Luke 23

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G450 αναστάν G537 άπαν G3588 το G4128 πλήθος G1473 αυτών G71 ήγαγεν G1473 αυτόν G1909 επί G3588 τον G* Πιλάτον
  2 G756 ήρξαντο δε G1161   G2723 κατηγορείν G1473 αυτού G3004 λέγοντες G3778 τούτον G2147 εύρομεν G1294 διαστρέφοντα G3588 το G1484 έθνος G2532 και G2967 κωλύοντα G* Καίσαρι G5411 φόρους G1325 διδόναι G3004 λέγοντα G1438 εαυτόν G5547 Χριστόν G935 βασιλέα G1510.1 είναι
  3 G3588 ο δε G1161   G* Πιλάτος G1905 επηρώτησεν G1473 αυτόν G3004 λέγων G1473 συ ει G1510.2.2   G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 των G* Ιουδαίων G3588 ο δε G1161   G611 αποκριθείς G1473 αυτώ G5346 έφη G1473 συ G3004 λέγεις
  4 G3588 ο G1161 δε G* Πιλάτος G2036 είπε G4314 προς G3588 τους G749 αρχειρείς G2532 και G3588 τους G3793 όχλους G3762 ουδέν G2147 ευρίσκω G158 αίτιον G1722 εν G3588 τω G444 ανθρώπω τούτω G3778  
  5 G3588 οι δε G1161   G2001 επίσχυον G3004 λέγοντες G3754 ότι G383 ανασείει G3588 τον G2992 λαόν G1321 διδάσκων G2596 καθ΄ G3650 όλης G3588 της G* Ιουδαίας G756 αρξάμενος G575 από G3588 της G* Γαλιλαίας G2193 έως G5602 ώδε
  6 G* Πιλάτος δε G1161   G191 ακούσας G* Γαλιλαίαν G1905 επηρώτησεν G1487 ει G3588 ο G444 άνθρωπος G* Γαλιλαίός εστι G1510.2.3  
  7 G2532 και G1921 επιγνούς G3754 ότι G1537 εκ G3588 της G1849 εξουσίας G* Ηρώδου G1510.2.3 εστίν G375 ανέπεμψεν G1473 αυτόν G4314 προς G* Ηρώδην G1510.6 όντα G2532 και G1473 αυτόν G1722 εν G* Ιεροσολύμοις G1722 εν G3778 ταύταις G3588 ταις G2250 ημέραις
  8 G3588 ο δε G1161   G* Ηρώδης G1492 ιδών G3588 τον G* Ιησούν G5463 εχάρη G3029 λίαν G1510.7.3 ην γαρ G1063   G2309 θέλων G1537 εξ G2425 ικανού G1492 ιδείν G1473 αυτόν G1223 διά G3588 το G191 ακούειν G4183 πολλά G4012 περί G1473 αυτού G2532 και G1679 ήλπιζέ G5100 τι G4592 σημείον G1492 ιδείν G5259 υπ΄ G1473 αυτού G1096 γινόμενον
  9 G1905 επηρώτα δε G1161   G1473 αυτόν G1722 εν G3056 λόγοις G2425 ικανοίς G1473 αυτός δε G1161   G3762 ουδέν G611 απεκρίνατο G1473 αυτώ
  10 G2476 ειστήκεισαν δε G1161   G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G1122 γραμματείς G2159 ευτόνως G2723 κατηγορούντες G1473 αυτού
  11 G1848 εξουθενήσας G1161 δε G1473 αυτόν G3588 ο G* Ηρώδης G4862 συν G3588 τοις G4753 στρατεύμασιν αυτού G1473   G2532 και G1702 εμπαίξας G4016 περιβαλών G1473 αυτόν G2066 εσθήτα G2986 λαμπράν G375 ανέπεμψεν αυτόν G1473   G3588 τω G* Πιλάτω
  12 G1096 εγένοντο δε G1161   G5384 φίλοι G3588 ο G5037 τε G* Πιλάτος G2532 και G3588 ο G* Ηρώδης G1722 εν G1473 αυτή G3588 τη G2250 ημέρα G3326 μετ΄ G240 αλλήλων G4391 προϋπήρχον γαρ G1063   G1722 εν G2189 έχθρα G1510.6 όντες G4314 προς G1438 εαυτούς
  13 G* Πιλάτος δε G1161   G4779 συγκαλεσάμενος G3588 τους G749 αρχιερείς G2532 και G3588 τους G758 άρχοντας G2532 και G3588 τον G2992 λαόν
