Luke 21

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G308 [G5660] opziende G1492 [G5627] , zag Hij G4145 de rijken G846 hun G1435 gaven G1519 in G1049 de schatkist G906 [G5723] werpen.
  2 G1161 En G1492 [G5627] Hij zag G2532 ook G5100 een zekere G3998 arme G5503 weduwe G1417 twee G3016 kleine G1563 [penningen] daarin G906 [G5723] werpen.
  3 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G230 : Waarlijk G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3778 deze G4434 arme G5503 weduwe G4119 meer dan G3956 allen G906 [G5627] heeft ingeworpen.
  4 G1063 Want G3778 die G537 allen G1537 hebben van G846 hun G4052 [G5723] overvloed G906 [G5627] geworpen G1519 tot G1435 de gaven G2316 Gods G1161 ; maar G3778 deze G1537 heeft van G846 haar G5303 gebrek G537 , al G979 den leeftocht G3739 , dien G2192 [G5707] zij had G906 [G5627] , [daarin] geworpen.
  5 G2532 En G5100 als sommigen G3004 [G5723] zeiden G4012 van G2411 den tempel G3754 , dat G2570 hij met schone G3037 stenen G2532 en G334 begiftigingen G2885 [G5769] versierd was G2036 [G5627] , zeide Hij:
  6 G5023 [Wat] deze dingen G3739 [aangaat], die G2334 [G5719] gij aanschouwt G2250 , er zullen dagen G2064 [G5695] komen G1722 , in G3739 welke G3756 niet G3037 [een] steen G1909 op G3037 [den] [anderen] steen G863 [G5701] zal gelaten worden G3739 , die G3756 niet G2647 [G5701] zal worden afgebroken.
  7 G1161 En G1905 [G5656] zij vraagden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1320 : Meester G4219 , wanneer G3767 zullen dan G5023 deze dingen G2071 [G5704] zijn G2532 , en G5101 welk G4592 is het teken G3752 , wanneer G5023 deze dingen G3195 [G5725] zullen G1096 [G5738] geschieden?
  8 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G991 [G5720] : Ziet G3361 , dat gij niet G4105 [G5686] verleid wordt G1063 ; want G4183 velen G2064 [G5695] zullen er komen G1909 onder G3450 Mijn G3686 Naam G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G1473 Ik G1510 [G5748] ben G2532 [de] [Christus]; en G2540 de tijd G1448 [G5758] is nabij gekomen G4198 [G5680] , gaat G3767 dan G846 hen G3361 niet G3694 na.
  9 G1161 En G3752 wanneer G191 [G5661] gij zult horen G4171 van oorlogen G2532 en G181 beroerten G3361 , zo wordt niet G4422 [G5686] verschrikt G1063 ; want G5023 deze dingen G1163 [G5748] moeten G4412 eerst G1096 [G5635] geschieden G235 ; maar G2112 [nog] is terstond G5056 het einde G3756 niet.
  10 G5119 Toen G3004 [G5707] zeide Hij G846 tot hen G1484 : Het [ene] volk G1909 zal tegen G1484 het [andere] volk G1453 [G5701] opstaan G2532 , en G932 het [ene] koninkrijk G1909 tegen G932 het [andere] koninkrijk.
  11 G5037 En G3173 er zullen grote G4578 aardbevingen G2071 [G5704] wezen G2596 in G5117 verscheidene plaatsen G2532 , en G3042 hongersnoden G2532 , en G3061 pestilentien G5037 ; er G5400 zullen ook schrikkelijke dingen G2532 , en G3173 grote G4592 tekenen G575 van G3772 den hemel G2071 [G5704] geschieden.
  12 G1161 Maar G4253 voor G5130 dit G537 alles G846 , zullen zij hun G5495 handen G1909 aan G5209 ulieden G1911 [G5692] slaan G2532 , en G1377 [G5692] [u] vervolgen G3860 [G5723] , [u] overleverende G1519 in G4864 de synagogen G2532 en G5438 gevangenissen G71 [G5746] ; en gij zult getrokken worden G1909 voor G935 koningen G2532 en G2232 stadhouders G1752 , om G3450 Mijns G3686 Naams wil.
