Mark 12

  12:1   2532 και And 756 ήρξατο he began 1473 αυτοίς [2to them 1722 εν 3in 3850 παραβολαίς 4parables 3004 λέγειν 1to speak]. 290 αμπελώνα [3a vineyard 5452 εφύτευσεν 2planted 444 άνθρωπος 1A man], 2532 και and 4060 περιέθηκε placed around it 5418 φραγμόν a barrier, 2532 και and 3736 ώρυξεν dug 5276 υπολήνιον a wine-vat, 2532 και and 3618 ωκοδόμησε built 4444 πύργον a tower, 2532 και and 1554-1473 εξέδοτο αυτόν handed it over 1092 γεωργοίς to growers, 2532 και and 589 απεδήμησεν traveled abroad.   12:2   2532 και And 649 απέστειλε he sent 4314 προς to 3588 τους the 1092 γεωργούς growers 3588 τω [2at the 2540 καιρώ 3season 1401 δούλον 1a servant], 2443 ίνα that 3844 παρά [2from 3588 των 3the 1092 γεωργών 4growers 2983 λάβη 1he should receive] 575 από from 3588 του the 2590 καρπού fruit 3588 του of the 290 αμπελώνος vineyard.   12:3   3588-1161 οι δε But they 2983 λαβόντες having taken, 1473-1194 αυτόν έδειραν flayed him, 2532 και and 649 απέστειλαν sent him away 2756 κενόν empty.   12:4   2532 και And 3825 πάλιν again 649 απέστειλε he sent 4314 προς to 1473 αυτούς them 243 άλλον another 1401 δούλον servant, 2548 κακείνον And that one 3036 λιθοβολήσαντες having stoned, 2775 εκεφαλαίωσαν they smote on the head, 2532 και and 649 απέστειλαν sent away 821 ητιμωμένον being disgraced.   12:5   2532 και And 3825 πάλιν again 243 άλλον another 649 απέστειλεν he sent. 2548 κακείνον And that one 615 απέκτειναν they killed, 2532 και and 4183 πολλούς many 243 άλλους others; 3588-3303 τους μεν some 1194 δέροντες flaying, 3588 τους   1161 δε and some 615 αποκτείνοντες killing.   12:6   2089 έτι Still 3767 ούν then 1520 ένα [2one 5207 υιόν 3son 2192 έχων 1having], 27-1473 αγαπητόν αυτού his beloved, 649 απέστειλε he sent 2532-1473 και αυτόν him also 4314 προς to 1473 αυτούς them 2078 έσχατον last, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 1788 εντραπήσονται They will show respect for 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son.   12:7   1565-1161 εκείνοι δε But those 3588 οι   1092 γεωργοί growers 2036 είπον said 4314 προς to 1438 εαυτούς themselves 3754 ότι that, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 2818 κληρονόμος heir; 1205 δεύτε come, 615 αποκτείνωμεν we should kill 1473 αυτόν him, 2532 και and 1473-1510.8.3 ημών έσται [3will be ours 3588 η 1the 2817 κληρονομία 2inheritance].   12:8   2532 και And 2983 λαβόντες taking 1473 αυτόν him, 615 απέκτειναν they killed him, 2532 και and 1544 εξέβαλον cast him 1854 έξω outside 3588 του the 290 αμπελώνος vineyard.   12:9   5100 τι What 3767 ούν then 4160 ποιήσει shall he do -- 3588 ο the 2962 κύριος master 3588 του of the 290 αμπελώνος vineyard? 2064 ελεύσεται He will come 2532 και and 622 απολέσει destroy 3588 τους the 1092 γεωργούς growers, 2532 και and 1325 δώσει he will give 3588 τον the 290 αμπελώνα vineyard 243 άλλοις to others.   12:10   3761 ουδέ Nor 3588 την   1124-3778 γραφήν ταύτην [2this scripture 314 ανέγνωτε 1did you read], 3037 λίθον The stone 3739 ον which 593 απεδοκίμασαν [3rejected 3588 οι 1the ones 3618 οικοδομούντες 2building], 3778 ούτος this 1096 εγενήθη is become 1519 εις for 2776 κεφαλήν head 1137 γωνίας of the corner.   12:11   3844 παρά By 2962 κυρίου the Lord 1096-3778 εγένετο αύτη this happened, 2532 και and 1510.2.3 έστι it is 2298 θαυμαστή wonderful 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς ημών our eyes.   12:12   2532 και And 2212 εζήτουν they sought 1473-2902 αυτόν κρατήσαι to seize him, 2532 και and 5399 εφοβήθησαν they feared 3588 τον the 3793 όχλον multitude; 1097-1063 έγνωσαν γαρ for they knew 3754 ότι that 4314 προς [4against 1473 αυτούς 5them 3588 την 2the 3850 παραβολήν 3parable 2036 είπε 1he spoke]. 2532 και And 863 αφέντες leaving 1473 αυτόν him 565 απήλθον they went forth.   