Luke 23

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G537 de gehele G4128 menigte G846 van hen G450 [G5631] stond op G71 [G5627] , en leidde G846 Hem G1909 tot G4091 Pilatus.
  2 G1161 En G756 [G5662] zij begonnen G846 Hem G2723 [G5721] te beschuldigen G3004 [G5723] , zeggende G2147 [G5627] : Wij hebben bevonden G5126 , dat Deze G1484 het volk G1294 [G5723] verkeert G2532 , en G2967 [G5723] verbiedt G2541 den keizer G5411 schattingen G1325 [G5721] te geven G3004 [G5723] , zeggende G1438 , dat Hij Zelf G5547 Christus G935 , de Koning G1511 [G5750] is.
  3 G1161 En G4091 Pilatus G1905 [G5656] vraagde G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1488 [G5748] : Zijt G4771 Gij G935 de Koning G2453 der Joden G1161 ? En G611 [G5679] Hij antwoordde G846 hem G5346 [G5713] en zeide G4771 : Gij G3004 [G5719] zegt het.
  4 G1161 En G4091 Pilatus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G749 de overpriesters G2532 en G3793 de scharen G2147 [G5719] : Ik vind G3762 geen G158 schuld G1722 in G5129 dezen G444 Mens.
  5 G1161 En G2001 [G5707] zij hielden te sterker aan G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G383 [G5719] Hij beroert G2992 het volk G1321 [G5723] , lerende G2596 door G3650 geheel G2449 Judea G756 [G5671] , begonnen hebbende G575 van G1056 Galilea G2193 tot G5602 hier toe.
  6 G1161 Als nu G4091 Pilatus G1056 van Galilea G191 [G5660] hoorde G1905 [G5656] , vraagde hij G1487 , of G444 die Mens G1057 een Galileer G2076 [G5748] was?
  7 G2532 En G1921 [G5631] verstaande G3754 , dat G1537 Hij uit G1849 het gebied G2264 van Herodes G2076 [G5748] was G375 [G5656] , zond hij G846 Hem G4314 heen tot G2264 Herodes G2532 , die ook G846 zelf G1722 in G5025 die G2250 dagen G1722 binnen G2414 Jeruzalem G5607 [G5752] was.
  8 G1161 En G2264 als Herodes G2424 Jezus G1492 [G5631] zag G3029 , werd hij zeer G5463 [G5644] verblijd G1063 ; want G1537 hij was van G2425 over lang G2309 [G5723] begerig G2258 [G5713] geweest G846 Hem G1492 [G5629] te zien G1223 , omdat G4183 hij veel G4012 van G846 Hem G191 [G5721] hoorde G2532 ; en G1679 [G5707] hoopte G5100 enig G4592 teken G1492 [G5629] te zien G5259 , dat van G846 Hem G1096 [G5740] gedaan zou worden.
  9 G1161 En G1905 [G5707] hij vraagde G846 Hem G1722 met G2425 vele G3056 woorden G1161 ; doch G611 [G5662] Hij antwoordde G846 hem G3762 niets.
  10 G1161 En G749 de overpriesters G2532 en G1122 de Schriftgeleerden G2476 [G5715] stonden G2723 [G5723] , en beschuldigden G846 Hem G2159 heftiglijk.
  11 G1161 En G2264 Herodes G4862 met G846 zijn G4753 krijgslieden G846 Hem G1848 [G5660] veracht G2532 en G1702 [G5660] bespot hebbende G4016 H , deed G846 Hem G2986 een blinkend G2066 kleed G4016 [G5631] aan G375 H , en zond G846 Hem G375 [G5656] weder G4091 tot Pilatus.
  12 G1161 En G1722 op G846 denzelfde G2250 dag G1096 [G5633] werden G4091 Pilatus G2532 G5037 en G2264 Herodes G5384 vrienden G3326 met G240 elkander G1063 ; want G5607 [G5752] zij waren G4391 [G5707] te voren G1722 in G2189 vijandschap G4314 tegen G1438 den anderen.
