Matthew 24

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G2424 Jezus G1831 [G5631] ging uit G4198 [G5711] en vertrok G575 van G2411 den tempel G2532 ; en G846 Zijn G3101 discipelen G4334 [G5656] kwamen G846 bij Hem, om Hem G3619 de gebouwen G2411 des tempels G1925 [G5658] te tonen.
  2 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G991 [G5719] : Ziet gij G3756 niet G3956 al G5023 deze dingen G281 ? Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G5602 : Hier G3364 zal niet G3037 [een] steen G1909 op G3037 den [anderen] steen G863 [G5686] gelaten worden G3739 , die G3364 niet G2647 [G5701] afgebroken zal worden.
  3 G1161 En G1909 als Hij op G3735 G1636 den Olijfberg G2521 [G5740] gezeten was G4334 [G5656] , gingen G3101 de discipelen G846 tot Hem G2596 G2398 alleen G3004 [G5723] , zeggende G2036 [G5628] : Zeg G2254 ons G4219 , wanneer G5023 zullen deze dingen G2071 [G5704] zijn G2532 , en G5101 welk G4592 [zal] het teken G4674 [zijn] van Uw G3952 toekomst G2532 , en G4930 van de voleinding G165 der wereld?
  4 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G991 [G5720] : Ziet toe G5209 , dat u G3361 G5100 niemand G4105 [G5661] verleide.
  5 G1063 Want G4183 velen G2064 [G5695] zullen komen G1909 onder G3450 Mijn G3686 Naam G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G5547 de Christus G2532 ; en G4183 zij zullen velen G4105 [G5692] verleiden.
  6 G1161 En G3195 [G5692] gij zult G191 [G5721] horen G4171 van oorlogen G2532 , en G189 geruchten G4171 van oorlogen G3708 [G5720] ; ziet toe G3361 , wordt niet G2360 [G5744] verschrikt G1063 ; want G3956 al [die] dingen G1163 [G5748] moeten G1096 [G5635] geschieden G235 , maar G3768 H nog G2076 [G5748] is G5056 het einde G3768 niet.
  7 G1063 Want G1484 het [ene] volk G1909 zal tegen G1484 het [andere] volk G1453 [G5701] opstaan G2532 , en G932 het [ene] koninkrijk G1909 tegen G932 het [andere] koninkrijk G2532 ; en G2071 [G5704] er zullen zijn G3042 hongersnoden G2532 , en G3061 pestilentien G2532 , en G4578 aardbevingen G2596 in G5117 verscheidene plaatsen.
  8 G1161 Doch G3956 al G5023 die dingen G746 [zijn] [maar] een beginsel G5604 der smarten.
  9 G5119 Alsdan G5209 zullen zij u G3860 [G5692] overleveren G1519 in G2347 verdrukking G2532 , en G5209 zullen u G615 [G5692] doden G2532 , en G3404 [G5746] gij zult gehaat G2071 [G5704] worden G5259 van G3956 alle G1484 volken G1223 , om G3450 Mijns G3686 Naams wil.
  10 G2532 En G5119 dan G4183 zullen er velen G4624 [G5701] geergerd worden G2532 , en G240 zullen elkander G3860 [G5692] overleveren G2532 , en G240 elkander G3404 [G5692] haten.
  11 G2532 En G4183 vele G5578 valse profeten G1453 [G5701] zullen opstaan G2532 , en G4183 zullen er velen G4105 [G5692] verleiden.
  12 G2532 En G1223 omdat G458 de ongerechtigheid G4129 [G5683] vermenigvuldigd zal worden G26 , zo zal de liefde G4183 van velen G5594 [G5691] verkouden.
  13 G1161 Maar G5278 [G5660] wie volharden zal G1519 tot G5056 het einde G3778 , die G4982 [G5701] zal zalig worden.
  14 G2532 En G5124 dit G2098 Evangelie G932 des Koninkrijks G1722 zal in G3650 de gehele G3625 wereld G2784 [G5701] gepredikt worden G1519 tot G3142 een getuigenis G3956 allen G1484 volken G2532 ; en G5119 dan G5056 zal het einde G2240 [G5692] komen.
