Matthew 18

  18:1   1722 εν In 1565 εκείνη that 3588 τη   5610 ώρα hour 4334 προσήλθον [3came forward 3588 οι 1the 3101 μαθηταί 2disciples] 3588 τω to * Ιησού Jesus, 3004 λέγοντες saying, 5100 τις Who 686 άρα then 3173-1510.2.3 μείζων εστίν is greater 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens?   18:2   2532 και And 4341-3588-* προσκαλεσάμενος ο Ιησούς Jesus having called 3813 παιδίον a child, 2476 έστησεν stood 1473 αυτό it 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them.   18:3   2532 και And 2036 είπεν he said, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 1437 εάν If 3361 μη you should not 4762 στραφήτε turn 2532 και and 1096 γένησθε become 5613 ως as 3588 τα the 3813 παιδία children, 3766.2 ου μη in no way 1525 εισέλθητε should you enter 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.   18:4   3748 όστις Whoever 3767 ουν then 5013 ταπεινώση humbles 1438 εαυτόν himself 5613 ως as 3588 το   3813-3778 παιδίον τούτο this child, 3778 ούτός this one 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 3173 μείζων greater 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.   18:5   2532 και And 3739 ος who 1437 εάν ever 1209 δέξηται receives 3813 παιδίον [3child 5108 τοιούτον 2such 1520 εν 1one] 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 1473-1209 εμέ δέχεται receives me.   18:6   3739-1161 ος δ΄ And who 302 αν ever 4624 σκανδαλίση should cause to stumble 1520 ένα one 3588 των   3397-3778 μικρών τούτων of these small ones 3588 των   4100 πιστευόντων trusting 1519 εις in 1473 εμέ me, 4851 συμφέρει it would be advantageous 1473 αυτώ to him 2443 ίνα that 2910 κρεμασθή [3should be hung 3458 μύλος 1a millstone 3684 ονικός 2of a donkey] 1909 επί upon 3588 τον   5137-1473 τράχηλον αυτού his neck, 2532 και and 2670 καταποντισθή he should be sunk 1722 εν in 3588 τω the 3989 πελάγει open 3588 της   2281 θαλάσσης sea.   18:7   3759 ουαί Woe 3588 τω to the 2889 κόσμω world 575 από because of 3588 των the 4625 σκανδάλων obstacles; 318 ανάγκη [3a necessity 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστιν 2it is 2064 ελθείν 6to come 3588 τα 4for the 4625 σκάνδαλα 5obstacles]. 4133 πλήν Except 3759 ουαί woe 3588 τω to 444-1565 ανθρώπω εκείνω that man 1223 δι΄ through 3739 ου whom 3588 το the 4625 σκάνδαλον obstacle 2064 έρχεται comes.   18:8   1487-1161 ει δε And if 3588 η   5495-1473 χειρ σου your hand 2228 η or 3588 ο   4228-1473 πους σου your foot 4624-1473 σκανδαλίζει σε causes you to stumble, 1581-1473 έκκοψον αυτά cut them off, 2532 και and 906 βάλε throw them 575 από from 1473 σου you! 2570 καλόν [2good 1473 σοι 3for you 1510.2.3 εστίν 1It is] 1525 εισελθείν to enter 1519 εις into 3588 την   2222 ζωήν life 5560 χωλόν lame 2228 η or 2948 κυλλόν crippled, 2228 η than 1417 δύο [2two 5495 χείρας 3hands 2228 η 4or 1417 δύο 5two 4228 πόδας 6feet 2192 έχοντα 1having] 906 βληθήναι to be thrown 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ [2fire 3588 το   166 αιώνιον 1eternal].   