  13 G1161 En G4091 als Pilatus G749 de overpriesters G2532 , en G758 de oversten G2532 , en G2992 het volk G4779 [G5671] bijeengeroepen had G2036 [G5627] , zeide hij G4314 tot G846 hen:
  14 G5129 Gij hebt dezen G444 Mens G3427 tot mij G4374 [G5656] gebracht G5613 , als G2992 een, die het volk G654 [G5723] afkerig maakt G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G1473 , ik G5216 heb [Hem] in uw G1799 tegenwoordigheid G350 [G5660] ondervraagd G1722 , en heb in G5126 dezen G444 Mens G3762 geen G158 schuld G2147 [G5627] gevonden G2596 , van hetgeen daar G846 gij Hem G2723 [G5719] mede beschuldigt;
  15 G235 Ja G3761 H , ook G2264 Herodes G3761 niet G1063 ; want G5209 ik heb ulieden G4314 tot G846 hem G375 [G5656] gezonden G2532 , en G2400 [G5628] ziet G2076 [G5748] , er is G846 van Hem G3762 niets G4238 [G5772] gedaan G2288 , dat des doods G514 waardig is.
  16 G846 Zo zal ik Hem G3767 dan G3811 [G5660] kastijden G630 [G5692] en loslaten.
  17 G1161 En G318 G2192 [G5707] hij moest G846 hun G2596 op G1859 het feest G1520 een G630 [G5721] loslaten.
  18 G1161 Doch G3826 al de menigte G349 [G5656] riep G3826 gelijkelijk G3004 [G5723] , zeggende G142 [G5720] : Weg met G5126 Dezen G1161 , en G630 H laat G2254 ons G912 Bar-abbas G630 [G5657] los.
  19 G3748 Dewelke G2258 [G5713] was G1223 om G5100 zeker G4714 oproer G1722 , dat in G4172 de stad G1096 [G5637] geschied was G2532 , en G5408 [om] een doodslag G1519 , in G5438 de gevangenis G906 [G5772] geworpen.
  20 G4091 Pilatus G3767 dan G4377 H riep G3825 [hun] wederom G4377 [G5656] toe G2309 [G5723] , willende G2424 Jezus G630 [G5658] loslaten.
  21 G1161 Maar G2019 [G5707] zij riepen daartegen G3004 [G5723] , zeggende G4717 : Kruis G4717 [G5657] [Hem], kruis G846 Hem!
  22 G1161 En G2036 [G5627] hij zeide G5154 ten derden male G4314 tot G846 hen G1063 : G5101 Wat G3778 heeft Deze G2556 dan kwaads G4160 [G5656] gedaan G3762 ? Ik heb geen G158 schuld G2288 des doods G1722 in G846 Hem G2147 [G5627] gevonden G846 . Zo zal ik Hem G3767 dan G3811 [G5660] kastijden G630 [G5692] en loslaten.
  23 G1161 Maar G1945 [G5711] zij hielden aan G3173 met groot G5456 geroep G154 [G5734] , eisende G846 , dat Hij G4717 [G5683] zou gekruist worden G2532 ; en G846 hun G2532 en G749 der overpriesteren G5456 geroep G2729 [G5707] werd geweldiger.
  24 G1161 En G4091 Pilatus G1948 [G5656] oordeelde G846 , dat hun G155 eis G1096 [G5635] geschieden zou.
  25 G1161 En G630 H hij liet G846 hun G630 [G5656] los G1223 dengene, die om G4714 oproer G2532 en G5408 doodslag G1519 in G5438 de gevangenis G906 [G5772] geworpen was G3739 , welken G154 [G5710] zij geeist hadden G1161 ; maar G2424 Jezus G3860 [G5656] gaf hij over G846 tot hun G2307 wil.
  26 G2532 En G5613 als G846 zij Hem G520 [G5627] wegleidden G1949 [G5637] , namen zij G5100 een G4613 Simon G2956 van Cyrene G2064 [G5740] , komende G575 van G68 den akker G2007 H , en legden G846 hem G4716 het kruis G2007 [G5656] op G3693 , dat hij het achter G2424 Jezus G5342 [G5721] droeg.
  27 G1161 En G4183 een grote G4128 menigte G2992 van volk G2532 en G1135 van vrouwen G190 [G5707] volgde G846 Hem G3739 , welke G2532 ook G2875 [G5710] weenden G2532 en G846 Hem G2354 [G5707] beklaagden.
  28 G1161 En G2424 Jezus G4762 H , Zich G4314 tot G846 haar G4762 [G5651] kerende G2036 [G5627] , zeide G2364 : Gij dochters G2419 van Jeruzalem G2799 [G5720] ! weent G3361 niet G1909 over G1691 Mij G4133 , maar G2799 [G5720] weent G1909 over G1438 uzelven G2532 , en G1909 over G5216 uw G5043 kinderen.