  15 G3752 Wanneer G3767 gij dan G1492 [G5632] zult zien G946 den gruwel G2050 der verwoesting G4483 [G5685] , waarvan gesproken is G1223 door G1158 Daniel G4396 , den profeet G2476 G2476 [G5756] , staande G1722 in G40 de heilige G5117 plaats G314 [G5723] ; [die [het] leest G3539 [G5720] , die merke daarop!]
  16 G5119 Dat alsdan G1722 , die in G2449 Judea G5343 [G5720] zijn, vlieden G1909 op G3735 de bergen;
  17 G1909 Die op G1430 het dak G2597 [G5720] is, kome G3361 niet G5100 af, om iets G1537 uit G846 zijn G3614 huis G142 [G5658] weg te nemen;
  18 G2532 En G1722 die op G68 den akker G1994 H is, kere G3361 niet G1994 [G5657] weder G3694 terug G846 , om zijn G2440 klederen G142 [G5658] weg te nemen.
  19 G1161 Maar G3759 wee G2192 G1722 G1064 [G5723] den bevruchten G2532 , en G2337 [G5723] den zogenden G1722 [vrouwen] in G1565 die G2250 dagen!
  20 G1161 Doch G4336 [G5737] bidt G2443 , dat G5216 uw G5437 vlucht G3361 niet G1096 [G5638] geschiede G5494 des winters G3366 , noch G1722 op G4521 een sabbat.
  21 G1063 Want G5119 alsdan G3173 zal grote G2347 verdrukking G2071 [G5704] wezen G3634 , hoedanige G3756 niet G1096 [G5754] is geweest G575 van G746 het begin G2889 der wereld G2193 tot G3568 nu G3761 G3364 toe, en ook niet G1096 [G5638] zijn zal.
  22 G2532 En G1487 zo G1565 die G2250 dagen G3361 niet G2856 [G5681] verkort werden G3756 G3956 , geen G4561 vlees G302 G4982 [G5681] zou behouden worden G1161 ; maar G1223 om G1588 der uitverkorenen G1565 wil zullen die G2250 dagen G2856 [G5701] verkort worden.
  23 G5119 Alsdan G1437 , zo G5100 iemand G5213 tot ulieden G2036 [G5632] zal zeggen G2400 [G5628] : Ziet G5602 , hier G5547 is de Christus G2228 , of G5602 daar G4100 [G5661] , gelooft G3361 het niet.
  24 G1063 Want G5580 er zullen valse christussen G2532 en G5578 valse profeten G1453 opstaan G2532 , en G3173 zullen grote G4592 tekenen G2532 en G5059 wonderheden G1325 [G5692] doen G5620 , alzo dat G1487 zij [indien G1415 het mogelijk G2532 ware] ook G1588 de uitverkorenen G4105 [G5658] zouden verleiden.
  25 G2400 [G5628] Ziet G5213 , Ik heb [het] u G4280 [G5758] voorzegd!
  26 G1437 Zo G3767 zij dan G5213 tot u G2036 [G5632] zullen zeggen G2400 [G5628] : Ziet G2076 [G5748] , hij is G1722 in G2048 de woestijn G1831 [G5632] ; gaat G3361 niet G2400 [G5628] uit; Ziet G1722 , [hij] [is] in G5009 de binnenkameren G4100 [G5661] ; gelooft G3361 het niet.
  27 G1063 Want G5618 gelijk G796 de bliksem G1831 [G5736] uitgaat G575 van G395 het oosten G2532 , en G5316 [G5727] schijnt G2193 tot G1424 het westen G3779 , alzo G2532 zal ook G3952 de toekomst G5207 van den Zoon G444 des mensen G2071 [G5704] wezen.
