Matthew 19:29

  19:29   2532 και And 3956 πας every one 3739 ος who 863 αφήκεν left 3614 οικίαν house, 2228 η or 80 αδελφούς brothers, 2228 η or 79 αδελφάς sisters, 2228 η or 3962 πατέρα father, 2228 η or 3384 μητέρα mother, 2228 η or 1135 γυναίκα wife, 2228 η or 5043 τέκνα children, 2228 η or 68 αγρούς fields, 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός μου my name, 1542 εκατονταπλασίονα [2a hundred-fold 2983 λήψεται 1shall receive], 2532 και and 2222 ζωήν [3life 166 αιώνιον 2eternal 2816 κληρονομήσει 1shall inherit].