Matthew 6

ABP_GRK(i)
  1 G4337 προσέχετε G3588 την G1654 ελεημοσύνην υμών G1473   G3361 μη G4160 ποιείν G1715 έμπροσθεν G3588 των G444 ανθρώπων G4314 προς το G3588   G2300 θεαθήναι G1473 αυτοίς G1490 ει δε μήγε G3408 μισθόν G3756 ουκ έχετε G2192   G3844 παρά G3588 τω G3962 πατρί υμών G1473   G3588 τω G1722 εν G3588 τοις G3772 ουρανοίς
  2 G3752 όταν G3767 ουν G4160 ποιής G1654 ελεημοσύνην G3361 μη G4537 σαλπίσης G1715 έμπροσθέν G1473 σου G5618 ώσπερ G3588 οι G5273 υποκριταί G4160 ποιούσιν G1722 εν G3588 ταις G4864 συναγωγαίς G2532 και G1722 εν G3588 ταις G4505 ρύμαις G3704 όπως G1392 δοξασθώσιν G5259 υπό G3588 των G444 ανθρώπων G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G566 απέχουσι G3588 τον G3408 μισθόν αυτών G1473  
  3 G1473 σου δε G1161   G4160 ποιούντος G1654 ελεημοσύνην G3361 μη G1097 γνώτω G3588 η G710 αριστερά σου G1473   G5100 τι G4160 ποιεί G3588 η G1188 δεξιά σου G1473  
  4 G3704 όπως G1510.3 η G1473 σου G3588 η G1654 ελεημοσύνη G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G2532 και G3588 ο G3962 πατήρ σου G1473   G3588 ο G991 βλέπων G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G1473 αυτός G591 αποδώσει G1473 σοι G1722 εν G3588 τω G5318 φανερώ
  5 G2532 και G3752 όταν G4336 προσεύχη G3756 ουκ έση G1510.8.2   G5618 ώσπερ G3588 οι G5273 υποκριταί G3754 ότι G5368 φιλούσιν G1722 εν G3588 ταις G4864 συναγωγαίς G2532 και G1722 εν G3588 ταις G1137 γωνίαις G3588 των G4113 πλατειών G2476 εστώτες G4336 προσεύχεσθαι G3704 όπως G302 αν G5316 φανώσι G3588 τοις G444 ανθρώποις G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G566 απέχουσι G3588 τον G3408 μισθόν αυτών G1473  
  6 G1473 συ δε G1161   G3752 όταν G4336 προσεύχη G1525 είσελθε G1519 εις G3588 το G5009 ταμείον σου G1473   G2532 και G2808 κλείσας G3588 την G2374 θύραν σου G1473   G4336 πρόσευξαι G3588 τω G3962 πατρί σου G1473   G3588 τω G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G2532 και G3588 ο G3962 πατήρ σου G1473   G3588 ο G991 βλέπων G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G591 αποδώσει G1473 σοι G1722 εν G3588 τω G5318 φανερώ
  7 G4336 προσευχόμενοι δε G1161   G3361 μη G945 βαττολογήσητε G5618 ώσπερ G3588 οι G1482 εθνικοί G1380 δοκούσι γαρ G1063   G3754 ότι G1722 εν G3588 τη G4180 πολυλογία G1473 αυτών G1522 εισακουσθήσονται
  8 G3361 μη G3767 ουν G3666 ομοιωθήτε G1473 αυτοίς G1492 οίδε G1063 γαρ G3588 ο G3962 πατήρ υμών G1473   G3739 ων G5532 χρείαν G2192 έχετε G4253 προ G3588 του G1473 υμάς G154 αιτήσαι G1473 αυτόν
  9 G3779 ούτως G3767 ουν G4336 προσεύχεσθε υμείς G1473   G3962 πάτερ ημών G1473   G3588 ο G1722 εν G3588 τοις G3772 ουρανοίς G37 αγιασθήτω G3588 το G3686 όνομά σου G1473  
  10 G2064 ελθέτω G3588 η G932 βασιλεία σου G1473   G1096 γενηθήτω G3588 το G2307 θέλημά σου G1473   G5613 ως G1722 εν G3772 ουρανώ G2532 και G1909 επί G3588 της G1093 γης