  28 G1063 Want G1437 G3699 alwaar G4430 het dode lichaam G5600 [G5753] zal zijn G1563 , daar G105 zullen de arenden G4863 [G5701] vergaderd worden.
  29 G1161 En G2112 terstond G3326 na G2347 de verdrukking G1565 dier G2250 dagen G2246 , zal de zon G4654 [G5701] verduisterd worden G2532 , en G4582 de maan G846 zal haar G5338 schijnsel G3756 niet G1325 [G5692] geven G2532 , en G792 de sterren G575 zullen van G3772 den hemel G4098 [G5699] vallen G2532 , en G1411 de krachten G3772 der hemelen G4531 [G5701] zullen bewogen worden.
  30 G2532 En G5119 alsdan G1722 zal in G3772 den hemel G5316 [G5691] verschijnen G4592 het teken G5207 van den Zoon G444 des mensen G2532 ; en G5119 dan G3956 zullen al G5443 de geslachten G1093 der aarde G2875 [G5695] wenen G2532 , en G5207 zullen den Zoon G444 des mensen G3700 [G5695] zien G2064 [G5740] , komende G1909 op G3507 de wolken G3772 des hemels G3326 , met G4183 grote G1411 kracht G2532 en G1391 heerlijkheid.
  31 G2532 En G846 Hij zal Zijn G32 engelen G649 [G5692] uitzenden G3326 met G4536 een bazuin G3173 van groot G5456 geluid G2532 , en G846 zij zullen Zijn G1588 uitverkorenen G1996 [G5692] bijeenvergaderen G1537 uit G5064 de vier G417 winden G575 , van G206 [het] [ene] uiterste G3772 der hemelen G2193 tot G206 het [andere] uiterste G846 derzelve.
  32 G1161 En G3129 [G5628] leert G575 van G4808 den vijgeboom G3850 deze gelijkenis G3752 : wanneer G846 zijn G2798 tak G2235 nu G527 teder G1096 [G5638] wordt G2532 , en G5444 de bladeren G1631 [G5725] uitspruiten G1097 [G5719] , zo weet gij G3754 , dat G2330 de zomer G1451 nabij is.
  33 G3779 Alzo G2532 ook G5210 gijlieden G3752 , wanneer G3956 gij al G5023 deze dingen G1492 [G5632] zult zien G1097 [G5719] , zo weet G3754 , dat G1451 [het] nabij G2076 [G5748] is G1909 , voor G2374 de deur.
  34 G281 Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3778 : Dit G1074 geslacht G3364 zal geenszins G3928 [G5632] voorbijgaan G2193 G302 , totdat G3956 al G5023 deze dingen G1096 [G5638] zullen geschied zijn.
  35 G3772 De hemel G2532 en G1093 de aarde G3928 [G5695] zullen voorbijgaan G1161 , maar G3450 Mijn G3056 woorden G3364 zullen geenszins G3928 [G5632] voorbijgaan.
  36 G1161 Doch G4012 van G1565 dien G2250 dag G2532 en G5610 die ure G1492 [G5758] weet G3762 niemand G3761 , ook niet G32 de engelen G3772 der hemelen G1508 , dan G3450 Mijn G3962 Vader G3441 alleen.
  37 G1161 En G5618 gelijk G2250 de dagen G3575 van Noach G3779 [waren], alzo G2532 zal ook G2071 [G5704] zijn G3952 de toekomst G5207 van den Zoon G444 des mensen.
  38 G1063 Want G5618 gelijk G2258 [G5713] zij waren G1722 in G2250 de dagen G4253 voor G2627 den zondvloed G5176 [G5723] , etende G2532 en G4095 [G5723] drinkende G1060 [G5723] , trouwende G2532 en G1547 [G5723] ten huwelijk uitgevende G891 , tot G2250 den dag G3739 toe, in welken G3575 Noach G1519 in G2787 de ark G1525 [G5627] ging;
  39 G2532 En G1097 [G5627] bekenden G3756 het niet G2193 , totdat G2627 de zondvloed G2064 [G5627] kwam G2532 , en G537 hen allen G142 [G5656] wegnam G3779 ; alzo G2532 zal ook G2071 [G5704] zijn G3952 de toekomst G5207 van den Zoon G444 des mensen.