18:9   2532 και And 1487 ει if 3588 ο   3788-1473 οφθαλμός σου your eye 4624 σκανδαλίζει stumbles 1473 σε you, 1807-1473 έξελε αυτόν take it out 2532 και and 906 βάλε cast it 575 από from 1473 σου you! 2570 καλόν [2good 1473 σοι 3for you 1510.2.3 εστι 1It is 3442 μονόφθαλμον 5one-eyed 1519 εις 6in 3588 την   2222 ζωήν 7life 1525 εισελθείν 4to enter], 2228 η than 1417 δύο [2two 3788 οφθαλμούς 3eyes 2192 έχοντα 1having] 906 βληθήναι to be thrown 1519 εις into 3588 την the 1067 γέενναν Gehenna 3588 του   4442 πυρός of fire.   18:10   3708 οράτε See that 3361 μη you should not 2706 καταφρονήσητε disdain 1520 ενός one 3588 των   3397-3778 μικρών τούτων of these small ones! 3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3588 οι   32-1473 άγγελοι αυτών their angels 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens 1275 διά παντός continually 991 βλέπουσιν look 3588 το on the 4383 πρόσωπον face 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father, 3588 του the one 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens.   18:11   2064 ήλθε [5is come 1063 γαρ 1For 3588 ο 2the 5207 υιός 3son 3588 του   444 ανθρώπου 4of man] 4982 σώσαι to save 3588 το the 622 απολωλός lost.   18:12   5100 τι What 1473 υμίν do you 1380 δοκεί think? 1437 εάν If 1096 γένηταί there should be 5100 τινι to any 444 ανθρώπω man 1540 εκατόν a hundred 4263 πρόβατα sheep, 2532 και and 4105 πλανηθή [2should wander 1520 εν 1one] 1537 εξ from 1473 αυτών them, 3780 ουχί shall he not 863 αφείς leave 3588 τα the 1767.3 ενενήκοντα ninety 1767 εννέα nine 1909 επί upon 3588 τα the 3735 όρη mountains, 4198 πορευθείς and having gone 2212 ζητεί seek 3588 το the 4105 πλανώμενον one wandering?   18:13   2532 και And 1437 εάν if 1096 γένηται it happens 2147 ευρείν he finds 1473 αυτό it, 281 αμήν amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 5463 χαίρει he rejoices 1909 επ΄ over 1473 αυτώ it, 3123 μάλλον rather 2228 η than 1909 επί over 3588 τοις the 1767.3 ενενήκοντα ninety 1767 εννέα nine 3588 τοις   3361 μη not 4105 πεπλανημένοις wandering.   18:14   3779 ούτως Thus 3756-1510.2.3 ουκ έστι it is not 2307 θέλημα the will 1715 έμπροσθεν before 3588 του   3962-1473 πατρός υμών your father, 3588 του the one 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens, 2443 ίνα that 622 απόληται [3should be lost 1520 εις 1one 3588 των   3397-3778 μικρών τούτων 2of these small ones].   18:15   1437-1161 εάν δε But if 264 αμάρτηση [3should sin 1519 εις 4against 1473 σε 5you 3588 ο   80 αδελφός 2brother 1473 σου 1your], 5217 υπαγέ go 2532 και and 1651 έλεγξον reprove 1473 αυτόν him 3342 μεταξύ between 1473 σου you 2532 και and 1473 αυτού him 3441 μόνου alone! 1437 εάν If 1473-191 σου ακούση he should hear you, 2770 εκέρδησας you gain 3588 τον   80-1473 αδελφόν σου your brother.   18:16   1437-1161 εάν δε And if 3361 μη he should not 191 ακούση hear, 3880 παράλαβε take 3326 μετά with 1473 σου you 2089 έτι still 1520 ένα one 2228 η or 1417 δύο two, 2443 ίνα that 1909 επί by 4750 στόματος the mouth 1417 δύο of two 3144 μαρτύρων witnesses 2228 η or 5140 τριών three 2476 σταθή [3shall be established 3956 παν 1every 4487 ρήμα 2matter]!   18:17   1437-1161 εάν δε But if 3878 παρακούση he should disregard 1473 αυτών them, 2036 ειπέ speak 3588 τη to the 1577 εκκλησία assembly! 1437-1161 εάν δε And if 2532 και also 3588 της the 1577 εκκλησίας assembly 3878 παρακούση he should disregard, 1510.5 έστω let him be 1473 σοι to you 5618 ώσπερ as if 3588 ο   1482 εθνικός a heathen 2532 και and 3588 ο   5057 τελώνης tax collector!   