Luke 19

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1525 [G5631] [Jezus], ingekomen zijnde G1330 [G5711] , ging door G2410 Jericho.
  2 G2532 En G2400 [G5628] zie G435 , er was een man G3686 , met name G2564 [G5746] geheten G2195 Zacheus G2532 ; en G846 deze G2258 [G5713] was G754 een overste der tollenaren G2532 , en G3778 hij G2258 [G5713] was G4145 rijk;
  3 G2532 En G2212 [G5707] zocht G2424 Jezus G1492 [G5629] te zien G5101 , wie G2076 [G5748] Hij was G2532 ; en G1410 [G5711] kon G3756 niet G575 vanwege G3793 de schare G3754 , omdat G3398 hij klein G2244 van persoon G2258 [G5713] was.
  4 G2532 En G4390 G1715 [G5631] vooruitlopende G305 [G5627] , klom hij G1909 op G4809 een wilden vijgeboom G2443 , opdat G846 hij Hem G1492 [G5632] mocht zien G3754 ; want G3195 [G5707] Hij zou G1223 door G1565 dien G1330 [G5738] [weg] voorbijgaan.
  5 G2532 En G5613 als G2424 Jezus G1909 aan G5117 die plaats G2064 [G5627] kwam G308 [G5660] , opwaarts ziende G1492 [G5627] , zag Hij G846 hem G2532 , en G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G2195 : Zacheus G4692 [G5660] ! haast u G2597 [G5628] , en kom af G1063 ; want G3165 Ik G1163 [G5748] moet G4594 heden G1722 in G4675 uw G3624 huis G3306 [G5658] blijven.
  6 G2532 En G4692 [G5660] hij haastte zich G2597 [G5627] en kwam af G2532 , en G5264 [G5662] ontving G846 Hem G5463 [G5723] met blijdschap.
  7 G2532 En G537 allen G1492 [G5631] , die het zagen G1234 [G5707] , murmureerden G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3844 Hij is tot G268 een zondigen G435 man G1525 [G5627] ingegaan G2647 [G5658] , om te herbergen.
  8 G1161 En G2195 Zacheus G2476 [G5685] stond G2036 [G5627] , en zeide G4314 tot G2962 den Heere G2400 [G5628] : Zie G2255 , de helft G3450 van mijn G5224 [G5723] goederen G2962 , Heere G1325 [G5719] , geef ik G4434 den armen G2532 ; en G1536 indien G5100 ik iemand G5100 iets G4811 [G5656] door bedrog ontvreemd heb G591 H , dat geef ik G5073 vierdubbel G591 [G5719] weder.
  9 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G3754 : G4594 Heden G5129 is dezen G3624 huize G4991 zaligheid G1096 [G5633] geschied G2530 , nademaal G2532 ook G846 deze G5207 een zoon G11 van Abraham G2076 [G5748] is.
  10 G1063 Want G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 [G5627] is gekomen G2212 [G5658] , om te zoeken G2532 en G4982 [G5658] zalig te maken G622 [G5756] , dat verloren was.
  11 G1161 En G846 als zij G5023 dat G191 [G5723] hoorden G4369 [G5631] , voegde Hij daarbij G2036 [G5627] , en zeide G3850 een gelijkenis G1223 ; omdat G846 Hij G1451 nabij G2419 Jeruzalem G1511 [G5750] was G2532 , en G1380 [G5721] [omdat] zij meenden G3754 , dat G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3916 terstond G398 [G5745] zou openbaar G3195 [G5719] worden.
  12 G2036 [G5627] Hij zeide G3767 dan G5100 : Een zeker G2104 welgeboren G444 man G4198 [G5675] reisde G1519 in G3117 een ver G5561 [gelegen] land G1438 , om voor zichzelven G932 een koninkrijk G2983 [G5629] te ontvangen G2532 , en G5290 [G5658] [dan] weder te keren.
