Mark 12:6

  12:6   2089 έτι Still 3767 ούν then 1520 ένα [2one 5207 υιόν 3son 2192 έχων 1having], 27-1473 αγαπητόν αυτού his beloved, 649 απέστειλε he sent 2532-1473 και αυτόν him also 4314 προς to 1473 αυτούς them 2078 έσχατον last, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 1788 εντραπήσονται They will show respect for 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son.