18:18   281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3745 όσα as much as 1437 εάν you should 1210 δήσητε tie 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 1510.8.3 έσται it will be 1210 δεδεμένα tied 1722 εν in 3588 τω the 3772 ουρανώ heaven; 2532 και and 3745 όσα as much as 1437 εάν you should 3089 λύσητε untie 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 1510.8.3 έσται it will be 3089 λελυμένα untied 1722 εν in 3588 τω the 3772 ουρανώ heaven.   18:19   3825 πάλιν Again 281 αμήν amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 1437 εάν if 1417 δύο two 1473 υμών of you 4856 συμφωνήσωσιν should join in harmony 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 4012 περί concerning 3956 παντός every 4229 πράγματος matter 3739 ου of which 1437 εάν ever 154 αιτήσωνται they should ask, 1096 γενήσεται it shall happen 1473 αυτοίς to them 3844 παρά by 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father, 3588 του the one 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens.   18:20   3739-1063 ου γαρ For where 1510.2.6 εισι there are 1417 δύο two 2228 η or 5140 τρεις three 4863 συνηγμένοι being gathered together 1519 εις in 3588 το   1699 εμόν my 3686 όνομα name, 1563 εκεί there 1510.2.1 ειμί I am 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them.   18:21   5119 τότε Then 4334 προσελθών having come forward 1473 αυτώ to him, 3588 ο   * Πέτρος Peter 2036 είπε said, 2962 κύριε O Lord, 4212 ποσάκις how often 264 αμαρτήσει shall [2sin 1519 εις 3against 1473 εμέ 4me 3588 ο   80-1473 αδελφός μου 1my brother] 2532 και and 863 αφήσω I forgive 1473 αυτώ him -- 2193 έως until 2034 επτάκις seven times?   18:22   3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3756 ου Not 3004 λέγω I say 1473 σοι to you 2193 εως unto 2034 επτάκις seven times, 235 αλλ΄ but 2193 έως unto 1441 εβδομηκοντάκις seventy times 2033 επτά seven.   18:23   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3666 ωμοιώθη likened 3588 η is the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens 444 ανθρώπω to a man, 935 βασιλεί a king, 3739 ος who 2309 ηθέλησε wants 4868 συνάραι to take up 3056 λόγον a reckoning 3326 μετά with 3588 των   1401-1473 δούλων αυτού his manservants.   18:24   756 αρξαμένου [3having begun 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he] 4868 συναίρειν to take up the matter, 4374 προσηνέχθη brings near 1473 αυτώ to him 1520 εις one 3781 οφειλέτης debtor 3463 μυρίων of ten thousand 5007 ταλάντων talents.   18:25   3361 μη [3not 2192 έχοντος 4having 1161 δε 1But 1473 αυτού 2he] 591 αποδούναι means to give back, 2753 εκέλευσεν [2bids 1473 αυτόν 3him 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού 1his master] 4097 πραθήναι to be sold, 2532 και and 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 2532 και and 3588 τα the 5043 τέκνα children, 2532 και and 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 2192 είχε he had, 2532 και and 591 αποδοθήναι to render back.   18:26   4098 πεσών [4falling 3767 ουν 1Then 3588 ο 2the 1401 δούλος 3manservant], 4352 προσεκύνει did obeisance to 1473 αυτώ him, 3004 λέγων saying, 2962 κύριε O Lord, 3114 μακροθύμησον be lenient 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me! 2532 και and 3956 πάντα [2all 1473 σοι 3to you 591 αποδώσω 1I will give back].   