12:13   2532 και And 649 αποστέλλουσι they sent 4314 προς to 1473 αυτόν him 5100 τινας some 3588 των of the * Φαρισαίων Pharisees 2532 και and 3588 των of the * Ηρωδιανών Herodians, 2443 ίνα that 1473-64 αυτόν αγρεύσωσι they should catch him 3056 λόγω in a matter.   12:14   3588-1161 οι δε And they 2064 ελθόντες having come, 3004 λέγουσιν say 1473 αυτώ to him, 1320 διδάσκαλε Teacher, 1492 οίδαμεν we know 3754 ότι that 227-1510.2.2 αληθής ει you are true, 2532 και and 3756 ου there is no 3199 μέλει care 1473 σοι to you 4012 περί concerning 3762 ουδενός anyone; 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 991 βλέπεις 2you see] 1519 εις to 4383 πρόσωπον the person 444 ανθρώπων of men, 235 αλλ΄ but 1909 επ΄ in 225 αληθείας truth 3588 την the 3598 οδόν way 3588 του   2316 θεού of God 1321 διδάσκεις you teach. 1832 έξεστι Is it allowed 2778 κήνσον [2tribute * Καίσαρι 3to Caesar 1325 δούναι 1to give], 2228 η or 3756 ου not?   12:15   1325 δώμεν Should we give, 2228 η or 3361 μη should we not 1325 δώμεν give? 3588-1161 ο δε And he, 1492 ειδώς knowing 1473 αυτών their 3588 την   5272 υπόκρισιν hypocrisy, 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 5100 τι Why 1473-3985 με πειράζετε do you test me? 5342 φέρετέ Bring 1473 μοι to me 1220 δηνάριον a denarius, 2443 ίνα that 1492 ίδω I should see it!   12:16   3588-1161 οι δε And they 5342 ήνεγκαν brought it. 2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 5100 τίνος Whose 3588 η   1504 εικών image 3778 αύτη is this 2532 και and 3588 η the 1923 επιγραφή inscription? 3588-1161 οι δε And they 2036 είπον said 1473 αυτώ to him, * Καίσαρος Caesar.   12:17   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 591 απόδοτε Render 3588 τα the things * Καίσαρος of Caesar * Καίσαρι to Caesar, 2532 και and 3588 τα the things 3588 του   2316 θεού of God 3588 τω   2316 θεώ to God. 2532 και And 2296 εθαύμασαν they marveled 1909 επ΄ at 1473 αυτώ him.   12:18   2532 και And 2064-* έρχονται Σαδδουκαίοι Sadducees came 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3748 οίτινες the ones who 3004 λέγουσιν say 386 ανάστασιν a resurrection 3361 μη not 1510.1 είναι to be. 2532 και And 1905 επηρώτησαν they asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying,   12:19   1320 διδάσκαλε Teacher, * Μωσής Moses 1125 έγραψεν wrote 1473 ημίν to us 3754 ότι that 1437 εάν if 5100 τινος any 80 αδελφός brother 599 αποθάνη should die, 2532 και and 2641 καταλίπη should leave behind 1135 γυναίκα a wife, 2532 και and 5043 τέκνα [2children 3361-863 μη αφή 1she should not leave], 2443 ίνα that 2983 λάβη [2should take 3588 ο   80-1473 αδελφός αυτού 1his brother] 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 2532 και and 1817 εξαναστήση should raise up 4690 σπέρμα seed 3588 τω to 80-1473 αδελφώ αυτού his brother.   12:20   2033 επτά [2seven 80 αδελφοί 3brothers 1510.7.6 ήσαν 1There were]. 2532 και And 3588 ο the 4413 πρώτος first 2983 έλαβε took 1135 γυναίκα a wife, 2532 και and 599 αποθνήσκων dying 3756-863 ουκ αφήκε he left no 4690 σπέρμα seed.   12:21   2532 και And 3588 ο the 1208 δεύτερος second 2983 έλαβεν took 1473 αυτήν her, 2532 και and 599 απέθανε he died, 2532 και and 3761 ουδέ not even 1473 αυτός he 863 αφήκε left 4690 σπέρμα seed. 2532 και And 3588 ο the 5154 τρίτος third 5615 ωσαύτως likewise.   12:22   2532 και And 2983 έλαβον [3took 1473 αυτήν 4her 3588 οι 1the 2033 επτά 2seven], 2532 και and 3756-863 ουκ αφήκαν left no 4690 σπέρμα seed. 2078 εσχάτη Last 3956 πάντων of all 599 απέθανε [3died 2532 και 4also 3588 η 1the 1135 γυνή 2wife].   