Matthew 13

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν δε G1161   G3588 τη G2250 ημέρα εκείνη G1565   G1831 εξελθών ο Ιησούς G3588   G*   G575 από G3588 της G3614 οικίας G2521 εκάθητο G3844 παρά G3588 την G2281 θάλασσαν
  2 G2532 και G4863 συνήχθησαν G4314 προς G1473 αυτόν G3793 όχλοι G4183 πολλοί G5620 ώστε G1473 αυτόν G1519 εις G3588 το G4143 πλοίον G1684 εμβάντα G2521 καθήσθαι G2532 και G3956 πας G3588 ο G3793 όχλος G1909 επί G3588 τον G123 αιγιαλόν G2476 ειστήκει
  3 G2532 και G2980 ελάλησεν G1473 αυτοίς G4183 πολλά G1722 εν G3850 παραβολαίς G3004 λέγων G2400 ιδού G1831 εξήλθεν G3588 ο G4687 σπείρων G3588 του G4687 σπειρείν
  4 G2532 και G1722 εν G3588 τω G4687 σπείρειν αυτόν G1473   G3739 α μεν G3303   G4098 έπεσε G3844 παρά G3588 την G3598 οδόν G2532 και G2064 ήλθε G3588 τα G4071 πετεινά G2532 και G2719 κατέφαγεν αυτά G1473  
  5 G243 αλλά δε G1161   G4098 έπεσεν G1909 επί G3588 τα G4075 πετρώδη G3699 όπου G3756 ουκ G2192 είχε G1093 γην G4183 πολλήν G2532 και G2112 ευθέως G1816 εξανέτειλε G1223 διά G3588 το G3361 μη G2192 έχειν G899 βάθος G1093 γης
  6 G2246 ηλίου δε G1161   G393 ανατείλαντος G2739 εκαυματίσθη G2532 και G1223 διά G3588 το G3361 μη G2192 εχείν G4491 ρίζαν G3583 εξηράνθη
  7 G243 άλλα δε G1161   G4098 έπεσεν G1909 επί G3588 τας G173 ακάνθας G2532 και G305 ανέβησαν G3588 αι G173 άκανθαι G2532 και G638 απέπνιξαν G1473 αυτά
  8 G243 αλλά δε G1161   G4098 έπεσεν G1909 επί G3588 την G1093 γην G3588 την G2570 καλήν G2532 και G1325 εδίδου G2590 καρπόν G3588 ο G3303 μεν G1540 εκατόν G3739 ο δε G1161   G1835 εξήκοντα G3588 ο δε G1161   G5144 τριάκοντα
  9 G3588 ο G2192 έχων G3775 ώτα G191 ακούειν G191 ακουέτω
  10 G2532 και G4334 προσελθόντες G3588 οι G3101 μαθηταί G2036 είπον G1473 αυτώ G1302 διατί G1722 εν G3850 παραβολαίς G2980 λαλείς G1473 αυτοίς
  11 G3588 ο δε G1161   G611 αποκριθείς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3754 ότι G1473 υμίν G1325 δέδοται G1097 γνώναι G3588 τα G3466 μυστήρια G3588 της G932 βασιλείας G3588 των G3772 ουρανών G1565 εκείνοις δε G1161   G3756 ου G1325 δέδοται
  12 G3748 όστις γαρ G1063   G2192 έχει G1325 δοθήσεται G1473 αυτώ G2532 και G4052 περισσευθήσεται G3748 όστις δε G1161   G3756 ουκ G2192 έχει G2532 και G3739 ο G2192 έχει G142 αρθήσεται G575 απ\΄ G1473 αυτού
  13 G1223 διά G3778 τούτο G1722 εν G3850 παραβολαίς G1473 αυτοίς λαλώ G2980   G3754 ότι G991 βλέποντες G3756 ου G991 βλέπουσιν G2532 και G191 ακούοντες G3756 ουκ G191 ακούουσιν G3761 ουδέ G4920 συνιούσιν
  14 G2532 και G378 αναπληρούται G1909 επ΄ G1473 αυτοίς G3588 η G4394 προφητεία G* Ησαϊου G3588 η G3004 λέγουσα G189 ακοή G191 ακούσετε G2532 και G3766.2 ου μη G4920 συνήτε G2532 και G991 βλέποντες G991 βλέψετε G2532 και G3766.2 ου μη G1492 ίδητε
