Luke 9

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G846 Zijn G1427 twaalf G3101 discipelen G4779 [G5671] samengeroepen hebbende G1325 [G5656] , gaf Hij G846 hun G1411 kracht G2532 en G1849 macht G1909 over G3956 al G1140 de duivelen G2532 , en G3554 om ziekten G2323 [G5721] te genezen.
  2 G2532 En G649 H Hij zond G846 hen G649 [G5656] heen G2784 [G5721] , om te prediken G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 , en G770 [G5723] de kranken G2390 [G5738] gezond te maken.
  3 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G142 [G5720] : Neemt G3367 niets G1519 mede tot G3598 den weg G3383 , noch G4464 staven G3383 , noch G4082 male G3383 , noch G740 brood G3383 , noch G694 geld G3383 ; noch G303 G1417 iemand van u zal twee G5509 rokken G2192 [G5721] hebben.
  4 G2532 En G1519 in G3739 wat G3614 huis G302 gij ook G1525 [G5632] zult ingaan G3306 [G5720] , blijft G1563 aldaar G2532 , en G1831 H gaat G1564 van daar G1831 [G5737] uit.
  5 G2532 En G3745 G3739 zo wie G5209 u G3361 niet G302 G1209 [G5667] zullen ontvangen G1831 [G5740] , uitgaande G575 van G1565 die G4172 stad G660 H , schudt G2532 ook G2868 het stof G660 [G5657] af G575 van G5216 uw G4228 voeten G1519 , tot G3142 een getuigenis G1909 tegen G846 hen.
  6 G1161 En G1831 [G5740] zij, uitgaande G1330 [G5711] , doorgingen G2596 al G2968 de vlekken G2097 [G5734] , verkondigende het Evangelie G2532 , en G2323 [G5723] genezende G3837 [de] [zieken] overal.
  7 G1161 En G2264 Herodes G5076 , de viervorst G191 [G5656] , hoorde G3956 al de dingen G5259 , die van G846 Hem G1096 [G5740] geschiedden G2532 ; en G1280 [G5707] was twijfelmoedig G1223 , omdat G5259 van G5100 sommigen G3004 [G5745] gezegd werd G3754 , dat G2491 Johannes G1537 van G3498 de doden G1453 [G5769] was opgestaan.
  8 G1161 En G5259 van G5100 sommigen G3754 , dat G2243 Elias G5316 [G5648] verschenen was G1161 ; en G243 [van] anderen G3754 , dat G1520 een G4396 profeet G744 van de ouden G450 [G5627] was opgestaan.
  9 G2532 En G2264 Herodes G2036 [G5627] zeide G2491 : Johannes G1473 heb ik G607 [G5656] onthoofd G5101 ; wie G2076 [G5748] is G1161 nu G3778 Deze G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G5108 zulke dingen G191 [G5719] hoor G2532 ? En G2212 [G5707] hij zocht G846 Hem G1492 [G5629] te zien.
  10 G2532 En G652 de apostelen G5290 [G5660] , wedergekeerd zijnde G1334 [G5662] , verhaalden G846 Hem G3745 al wat G4160 [G5656] zij gedaan hadden G2532 . En G3880 [G5631] Hij nam G846 hen G5298 [G5656] mede en vertrok G2596 G2398 alleen G1519 in G2048 een woeste G5117 plaats G4172 der stad G2564 [G5746] , genaamd G966 Bethsaida.
  11 G1161 En G3793 de scharen G1097 [G5631] , [dat] verstaande G190 [G5656] , volgden G846 Hem G2532 ; en G1209 [G5666] Hij ontving G846 ze G2980 [G5707] , en sprak G846 tot hen G4012 van G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 ; en G846 die G2322 genezing G5532 van node G2192 [G5723] hadden G2390 [G5711] , maakte Hij gezond.
  12 G1161 En G2250 de dag G756 [G5662] begon G2827 [G5721] te dalen G1161 ; en G1427 de twaalven G4334 [G5631] , tot Hem komende G2036 [G5627] , zeiden G846 tot Hem G630 H : Laat G3793 de schare G630 [G5657] van U G2443 , opdat G565 [G5631] zij, heengaande G1519 in G2945 de omliggende G2968 vlekken G2532 en G68 in de dorpen G2647 [G5661] , herberg nemen mogen G2532 , en G1979 spijze G2147 [G5627] vinden G3754 ; want G2070 [G5748] wij zijn G5602 hier G1722 in G2048 een woeste G5117 plaats.