  14 G2036 είπεν G4314 προς G1473 αυτούς G4374 προσηνέγκατέ G1473 μοι G3588 τον G444 άνθρωπον τούτον G3778   G5613 ως G654 αποστρέφοντα G3588 τον G2992 λαόν G2532 και G2400 ιδού G1473 εγώ G1799 ενώπιον G1473 υμών G350 ανακρίνας G3762 ουδέν G2147 εύρον G1722 εν G3588 τω G444 ανθρώπω τούτω G3778   G158 αίτιον G3739 ων G2723 κατηγορείτε G2596 κατ΄ G1473 αυτού
  15 G235 αλλ΄ G3761 ουδέ G* Ηρώδης G375 ανέπεμψα γαρ G1063   G1473 υμάς G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G2400 ιδού G3762 ουδέν G514 άξιον G2288 θανάτου G1510.2.3 εστί G4238 πεπραγμένον G1473 αυτώ
  16 G3811 παιδεύσας G3767 ουν αυτόν G1473   G630 απολύσω
  17 G318 ανάγκην δε G1161   G2192 είχεν G630 απολύειν G1473 αυτοίς G2596 κατά G1859 εορτήν G1520 ένα
  18 G349 ανέκραξαν δε G1161   G3826 παμπληθεί G3004 λέγοντες G142 αίρε G3778 τούτον G630 απόλυσον δε G1161   G1473 ημίν G3588 τον G* Βαραββάν
  19 G3748 όστις G1510.7.3 ην G1223 διά G4714 στάσιν τινά G5100   G1096 γενομένην G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει G2532 και G5408 φόνον G906 βεβλημένος G1519 εις G5438 φυλακήν
  20 G3825 πάλιν ουν G3767   G3588 ο G* Πιλάτος G4377 προσεφώνησε G2309 θέλων G630 απολύσαι G3588 τον G* Ιησούν
  21 G3588 οι δε G1161   G2019 επεφώνουν G3004 λέγοντες G4717 σταύρωσον G4717 σταύρωσον G1473 αυτόν
  22 G3588 ο δε G1161   G5154 τρίτον G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτούς G5100 τι γαρ G1063   G2556 κακόν G4160 εποίησεν ούτος G3778   G3762 ουδέν G158 αίτιον G2288 θανάτου G2147 εύρον G1722 εν G1473 αυτώ G3811 παιδεύσας G3767 ουν αυτόν G1473   G630 απολύσω
  23 G3588 οι δε G1161   G1945 επέκειντο G5456 φωναίς G3173 μεγάλαις G154 αιτούμενοι G1473 αυτόν G4717 σταυρωθήναι G2532 και G2729 κατίσχυον G3588 αι G5456 φωναί G1473 αυτών G2532 και G3588 των G749 αρχιερέων
  24 G3588 ο G1161 δε G* Πιλάτος G1948 επέκρινε G1096 γενέσθαι G3588 το G155 αίτημα αυτών G1473  
  25 G630 απέλυσε δε G1161   G1473 αυτοίς G3588 τον G1223 διά G4714 στάσιν G2532 και G5408 φόνον G906 βεβλημένον G1519 εις G3588 την G5438 φυλακήν G3739 ον G154 ητούντο G3588 τον G1161 δε G* Ιησούν G3860 παρέδωκε G3588 τω G2307 θελήματι αυτών G1473  
  26 G2532 και G5613 ως G520 απήγαγον αυτόν G1473   G1949 επιλαβόμενοι G* Σίμωνός G5100 τινος G* Κυρηναίου G3588 του G2064 ερχομένου G575 απ΄ G68 αγρού G2007 επέθηκαν G1473 αυτώ G3588 τον G4716 σταυρόν G5342 φέρειν G3693 όπισθεν G3588 του G* Ιησού
  27 G190 ηκολούθει δε G1161   G1473 αυτώ G4183 πολύ G4128 πλήθος G3588 του G2992 λαού G2532 και G1135 γυναικών G3739 αι G2532 και G2875 εκόπτοντο G2532 και G2354 εθρήνουν G1473 αυτόν
  28 G4762 στραφείς δε G1161   G4314 προς G1473 αυτάς G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπε G2364 θυγατέρες G* Ιερουσαλήμ G3361 μη κλαίετε G2799   G1909 επ΄ G1473 εμέ G4133 πλην G1909 εφ΄ G1438 εαυτάς G2799 κλαίετε G2532 και G1909 επί G3588 τα G5043 τέκνα υμών G1473  
