Mark 12

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G756 [G5662] Hij begon G1722 door G3850 gelijkenissen G846 tot hen G3004 [G5721] te zeggen G444 : Een mens G5452 [G5656] plantte G290 een wijngaard G2532 , en G4060 [G5656] zette G5418 een tuin daarom G2532 , en G3736 [G5656] groef G5276 een wijnpersbak G2532 , en G3618 [G5656] bouwde G4444 een toren G2532 , en G1554 [G5639] verhuurde G846 dien G1092 aan de landlieden G2532 , en G589 [G5656] reisde buiten 's lands.
  2 G2532 En G2540 als het de tijd G649 [G5656] was, zond hij G1401 een dienstknecht G4314 tot G1092 de landlieden G2443 , opdat G3844 hij van G1092 de landlieden G2983 [G5632] ontving G575 van G2590 de vrucht G290 des wijngaards.
  3 G1161 Maar G2983 [G5631] zij namen G1194 [G5656] en sloegen G846 hem G2532 , en G649 H zonden G2756 [hem] ledig G649 [G5656] heen.
  4 G2532 En G649 [G5656] hij zond G3825 wederom G243 een anderen G1401 dienstknecht G4314 tot G846 hen G2548 , en dien G3036 [G5660] stenigden zij G2775 [G5656] , en wondden hem het hoofd G2532 , en G649 [G5656] zonden [hem] henen G821 [G5772] , schandelijk behandeld zijnde.
  5 G2532 En G3825 wederom G649 [G5656] zond hij G243 een anderen G2548 , en dien G615 [G5656] doodden zij G2532 ; en G4183 vele G243 anderen G3303 , G1194 [G5723] [waarvan] zij sommigen sloegen G1161 , en G615 [G5723] sommigen doodden.
  6 G3767 Als hij dan G2089 nog G1520 een G5207 zoon G2192 [G5723] had G846 , die hem G27 lief G649 H was, zo heeft hij G2532 ook G846 dien G2078 ten laatste G4314 tot G846 hen G649 [G5656] gezonden G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3450 Zij zullen immers mijn G5207 zoon G1788 [G5691] ontzien.
  7 G1161 Maar G1565 die G1092 landlieden G2036 [G5627] zeiden G4314 onder G1438 elkander G3754 : G3778 Deze G2076 [G5748] is G2818 de erfgenaam G1205 [G5773] ; komt G615 H , laat ons G846 hem G615 [G5725] doden G2532 , en G2817 de erfenis G2071 H zal G2257 onze G2071 [G5704] zijn.
  8 G2532 En G2983 [G5631] zij namen G615 [G5656] en doodden G846 hem G2532 , en G1544 [G5627] wierpen [hem] uit G1854 , buiten G290 den wijngaard.
  9 G5101 Wat G4160 H zal G3767 dan G2962 de heer G290 des wijngaards G4160 [G5692] doen G2064 [G5695] ? Hij zal komen G2532 , en G1092 de landlieden G622 [G5692] verderven G2532 , en G290 den wijngaard G243 aan anderen G1325 [G5692] geven.
  10 G314 H Hebt gij G3761 H ook G5026 deze G1124 Schrift G3761 niet G314 [G5627] gelezen G3037 : De steen G3739 , dien G3618 [G5723] de bouwlieden G593 [G5656] verworpen hebben G3778 , deze G1096 [G5675] is geworden G1519 tot G2776 een hoofd G1137 des hoeks;
  11 G3844 Van G2962 den Heere G1096 H is G3778 dit G1096 [G5633] geschied G2532 , en G2076 [G5748] het is G2298 wonderlijk G1722 in G2257 onze G3788 ogen?
  12 G2532 En G2212 [G5707] zij zochten G846 Hem G2902 [G5658] te vangen G2532 , maar G5399 [G5675] zij vreesden G3793 de schare G1063 ; want G1097 [G5627] zij verstonden G3754 , dat G3850 Hij die gelijkenis G4314 op G846 hen G2036 [G5627] sprak G2532 ; en G863 [G5631] zij verlieten G846 Hem G565 [G5627] en gingen weg.