  40 G5119 Alsdan G1417 zullen er twee G1722 op G68 den akker G2071 [G5704] zijn G1520 , de een G3880 [G5743] zal aangenomen G2532 , en G1520 de ander G863 [G5743] zal verlaten worden.
  41 G1417 Er zullen twee G229 [G5723] [vrouwen] malen G1722 in G3459 den molen G3391 , de ene G3880 [G5743] zal aangenomen G2532 , en G3391 de andere G863 [G5743] zal verlaten worden.
  42 G1127 [G5720] Waakt G3767 dan G3754 ; want G1492 [G5758] gij weet G3756 niet G4169 , in welke G5610 ure G5216 uw G2962 Heere G2064 [G5736] komen zal.
  43 G1161 Maar G1097 [G5719] weet G1565 dit G3754 , dat G1487 zo G3617 de heer des huizes G1492 [G5715] geweten had G4169 , in welke G5438 nachtwake G2812 de dief G2064 [G5736] komen zou G302 G1127 [G5656] , hij zou gewaakt hebben G2532 , en G302 zou G846 zijn G3614 huis G3756 niet G1439 [G5656] hebben laten G1358 [G5650] doorgraven.
  44 G1223 G5124 Daarom G1096 [G5737] , zijt G2532 ook G5210 gij G2092 bereid G3754 ; want G3739 in welke G5610 ure G3756 gij het niet G1380 [G5719] meent G5207 , zal de Zoon G444 des mensen G2064 [G5736] komen.
  45 G5101 Wie G2076 [G5748] is G686 dan G4103 de getrouwe G2532 en G5429 voorzichtige G1401 dienstknecht G3739 , denwelken G846 zijn G2962 heer G1909 over G846 zijn G2322 dienstboden G2525 [G5656] gesteld heeft G846 , om hunlieder G5160 [hun] voedsel G1325 [G5721] te geven G1722 ter G2540 rechter tijd?
  46 G3107 Zalig G1565 is die G1401 dienstknecht G3739 , welken G846 zijn G2962 heer G2064 [G5631] , komende G2147 [G5692] , zal vinden G3779 alzo G4160 [G5723] doende.
  47 G281 Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G846 hij hem G2525 [G5692] zal zetten G1909 over G3956 al G846 zijn G5224 [G5723] goederen.
  48 G1161 Maar G1437 zo G1565 die G2556 kwade G1401 dienstknecht G1722 in G846 zijn G2588 hart G2036 [G5632] zou zeggen G3450 : Mijn G2962 heer G5549 [G5719] vertoeft G2064 [G5629] te komen;
  49 G2532 En G756 [G5672] zou beginnen G4889 [zijn] mededienstknechten G5180 [G5721] te slaan G1161 , en G2068 [G5721] te eten G2532 en G4095 [G5721] te drinken G3326 met G3184 [G5723] de dronkaards;
  50 G2962 Zo zal de heer G1565 van dezen G1401 dienstknecht G2240 [G5692] komen G1722 ten G2250 dage G3739 , in welken G3756 hij [hem] niet G4328 [G5719] verwacht G2532 , en G1722 ter G5610 ure G3739 , die G3756 hij niet G1097 [G5719] weet;
  51 G2532 En G846 zal hem G1371 [G5692] afscheiden G2532 , en G846 zijn G3313 deel G5087 [G5692] zetten G3326 met G5273 de geveinsden G1563 ; daar G2805 zal wening G2071 [G5704] zijn G2532 en G1030 knersing G3599 der tanden.