Mark 11

  11:1   2532 και And 3753 ότε when 1448 εγγίζουσιν they approached 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 1519 εις unto * Βηθφαγή Bethphage 2532 και and * Βηθανίαν Bethany 4314 προς to 3588 το the 3735 όρος mount 3588 των of the 1636 ελαιών olives, 649 αποστέλλει he sends 1417 δύο two 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού of his disciples.   11:2   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 5217 υπάγετε Go 1519 εις into 3588 την the 2968 κώμην town 2713 κατέναντι in front of 1473 υμών you! 2532 και And 2112 ευθέως immediately 1531 εισπορευόμενοι entering 1519 εις into 1473 αυτή it, 2147 ευρήσετε you will find 4454 πώλον a foal 1210 δεδεμένον being tied, 1909 εφ΄ upon 3739 ον which 3762 ουδείς not one 444 ανθρώπων of men 2523 κεκάθικε has sat; 3089 λύσαντες having untied 1473 αυτόν it, 71 αγάγετε lead it!   11:3   2532 και And 1437 εάν if 5100 τις anyone 1473-2036 υμίν είπη should say to you, 5100 τι Why 4160 ποιείτε do you do 3778 τούτο this? 2036 είπατε Say 3754 ότι that, 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού Its master 5532 χρείαν [2need 2192 έχει 1has]; 2532 και and 2112 ευθέως immediately 1473 αυτόν he 649 αποστελεί will send it 5602 ώδε here!   11:4   565-1161 απήλθον δε And they went forth 2532 και and 2147 εύρον found 3588 τον the 4454 πώλον foal 1210 δεδεμένον being tied 4314 προς at 3588 την the 2374 θύραν door 1854 έξω outside 1909 επί upon 3588 του the 296 αμφόδου plaza; 2532 και and 3089 λύουσιν they untied 1473 αυτόν it.   11:5   2532 και And 5100 τινες some 3588 των of the ones 1563-2476 εκεί εστηκότων standing there 3004 έλεγον said 1473 αυτοίς to them, 5100 τι What 4160 ποιείτε do you do 3089 λύοντες untying 3588 τον the 4454 πώλον foal?   11:6   3588-1161 οι δε And they 2036 είπον spoke 1473 αυτοίς to them 2531 καθώς as 1781-3588-* ενετείλατο ο Ιησούς Jesus gave charge; 2532 και and 863 αφήκαν they allowed 1473 αυτούς them.   11:7   2532 και And 71 ήγαγον they led 3588 τον the 4454 πώλον foal 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 2532 και and 1911 επέβαλον they put upon 1473 αυτώ it 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών their cloaks; 2532 και and 2523 εκάθισεν he sat 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him.   11:8   4183-1161 πολλοί δε And many 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών [2their cloaks 4766 έστρωσαν 1spread out] 1519 εις in 3588 την the 3598 οδόν way; 243-1161 άλλοι δε and others 4746 στοιβάδας [2boughs 2875 έκοπτον 1beat] 1537 εκ from out of 3588 των the 1186 δένδρων trees, 2532 και and 4766 εστρώννυον spread them out 1519 εις in 3588 την the 3598 οδόν way.   11:9   2532 και And 3588 οι the ones 4254 προάγοντες leading before, 2532 και and 3588 οι the ones 190 ακολουθούντες following, 2896 έκραζον cried out, 3004 λέγοντες saying, 5614 ωσαννά Hosanna, 2127 ευλογημένος being blessed is 3588 ο the one 2064 ερχόμενος coming 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the Lord.   11:10   2127 ευλογημένη Being blessed 3588 η is the 2064 ερχομένη coming 932 βασιλεία kingdom 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the Lord, 3588 του of the one 3962-1473 πατρός ημών of our father * Δαβίδ David. 5614 ωσαννά Hosanna 1722 εν in 3588 τοις the 5310 υψίστοις highest.   11:11   2532 και And 1525 εισήλθεν [2entered 1519 εις 3into * Ιεροσόλυμα 4Jerusalem 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 2532 και and 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple. 2532 και And 4017 περιβλεψάμενος having looked round about 3956 πάντα all, 3798 οψίας [5late 2235 ήδη 4already 1510.6 ούσης 3being 3588 της 1the 5610 ώρας 2hour], 1831 εξήλθεν he went forth 1519 εις into * Βηθανίαν Bethany 3326 μετά with 3588 των the 1427 δώδεκα twelve.   