Mark

Estonian(i) 1 Jeesuse Kristuse, Jumala Poja Evangeeliumi algus. 2 Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: "Vaata, Ma läkitan Su palge eele Oma Ingli, kes valmistab Su teed, 3 hüüdja hääl on kõrves: Valmistage Issanda teed, õgvendage Tema teerajad!", 4 nõnda oli Ristija Johannes kõrves kuulutamas meeleparanduse ristimist pattude andekssaamiseks. 5 Ja tema juure rändasid kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalema elanikud ja said temalt ristimise Jordani jões, tunnistades oma patud. 6 Ja Johannes oli riietatud kaameli karvusse ja tal oli nahkvöö vööl, ja ta sõi rohutirtse ja metsmett. 7 Ja ta kuulutas ning ütles: "Pärast mind tuleb See, Kes on vägevam mind, Kellele ma ei kõlba kummardades lahti päästma Tema jalatsite paelu. 8 Mina olen teid veega ristinud, aga Tema ristib teid Püha Vaimuga!" 9 Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis Teda Jordanis. 10 Ja sedamaid, kui Ta veest välja tuli, nägi ta taevad avanevat ja Vaimu nagu tuvi laskuvat Tema peale. 11 Ja hääl kostis taevast: "Sina oled Mu armas Poeg, Kellest Mul on hea meel!" 12 Ja kohe ajas Püha Vaim tema kõrbe. 13 Ja Ta oli kõrves nelikümmend päeva saatana kiusata; ja ta oli metselajate seas, ja Inglid teenisid Teda. 14 Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala Evangeeliumi 15 ja ütles: "Aeg on täis saanud ja Jumala Riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge Evangeeliumisse!" 16 Ja kui Ta Galilea mere ääres kõndis, nägi Ta Siimonat ja Andreast võrku merre heitvat; sest nad olid kalurid. 17 Ja Jeesus ütles neile: "Tulge Minu järele ja Ma teen teist inimesepüüdjad!" 18 Ja sedamaid jätsid nad võrgud maha ja järgisid Teda. 19 Ja pisut eemale minnes nägi Ta Jakoobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, neidki paadis võrke parandamas. 20 Ja kohe kutsus Ta nad. Ja nad jätsid oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid ära Tema järele. 21 Ja nad läksid Kapernauma, ja Ta läks hingamispäeval kohe kogudusekotta ja õpetas. 22 Ja nad hämmastusid Tema õpetusest, sest Ta õpetas neid kui see, kellel on meelevald, ja mitte nõnda nagu kirjatundjad. 23 Ja nende kogudusekojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas 24 ning ütles: "Mis meil on tegemist Sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes Sa oled: Jumala Püha!" 25 Siis Jeesus sõitles teda ning ütles: "Ole vait ja mine temast välja!" 26 Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja. 27 Ja nad kõik kohkusid väga, nii et nad üksteiselt küsisid: "Mis see on? Uus võimas õpetus! Ka rüvedaile vaimudele Ta annab käsku ja nad kuulevad Tema sõna!" 28 Ja kuuldus Temast levis varsti igale poole Galilea ümbrusesse. 29 Ja kogudusekojast väljudes tulid nad kohe Siimona ja Andrease majasse ühes Jakoobuse ja Johannesega. 30 Aga Siimona ämm lamas maas palavikus, ja varsti üteldi Temale seda. 31 Ja Ta läks tema juure ja aitas ta üles, kinni hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast, ja ta ümmardas neid, 32 Aga õhtu tulles, kui päike looja läks, toodi Tema juure kõik haiged ja seestunud; 33 ja kogu linn oli tulnud kokku ukse ette. 34 Ja Ta tegi terveks paljud, kes põdesid mõnesugust haigust, ja ajas välja mitu kurja vaimu ega lasknud kurje vaime rääkida, sest et nad Teda tundsid. 35 Ja vara hommikul enne valget tõusis Ta üles ja väljus ning läks ära tühja paika ja palvetas seal. 36 Ja Siimon ning tema kaaslased tõttasid Ta järele 37 ja leidsid Tema ning,ütlesid Talle: "Kõik otsivad Sind!" 38 ütles neile: "Lähme teisale, lähemaisse aleveisse, et Ma sealgi kuulutaksin, sest selleks Ma olen välja tulnud!" 39 Ja Ta läks ning kuulutas nende kogudusekodades kogu Galileas ja ajas kurjad vaimud välja. 40 Ja Tema juure tuleb pidalitõbine, palub Teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb Temale: "Kui Sa tahad, võid Sa mind teha puhtaks!" 41 Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, Ta sirutas Oma käe, puudutas teda ja ütles talle: "Ma tahan, saa puhtaks!" 42 Ja kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. 43 Ja Ta hoiatas teda kõvasti ja saatis ta kohe ära 44 ning ütles talle: "Katsu, et sa kellelegi midagi ei ütle, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!" 45 Aga kui see oli välja läinud, hakkas ta palju kuulutama ja levitama teateid sellest asjast, nõnda et Jeesus enam ei võinud avalikult linna minna, vaid viibis väljas tühjes paigus. Ja Tema juure tuldi kõikjalt.