  13 G2532 En G649 [G5719] zij zonden G4314 tot G846 Hem G5100 enigen G5330 der Farizeen G2532 en G2265 der Herodianen G2443 , opdat G846 zij Hem G3056 in [Zijn] rede G64 [G5661] vangen zouden.
  14 G1161 Dezen nu G2064 [G5631] kwamen G3004 [G5719] en zeiden G846 tot Hem G1320 : Meester G1492 [G5758] ! wij weten G3754 , dat G227 Gij waarachtig G1488 [G5748] zijt G2532 G3756 , en G4012 naar G3762 niemand G4671 G3199 [G5719] vraagt G1063 ; want G991 [G5719] Gij ziet G1519 G4383 den persoon G444 der mensen G3756 niet G235 aan, maar G1321 [G5719] Gij leert G3598 den weg G2316 Gods G1909 in G225 der waarheid G1832 [G5748] ; is het geoorloofd G2541 , den keizer G2778 schatting G1325 [G5629] te geven G2228 , of G3756 niet G1325 [G5632] ? Zullen wij geven G2228 , of G3361 niet G1325 [G5632] geven?
  15 G1161 En G1492 [G5761] Hij, wetende G846 hun G5272 geveinsdheid G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G5101 : Wat G3985 [G5719] verzoekt G3165 gij Mij G5342 [G5720] ? Brengt G3427 Mij G1220 een penning G2443 , dat G1492 [G5632] Ik hem zie.
  16 G1161 En G5342 [G5656] zij brachten G2532 [een]. En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G5101 : Wiens G3778 is dit G1504 beeld G2532 , en G1923 het opschrift G1161 ? en G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G2541 : Des keizers.
  17 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G591 [G5628] : Geeft G2541 dan den keizer G2541 , dat des keizers G3588 is G2532 , en G2316 Gode G2316 , dat Gods G3588 is G2532 . En G2296 [G5656] zij verwonderden zich G1909 over G846 Hem.
  18 G2532 En G4523 de Sadduceen G2064 [G5736] kwamen G4314 tot G846 Hem G3748 , welke G3004 [G5719] zeggen G3361 , dat er geen G386 opstanding G1511 [G5750] is G2532 , en G1905 [G5656] vraagden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende:
  19 G1320 Meester G3475 ! Mozes G1125 H heeft G2254 ons G1125 [G5656] geschreven G3754 : G1437 Indien G5100 iemands G80 broeder G599 [G5632] sterft G2532 , en G1135 een vrouw G2641 [G5632] achterlaat G2532 , en G3361 geen G5043 kinderen G863 [G5632] nalaat G2443 , dat G846 zijn G80 broeder G846 deszelfs G1135 vrouw G2983 [G5632] nemen zal G2532 en G846 zijn G80 broeder G4690 zaad G1817 [G5661] verwekken.
  20 G2258 [G5713] Er waren G2033 nu zeven G80 broeders G2532 , en G4413 de eerste G2983 [G5627] nam G1135 een vrouw G2532 , en G599 [G5723] stervende G863 H liet G3756 geen G4690 zaad G863 [G5656] na.
  21 G1208 De tweede G2983 [G5627] nam G846 haar G2532 ook G2532 , en G599 [G5627] is gestorven G2532 , en ook G846 deze G863 H liet G3761 geen G4690 zaad G863 [G5656] na G2532 ; en G5154 de derde G5615 desgelijks.
  22 G2532 En G2033 [al] de zeven G2983 [G5627] namen G846 dezelve G2532 , en G863 H lieten G3756 geen G4690 zaad G863 [G5656] na G2078 ; de laatste G3956 van allen G599 H is G2532 ook G1135 de vrouw G599 [G5627] gestorven.