  29 G3754 ότι G2400 ιδού G2064 έρχονται G2250 ημέραι G1722 εν G3739 αις G2046 ερούσι G3107 μακάριαι G3588 αι G4723 στείραι G2532 και G2836 κοιλίαι G3739 αι G3756 ουκ εγέννησαν G1080   G2532 και G3149 μαστοί G3588 οι G3756 ουκ εθήλασαν G2337  
  30 G5119 τότε G756 άρξονται G3004 λέγειν G3588 τοις G3735 όρεσι G4098 πέσετε G1909 εφ΄ G1473 ημάς G2532 και G3588 τοις G1015 βουνοίς G2572 καλύψατε G1473 ημάς
  31 G3754 ότι G1487 ει G1722 εν G3588 τω G5200 υγρώ G3586 ξύλω G3778 ταύτα G4160 ποιούσιν G1722 εν G3588 τω G3584 ξηρώ G5100 τι G1096 γένηται
  32 G71 ήγοντο δε G1161   G2532 και G2087 έτεροι G1417 δύο G2557 κακούργοι G4862 συν G1473 αυτώ G337 αναιρεθήναι
  33 G2532 και G3753 ότε G565 απήλθον G1909 επί G3588 τον G5117 τόπον G3588 τον G2564 καλούμενον G2898 κρανίον G1563 εκεί G4717 εσταύρωσαν G1473 αυτόν G2532 και G3588 τους G2557 κακούργους G3739 ον μεν G3303   G1537 εκ G1188 δεξιών G3739 ον δε G1161   G1537 εξ G710 αριστερών
  34 G3588 ο δε G1161   G* Ιησούς G3004 έλεγε G3962 πάτερ G863 άφες G1473 αυτοίς G3756 ου γαρ G1063   G1492 οίδασι G5100 τι G4160 ποιούσι G1266 διαμεριζόμενοι δε G1161   G3588 τα G2440 ιμάτια αυτού G1473   G906 έβαλον G2819 κλήρον
  35 G2532 και G2476 ειστήκει G3588 ο G2992 λαός G2334 θεωρών G1592 εξεμυκτήριζον δε G1161   G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες G4862 συν G1473 αυτοίς G3004 λέγοντες G243 άλλους G4982 έσωσε G4982 σωσάτω G1438 εαυτόν G1487 ει G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G5547 Χριστός G3588 ο G3588 του G2316 θεού εκλεκτός G1588  
  36 G1702 ενέπαιζον G1161 δε G1473 αυτώ G2532 και G3588 οι G4757 στρατιώται G4334 προσερχόμενοι G2532 και G3690 όξος G4374 προσφέροντες G1473 αυτώ
  37 G2532 και G3004 λέγοντες G1487 ει G1473 συ G1510.2.2 ει G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 των G* Ιουδαίων G4982 σώσον G4572 σεαυτόν
  38 G1510.7.3 ην δε G1161   G2532 και G1923 επιγραφή G1125 γεγραμμένη G1909 επ΄ G1473 αυτώ G1121 γράμμασιν G* Ελληνικοίς G2532 και G* Ρωμαϊκοίς G2532 και G* Εβραϊκοίς G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 των G* Ιουδαίων
  39 G1520 εις δε G1161   G3588 των G2910 κρεμασθέντων G2557 κακούργων G987 εβλασφήμει G1473 αυτόν G3004 λέγων G1487 ει G1473 συ G1510.2.2 ει G3588 ο G5547 Χριστός G4982 σώσον G4572 σεαυτόν G2532 και G1473 ημάς
  40 G611 αποκριθείς δε G1161   G3588 ο G2087 έτερος G2008 επετίμα G1473 αυτώ G3004 λέγων G3761 ουδέ G5399 φοβή συ G1473   G3588 τον G2316 θεόν G3754 ότι G1722 εν G3588 τω G1473 αυτώ G2917 κρίματι G1510.2.2 ει
  41 G2532 και G1473 ημείς G3303 μεν G1346 δικαίως G514 άξια γαρ G1063   G3739 ων G4238 επράξαμεν G618 απολαμβάνομεν G3778 ούτος δε G1161   G3762 ουδέν G824 άτοπον G4238 έπραξε
  42 G2532 και G3004 έλεγε G3588 τω G* Ιησού G3403 μνήσθητί G1473 μου G2962 κύριε G3752 όταν G2064 έλθης G1722 εν G3588 τη G932 βασιλεία σου G1473  
