Matthew 1:1 Cross References - Danish

1 Jesu Christi, Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

Genesis 2:4

4 Disse ere Himmelens og Jordens Oprindelser, der de skabtes, paa den Dag Gud HERREN gjorde Jorden og Himmelen.

Genesis 5:1

1 Denne er Menneskens Slægters Bog. Paa den Dag Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Lignelse:

Genesis 12:3

3 Og jeg vil velsigne dem, som velsigne dig, og den, som forbander dig, vil jeg forbande; og i dig skulle alle Slægter paa Jorden velsignes.

Genesis 22:18

18 og udi din Sæd skulle alle Folk paa Jorden velsignes, fordi du lød min Røst.

Genesis 26:3-5

3 Vær en Udlænding i dette Land, og jeg vil være med dig og velsigne dig; thi dig og din Sæd vil jeg give alle disse Lande og stadfæste den Ed, som jeg har svoret Abraham, din Fader. 4 Og jeg vil gøre din Sæd mangfoldig som Stjernerne paa Himmelen og give din Sæd alle disse Lande, og i din Sæd skulle alle Folk paa Jorden velsignes, 5 fordi Abraham lød min Røst og bevarede det, jeg vil have bevaret, mine Bud, mine Skikke og mine Love.

Genesis 28:13-14

13 Og se, HERREN stod oven over den og sagde: Jeg er HERREN, din Fader Abrahams Gud og Isaks Gud; det Land, som du ligger paa, det vil jeg give dig og din Sæd. 14 Og din Sæd skal blive som Støv paa Jorden, og du skal udbredes mod Vesten og mod Østen og mod Norden og mod Sønden; og i dig og i din Sæd skulle alle Slægter paa Jorden velsignes.

2 Samuel 7:12-16

12 Naar dine Dage ere til Ende, og du ligger med dine Fædre, da vil jeg oprejse din Sæd efter dig, ham, som skal komme af dit Liv, og jeg vil stadfæste hans Rige. 13 Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil stadfæste hans Riges Stol evindelig. 14 Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn, hvem jeg, naar han handler ilde, vil straffe med Menneskens Ris og Menneskens Børns Plager; 15 men min Miskundhed skal ikke vige fra ham, saaledes som jeg lod den vige fra Saul, hvem jeg borttog fra dit Ansigt. 16 Men dit Hus og dit Rige skal blive bestandigt evindeligt for dit Ansigt, din Stol skal være fast evindelig.

Psalms 89:36

36 Eet har jeg svoret ved min Hellighed, jeg vil ikke lyve for David:

Psalms 132:11

11 HERREN tilsvor David den Sandhed, fra hvilken han ikke vilde vige: "Af dit Livs Frugt vil jeg sætte en Mand paa din Trone."

Isaiah 9:6-7

6 Thi et Barn er os født, en Søn er os given, og Fyrstendømmet skal være paa hans Skulder, og hans Navn kaldes Under, Raadgiver, vældige Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste; 7 for at Fyrstendømmet maa blive stort, og at der maa blive Fred uden Ende over Davids Trone og over hans Rige til at befæste det og til at opholde det ved Ret og Retfæerdighed fra nu og indtil evig Tid; den HERRE Zebaoths Nidkærhed skal gøre dette.

Isaiah 11:1

1 Og der skal opgaa et Skud af Isajs Stub, og en Kvist af hans Rødder skal bære Frugt.

Isaiah 53:8

8 Fra Trængsel og, fra Dom er han borttagen, og hvo kan tale om hans Slægt? thi han er bortreven fra de levendes Land, han havde Plage for mit Folks Overtrædelses Skyld.

Jeremiah 23:5

5 Se, de Dage komme, siger HERREN, da jeg vil oprejse David en retfærdig Vækst; og han skal regere som en Konge og handle viselig og Øve Ret og Retfærdighed paa Jorden.

Jeremiah 33:15-17

15 I de Dage og paa den Tid vil jeg lade for David en Retfærdigheds Vækst opvokse; og han skal øve Ret og Retfærdighed paa Jorden. 16 I de Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo tryggelig; og dette er Navnet, man skal give den: HERREN vor Retfærdighed. 17 Thi saa siger HERREN: Der skal ikke fattes for David en Mand, som skal sidde paa Israels Hus's Trone.

Jeremiah 33:26

26 da vil jeg ogsaa forkaste Jakobs og Davids, min Tjeners, Sæd, saa at jeg ikke af hans Sæd tager dem, som skulle herske over Abrahams, Isaks og Jakobs Sæd; thi jeg vil omvende deres Fangenskab og forbarme mig over dem.

