαίοι 2Pharisees] 3985 πειράζοντες testing 1473 αυτόν him, 2532 και and 3004 λέγοντες saying 1473 αυτώ to him, 1487 ει Is 1832 έξεστιν it allowed 444 ανθρώπω to a man 630 απολύσαι to dismiss 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife 2596 κατά for 3956 πάσαν every 156 αιτίαν reason?   19:4   3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3756 ουκ Did you not 314 ανέγνωτε read 3754 ότι that 3588 ο the one 4160 ποιήσας making 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning, 730 άρσεν [3male 2532 και 4and 2338 θήλυ 5female 4160 εποίησεν 1made 1473 αυτούς 2them].   19:5   2532 και And 2036 είπεν he said, 1752 ένεκεν On account of 3778 τούτου this 2641 καταλείψει [2shall leave 444 άνθρωπος 1a man] 3588 τον the 3962 πατέρα father 2532 και and 3588 την the 3384 μητέρα mother, 2532 και and 4347 προσκολληθήσεται shall cleave to 3588 τη   1135-1473 γυναικί αυτού his wife, 2532 και and 1510.8.6 έσονται [3will be 3588 οι 1the 1417 δύο 2two] 1519 εις for 4561 σάρκα [2flesh 1520 μίαν 1one].   19:6   5620 ώστε So that 3765 ουκέτι no longer 1510.2.6 εισί are they 1417 δύο two, 235 αλλά but 4561 σαρξ [2flesh 1520 μία 1one]. 3739 ο What 3767 ουν then 3588 ο   2316 θεός God 4801 συνέζευξεν yoked together, 444-3361 άνθρωπος μη let not man 5563 χωριζέτω separate!   19:7   3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 5100 τι Why 3767 ουν then *-1781 Μωσής ενετείλατο did Moses give charge 1325 δούναι to give 975 βιβλίον a scroll 647 αποστασίου of divorce, 2532 και and 630 απολύσαι to dismiss 1473 αυτήν her?   19:8   3004 λέγει He says 1473 αυτοίς to them 3754 ότι that, * Μωσής Moses 4314 προς for 3588 την the 4641-1473 σκληροκαρδίαν υμών hardness of your heart 2010-1473 επέτρεψεν υμίν committed to your care 630 απολύσαι to dismiss 3588 τας   1135-1473 γυναίκας υμών your wives; 575 απ΄ [2from 746 αρχής 3the beginning 1161 δε 1but] 3756-1096 ου γέγονεν it happened not 3779 ούτως thus.   19:9   3004-1161 λέγω δε And I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3739 ος who 302 αν ever 630 απολύση should dismiss 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 3361 μη not 1909 επί for 4202 πορνεία harlotry, 2532 και and 1060 γαμήση should marry 243 άλλην another, 3429 μοιχάται commits adultery; 2532 και and 3588 ο the one 630 απολελυμένην being dismissed 1060 γαμήσας marrying, 3429 μοιχάται commits adultery.   19:10   3004 λέγουσιν [2say 1473 αυτώ 3to him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1His disciples], 1487 ει If 3779 ούτως thus 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 156 αιτία fault 3588 του of the 444 ανθρώπου man 3326 μετά with 3588 της the 1135 γυναικός wife, 3756 ου it is not 4851 συμφέρει advantageous 1060 γαμήσαι to marry.   19:11   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου Not 3956 πάντες all 5562 χωρούσι have space 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον for this word, 235 αλλ΄ but 3739 οις to the ones whom 1325 δέδοται it has been given.   19:12   1510.2.6-1063 εισί γαρ For there are 2135 ευνούχοι eunuchs, 3748 οίτινες the ones who 1537 εκ from 2836 κοιλίας [2belly 3384 μητρός 1the mother's] 1080 εγεννήθησαν were procreated 3779 ούτως thus; 2532 και and 1510.2.6 εισίν there are 2135 ευνούχοι eunuchs, 3748 οίτινες the ones who 2134 ευνουχίσθησαν were made eunuchs 5259 υπό by 3588 των   444 ανθρώπων men; 2532 και and 1510.2.6 εισίν there are 2135 ευνούχοι eunuchs, 3748 οίτινες the ones who 2134 ευνούχισαν made eunuchs of 1438 εαυτούς themselves 1223 διά on account of 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens. 3588 ο The 1410 δυνάμενος one being able 5562 χωρείν to have space, 5562 χωρείτω let him have space!   19:13   5119 τότε Then 4374 προσηνέχθη they brought 1473 αυτώ to him 3813 παιδία children 2443 ίνα that 3588 τας [2the 5495 χείρας 3hands 2007 επιθή 1he should place] upon 1473 αυτοίς them, 2532 και and 4336 προσεύξηται should pray for them; 3588-1161 οι δε but the 3101 μαθηταί disciples 2008 επετίμησαν reproached 1473 αυτοίς them.   19:14   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said, 863 άφετε Allow 3588 τα the 3813 παιδία children, 2532 και and 3361 μη do not 2967 κωλύετε restrain 1473 αυτά them 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 με me! 3588 των   1063 γαρ for 5108 τοιούτων of such 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.   19:15   2532 και And 2007 επιθείς having placed [3upon 1473 αυτοίς 4them 3588 τας 1the 5495 χείρας 2hands], 4198 επορεύθη he went 1564 εκείθεν from there.   19:16   2532 και And 2400 ιδού behold, 1520 εις one 4334 προσελθών having come forward 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1320 διδάσκαλε [2teacher 18 αγαθέ 1Good], 5100 τι what 18 αγαθόν good thing 4160 ποιήσω shall I do, 2443 ίνα that 2192 έχω I should have 2222 ζωήν life 166 αιώνιον eternal?   