  15 G3975 επαχύνθη G1063 γαρ G3588 η G2588 καρδία G3588 του G2992 λαού τούτου G3778   G2532 και G3588 τοις G3775 ωσί G917 βαρέως G191 ήκουσαν G2532 και G3588 τους G3788 οφθαλμούς αυτών G1473   G2576 εκάμμυσαν G3379 μήποτε G1492 ίδωσι G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς G2532 και G3588 τοις G3775 ωσίν G191 ακούσωσιν G2532 και G3588 τη G2588 καρδία G4920 συνώσι G2532 και G1994 επιστρέψωσι G2532 και G2390 ιάσομαι G1473 αυτούς
  16 G1473 υμών G1161 δε G3107 μακάριοι G3588 οι G3788 οφθαλμοί G3754 ότι G991 βλέπουσι G2532 και G3588 τα G3775 ώτα υμών G1473   G3754 ότι G191 ακούει
  17 G281 αμήν γαρ G1063   G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G4183 πολλοί G4396 προφήται G2532 και G1342 δίκαιοι G1937 επεθύμησαν G1492 ιδείν G3739 α G991 βλέπετε G2532 και G3756 ουκ είδον G1492   G2532 και G191 ακούσαι G3739 α G191 ακούετε G2532 και G3756 ουκ ήκουσαν G191  
  18 G1473 υμείς G3767 ουν G191 ακούσατε G3588 την G3850 παραβολήν G3588 του G4687 σπείροντος
  19 G3956 παντός G191 ακούοντος G3588 τον G3056 λόγον G3588 της G932 βασιλείας G2532 και G3361 μη G4920 συνιέντος G2064 έρχεται G3588 ο G4190 πονηρός G2532 και G726 αρπάζει G3588 το G4687 εσπαρμένον G1722 εν G3588 τη G2588 καρδία αυτού G1473   G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3844 παρά G3588 την G3598 οδόν G4687 σπαρείς
  20 G3588 ο δε G1161   G1909 επί G3588 τα G4075 πετρώδη G4687 σπαρείς G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3588 τον G3056 λόγον G191 ακούων G2532 και G2117.1 ευθύς G3326 μετά G5479 χαράς G2983 λαμβάνων G1473 αυτόν
  21 G3756 ουκ έχει G2192   G1161 δε G4491 ρίζαν G1722 εν G1438 εαυτώ G235 αλλά G4340 πρόσκαιρός εστι G1510.2.3   G1096 γενομένης G1161 δε G2347 θλίψεως G2228 η G1375 διωγμού G1223 διά G3588 τον G3056 λόγον G2117.1 ευθύς G4624 σκανδαλίζεται
  22 G3588 ο δε G1161   G1519 εις G3588 τας G173 ακάνθας G4687 σπαρείς G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3588 τον G3056 λόγον G191 ακούων G2532 και G3588 η G3308 μέριμνα G3588 του G165 αιώνος τούτου G3778   G2532 και G3588 η G539 απάτη G3588 του G4149 πλούτου G4846 συμπνίγει G3588 τον G3056 λόγον G2532 και G175 άκαρπος G1096 γίνεται
  23 G3588 ο δε G1161   G1909 επί G3588 την G1093 γην G3588 την G2570 καλήν G4687 σπαρείς G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3588 τον G3056 λόγον G191 ακούων G2532 και G4920 συνιών G3739 ος G1211 δη G2592 καρποφορεί G2532 και G4160 ποιεί G3739 ο G3303 μεν G1540 εκατόν G3588 ο δε G1161   G1835 εξήκοντα G3739 ο δε G1161   G5144 τριάκοντα
  24 G243 άλλην G3850 παραβολήν G3908 παρέθηκεν G1473 αυτοίς G3004 λέγων G3666 ωμοιώθη G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G444 ανθρώπω G4687 σπείροντι G2570 καλόν G4690 σπέρμα G1722 εν G3588 τω G68 αγρώ αυτού G1473  