  11 G3588 τον G740 άρτον ημών G1473   G3588 τον G1967 επιούσιον G1325 δος G1473 ημίν G4594 σήμερον
  12 G2532 και G863 άφες G1473 ημίν G3588 τα G3783 οφειλήματα ημών G1473   G5613 ως G2532 και G1473 ημείς G863 αφίεμεν G3588 τοις G3781 οφειλέταις ημών G1473  
  13 G2532 και G3361 μη G1533 εσενέγκης G1473 ημάς G1519 εις G3986 πειρασμόν G235 αλλά G4506 ρύσαι G1473 ημάς G575 από G3588 του G4190 πονηρού G3754 ότι G1473 σου G1510.2.3 εστιν G3588 η G932 βασιλεία G2532 και G3588 η G1411 δύναμις G2532 και G3588 η G1391 δόξα G1519 εις G3588 τους G165 αιώνας G281 αμήν
  14 G1437 εάν γαρ G1063   G863 αφήτε G3588 τοις G444 ανθρώποις G3588 τα G3900 παραπτώματα αυτών G1473   G863 αφήσει και G2532   G1473 υμίν G3588 ο G3962 πατήρ G1473 υμών G3588 ο G3770 ουράνιος
  15 G1437 εάν δε G1161   G3361 μη G863 αφήτε G3588 τοις G444 ανθρώποις G3588 τα G3900 παραπτώματα αυτών G1473   G3761 ουδέ G3588 ο G3962 πατήρ G1473 υμών G3588 ο G3770 ουράνιος G863 αφήσει G3588 τα G3900 παραπτώματα υμών G1473  
  16 G3752 όταν δε G1161   G3522 νηστεύσητε G3361 μη γίνεσθε G1096   G5618 ώσπερ G3588 οι G5273 υποκριταί G4659 σκυθρωποί G853 αφανίζουσι γαρ G1063   G3588 τα G4383 πρόσωπα αυτών G1473   G3704 όπως G5316 φανώσι G3588 τοις G444 ανθρώποις G3522 νηστεύοντες G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G3754 ότι G566 απέχουσι G3588 τον G3408 μισθόν αυτών G1473  
  17 G1473 συ δε G1161   G3522 νηστεύων G218 άλειψαί G1473 σου G3588 την G2776 κεφαλήν G2532 και G3588 το G4383 πρόσωπόν σου G1473   G3538 νίψαι
  18 G3704 όπως G3361 μη G5316 φανής G3588 τοις G444 ανθρώποις G3522 νηστεύων G235 αλλά G3588 τω G3962 πατρί σου G1473   G3588 τω G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G2532 και G3588 ο G3962 πατήρ σου G1473   G3588 ο G991 βλέπων G1722 εν G3588 τω G2927 κρυπτώ G591 αποδώσει G1473 σοι G1722 εν G3588 τω G5318 φανερώ
  19 G3361 μη θησαυρίζετε G2343   G1473 υμίν G2344 θησαυρούς G1909 επί G3588 της G1093 γης G3699 όπου G4597 σης G2532 και G1035 βρώσις G853 αφανίζει G2532 και G3699 όπου G2812 κλέπται G1358 διορύσσουσι G2532 και G2813 κλέπτουσι
  20 G2343 θησαυρίζετε δε G1161   G1473 υμίν G2344 θησαυρούς G1722 εν G3772 ουρανώ G3699 όπου G3777 ούτε G4597 σης G3777 ούτε G1035 βρώσις G853 αφανίζει G2532 και G3699 όπου G2812 κλέπται G3756 ου G1358 διορύσσουσιν G3761 ουδέ G2813 κλέπτουσιν
  21 G3699 όπου γαρ G1063   G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2344 θησαυρός υμών G1473   G1563 εκεί G1510.8.3 έσται G2532 και G3588 η G2588 καρδία υμών G1473  
  22 G3588 ο G3088 λύχνος G3588 του G4983 σώματός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G3788 οφθαλμός G1437 εάν G3767 ουν G3588 ο G3788 οφθαλμός σου G1473   G573 απλούς η G1510.3   G3650 όλον G3588 το G4983 σώμά G1473 σου G5460 φωτεινόν G1510.8.3 έσται