  13 G1161 En G2564 [G5660] geroepen hebbende G1438 zijn G1176 tien G1401 dienstknechten G1325 [G5656] , gaf hij G846 hun G1176 tien G3414 ponden G2532 , en G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hen G4231 [G5663] : Doet handeling G2193 , totdat G2064 [G5736] ik kome.
  14 G1161 En G846 zijn G4177 burgers G3404 [G5707] haatten G846 hem G2532 , en G649 [G5656] zonden G846 hem G4242 gezanten G3694 na G3004 [G5723] , zeggende G2309 [G5719] : Wij willen G3756 niet G5126 , dat deze G1909 over G2248 ons G936 [G5658] koning zij.
  15 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , toen G846 hij G1880 [G5629] wederkwam G932 , als hij het koninkrijk G2983 [G5631] ontvangen had G2532 , dat G2036 [G5627] hij zeide G5128 , dat die G1401 dienstknechten G846 tot hem G5455 [G5683] zouden geroepen worden G3739 , wien G694 hij het geld G1325 [G5656] gegeven had G2443 ; opdat G1097 [G5632] hij weten mocht G5101 , wat G5101 een iegelijk G1281 [G5662] met handelen gewonnen had.
  16 G1161 En G4413 de eerste G3854 [G5633] kwam G3004 [G5723] , en zeide G2962 : Heer G4675 , uw G3414 pond G1176 heeft tien G3414 ponden G4333 [G5662] daartoe gewonnen.
  17 G2532 En G2036 [G5627] hij zeide G846 tot hem G2095 : Wel G18 , gij goede G1401 dienstknecht G3754 , dewijl G1722 gij in G1646 het minste G4103 getrouw G1096 [G5633] zijt geweest G2192 [G5723] , zo heb G2468 G1849 [G5749] macht G1883 over G1176 tien G4172 steden.
  18 G2532 En G1208 de tweede G2064 [G5627] kwam G3004 [G5723] , en zeide G2962 : Heer G4675 , uw G3414 pond G4002 heeft vijf G3414 ponden G4160 [G5656] gewonnen.
  19 G1161 En G2036 [G5627] hij zeide G2532 ook G5129 tot dezen G2532 : En G4771 gij G1096 [G5737] , wees G1883 over G4002 vijf G4172 steden.
  20 G2532 En G2087 een ander G2064 [G5627] kwam G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heer G2400 [G5628] , zie G4675 [hier] uw G3414 pond G3739 , hetwelk G1722 ik in G4676 een zweetdoek G606 [G5740] weggelegd G2192 [G5707] had;
  21 G1063 Want G5399 [G5711] ik vreesde G4571 u G3754 , omdat G840 gij een straf G444 mens G1488 [G5748] zijt G142 [G5719] ; gij neemt weg G3739 , wat G3756 gij niet G5087 [G5656] gelegd hebt G2532 , en G2325 [G5719] gij maait G3739 , wat G3756 gij niet G4687 [G5656] gezaaid hebt.
  22 G1161 Maar G3004 [G5719] hij zeide G846 tot hem G1537 : Uit G4675 uw G4750 mond G4571 zal ik u G2919 [G5692] oordelen G4190 , gij boze G1401 dienstknecht G1492 [G5715] ! Gij wist G3754 , dat G1473 ik G840 een straf G444 mens G1510 [G5748] ben G142 [G5723] , nemende weg G3739 , wat G3756 ik niet G5087 [G5656] gelegd heb G2532 , en G2325 [G5723] maaiende G3739 , wat G3756 ik niet G4687 [G5656] gezaaid heb.
  23 G1302 Waarom G2532 hebt gij dan G3450 mijn G694 geld G3756 niet G1909 in G5132 de bank G1325 [G5656] gegeven G2532 , en G1473 ik G2064 [G5631] , komende G846 , had hetzelve G4862 met G5110 woeker G302 mogen G4238 [G5656] eisen?