  13 G1161 En G5213 [dit] zal u G576 [G5695] overkomen G1519 tot G3142 een getuigenis.
  14 G5087 H Neemt G3767 dan G1519 in G5216 uw G2588 harten G5087 [G5640] voor G4304 H , van te voren G3361 niet G4304 [G5721] te overdenken G626 [G5677] , [hoe] gij u verantwoorden zult;
  15 G1063 Want G1473 Ik G5213 zal u G4750 mond G2532 en G4678 wijsheid G1325 [G5692] geven G3739 , welke G3756 niet G1410 [G5695] zullen kunnen G471 [G5629] tegenspreken G3761 , noch G436 [G5629] wederstaan G3956 allen G480 H , die zich tegen G5213 u G480 [G5740] zetten.
  16 G1161 En G3860 [G5701] gij zult overgeleverd worden G2532 ook G5259 van G1118 ouders G2532 , en G80 broeders G2532 , en G4773 magen G2532 , en G5384 vrienden G2532 ; en G1537 zij zullen er [sommigen] uit G5216 u G2289 [G5692] doden.
  17 G2532 En G5259 gij zult van G3956 allen G3404 [G5746] gehaat G2071 [G5704] worden G1223 om G3450 Mijns G3686 Naams wil.
  18 G2532 Doch G3364 niet G2359 een haar G1537 uit G5216 uw G2776 hoofd G622 [G5643] zal verloren gaan.
  19 G2932 [G5663] Bezit G5216 uw G5590 zielen G1722 in G5216 uw G5281 lijdzaamheid.
  20 G1161 Maar G3752 wanneer G1492 [G5632] gij zien zult G2419 , dat Jeruzalem G5259 van G4760 heirlegers G2944 [G5746] omsingeld wordt G1097 [G5628] , zo weet G5119 alsdan G3754 , dat G846 haar G2050 verwoesting G1448 [G5758] nabij gekomen is.
  21 G5119 Alsdan G1722 die in G2449 Judea G5343 [G5720] zijn, dat zij vlieden G1519 naar G3735 de bergen G2532 ; en G1722 die in G3319 het midden G846 van dezelve G1633 [G5720] zijn, dat zij daaruit trekken G2532 ; en G1722 die op G5561 de velden G1519 zijn, dat zij in G846 dezelve G3361 niet G1525 [G5737] komen.
  22 G3754 Want G3778 deze G1526 [G5748] zijn G2250 dagen G1557 der wraak G3956 , opdat alles G4137 [G5683] vervuld worde G3588 , dat G1125 [G5772] geschreven is.
  23 G1161 Doch G3759 wee G1722 den G1064 G2192 [G5723] bevruchten G2532 en G2337 [G5723] den zogenden G1722 [vrouwen] in G1565 die G2250 dagen G1063 , want G3173 er zal grote G318 nood G2071 [G5704] zijn G1909 in G1093 het land G2532 , en G3709 toorn G1722 over G5129 dit G2992 volk.
  24 G2532 En G4098 [G5699] zij zullen vallen G4750 door de scherpte G3162 des zwaards G2532 , en G163 [G5701] gevankelijk weggevoerd worden G1519 onder G3956 alle G1484 volken G2532 ; en G2419 Jeruzalem G5259 zal van G1484 de heidenen G3961 [G5746] vertreden G2071 [G5704] worden G891 , totdat G2540 de tijden G1484 der heidenen G4137 [G5686] vervuld zullen zijn.