  29 G3754 Want G2400 [G5628] ziet G2064 [G5736] , er komen G2250 dagen G1722 , in G3739 welke G2046 [G5692] men zeggen zal G3107 : Zalig G4723 [zijn] de onvruchtbaren G2532 , en G2836 de buiken G3739 , die G3756 niet G1080 [G5656] gebaard hebben G2532 , en G3149 de borsten G3739 , die G3756 niet G2337 [G5656] gezoogd hebben.
  30 G5119 Alsdan G756 [G5698] zullen zij beginnen G3004 [G5721] te zeggen G3735 tot de bergen G4098 [G5628] : Valt G1909 op G2248 ons G2532 ; en G1015 tot de heuvelen G2572 [G5657] : Bedekt G2248 ons.
  31 G3754 Want G1487 indien G5023 zij dit G4160 [G5719] doen G1722 aan G5200 het groene G3586 hout G5101 , wat G1722 zal aan G3584 het dorre G1096 [G5638] geschieden?
  32 G1161 En G2532 er werden ook G1417 twee G2087 anderen G2557 , zijnde kwaaddoeners G71 [G5712] , geleid G4862 , om met G846 Hem G337 [G5683] gedood te worden.
  33 G2532 En G3753 toen G565 [G5627] zij kwamen G1909 op G5117 de plaats G3588 G2564 [G5746] , genaamd G2898 Hoofdschedel G4717 [G5656] [plaats], kruisigden zij G846 Hem G1563 aldaar G2532 , en G2557 de kwaaddoeners G3303 , den een G1537 ter G1188 rechter G1161 [zijde] en G3739 den ander G1537 ter G710 linker [zijde].
  34 G1161 En G2424 Jezus G3004 [G5707] zeide G3962 : Vader G863 [G5628] , vergeef G846 het hun G1063 ; want G1492 [G5758] zij weten G3756 niet G5101 , wat G4160 [G5719] zij doen G1161 . En G1266 [G5734] verdelende G846 Zijn G2440 klederen G906 [G5627] , wierpen zij G2819 het lot.
  35 G2532 En G2992 het volk G2476 [G5715] stond G2334 [G5723] en zag het aan G1161 . En G2532 ook G758 de oversten G4862 met G846 hen G1592 [G5707] beschimpten G3004 [G5723] [Hem], zeggende G243 : Anderen G4982 [G5656] heeft Hij verlost G1438 , dat Hij nu Zichzelven G4982 [G5657] verlosse G1487 , zo G3778 Hij G2076 [G5748] is G5547 de Christus G1588 , de Uitverkorene G2316 Gods.
  36 G1161 En G2532 ook G4757 de krijgsknechten G4334 [G5740] , tot [Hem] komende G1702 [G5707] , bespotten G846 Hem G2532 , en G4374 [G5723] brachten G846 Hem G3690 edik;
  37 G2532 En G3004 [G5723] zeiden G1487 : Indien G4771 gij G935 de Koning G2453 der Joden G1488 [G5748] zijt G4982 [G5657] , zo verlos G4572 Uzelven.
  38 G1161 En G2258 [G5713] er was G2532 ook G1923 een opschrift G1909 boven G846 Hem G1125 [G5772] geschreven G1673 , met Griekse G2532 , en G4513 Romeinse G2532 en G1444 Hebreeuwse G1121 letters G3778 : DEZE G2076 [G5748] IS G935 DE KONING G2453 DER JODEN.
  39 G1161 En G1520 een G2557 der kwaaddoeners G2910 [G5685] , die gehangen waren G987 [G5707] , lasterde G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1487 : Indien G4771 Gij G5547 de Christus G1488 [G5748] zijt G4982 [G5657] , verlos G4572 Uzelven G2532 en G2248 ons.
  40 G1161 Maar G2087 de andere G611 [G5679] , antwoordende G2008 [G5707] , bestrafte G846 hem G3004 [G5723] , zeggende G5399 [G5736] : Vreest G4771 gij G2316 ook God G3761 niet G3754 , daar G1722 gij in G846 hetzelfde G2917 oordeel G1488 [G5748] zijt?
  41 G2532 En G2249 wij G3303 toch G1346 rechtvaardiglijk G1063 ; want G618 [G5719] wij ontvangen G514 [straf], waardig G3739 hetgeen wij G4238 [G5656] gedaan hebben G1161 ; maar G3778 Deze G4238 H heeft G3762 niets G824 onbehoorlijks G4238 [G5656] gedaan.
