Matthew 22:42-45

ABP_GRK(i)
  42 G3004 λέγων G5100 τι G1473 υμίν G1380 δοκεί G4012 περί G3588 του G5547 Χριστού G5100 τίνος G5207 υιός G1510.2.3 εστι G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G3588 του G* Δαβίδ
  43 G3004 λέγει G1473 αυτοίς G4459 πως G3767 ουν G* Δαβίδ G1722 εν G4151 πνεύματι G2962 κύριον αυτόν G1473   G2564 καλεί G3004 λέγων
  44 G2036 είπεν G3588 ο G2962 κύριος G3588 τω G2962 κυρίω μου G1473   G2521 κάθου G1537 εκ G1188 δεξιών μου G1473   G2193 έως G302 αν G5087 θω G3588 τους G2190 εχθρούς σου G1473   G5286 υποπόδιον G3588 των G4228 ποδών σου G1473  
  45 G1487 ει G3767 ουν G* Δαβίδ G2564 καλεί G1473 αυτόν G2962 κύριον G4459 πως G5207 υιός G1473 αυτού εστι G1510.2.3