  23 G1437 εάν δε G1161   G3588 ο G3788 οφθαλμός σου G1473   G4190 πονηρός η G1510.3   G3650 όλον G3588 το G4983 σώμά G1473 σου G4652 σκοτεινόν έσται G1510.8.3   G1487 ει G3767 ουν G3588 το G5457 φως G3588 το G1722 εν G1473 σοι G4655 σκότος εστί G1510.2.3   G3588 το G4655 σκότος G4214 πόσον
  24 G3762 ουδείς G1410 δύναται G1417 δυσί G2962 κυρίοις G1398 δουλεύειν G2228 η γαρ G1063   G3588 τον G1520 ένα G3404 μισήσει G2532 και G3588 τον G2087 έτερον G25 αγαπήσει G2228 η G1520 ενός G472 ανθέξεται G2532 και G3588 του G2087 ετέρου G2706 καταφρονήσει G3756 ου δύνασθε G1410   G2316 θεώ δουλεύειν G1398   G2532 και G3126 μαμμωνά
  25 G1223 διά G3778 τούτο G3004 λέγω G1473 υμίν G3361 μη G3309 μεριμνάτε G3588 τη G5590 ψυχή υμών G1473   G5100 τι G2068 φάγητε G2532 και G5100 τι G4095 πίητε G3366 μηδέ G3588 τω G4983 σώματι υμών G1473   G5100 τι G1746 ενδύσησθε G3780 ουχί G3588 η G5590 ψυχή G4183 πλείόν G1510.2.3 εστι G3588 της G5160 τροφής G2532 και G3588 το G4983 σώμα G3588 του G1742 ενδύματος
  26 G1689 εμβλέψατε G1519 εις G3588 τα G4071 πετεινά G3588 του G3772 ουρανού G3754 ότι G3756 ου G4687 σπείρουσιν G3761 ουδέ G2325 θερίζουσιν G3761 ουδέ G4863 συνάγουσιν G1519 εις G596 αποθήκας G2532 και G3588 ο G3962 πατήρ G1473 υμών G3588 ο G3770 ουράνιος G5142 τρέφει G1473 αυτά G3756 ουχ υμείς G1473   G3123 μάλλον G1308 διαφέρετε G1473 αυτών
  27 G5100 τις δε G1161   G1537 εξ G1473 υμών G3309 μεριμνών G1410 δύναται G4369 προσθείναι G1909 επί G3588 την G2244 ηλικίαν αυτού G1473   G4083 πήχυν G1520 ένα
  28 G2532 και G4012 περί G1742 ενδύματος G5100 τι G3309 μεριμνάτε G2648 καταμάθετε G3588 τα G2918 κρίνα G3588 του G68 αγρού G4459 πως G837 αυξάνει G3756 ου G2872 κοπιά G3761 ουδέ G3514 νήθει
  29 G3004 λέγω δε G1161   G1473 υμίν G3754 ότι G3761 ουδέ G* Σολομών G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G1391 δόξη αυτού G1473   G4016 περιεβάλετο G5613 ως G1520 εν G3778 τούτων
  30 G1487 ει δε G1161   G3588 τον G5528 χόρτον G3588 του G68 αγρού G4594 σήμερον G1510.6 όντα G2532 και G839 αύριον G1519 εις G2823 κλίβανον G906 βαλλόμενον G3588 ο G2316 θεός G3779 ούτως G294 αμφιέννυσιν G3756 ου G4183 πολλώ G3123 μάλλον G1473 υμάς G3640 ολιγόπιστοι
  31 G3361 μη G3767 ουν G3309 μεριμνήσητε G3004 λέγοντες G5100 τι G2068 φάγωμεν G2228 η G5100 τι G4095 πίωμεν G2228 η G5100 τι G4016 περιβαλώμεθα
  32 G3956 πάντα γαρ G1063   G3778 ταύτα G3588 τα G1484 έθνη G1934 επιζητεί G1492 οίδε G1063 γαρ G3588 ο G3962 πατήρ G1473 υμών G3588 ο G3770 ουράνιος G3754 ότι G5535 χρήζετε G3778 τούτων G537 απάντων
  33 G2212 ζητείτε δε G1161   G4412 πρώτον G3588 την G932 βασιλείαν G3588 του G2316 θεού G2532 και G3588 την G1343 δικαιοσύνην αυτού G1473   G2532 και G3778 ταύτα πάντα G3956   G4369 προστεθήσεται G1473 υμίν
  34 G3361 μη G3767 ουν G3309 μεριμνήσητε G1519 εις G3588 την G839 αύριον G3588 η G1063 γαρ G839 αύριον G3309 μεριμνήσει G3588 τα G1438 εαυτής G713 αρκετόν G3588 τη G2250 ημέρα G3588 η G2549 κακία G1473 αυτής