Amos 9:11

11 Paa denne Dag vil jeg oprejse Davids faldne Hytte, og jeg vil opmure Bruddene derpaa. og oprejse det nedrevne deraf og bygge den som i fordums Dage,

Zechariah 12:8

8 Paa den Dag skal HERREN beskærme Indbyggerne i Jerusalem, og det skal ske, at den, som er skrøbelig iblandt dem, skal være paa den Dag som David og Davids Hus som Guder som HERRENS Engel foran deres Ansigt.

Matthew 1:18

18 Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.

Matthew 2:1-2

1 Men der Jesus var født i Bethlehem i Judæa, udi Kong Herodes' Dage, see, da kom Vise af Østerland til Jerusalem og sagde: 2 hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have seet hans Stjerne i Øster, og ere komne at tilbede ham.

Matthew 3:16

16 Og der Jesus var døbt, steg han strax op af Vandet, og see, Himlene aabnedes ham, og han saae Guds Aand fare ned som en Due og komme over ham.

Matthew 9:27

27 Og der Jesus gik frem derfra, fulgte ham to Blinde, som raabte og sagde: du Davids Søn! forbarme dig over os.

Matthew 15:22

22 Og see, en cananæisk Kvinde kom fra de samme Grændser, raabte og sagde til ham: Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af Djævelen.

Matthew 22:42-45

42 Hvad tykkes Eder om Christus? hvis Søn er han? De sagde til ham: Davids. 43 Han sagde til dem: hvorledes kalder da Deavid ham i Aanden en Herre, da han siger: 44 Herren sagde til min Herre: sæt dig ved min høire Haand, indtil jeg lægger dine Fjender til dine Fødders Skammel? 45 Efterdi David nu kalder ham en Herre, hvorledes er han da hans Søn?

Luke 1:31-32

31 Og see, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus. 32 Han skal blive stor og kaldes den Høiestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders, Throne.

Luke 1:69-70

69 og har opreist os et Frelses Horn i Davids sin Tjeners Huus, 70 som han talede ved sine hellige Prophters Mund fra fordums Tid;

Luke 3:23-38

23 Og Jesus var ved tredive Aar, derhan begyndte og var, som man holdt for, en Søn af Joseph, Elis Søn, 24 Matthas Søn, Levis Søn, Melchis Søn, Jannas Søn, Josephs Søn, 25 Matthias' Søn, Amos' Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggais Søn, 26 Maaths Søn, Josephs Søn, Mattathias' Søn, Semeis Søn, Josephs Søn, Judas Søn, 27 Johannes' Søn, Refas Søn, Zorobabels Søn, Salathiels Søn, Neris Søn, 28 Melchis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmodams Søn, Ers Søn, 29 Josefs' Søn, Eliesers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 30 Simeons Søn, Judas Søn, Josephs Søn, Jonans Søn, Eliakims Søn, 31 Meleas' Søn, Mainans Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 32 Jesfais Søn, Obeds Søn, Boaz' Søn, Salomons Søn, Nassons Søn, 33 Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Phares' Søn, Judas Søn, 34 Jakobs Søn, Iaaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nachors Søn, 35 Saruchs Søn, Ragahus Søn, Phaleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 36 Cainans Søn, Arphachfads Søn, Sems Søn, Noes Søn, Lamechs Søn, 37 Methusalas Søn, Enochs Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Cainans Søn, 38 Enos Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.

John 7:42

42 Siger ikke Skriften, at Christus kommer af Davids Sæd og af Bethlehem, den By, hvorfra David var?

Acts 2:30

30 Som han nu var en Prophet og vidste, at Gud havde svoret ham med en Ed, at han vilde af hans Lænders Frugt opreise Christus efter kjødet til at sidde paa hans Throne:

Acts 13:22-23

22 Og der han havde taget ham bort, opreiste han dem David til Konge, om hvilken han og vidnede, sigende: jeg har fundet David, Isai Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gjøre al min Villie. 23 Af dennes Sæd opreiste Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Romans 1:3

3 om sin Søn, født af Davids Sæd efter Kjødet,

Romans 4:13

13 Thi ikke formedelst Loven fik Abraham og hans Sæd den Forjættelse, at han skulde arve Verden, men formedelst Troens Retfærdighed.

Romans 9:5

5 hvem Fædrene tilhøre, og af hvilke Christus er efter Kjødet, han, som er Gud over Alting, højlovet i Evighed! Amen.

Galatians 3:16

16 Men Forjættelserne ere tilsagte Abraham og hans Sæd; der siges ikke: og hans Sæde som om Mange, men som om Een: og din Sæd, hvilken er Christus.

Revelation 22:16

16 Jeg, Jesus, har udsendt min Engel at vidne disse Ting for Eder i Menighederne; jeg er den af Davids Rod og Slægt, den skinnende Morgenstjerne.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.