12:23   1722 εν In 3588-3767 τη ουν then the 386 αναστάσει resurrection, 3752 όταν whenever 450 αναστώσι they shall arise, 5100 τίνος which 1473 αυτών of them 1510.8.3 έσται shall she be 1135 γυνή wife, 3588-1063 οι γαρ for the 2033 επτά seven 2192 έσχον had 1473 αυτήν her 1135 γυναίκα for a wife?   12:24   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου [4not 1223 διά 1On account of 3778 τούτο 2this 4105 πλανάσθε 3do you] err, 3361 μη not 1492 ειδότες knowing 3588 τας the 1124 γραφάς scriptures 3366 μηδέ nor 3588 την the 1411 δύναμιν power 3588 του   2316 θεού of God?   12:25   3752-1063 όταν γαρ For whenever 1537 εκ [2from 3498 νεκρών 3the dead 450 αναστώσιν 1they rise up], 3777 ούτε neither 1060 γαμούσιν they marry 3777 ούτε nor 1061 γαμίσκονται are given in marriage; 235 αλλ΄ but 1510.2.6 εισίν are 5613 ως as 32 άγγελοι angels, 3588 οι the ones 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens.   12:26   4012-1161 περί δε But concerning 3588 των the 3498 νεκρών dead, 3754 ότι that 1453 εγείρονται they arise; 3756 ουκ did you not 314 ανέγνωτε read 1722 εν in 3588 τη the 976 βίβλω book * Μωσέως of Moses 1909 επί about 3588 της the 942 βάτου bush, 5613 ως as 2036 είπεν [2spoke 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   2316 θεός 1God], 3004 λέγων saying, 1473 εγώ I am 3588 ο the 2316 θεός God * Αβραάμ of Abraham, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ισαάκ of Isaac, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ιακώβ of Jacob?   12:27   3756-1510.2.3 ουκ έστιν He is not 3588 ο the 2316 θεός God 3498 νεκρών of the dead, 235 αλλά but 2316 θεός the God 2198 ζώντων of living. 1473 υμείς You 3767 ούν then 4183 πολύ greatly 4105 πλανάσθε erred.   12:28   2532 και And 4334 προσελθών [4having come forward 1520 εις 1one 3588 των 2of the 1122 γραμματέων 3scribes], 191 ακούσας having heard 1473 αυτών them 4802 συζητούντων debating, 1492 ειδώς knowing 3754 ότι that 2573 καλώς [2well 1473 αυτοίς 3to them 611 απεκρίθη 1he answered], 1905 επηρώτησεν asked 1473 αυτόν him, 4169 ποία Which 1510.2.3 εστί is 4413 πρώτη foremost 3956 πασών [2of all 1785 εντολή 1commandment]?   12:29   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 611 απεκρίθη answered 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 4413 πρώτη Foremost 3956 πασών of all 3588 των of the 1785 εντολών commandments, 191 άκουε Hear, * Ισραήλ O Israel! 2962 κύριος The Lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God 2962 κύριος [3Lord 1520 εις 2one 1510.2.3 εστί 1is].   12:30   2532 και And 25 αγαπήσεις You shall love 2962 κύριον the Lord 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God 1537 εξ from 3650 όλης all 3588 της   2588-1473 καρδίας σου your heart, 2532 και and 1537 εξ from 3650 όλης all 3588 της   5590-1473 ψυχής σου your soul, 2532 και and 1537 εξ from 3650 όλης all 3588 της   1271-1473 διανοίας σου your thought, 2532 και and 1537 εξ from 3650 όλης all 3588 της   2479-1473 ισχύος σου your strength. 3778 αύτη This is 4413 πρώτη the foremost 1785 εντολή commandment.   12:31   2532 και And 1208 δευτέρα the second 3664 ομοία is likened 3778 αύτη to this, 25 αγαπήσεις You shall love 3588 τον   4139-1473 πλησίον σου your neighbor 5613 ως as 4572 σεαυτόν yourself. 3173 μείζων Greater than 3778 τούτων these 243 άλλη [3other 1785 εντολή 4commandment 3756 ουκ 2no 1510.2.3 έστι 1is].   12:32   2532 και And 2036 είπεν [3said 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 1122 γραμματεύς 2scribe], 2573 καλώς Well 1320 διδάσκαλε teacher, 1909 επ΄ in 225 αληθείας truth 2036 είπας you spoke, 3754 ότι that 1520-1510.2.3 εις εστι there is one 2316 θεός God, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 243 άλλος other 4133 πλην besides 1473 αυτού him.   12:33   2532 και And 3588 το   25 αγαπάν to love 1473 αυτόν him 1537 εξ from 3650 όλης the entire 3588 της   2588 καρδίας heart, 2532 και and 1537 εξ from 3650 όλης the entire 3588 της   4907 συνέσεως understanding, 2532 και and 1537 εξ from 3650 όλης the entire 3588 της   5590 ψυχής soul, 2532 και and 1537 εξ of 3650 όλης the entire 3588 της   2479 ισχύος strength, 2532 και and 3588 το   25 αγαπάν to love 3588 τον the 4139 πλησίον neighbor 5613 ως as 1438 εαυτόν himself, 4183-1510.2.3 πλείόν εστι is more than 3956 πάντων all 3588 των the 3646 ολοκαυτωμάτων whole burnt-offerings 2532 και and 3588 των the 2378 θυσίων sacrifice offerings.   