  25 G1722 εν δε G1161   G3588 τω G2518 καθεύδειν G3588 τους G444 ανθρώπους G2064 ήλθεν G1473 αυτού G3588 ο G2190 εχθρός G2532 και G4687 έσπειρε G2215 ζιζάνια G303.1 αναμέσον G3588 του G4621 σίτου G2532 και G565 απήλθεν
  26 G3753 ότε δε G1161   G985 εβλάστησεν G3588 ο G5528 χόρτος G2532 και G2590 καρπόν G4160 εποίησε G5119 τότε G5316 εφάνη G2532 και G3588 τα G2215 ζιζάνια
  27 G4334 προσελθόντες δε G1161   G3588 οι G1401 δούλοι G3588 του G3617 οικοδεσπότου G2036 είπον G1473 αυτώ G2962 κύριε G3780 ουχί G2570 καλόν G4690 σπέρμα G4687 έσπειρας G1722 εν G3588 τω G4674 σω G68 αγρώ G4159 πόθεν G3767 ουν G2192 έχει G3588 τα G2215 ζιζάνια
  28 G3588 ο δε G1161   G5346 έφη G1473 αυτοίς G2190 εχθρός G444 άνθρωπος G3778 τούτο εποίησεν G4160   G3588 οι δε G1161   G1401 δούλοι G2036 είπον G1473 αυτώ G2309 θέλεις G3767 ουν G565 απελθόντες G4816 συλλέξομεν G1473 αυτά
  29 G3588 ο δε G1161   G5346 έφη G3756 ου G3379 μήποτε G4816 συλλέγοντες G3588 τα G2215 ζιζάνια G1610 εκριζώσητε G260 άμα G1473 αυτοίς G3588 τον G4621 σίτον
  30 G863 άφετε G4885 συναυξάνεσθαι G297 αμφότερα G3360 μέχρι G3588 του G2326 θερισμού G2532 και G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ G3588 του G2326 θερισμού G2046 ερώ G3588 τοις G2327 θερισταίς G4816 συλλέξατε G4412 πρώτον G3588 τα G2215 ζιζάνια G2532 και G1210 δήσατε G1473 αυτά G1519 εις G1197 δέσμας G4314 προς G3588 το G2618 κατακαύσαι G1473 αυτά G3588 τον δε G1161   G4621 σίτον G4863 συναγάγετε G1519 εις G3588 την G596 αποθήκην μου G1473  
  31 G243 άλλην G3850 παραβολήν G3908 παρέθηκεν G1473 αυτοίς G3004 λέγων G3664 ομοία εστίν G1510.2.3   G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G2848 κόκκω G4615 σινάπεως G3739 ον G2983 λαβών G444 άνθρωπος G4687 έσπειρεν G1722 εν G3588 τω G68 αγρώ αυτού G1473  
  32 G3739 ο G3397 μικρότερον G3303 μεν G1510.2.3 εστι G3956 πάντων G3588 των G4690 σπερμάτων G3752 όταν δε G1161   G837 αυξηθή G3173 μείζον G3588 των G3001 λαχάνων G1510.2.3 εστί G2532 και G1096 γίνεται G1186 δένδρον G5620 ώστε G2064 ελθείν G3588 τα G4071 πετεινά G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G2681 κατασκηνούν G1722 εν G3588 τοις G2798 κλάδοις αυτού G1473  
  33 G243 άλλην G3850 παραβολήν G2980 ελάλησεν G1473 αυτοίς G3664 ομοία εστίν G1510.2.3   G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G2219 ζύμη G3739 ην G2983 λαβούσα G1135 γυνή G1470 ενέκρυψεν G1519 εις G224 αλεύρου G4568 σάτα G5140 τρία G2193 εώς G3739 ου G2220 εζυμώθη G3650 όλον
  34 G3778 ταύτα πάντα G3956   G2980 ελάλησεν ο Ιησούς G3588   G*   G1722 εν G3850 παραβολαίς G3588 τοις G3793 όχλοις G2532 και G5565 χωρίς G3850 παραβολής G3756 ουκ G2980 ελάλει G1473 αυτοίς
  35 G3704 όπως G4137 πληρωθή G3588 το G4483 ρηθέν G1223 διά G3588 του G4396 προφήτου G3004 λέγοντος G455 ανοίξω G1722 εν G3850 παραβολαίς G3588 το G4750 στόμα μου G1473   G2044 ερεύξομαι G2928 κεκρυμμένα G575 από G2602 καταβολής G2889 κόσμου