18:27   4697 σπλαγχνισθείς [4being moved with compassion on 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2962 κύριος 3master] 3588 του   1401-1565 δούλου εκείνου that manservant, 630 απέλυσεν released 1473 αυτόν him, 2532 και and 3588 το [3the 1156 δάνειον 4debt 863 αφήκεν 1forgave 1473 αυτώ 2to him].   18:28   1831-1161 εξελθών δε And going forth 3588 ο   1401-1565 δούλος εκείνος that manservant 2147 εύρεν found 1520 ένα one 3588 των   4889-1473 συνδούλων αυτού of his fellow-servants, 3739 ος who 3784 ωφείλεν owed 1473 αυτώ to him 1540 εκατόν a hundred 1220 δηνάρια denarii, 2532 και and 2902 κρατήσας having held 1473 αυτόν him, 4155 έπνιγε choked him 3004 λέγων saying, 591 απόδος Give back 1473 μοι to me 1536 ει τι if anything 3784 οφείλεις you owe!   18:29   4098 πεσών [3falling 3767 ουν 1Then 3588 ο   4889-1473 σύνδουλος αυτού 2his fellow-servant] 1519 εις at 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet 3870 παρεκάλει enjoined 1473 αυτόν him, 3004 λέγων saying, 3114 μακροθύμησον Be lenient 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me, 2532 και and 591 αποδώσω I will give back 1473 σοι to you!   18:30   3588-1161 ο δε But he 3756 ουκ did not 2309 ήθελεν want to, 235 αλλά but 565 απελθών going forth 906 έβαλεν he cast 1473 αυτόν him 1519 εις into 5438 φυλακήν prison, 2193-3739 εώς ου until 591 αποδώ he should give back 3588 το the thing 3784 οφειλόμενον being owed.   18:31   1492 ιδόντες [3knowing 1161 δε 1And 3588 οι   4889-1473 σύνδουλοι αυτού 2his fellow-servants] 3588 τα the things 1096 γενόμενα happening, 3076 ελυπήθησαν fretted 4970 σφόδρα exceedingly. 2532 και And 2064 ελθόντες having gone 1285 διεσάφησαν they made clear 3588 τω to 2962-1473 κυρίω αυτών their master 3956 πάντα all 3588 τα the things 1096 γενόμενα happening.   18:32   5119 τότε Then 4341 προσκαλεσάμενος [2having called 1473 αυτόν 3him 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού 1his master], 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 1401 δούλε [2manservant 4190 πονηρέ 1O wicked], 3956 πάσαν all 3588 την   3782-1565 οφειλήν εκείνην that debt 863 αφήκά I canceled 1473 σοι to you, 1893 επεί when 3870 παρεκάλεσάς you enjoined 1473 με me;   18:33   3756 ουκ [3not 1163 έδει 1must 2532 και 4also 1473 σε 2you] 1653 ελεήσαι show mercy 3588 τον   4889-1473 σύνδουλόν σου on your fellow-servant 5613 ως as 2532 και also 1473 εγώ I 1473-1653 σε ηλέησα showed mercy on you?   18:34   2532 και And 3710 οργισθείς being provoked to anger, 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού his master 3860 παρέδωκεν delivered 1473 αυτόν him 3588 τοις to the 930 βασανισταίς tormenters, 2193 εώς until 3739 ου of which time 591 αποδώ he should give back 3956 παν all 3588 το   3784 οφειλόμενον being owed 1473 αυτώ to him.   18:35   3779 ούτως So 2532 και also 3588 ο   3962 πατήρ [3father 1473 μου 1my 3588 ο   2032 επουρανίος 2heavenly] 4160 ποιήσει shall do 1473 υμίν to you 1437 εάν if 3361-863 μη αφήτε [2forgives not 1538 έκαστος 1each] 3588 τω   80-1473 αδελφώ αυτού his brother 575 από from 3588 των   2588-1473 καρδιών υμών your hearts 3588 τα   3900-1473 παραπτώματα αυτών of their transgressions.