Mark 12:15

  12:15   1325 δώμεν Should we give, 2228 η or 3361 μη should we not 1325 δώμεν give? 3588-1161 ο δε And he, 1492 ειδώς knowing 1473 αυτών their 3588 την   5272 υπόκρισιν hypocrisy, 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 5100 τι Why 1473-3985 με πειράζετε do you test me? 5342 φέρετέ Bring 1473 μοι to me 1220 δηνάριον a denarius, 2443 ίνα that 1492 ίδω I should see it!