  36 G5119 τότε G863 αφείς G3588 τους G3793 όχλους G2064 ήλθεν G1519 εις G3588 την G3614 οικίαν G3588 ο G* Ιησούς G2532 και G4334 προσήλθον G1473 αυτώ G3588 οι G3101 μαθηταί αυτού G1473   G3004 λέγοντες G5419 φράσον G1473 ημίν G3588 την G3850 παραβολήν G3588 των G2215 ζιζανίων G3588 του G68 αγρού
  37 G3588 ο δε G1161   G611 αποκριθείς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3588 ο G4687 σπείρων G3588 το G2570 καλόν G4690 σπέρμα G1510.2.3 εστίν G3588 ο G5207 υιός G3588 του G444 ανθρώπου
  38 G3588 ο δε G1161   G68 αγρός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2889 κόσμος G3588 το δε G1161   G2570 καλόν G4690 σπέρμα G3778 ούτοί G1510.2.6 εισιν G3588 οι G5207 υιοί G3588 της G932 βασιλείας G3588 τα δε G1161   G2215 ζιζάνιά G1510.2.6 εισιν G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G4190 πονηρού
  39 G3588 ο δε G1161   G2190 εχθρός G3588 ο G4687 σπείρας G1473 αυτά G1510.2.3 εστιν G3588 ο G1228 διάβολος G3588 ο δε G1161   G2326 θερισμός G4930 συντέλεια G3588 του G165 αιώνός G1510.2.3 εστιν G3588 οι δε G1161   G2327 θερισταί G32 άγγελοί εισιν G1510.2.6  
  40 G5618 ώσπερ G3767 ουν G4816 συλλέγεται G3588 τα G2215 ζιζάνια G2532 και G4442 πυρί G2618 κατακαίεται G3779 ούτως G1510.8.3 έσται G1722 εν G3588 τη G4930 συντελεία G3588 του G165 αιώνος τούτου G3778  
  41 G649 αποστελεί G3588 ο G5207 υιός G3588 του G444 ανθρώπου G3588 τους G32 αγγέλους αυτού G1473   G2532 και G4816 συλλέξουσιν G1537 εκ G3588 της G932 βασιλείας αυτού G1473   G3956 πάντα G3588 τα G4625 σκάνδαλα G2532 και G3588 τους G4160 ποιούντας G3588 την G458 ανομίαν
  42 G2532 και G906 βαλούσιν G1473 αυτούς G1519 εις G3588 την G2575 κάμινον G3588 του G4442 πυρός G1563 εκεί G1510.8.3 έσται G3588 ο G2805 κλαυθμός G2532 και G3588 ο G1030 βρυγμός G3588 των G3599 οδόντων
  43 G5119 τότε G3588 οι G1342 δίκαιοι G1584 εκλάμψουσιν G5613 ως G3588 ο G2246 ήλιος G1722 εν G3588 τη G932 βασιλεία G3588 του G3962 πατρός αυτών G1473   G3588 ο G2192 έχων G3775 ώτα G191 ακούειν G191 ακουέτω
  44 G3825 πάλιν G3664 ομοία εστίν G1510.2.3   G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G2344 θησαυρώ G2928 κεκρυμμένω G1722 εν G3588 τω G68 αγρώ G3739 ον G2147 ευρών G444 άνθρωπος G2928 έκρυψε G2532 και G575 από G3588 της G5479 χαράς G1473 αυτού G5217 υπάγει G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G2192 έχει G4453 πωλεί G2532 και G59 αγοράζει G3588 τον G68 αγρόν εκείνον G1565  
  45 G3825 πάλιν G3664 ομοία εστίν G1510.2.3   G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G444 ανθρώπω G1713 εμπόρω G2212 ζητούντι G2570 καλούς G3135 μαργαρίτας
  46 G3739 ος G2147 ευρών G1520 ένα G4186 πολύτιμον G3135 μαργαρίτην G565 απελθών G4097 πέπρακε G3956 πάντα G3745 όσα G2192 είχε G2532 και G59 ηγόρασεν G1473 αυτόν