  23 G1722 In G386 de opstanding G3767 dan G3752 , wanneer G450 [G5632] zij zullen opgestaan zijn G5101 , wiens G1135 vrouw G2071 H zal zij G846 van dezen G2071 [G5704] zijn G1063 ? Want G2033 die zeven G2192 H hebben G846 haar G1135 tot een vrouw G2192 [G5627] gehad.
  24 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G4105 [G5743] : Dwaalt gij G3756 niet G1223 , daarom G5124 , dat G1124 gij de Schriften G3361 niet G1492 [G5761] weet G3366 , noch G1411 de kracht G2316 Gods?
  25 G1063 Want G3752 als G1537 zij uit G3498 de doden G450 [G5632] zullen opgestaan zijn G1060 [G5719] , zo trouwen zij G3777 niet G3777 , noch G1061 [G5743] worden ten huwelijk gegeven G235 ; maar G1526 [G5748] zij zijn G5613 gelijk G32 engelen G3588 , die G1722 in G3772 de hemelen [zijn].
  26 G1161 Doch G4012 aangaande G3498 de doden G3754 , dat G1453 [G5743] zij opgewekt zullen worden G314 H , hebt gij G3756 niet G314 [G5627] gelezen G1722 in G976 het boek G3475 van Mozes G5613 , hoe G2316 God G1909 in G942 het doornenbos G846 tot hem G2036 [G5627] gesproken heeft G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G2316 ben de God G11 Abrahams G2532 , en G2316 de God G2464 Izaks G2532 , en G2316 de God G2384 Jakobs?
  27 G2316 God G2076 [G5748] is G3756 niet G3498 een [God] der doden G235 , maar G2316 een God G2198 [G5723] der levenden G5210 . Gij G4105 [G5743] dwaalt G3767 dan G4183 zeer.
  28 G2532 En G1520 een G1122 der Schriftgeleerden G191 [G5660] horende G846 , dat zij G4802 [G5723] te zamen in woorden waren G1492 [G5761] , [en] wetende G3754 , dat G846 Hij hun G2573 wel G611 [G5662] geantwoord had G4334 [G5631] , kwam tot G1905 [G5656] Hem, en vraagde G846 Hem G4169 : Welk G2076 [G5748] is G4413 het eerste G1785 gebod G3956 van alle?
  29 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3754 : G4413 Het eerste G3956 van al G1785 de geboden G191 [G5720] is: Hoor G2474 , Israel G2962 ! de Heere G2257 , onze G2316 God G2076 [G5748] , is G1520 een enig G2962 Heere.
  30 G2532 En G25 H gij zult G2962 den Heere G4675 , uw G2316 God G25 [G5692] , liefhebben G1537 uit G3650 geheel G4675 uw G2588 hart G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G4675 uw G5590 ziel G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G4675 uw G1271 verstand G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G4675 uw G2479 kracht G3778 . Dit G4413 is het eerste G1785 gebod.
  31 G2532 En G1208 het tweede G3664 [aan] [dit] gelijk G3778 , [is] dit G25 H : Gij zult G4675 uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven G2076 [G5748] . Er is G3756 geen G243 ander G1785 gebod G3187 , groter G5130 dan deze.
  32 G2532 En G1122 de schriftgeleerde G2036 [G5627] zeide G846 tot Hem G1320 : Meester G2036 H , Gij hebt G2573 wel G1909 in G225 der waarheid G2036 [G5627] gezegd G3754 , dat G1520 er een enig G2316 God G2076 [G5748] is G2532 , en G2076 [G5748] er is G3756 geen G243 ander G4133 dan G846 Hij;
  33 G2532 En G846 Hem G25 [G5721] lief te hebben G1537 uit G3650 geheel G2588 het hart G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G4907 het verstand G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G5590 de ziel G2532 , en G1537 uit G3650 geheel G2479 de kracht G2532 ; en G4139 den naaste G25 [G5721] lief te hebben G5613 als G1438 zichzelven G2076 [G5748] , is G4119 meer G3956 dan al G3646 de brandofferen G2532 en G2378 de slachtofferen.