19:17   3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 5100 τι Why 1473-3004 με λέγεις do you call me 18 αγαθόν good? 3762 ουδείς no one 18 αγαθός is good 1508 ει μη except 1520 εις one -- 3588 ο   2316 θεός God. 1487-1161 ει δε But if 2309 θέλεις you want 1525 εισελθείν to enter 1519 εις into 3588 την the 2222 ζωήν life, 5083 τήρησον keep 3588 τας the 1785 εντολάς commandments!   19:18   3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 4169 ποίας Which? 3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπε said, 3588 το The one -- 3756 ου you shall not 5407 φονεύσεις murder; 3756 ου you shall not 3431 μοιχεύσεις commit adultery; 3756 ου you shall not 2813 κλέψεις steal; 3756 ου you shall not 5576 ψευδομαρτυρήσεις witness falsely;   19:19   5091 τίμα esteem 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father 2532 και and 3588 την   3384-1473 μητέρα σου your mother; 2532 και and, 25 αγαπήσεις you shall love 3588 τον   4139-1473 πλησίον σου your neighbor 5613 ως as 4572 σεαυτόν yourself.   19:20   3004 λέγει [3says 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1The 3495 νεανίσκος 2young man], 3956 πάντα All 3778 ταύτα these 5442 εφυλαξάμην I kept 1537 εκ from 3503-1473 νεότητός μου my youth; 5100 τι what 2089 έτι still 5302 υστερώ do I lack?   19:21   5346 έφη [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1487 ει If 2309 θέλεις you want 5046-1510.1 τέλειος είναι to be perfect, 5217 ύπαγε go away 4453 πώλησόν and sell 1473 σου your 3588 τα   5224 υπάρχοντα possessions, 2532 και and 1325 δος give 4434 πτωχοίς to poor ones! 2532 και and 2192 έξεις you shall have 2344 θησαυρόν treasure 1722 εν in 3772 ουρανώ heaven. 2532 και And 1204 δεύρο come, 190 ακολούθει follow 1473 μοι me!   19:22   191 ακούσας [4having heard 1161 δε 1And 3588 ο 2the 3495 νεανίσκος 3young man] 3588 τον the 3056 λόγον word 565 απήλθε went forth 3076 λυπούμενος fretting; 1510.7.3-1063 ην γαρ for he was 2192 έχων holding 2933 κτήματα [2possessions 4183 πολλά 1many].   19:23   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 1423 δυσκόλως with difficulty 4145 πλούσιος a rich man 1525 εισελεύσεται shall enter 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.   19:24   3825-1161 πάλιν δε And again 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 2123-1510.2.3. ευκοπώτερόν εστι it is easier for 2574 κάμηλον a camel 1223 διά [2through 5169 τρυπήματος 3the hole 4476 ραφίδος 4made by an awl 1330 διελθείν 1to go], 2228 η than 4145 πλούσιον a rich man 1519 εις [2into 3588 την 3the 932 βασιλείαν 4kingdom 3588 του   2316 θεού 5of God 1525 εισελθείν 1to enter].   19:25   191-1161 ακούσαντες δε And having heard, 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples 1605 εξεπλήσσοντο were overwhelmed 4970 σφόδρα exceedingly, 3004 λέγοντες saying, 5100 τις Who 686 άρα then 1410 δύναται is able 4982 σωθήναι to be delivered?   19:26   1689-1161 εμβλέψας δε And looking, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3844 παρά By 444 ανθρώποις men 3778 τούτο this 102-1510.2.3 αδύνατόν εστι is impossible, 3844-1161 παρά δε but by 2316 θεώ God 3956 πάντα all things 1415 δυνατά are possible.   19:27   5119 τότε Then 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Πέτρος Peter 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 2400 ιδού Behold, 1473 ημείς we 863 αφήκαμεν left 3956 πάντα all, 2532 και and 190 ηκολουθήσαμέν followed 1473 σοι you; 5100 τι what 686 άρα then 1510.8.3 έσται will be 1473 ημίν to us?   19:28   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 1473 υμείς you, 3588 οι the ones 190 ακολουθήσαντές following 1473 μοι me, 1722 εν in 3588 τη the 3824 παλιγγενεσία regeneration, 3752 όταν whenever 2523 καθίση [4should be seated 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man] 1909 επί upon 2362 θρόνου the throne 1391-1473 δόξης αυτού of his glory, 2523 καθίσεσθε [2shall sit 2532 και 3also 1473 υμείς 1you] 1909 επί upon 1427 δώδεκα twelve 2362 θρόνους thrones 2919 κρίνοντες judging 3588 τας the 1427 δώδεκα twelve 5443 φυλάς tribes 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   19:29   2532 και And 3956 πας every one 3739 ος who 863 αφήκεν left 3614 οικίαν house, 2228 η or 80 αδελφούς brothers, 2228 η or 79 αδελφάς sisters, 2228 η or 3962 πατέρα father, 2228 η or 3384 μητέρα mother, 2228 η or 1135 γυναίκα wife, 2228 η or 5043 τέκνα children, 2228 η or 68 αγρούς fields, 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός μου my name, 1542 εκατονταπλασίονα [2a hundred-fold 2983 λήψεται 1shall receive], 2532 και and 2222 ζωήν [3life 166 αιώνιον 2eternal 2816 κληρονομήσει 1shall inherit].   19:30   4183-1161 πολλοί δε But many 1510.8.6-4413 έσονται πρώτοι first will be 2078 έσχατοι last, 2532 και and 2078 έσχατοι last 4413 πρώτοι first.