11:12   2532 και And 3588 τη in the 1887 επαύριον next day 1831-1473 εξελθόντων αυτών of their coming forth 575 από from * Βηθανίας Bethany, 3983 επείνασεν he hungered.   11:13   2532 και And 1492 ιδών beholding 4808 συκήν a fig-tree 3113 μακρόθεν far off 2192 έχουσαν having 5444 φύλλα leaves, 2064 ήλθεν he went 1487-686 ει άρα to see if 2147 ευρήσει he shall find 5100 τι anything 1722 εν on 1473 αυτή it. 2532 και And 2064 ελθών having come 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it, 3762 ουδέν [2nothing 2147 εύρεν 1he found] 1508 ει μη except 5444 φύλλα leaves; 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1510.7.3 ην 2it was] 2540 καιρός the season 4810 σύκων of figs.   11:14   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτή to it, 3371 μηκέτι No longer 1537 εκ from 1473 σου you 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 3367 μηδείς [2not one 2590 καρπόν 3fruit be 2068 φάγοι 1may] to eat. 2532 και And 191 ήκουον [2heard 3588 οι   3101 μαθηταί αυτού 1his disciples].   11:15   2532 και And 2064 έρχονται they come 1519 εις into * Ιεροσόλυμα Jerusalem; 2532 και and 1525-3588-* εισελθών ο Ιησούς Jesus having entered 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple 756 ήρξατο began 1544 εκβάλλειν to cast out 3588 τους the ones 4453 πωλούντας selling 2532 και and 59 αγοράζοντας buying 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple; 2532 και and 3588 τας the 5132 τραπέζας tables 3588 των of the 2855 κολλυβιστών money-changers 2532 και and 3588 τας the 2515 καθέδρας chairs 3588 των of the ones 4453 πωλούντων selling 3588 τας the 4058 περιστεράς doves 2690 κατέστρεψε he overturned;   11:16   2532 και and 3756-863 ουκ ήφιεν he did not allow 2443 ίνα that 5100 τις any 1308 διενέγκη carry 4632 σκεύος vessels 1223 διά through 3588 του the 2413 ιερού temple.   11:17   2532 και And 1321 εδίδασκε he taught, 3004 λέγων saying 1473 αυτοίς to them, 3756-1125 ου γέγραπται Has it not been written 3754 ότι that, 3588 ο   3624-1473 οίκός μου My house 3624 οίκος [2a house 4335 προσευχής 3of prayer 2564 κληθήσεται 1shall be called] 3956 πάσι by all 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations? 1473-1161 υμείς δε But you 4160 εποιήσατε made 1473 αυτόν it 4693 σπήλαιον a cave 3027 ληστών of robbers.   11:18   2532 και And 191 ήκουσαν [6heard 3588 οι 1the 1122 γραμματείς 2scribes 2532 και 3and 3588 οι 4the 749 αρχιερείς 5chief priests], 2532 και and 2212 εζήτουν they sought 4459 πως how 1473-622 αυτόν απολέσωσιν they should destroy him; 5399-1063 εφοβούντο γαρ for they feared 1473 αυτόν him, 3754 ότι for 3956 πας all 3588 ο the 3793 όχλος multitude 1605 εξεπλήσσετο were overwhelmed 1909 επί by 3588 τη   1322-1473 διδαχή αυτού his teaching.   11:19   2532 και And 3753 ότε when 3796 οψέ evening 1096 εγένετο became, 1607 εξεπορεύετο he went forth 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city.   11:20   2532 και And 4404 πρωϊ in the morning 3899 παραπορευόμενοι coming near, 1492 είδον they beheld 3588 την the 4808 συκήν fig-tree 3583 εξηραμμένην being dried up 1537 εκ from 4491 ριζών the roots.   11:21   2532 και And 363 αναμνησθείς calling to mind, 3588 ο   * Πέτρος Peter 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 4461 ραββί Rabbi, 2396 ίδε see! 3588 η the 4808 συκή fig-tree 3739 ην which 2672 κατηράσω you cursed 3583 εξήρανται is dried up.   11:22   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 3004 λέγει says 1473 αυτοίς to them, 2192 έχετε Have 4102 πίστιν belief 2316 θεού of God!   11:23   281-1063 αμήν γαρ For amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3739 ος who 302 αν ever 2036 είπη should say 3588 τω   3735-3778 όρει τούτω to this mountain, 142 άρθητι Be lifted, 2532 και and 906 βλήθητι be thrown 