  34 G2532 En G2424 Jezus G1492 [G5631] ziende G3754 , dat G3562 hij verstandelijk G611 [G5662] geantwoord had G2036 [G5627] , zeide G846 tot hem G1488 [G5748] : Gij zijt G3756 niet G3112 verre G575 van G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 . En G3762 niemand G5111 [G5707] durfde G846 Hem G3765 meer G1905 [G5658] vragen.
  35 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] antwoordde G3004 [G5707] en zeide G1321 [G5723] , lerende G1722 in G2411 den tempel G4459 : Hoe G3004 [G5719] zeggen G1122 de Schriftgeleerden G3754 , dat G5547 de Christus G5207 een Zoon G1138 van David G2076 [G5748] is?
  36 G1063 Want G1138 David G846 zelf G2036 H heeft G1722 door G40 den Heiligen G4151 Geest G2036 [G5627] gezegd G2962 : De Heere G2036 [G5627] heeft gezegd G3450 tot mijn G2962 Heere G2521 [G5737] : Zit G1537 aan G3450 Mijn G1188 rechter G2193 G302 [hand], totdat G4675 Ik Uw G2190 vijanden G5087 [G5632] zal gezet hebben G5286 tot een voetbank G4675 Uwer G4228 voeten.
  37 G1138 David G3767 dan G846 zelf G3004 [G5719] noemt G846 Hem G2962 [zijn] Heere G2532 , en G4159 hoe G2076 [G5748] is Hij G846 zijn G5207 Zoon G2532 ? En G4183 de menigte G3793 der schare G191 [G5707] hoorde G846 Hem G2234 gaarne.
  38 G2532 En G3004 [G5707] Hij zeide G846 tot hen G1722 in G846 Zijn G1322 leer G991 [G5720] : Wacht u G575 voor G1122 de Schriftgeleerden G3588 , die G2309 [G5723] daar gaarne willen G4043 [G5721] wandelen G1722 in G4749 lange klederen G2532 , en G783 gegroet G1722 zijn op G58 de markten;
  39 G2532 En G4410 de voorgestoelten G1722 [hebben] in G4864 de synagogen G2532 , en G4411 de vooraanzittingen G1722 in G1173 de maaltijden;
  40 G3739 Welke G3614 de huizen G5503 der weduwen G2719 [G5723] opeten G2532 , en G4392 [dat] onder den schijn G3117 van lang G4336 [G5740] te bidden G3778 . Dezen G2983 H zullen G4055 zwaarder G2917 oordeel G2983 [G5695] ontvangen.
  41 G2532 En G2424 Jezus G2523 [G5660] , gezeten zijnde G2713 tegenover G1049 de schatkist G2334 [G5707] , zag G4459 , hoe G3793 de schare G5475 geld G906 [G5719] wierp G1519 in G1049 de schatkist G2532 ; en G4183 vele G4145 rijken G906 [G5707] wierpen G4183 veel [daarin].
  42 G2532 En G2064 [G5631] er kwam G3391 een G4434 arme G5503 weduwe G1417 , die twee G3016 kleine G906 [G5627] [penningen] [daarin] wierp G3603 , hetwelk G2076 [G5748] is G2835 een oort.
  43 G2532 En G846 [Jezus], Zijn G3101 discipelen G4341 [G5666] tot Zich geroepen hebbende G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3778 deze G4434 arme G5503 weduwe G4119 meer G906 [G5758] ingeworpen heeft G3956 , dan allen G1519 , die in G1049 de schatkist G906 [G5631] geworpen hebben.
  44 G1063 Want G3956 zij allen G906 H hebben G1537 van G846 hun G4052 [G5723] overvloed G906 [G5627] [daarin] geworpen G1161 ; maar G3778 deze G906 H heeft G1537 van G846 haar G5304 gebrek G3956 , al G3745 wat G2192 [G5707] zij had G906 [G5627] , [daarin] geworpen G846 , haar G3650 gansen G979 leeftocht.