  43 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G281 αμήν G3004 λέγω G1473 σοι G4594 σήμερον G3326 μετ΄ G1473 εμού G1510.8.2 έση G1722 εν G3588 τω G3857 παραδείσω
  44 G1510.7.3 ην δε G1161   G5616 ωσεί G5610 ώρα G1622 έκτη G2532 και G4655 σκότος G1096 εγένετο G1909 εφ΄ G3650 όλην G3588 την G1093 γην G2193 έως G5610 ώρας G1766 ενάτης
  45 G2532 και G4654 εσκοτίσθη G3588 ο G2246 ήλιος G2532 και G4977 εσχίσθη G3588 το G2665 καταπέτασμα G3588 του G3485 ναού G3319 μέσον
  46 G2532 και G5455 φωνήσας G5456 φωνή G3173 μεγάλη G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπεν G3962 πάτερ G1519 εις G5495 χείράς σου G1473   G3908 παραθήσομαι G3588 το G4151 πνεύμά μου G1473   G2532 και G3778 ταύτα G2036 ειπών G1606 εξέπνευσεν
  47 G1492 ιδών G1161 δε G3588 ο G1543 εκατόνταρχος G3588 το G1096 γενόμενον G1392 εδόξασε G3588 τον G2316 θεόν G3004 λέγων G3689 όντως G3588 ο G444 άνθρωπος ούτος G3778   G1342 δίκαιος ην G1510.7.3  
  48 G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G4836 συμπαραγενόμενοι G3793 όχλοι G1909 επί G3588 την G2335 θεωρίαν ταύτην G3778   G2334 θεωρούντες G3588 τα G1096 γενόμενα G5180 τύπτοντες G1438 εαυτών G3588 τα G4738 στήθη G5290 υπέστρεφον
  49 G2476 ειστήκεισαν G1161 δε G3956 πάντες G3588 οι G1110 γνωστοί G1473 αυτού G3113 μακρόθεν G2532 και G1135 γυναίκες G3588 αι G4870 συνακολουθήσασαι G1473 αυτώ G575 από G3588 της G* Γαλιλαίας G3708 ορώσαι G3778 ταύτα
  50 G2532 και G2400 ιδού G435 ανήρ G3686 ονόματι G* Ιωσήφ G1010 βουλευτής G5224 υπάρχων G435 ανήρ G18 αγαθός G2532 και G1342 δίκαιος
  51 G3778 ούτος G3756 ουκ ην G1510.7.3   G4784 συγκατατεθειμένος G3588 τη G1012 βουλή G2532 και G3588 τη G4234 πράξει αυτών G1473   G575 από G* Αριμαθαίας G4172 πόλεως G3588 των G* Ιουδαίων G3739 ος G2532 και G4327 προσεδέχετο G2532 και G1473 αυτός G3588 την G932 βασιλείαν G3588 του G2316 θεού
  52 G3778 ούτος G4334 προσελθών G3588 τω G* Πιλάτω G154 ητήσατο G3588 το G4983 σώμα G3588 του G* Ιησού
  53 G2532 και G2507 καθελών G1473 αυτό G1794 ενετύλιξεν G1473 αυτό G4616 σινδόνι G2532 και G5087 έθηκεν G1473 αυτό G1722 εν G3418 μνήματι G2991 λαξευτώ G3739 ου G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3764 ουδέπω G3762 ουδείς G2749 κείμενος
  54 G2532 και G2250 ημέρα G1510.7.3 ην G3904 παρασκευή G2532 και G4521 σάββατον G2020 επέφωσκε
  55 G2628 κατακολουθήσασαι δε G1161   G2532 και G1135 γυναίκες G3748 αίτινες G1510.7.6 ήσαν G4905 συνεληλυθυίαι G1473 αυτώ G1537 εκ G3588 της G* Γαλιλαίας G2300 εθεάσαντο G3588 το G3419 μνημείον G2532 και G5613 ως G5087 ετέθη G3588 το G4983 σώμα αυτού G1473  
  56 G5290 υποστρέψασαι δε G1161   G2090 ητοίμασαν G759 αρώματα G2532 και G3464 μύρα G2532 και το μεν G3588   G3303   G4521 σάββατον G2270 ησύχασαν G2596 κατά G3588 την G1785 εντολήν