  42 G2532 En G3004 [G5707] hij zeide G2424 tot Jezus G2962 : Heere G3415 [G5682] , gedenk G3450 mijner G3752 , als G1722 Gij in G4675 Uw G932 Koninkrijk G2064 [G5632] zult gekomen zijn.
  43 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , zeg Ik G4671 u G4594 : Heden G3326 zult gij met G1700 Mij G1722 in G3857 het Paradijs G2071 [G5704] zijn.
  44 G1161 En G2258 [G5713] het was G5616 omtrent G1623 de zesde G5610 ure G2532 , en G1096 [G5633] er werd G4655 duisternis G1909 over G3650 de gehele G1093 aarde G2193 , tot G1766 de negende G5610 ure toe.
  45 G2532 En G2246 de zon G4654 [G5681] werd verduisterd G2532 , en G2665 het voorhangsel G3485 des tempels G4977 [G5681] scheurde G3319 midden [door].
  46 G2532 En G2424 Jezus G5455 [G5660] , roepende G3173 met grote G5456 stemme G2036 [G5627] , zeide G3962 : Vader G1519 , in G4675 Uw G5495 handen G3908 [G5695] beveel Ik G3450 Mijn G4151 geest G2532 . En G5023 als Hij dat G2036 [G5631] gezegd had G1606 [G5656] , gaf Hij den geest.
  47 G1161 Als nu G1543 de hoofdman over honderd G1492 [G5631] zag G1096 [G5637] , wat er geschied was G1392 [G5656] , verheerlijkte hij G2316 God G3004 [G5723] , en zeide G3689 : Waarlijk G3778 , deze G444 Mens G2258 [G5713] was G1342 rechtvaardig.
  48 G2532 En G3956 al G3793 de scharen G4836 [G5637] , die samengekomen waren G1909 om G5026 dit G2335 te aanschouwen G2334 [G5723] , ziende G1096 [G5637] de dingen, die geschied waren G5290 [G5707] , keerden wederom G5180 [G5723] , slaande G1438 op hun G4738 borsten.
  49 G1161 En G3956 al G846 Zijn G1110 bekenden G2476 [G5715] stonden G3113 van verre G2532 , ook G1135 de vrouwen G846 , die Hem G4870 [G5660] te zamen gevolgd waren G575 van G1056 Galilea G3708 [G5723] , en zagen G5023 dit aan.
  50 G2532 En G2400 [G5628] zie G435 , een man G3686 , met name G2501 Jozef G5225 [G5723] , zijnde G1010 een raadsheer G18 , een goed G2532 en G1342 rechtvaardig G435 man,
  51 G3778 [Deze G3756 had niet G4784 G2258 [G5768] mede bewilligd G846 in hun G1012 raad G2532 en G4234 handel G575 ] van G707 Arimathea G4172 , een stad G2453 der Joden G2532 , en G3739 die G2532 ook G846 zelf G932 het Koninkrijk G2316 Gods G4327 [G5711] verwachtte;
  52 G3778 Deze G4334 [G5631] ging G4091 tot Pilatus G154 [G5668] , en begeerde G4983 het lichaam G2424 van Jezus.
  53 G2532 En G846 als hij hetzelve G2507 [G5631] afgenomen had G1794 [G5656] , wond hij G846 dat G4616 in een fijn lijnwaad G2532 , en G5087 [G5656] legde G846 het G1722 in G3418 een graf G2991 , in een rots gehouwen G3757 , waarin G3756 G3764 nog nooit G3762 iemand G2749 [G5740] gelegd G2258 [G5713] was.
  54 G2532 En G2258 [G5713] het was G2250 de dag G3904 der voorbereiding G2532 , en G4521 de sabbat G2020 [G5707] kwam aan.
  55 G1161 En G2532 ook G1135 de vrouwen G3748 , die G846 met Hem G2258 G4905 [G5713] gekomen waren G1537 uit G1056 Galilea G2628 [G5660] , volgden na G2300 [G5662] en aanschouwden G3419 het graf G2532 , en G5613 hoe G846 Zijn G4983 lichaam G5087 [G5681] gelegd werd.
  56 G1161 En G5290 [G5660] wedergekeerd zijnde G2090 [G5656] , bereidden zij G759 specerijen G2532 en G3464 zalven G2532 ; en G4521 op den sabbat G2270 G3303 [G5656] rustten zij G2596 naar G1785 het gebod.