  24 G2532 En G2036 [G5627] hij zeide G3936 [G5761] tot degenen, die bij hem stonden G142 [G5657] : Neemt G3414 dat pond G575 van G846 hem G2532 weg, en G1325 [G5628] geeft G1176 het dien, die de tien G3414 ponden G2192 [G5723] heeft.
  25 G2532 En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot hem G2962 : Heer G2192 [G5719] , hij heeft G1176 tien G3414 ponden.
  26 G1063 Want G3004 [G5719] ik zeg G5213 u G3754 , dat G3956 een iegelijk G3588 , die G2192 [G5723] heeft G1325 [G5701] , zal gegeven worden G1161 ; maar G575 van G3361 degene, die niet G2192 [G5723] heeft G575 , van G846 dien G142 [G5701] zal genomen worden G2532 ook G3739 wat G2192 [G5719] hij heeft.
  27 G4133 Doch G1565 deze G3450 mijn G2190 vijanden G3588 , die G3361 niet G2309 [G5660] hebben gewild G3165 , dat ik G1909 over G846 hen G936 [G5658] koning zoude zijn G71 [G5628] , brengt G5602 [ze] hier G2532 , en G2695 H slaat G1715 ze [hier] voor G3450 mij G2695 [G5657] dood.
  28 G2532 En G5023 dit G2036 [G5631] gezegd hebbende G4198 [G5711] , reisde Hij G1715 voor G305 [G5723] [hen] heen, en ging op G1519 naar G2414 Jeruzalem.
  29 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G5613 , als G1519 Hij nabij G967 Beth-fage G2532 en G963 Bethanie G1448 [G5656] gekomen was G4314 , aan G3735 den berg G2564 [G5746] , genaamd G1636 den Olijfberg G1417 , dat Hij twee G846 van Zijn G3101 discipelen G649 [G5656] uitzond,
  30 G2036 [G5631] Zeggende G5217 [G5720] : Gaat henen G1519 in G2968 dat vlek G2713 , dat tegenover G1722 is; in G3739 hetwelk G1531 [G5740] inkomende G4454 , zult gij een veulen G1210 [G5772] gebonden G2147 [G5692] vinden G1909 G3739 , waarop G3762 H geen G444 mens G3762 ooit G2523 G4455 [G5656] heeft gezeten G3089 [G5660] ; ontbindt G846 hetzelve G71 [G5628] , en brengt het.
  31 G2532 En G1437 indien G5100 iemand G5209 u G2065 [G5725] vraagt G1302 : Waarom G3089 [G5719] ontbindt gij G2046 H [dat], zo zult gij G3779 alzo G846 tot hem G2046 [G5692] zeggen G3754 : Omdat G846 het G2962 de Heere G5532 van node G2192 [G5719] heeft.
  32 G1161 En G649 [G5772] die uitgezonden waren G565 [G5631] , heengegaan zijnde G2147 [G5627] , vonden G2531 het, gelijk G846 Hij hun G2036 [G5627] gezegd had.
  33 G1161 En G4454 als zij het veulen G3089 [G5723] ontbonden G2036 [G5627] , zeiden G2962 de heren G846 van hetzelve G4314 tot G846 hen G5101 : Waarom G3089 [G5719] ontbindt gij G4454 het veulen?
  34 G1161 En G2036 [G5627] zij zeiden G2962 : De Heere G2192 [G5719] heeft G846 het G5532 van node.
  35 G2532 En G71 [G5627] zij brachten G846 hetzelve G4314 tot G2424 Jezus G2532 . En G1438 hun G2440 klederen G1909 op G4454 het veulen G1977 [G5660] geworpen hebbende G1913 H , zetten zij G2424 Jezus G1913 [G5656] daarop.
  36 G1161 En G4198 [G5740] als Hij [voort] reisde G5291 [G5707] , spreidden zij G846 hun G2440 klederen G1722 onder [Hem] op G3598 den weg.