12:34   2532 και And 3588 ο   * Ιησούς Jesus 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him, 3754 ότι that 3562 νουνεχώς prudently 611 απεκρίθη he answered, 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 3756 ου [2not 3112 μακράν 3far 1510.2.2 ει 1You are] 575 από from 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 3762 ουδείς no one 3765 ουκέτι any longer 5111 ετόλμα dared 1473-1905 αυτόν επερωτήσαι to question him.   12:35   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 3004 έλεγε said 1321 διδάσκων teaching 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 4459 πως How 3004 λέγουσιν say 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes 3754 ότι that 3588 ο the 5547 Χριστός Christ 5207-1510.2.3 υιός εστι is son * Δαβίδ of David?   12:36   1473 αυτός [3himself 1063 γαρ 1For * Δαβίδ 2David] 2036 είπεν said 1722 εν by 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy], 2036 είπεν [3said 3588 ο 1The 2962 κύριος 2Lord] 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right! 2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should make 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet.   12:37   1473 αυτός [3himself 3767 ούν 2then * Δαβίδ 1David] 3004 λέγει calls 1473 αυτόν him 2962 κύριον Lord. 2532 και Then 4159 πόθεν from where 5207-1473 υιός αυτού [2his son 1510.2.3 εστι 1is he]? 2532 και And 3588 ο the 4183 πολύς great 3793 όχλος multitude 191 ήκουεν heard 1473 αυτού him 2234 ηδέως with pleasure.   12:38   2532 και And 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them 1722 εν in 3588 τη   1322-1473 διδαχή αυτού his teaching, 991 βλέπετε Take heed 575 από of 3588 των the 1122 γραμματέων scribes, 3588 των of the ones 2309 θελόντων wanting 1722 εν [2in 4749 στολαίς 3robes 4043 περιπατείν 1to walk], 2532 και and 783 ασπασμούς greetings 1722 εν in 3588 ταις the 58 αγοραίς markets,   12:39   2532 και and 4410 πρωτοκαθεδρίας first seats 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues, 2532 και and 4411 πρωτοκλισίας first place 1722 εν at 3588 τοις the 1173 δείπνοις suppers,   12:40   3588 οι the ones 2719 κατεσθίοντες devouring 3588 τας the 3614 οικίας houses 3588 των of the 5503 χηρών widows, 2532 και and 4392 προφάσει making an excuse 3117 μακρά [2long 4336 προσευχόμενοι 1for praying] -- 3778 ούτοι these 2983 λήψονται shall receive 4053 περισσότερον more extra 2917 κρίμα judgment!   12:41   2532 και And 2523-3588-* καθίσας ο Ιησούς Jesus having sat down 2713 κατέναντι over against 3588 του the 1049 γαζοφυλακίου treasury, 2334 εθεώρει viewed 4459 πως how 3588 ο the 3793 όχλος multitude 906 βάλλει cast 5475 χαλκόν money 1519 εις into 3588 το the 1049 γαζοφυλάκιον treasury. 2532 και And 4183 πολλοί many 4145 πλούσιοι rich 906 έβαλλον cast 4183 πολλά much.   12:42   2532 και And 2064 ελθούσα having come, 1520 μία one 5503 χήρα [2widow 4434 πτωχή 1poor] 906 έβαλε threw 3016 λεπτά [2leptas 1417 δύο 1two], 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 2835 κοδράντης a quadrans.   12:43   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that 3588 η   5503 χήρα [3widow 3778 αύτη 1this 3588 η   4434 πτωχή 2poor 4183 πλείον 5more 3956 πάντων 6than all 906 βέβληκε 4cast] 3588 των of the ones 906 βαλόντων casting 1519 εις into 3588 το the 1049 γαζοφυλάκιον treasury;   12:44   3956-1063 πάντες γαρ for all 1537 εκ from out of 3588 του   4052-1473 περισσεύοντος αυτοίς their abundance 906 έβαλον cast; 3778-1161 αύτη δε but this woman 1537 εκ from 3588 της   5304-1473 υστερήσεως αυτής her deficiency 3956 πάντα [2all 3745 όσα 3as much as 2192 είχεν 4she had 906 έβαλεν 1cast], 3650 όλον [2entire 3588 τον   979 βίον 3livelihood 1473 αυτής 1her].