  47 G3825 πάλιν G3664 ομοία εστίν G1510.2.3   G3588 η G932 βασιλεία G3588 των G3772 ουρανών G4522 σαγήνη G906 βληθείση G1519 εις G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G1537 εκ G3956 παντός G1085 γένους G4863 συναγαγούση
  48 G3739 ην G3753 ότε G4137 επληρώθη G307 αναβιβάσαντες G1909 επί G3588 τον G123 αιγιαλόν G2532 και G2523 καθίσαντες G4816 συνέλεξαν G3588 τα G2570 καλά G1519 εις G30 αγγεία G3588 τα δε G1161   G4550 σαπρά G1854 έξω G906 έβαλον
  49 G3779 ούτως G1510.8.3 έσται G1722 εν G3588 τη G4930 συντελεία G3588 του G165 αιώνος G1831 εξελεύσονται G3588 οι G32 άγγελοι G2532 και G873 αφοριόυσι G3588 τους G4190 πονηρούς G1537 εκ G3319 μέσου G3588 των G1342 δικαίων
  50 G2532 και G906 βαλούσιν G1473 αυτούς G1519 εις G3588 την G2575 κάμινον G3588 του G4442 πυρός G1563 εκεί G1510.8.3 έσται G3588 ο G2805 κλαυθμός G2532 και G3588 ο G1030 βρυγμός G3588 των G3599 οδόντων
  51 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G4920 συνήκατε G3778 ταύτα πάντα G3956   G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G3483 ναι G2962 κύριε
  52 G3588 ο G1161 δε G2036 είπεν G1473 αυτοίς G1223 διά G3778 τούτο G3956 πας G1122 γραμματεύς G3100 μαθητευθείς G1519 εις G3588 την G932 βασιλείαν G3588 των G3772 ουρανών G3664 όμοιός εστιν G1510.2.3   G444 ανθρώπω G3617 οικοδεσπότη G3748 όστις G1544 εκβάλλει G1537 εκ G3588 του G2344 θησαυρού αυτού G1473   G2537 καινά G2532 και G3820 παλαιά
  53 G2532 και G1096 εγένετο G3753 ότε G5055 ετέλεσεν ο Ιησούς G*   G3588 τας G3850 παραβολάς ταύτας G3778   G3332 μετήρεν G1564 εκείθεν
  54 G2532 και G2064 ελθών G1519 εις G3588 την G3968 πατρίδα αυτού G1473   G1321 εδίδασκεν G1473 αυτούς G1722 εν G3588 τη G4864 συναγωγή αυτών G1473   G5620 ώστε G1605 εκπλήττεσθαι G1473 αυτούς G2532 και G3004 λέγειν G4159 πόθεν G3778 τούτω G3588 η G4678 σοφία αύτη G3778   G2532 και G3588 αι G1411 δυνάμεις
  55 G3756 ουχ G3778 ούτός εστιν G1510.2.3   G3588 ο G3588 του G5045 τέκτονος G5207 υιός G3780 ουχί G3588 η G3384 μήτηρ αυτού G1473   G3004 λέγεται G* Μαριάμ G2532 και G3588 οι G80 αδελφοί αυτού G1473   G* Ιάκωβος G2532 και G* Ιωσής G2532 και G* Σίμων G2532 και G* Ιούδας
  56 G2532 και G3588 αι G79 αδελφαί αυτού G1473   G3780 ουχί G3956 πάσαι G4314 προς G1473 ημάς G1510.2.6 εισί G4159 πόθεν G3767 ουν G3778 τούτω G3778 ταύτα G3956 πάντα
  57 G2532 και G4624 εσκανδαλίζοντο G1722 εν G1473 αυτώ G3588 ο G1161 δε G* Ιησούς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G4396 προφήτης G820 άτιμος G1508 ει μη G1722 εν G3588 τη G3968 πατρίδι αυτού G1473   G2532 και G1722 εν G3588 τη G3614 οικία αυτού G1473  
  58 G2532 και G3756 ουκ G4160 εποίησεν G1563 εκεί G1411 δυνάμεις G4183 πολλάς G1223 διά G3588 την G570 απιστίαν αυτών G1473