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea! 2532 και and 3361 μη should not 1252 διακριθή examine 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία αυτού his heart, 235 αλλά but 4100 πιστεύση should trust 3754 ότι that 3739 α what 3004 λέγει he says 1096 γίνεται takes place, 1510.8.3 έσται it will be 1473 αυτώ to him 3739 ο what 1437 εάν ever 2036 είπη he should say.   11:24   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3956 πάντα All 3745-302 όσα αν as much as 4336 προσευχόμενοι [2praying 154 αιτείσθε 1you ask], 4100 πιστεύετε trust 3754 ότι that 2983 λαμβάνετε you receive! 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 1473 υμίν to you.   11:25   2532 και And 3752 όταν whenever 4739 στήκητε you stand firmly 4336 προσευχόμενοι praying, 863 αφίετε forgive! 1487 ει if 5100-2192 τι έχετε you have anything 2596 κατά against 5100 τινος anyone, 2443 ίνα that 2532 και also 3588 ο   3962-1473 πατήρ υμών your father, 3588 ο the one 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens 863 αφή should forgive 1473 υμίν you 3588 τα   3900-1473 παραπτώματα υμών your transgressions.   11:26   1487-1161 ει δε But if 1473 υμείς you 3756 ουκ do not 863 αφίετε forgive, 3761 ουδέ not even 3588 ο   3962-1473 πατήρ υμών your father, 3588 ο the one 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens, 863 αφήσει shall forgive 3588 τα   3900-1473 παραπτώματα υμών your transgressions.   11:27   2532 και And 2064 έρχονται they come 3825 πάλιν again 1519 εις into * Ιεροσόλυμα Jerusalem. 2532 και And 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 4043-1473 περιπατούντος αυτού during his walking, 2064 έρχονται there comes 4314 προς to 1473 αυτόν him 3588 οι the 749 αρχιερείς chief priests, 2532 και and 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes, 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders.   11:28   2532 και And 3004 λέγουσιν they say 1473 αυτώ to him, 1722 εν By 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778-4160 ταύτα ποιείς do you do these things? 2532 και and, 5100 τις Who 1473 σοι [2to you 3588 την   1849-3778 εξουσίαν ταύτην 3this authority 1325 έδωκεν 1gave] 2443 ίνα that 3778-4160 ταύτα ποιής you should do these things?   11:29   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 1905 επερωτήσω [3shall ask 1473 υμάς 4you 2532 και 1And 1473 εγώ 2I] 1520 ένα one 3056 λόγον matter, 2532 και and 611 αποκρίθητέ you answer 1473 μοι me, 2532 και and 2046 ερώ I will tell 1473 υμίν to you 1722 εν by 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778-4160 ταύτα ποιώ I do these things!   11:30   3588 το The 908 βάπτισμα immersion * Ιωάννου of John, 1537 εξ [2from 3772 ουρανού 3heaven 1510.7.3 ην 1was it] 2228 η or 1537 εξ from 444 ανθρώπων men? 611 αποκρίθητέ You answer 1473 μοι me!   11:31   2532 και And 3049 ελογίζοντο they considered it 4314 προς among 1438 εαυτούς themselves, 3004 λέγοντες saying, 1437 εάν If 2036 είπωμεν we should say, 1537 εξ From 3772 ουρανού heaven, 2046 ερεί he will say, 1302 διατί Why 3767 ούν then 3756-4100 ουκ επιστεύσατε did you not believe 1473 αυτώ him?   11:32   235 αλλ΄ But 1437 εάν if 2036 είπωμεν we should say, 1537 εξ From 444 ανθρώπων men -- 5399 εφοβούντο they feared 3588 τον the 2992 λαόν people; 537-1063 άπαντες γαρ for all 2192 είχον held 3588 τον   *-3754 Ιωάννην ότι that John 3689 όντως really 4396-1510.7.3 προφήτης ην was a prophet.   11:33   2532 και And 611 αποκριθέντες answering 3004 λέγουσι they say 3588 τω to * Ιησού Jesus, 3756-1492 ουκ οίδαμεν We do not know. 2532 και And 3588 ο   * Ιησούς Jesus 611 αποκριθείς answering 3004 λέγει says 1473 αυτοίς to them, 3761 ουδέ Nor 1473 εγώ I 3004 λέγω will tell 1473 υμίν you 1722 εν by 4169 ποία what 1849 εξουσία authority 3778 ταύτα these things 4160 ποιώ I do.