  25 G2532 En G4592 er zullen tekenen G2071 [G5704] zijn G1722 in G2246 de zon G2532 , en G4582 maan G2532 , en G798 sterren G2532 , en G1909 op G1093 de aarde G4928 benauwdheid G1484 der volken G1722 met G640 twijfelmoedigheid G2281 , als de zee G2532 en G4535 watergolven G2278 [G5723] groot geluid zullen geven;
  26 G444 En den mensen G674 [G5723] het hart zal bezwijken G575 van G5401 vrees G2532 en G4329 verwachting G3625 der dingen, die het aardrijk G1904 [G5740] zullen overkomen G1063 ; want G1411 de krachten G3772 der hemelen G4531 [G5701] zullen bewogen worden.
  27 G2532 En G5119 alsdan G5207 zullen zij den Zoon G444 des mensen G3700 [G5695] zien G2064 [G5740] komen G1722 in G3507 een wolk G3326 , met G4183 grote G1411 kracht G2532 en G1391 heerlijkheid.
  28 G1161 Als nu G5130 deze dingen G756 [G5734] beginnen G1096 [G5738] te geschieden G352 [G5657] , zo ziet omhoog G2532 , en G1869 H heft G5216 uw G2776 hoofden G1869 [G5657] opwaarts G1360 , omdat G5216 uw G629 verlossing G1448 [G5719] nabij is.
  29 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3850 een gelijkenis G1492 [G5628] : Ziet G4808 den vijgeboom G2532 , en G3956 al G1186 de bomen.
  30 G3752 Wanneer G2235 zij nu G4261 [G5632] uitspruiten G991 [G5723] , en gij [dat] ziet G1097 [G5719] , zo weet gij G575 uit G1438 uzelven G3754 , dat G2330 de zomer G2235 nu G1451 nabij G2076 [G5748] is.
  31 G3779 Alzo G2532 ook G5210 gij G3752 , wanneer G5023 gij deze dingen G1492 [G5632] zult zien G1096 [G5740] geschieden G1097 [G5720] , zo weet G3754 , dat G932 het Koninkrijk G2316 Gods G1451 nabij G2076 [G5748] is.
  32 G281 Voorwaar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3778 dit G1074 geslacht G3364 geenszins G3928 [G5632] zal voorbijgaan G302 , G2193 totdat G3956 alles G1096 [G5638] zal geschied zijn.
  33 G3772 De hemel G2532 en G1093 de aarde G3928 [G5695] zullen voorbijgaan G1161 , maar G3450 Mijn G3056 woorden G3928 H zullen G3364 geenszins G3928 [G5632] voorbijgaan.
  34 G1161 En G4337 [G5720] wacht G1438 uzelven G5216 , dat uw G2588 harten G3379 niet te eniger tijd G925 [G5686] bezwaard worden G1722 met G2897 brasserij G2532 en G3178 dronkenschap G2532 , en G3308 zorgvuldigheden G982 dezes levens G2532 , en G1909 G5209 dat u G1565 die G2250 dag G160 niet onvoorziens G2186 [G5632] [over] kome.
  35 G1063 Want G5613 gelijk G3803 een strik G1904 [G5695] zal hij komen G1909 over G3956 al G1909 degenen, die op G3956 den gansen G4383 G1093 aardbodem G2521 [G5740] gezeten zijn.
  36 G69 [G5720] Waakt G3767 dan G1722 te G3956 aller G2540 tijd G1189 [G5740] , biddende G2443 , dat G2661 [G5686] gij moogt waardig geacht worden G1628 [G5629] te ontvlieden G3956 al G5023 deze dingen G1096 [G5738] , die geschieden G3195 [G5723] zullen G2532 , en G2476 [G5683] te staan G1715 voor G5207 den Zoon G444 des mensen.
  37 G2250 Des daags G1161 nu G2258 [G5713] was Hij G1321 [G5723] lerende G1722 in G2411 den tempel G1161 ; maar G3571 des nachts G1831 [G5740] ging Hij uit G835 [G5711] , en vernachtte G1519 op G3735 den berg G2564 [G5746] , genaamd G1636 den Olijf [berg].
  38 G2532 En G3956 al G2992 het volk G3719 [G5707] kwam des morgens vroeg G4314 tot G846 Hem G1722 in G2411 den tempel G846 , om Hem G191 [G5721] te horen.