  37 G1161 En G2235 als Hij nu G1448 [G5723] genaakte G4314 aan G2600 den afgang G3735 G1636 des Olijfbergs G756 [G5662] , begon G537 al G4128 de menigte G3101 der discipelen G5463 [G5723] zich te verblijden G2316 , en God G134 [G5721] te loven G3173 met grote G5456 stemme G4012 , vanwege G3956 al G1411 de krachtige daden G3739 , die G1492 [G5627] zij gezien hadden;
  38 G3004 [G5723] Zeggende G2127 [G5772] : Gezegend G935 [is] de Koning G2064 [G5740] , Die daar komt G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren G1515 ! Vrede G1722 [zij] in G3772 den hemel G2532 , en G1391 heerlijkheid G1722 in G5310 de hoogste [plaatsen]!
  39 G2532 En G5100 sommigen G5330 der Farizeen G575 uit G3793 de schare G2036 [G5627] zeiden G4314 tot G846 Hem G1320 : Meester G2008 [G5657] , bestraf G4675 Uw G3101 discipelen.
  40 G2532 En G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3004 [G5719] : Ik zeg G5213 ulieden G3754 , dat G1437 , zo G3778 deze G4623 [G5661] zwijgen G3037 , de stenen G2896 [G5688] haast roepen zullen.
  41 G2532 En G5613 als G1448 [G5656] Hij nabij kwam G4172 , en de stad G1492 [G5631] zag G2799 [G5656] , weende Hij G1909 over G846 haar,
  42 G3004 [G5723] Zeggende G3754 : G1487 Och, of G4771 gij G2532 ook G1097 [G5627] bekendet G2532 , ook G1065 G2534 nog G1722 in G5026 dezen G4675 uw G2250 dag G3588 , hetgeen G4314 tot G4675 uw G1515 vrede G1161 [dient]! Maar G3568 nu G2928 [G5648] is het verborgen G575 voor G4675 uw G3788 ogen.
  43 G3754 Want G2250 er zullen dagen G1909 over G4571 u G2240 [G5692] komen G2532 , dat G4675 uw G2190 vijanden G5482 een begraving G4016 H rondom G4671 u G4016 [G5692] zullen opwerpen G2532 , en G4571 zullen u G4033 [G5692] omsingelen G2532 , en G4571 u G3840 van alle zijden G4912 [G5692] benauwen;
  44 G2532 En G4571 zullen u G1474 [G5692] tot den grond nederwerpen G2532 , en G4675 uw G5043 kinderen G1722 in G4671 u G2532 ; en G1722 zij zullen in G4671 u G3037 den [enen] steen G1909 op G3037 den [anderen] steen G3756 niet G863 [G5692] laten G473 ; daarom G3739 dat G2540 gij den tijd G4675 uwer G1984 bezoeking G3756 niet G1097 [G5627] bekend hebt.
  45 G2532 En G1525 [G5631] gegaan zijnde G1519 in G2411 den tempel G756 [G5662] , begon Hij G1544 [G5721] uit te drijven G1722 G846 degenen, die daarin G4453 [G5723] verkochten G2532 en G59 [G5723] kochten,
  46 G3004 [G5723] Zeggende G846 tot hen G1125 [G5769] : Er is geschreven G3450 : Mijn G3624 huis G2076 [G5748] is G3624 een huis G4335 des gebeds G1161 ; maar G5210 gij G846 hebt dat G4693 tot een kuil G3027 der moordenaren G4160 [G5656] gemaakt.
  47 G2532 En G2258 G1321 [G5713] Hij leerde G2596 G2250 dagelijks G1722 in G2411 den tempel G1161 ; en G749 de overpriesters G2532 , en G1122 de Schriftgeleerden G2532 , en G4413 de oversten G2992 des volks G2212 [G5707] zochten G846 Hem G622 [G5658] te doden.
  48 G2532 En G2147 [G5707] zij vonden G3756 niet G5101 , wat G4160 [G5661] zij doen zouden G1063 ; want G537 al G2992 het volk G1582 H hing G846 Hem G1582 [G5710] aan G191 [G5723] , en hoorde [Hem].