  13 G1161 Maar G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G1325 [G5628] : Geeft G5210 gij G846 hun G5315 [G5629] te eten G1161 . En G2036 [G5627] zij zeiden G2254 : Wij G1526 [G5748] hebben G3756 niet G4119 meer G2228 dan G4002 vijf G740 broden G2532 , en G1417 twee G2486 vissen G1509 ; tenzij dan G2249 dat wij G4198 [G5679] heengaan G1033 en spijs G59 [G5661] kopen G1519 voor G3956 al G5126 dit G2992 volk;
  14 G1063 Want G2258 [G5713] er waren G5616 omtrent G4000 vijf duizend G435 mannen G1161 . Doch G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 Zijn G3101 discipelen G2625 H : Doet G846 hen G2625 [G5657] nederzitten G303 bij G2828 zaten G4004 , elk van vijftig.
  15 G2532 En G4160 [G5656] zij deden G3779 alzo G2532 , en G347 H deden G846 hen G537 allen G347 [G5656] nederzitten.
  16 G1161 En G4002 Hij, de vijf G740 broden G2532 en G1417 de twee G2486 vissen G2983 [G5631] genomen hebbende G308 [G5660] , zag op G1519 naar G3772 den hemel G2127 [G5656] , en zegende G846 die G2532 , en G2622 [G5656] brak G2532 ze, en G1325 [G5707] gaf G3101 ze den discipelen G3793 , om der schare G3908 [G5683] voor te leggen.
  17 G2532 En G5315 [G5627] zij aten G2532 en G3956 werden allen G5526 [G5681] verzadigd G2532 ; en G142 [G5681] er werd opgenomen G846 , hetgeen hun G2801 van de brokken G4052 [G5660] overgeschoten was G1427 , twaalf G2894 korven.
  18 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G2651 Hij alleen G1511 [G5750] was G4336 [G5740] biddende G3101 , dat de discipelen G846 met Hem G4895 [G5713] waren G2532 , en G1905 [G5656] Hij vraagde G846 hen G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wie G3004 [G5719] zeggen G3793 de scharen G3165 , dat Ik G1511 [G5750] ben?
  19 G1161 En zij G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeiden G2491 : Johannes G910 de Doper G1161 ; en G243 anderen G2243 : Elias G1161 ; en G243 anderen G3754 : Dat G5100 enig G4396 profeet G744 van de ouden G450 [G5627] opgestaan is.
  20 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G1161 : Maar G5101 gijlieden, wie G3004 [G5719] zegt G5210 gij G3165 , dat Ik G1511 [G5750] ben G1161 ? En G4074 Petrus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G5547 : De Christus G2316 Gods.
  21 G1161 En G2008 H Hij gebood G846 hun G2008 [G5660] scherpelijk G3853 [G5656] en beval G5124 , dat zij dit G3367 niemand G2036 [G5629] zeggen zouden;
  22 G2036 [G5631] Zeggende G3754 : G5207 De Zoon G444 des mensen G1163 [G5748] moet G4183 veel G3958 [G5629] lijden G2532 , en G593 [G5683] verworpen worden G575 van G4245 de ouderlingen G2532 , en G749 overpriesters G2532 , en G1122 Schriftgeleerden G2532 , en G615 [G5683] gedood G2532 en G5154 ten derden G2250 dage G1453 [G5683] opgewekt worden.
  23 G1161 En G3004 [G5707] Hij zeide G4314 tot G3956 allen G1536 : Zo iemand G3694 achter G3450 Mij G2309 [G5719] wil G2064 [G5629] komen G533 [G5663] , die verloochene G1438 zichzelven G2532 , en G142 H neme G846 zijn G4716 kruis G2250 G2596 dagelijks G142 [G5657] op G2532 , en G190 [G5720] volge G3427 Mij.
  24 G1063 Want G3739 G302 zo wie G846 zijn G5590 leven G4982 [G5658] behouden G2309 [G5725] wil G846 , die zal het G622 [G5692] verliezen G1161 ; maar G3739 G302 zo wie G846 zijn G5590 leven G622 [G5661] verliezen zal G1752 , om G1700 Mijnentwil G3778 , die G846 zal het G4982 [G5692] behouden.
  25 G1063 Want G5101 wat G5623 [G5743] baat het G444 een mens G3650 , die de gehele G2889 wereld G2770 [G5660] zou winnen G1161 , en G1438 zichzelven G622 [G5660] verliezen G2228 , of G2210 [G5685] schade [zijns] [zelfs] lijden?
  26 G1063 Want G302 zo G3739 wie G3165 zich Mijns G2532 en G1699 Mijner G3056 woorden G1870 [G5680] zal geschaamd hebben G5126 , diens G5207 zal de Zoon G444 des mensen G1870 [G5700] Zich schamen G3752 , wanneer G2064 [G5632] Hij komen zal G1722 in G846 Zijn G1391 heerlijkheid G2532 , en G3962 [in] [de] [heerlijkheid] des Vaders G2532 , en G40 der heilige G32 engelen.
  27 G1161 En G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G230 waarlijk G1526 [G5748] : Er zijn G5100 sommigen G5602 dergenen, die hier G2476 [G5761] staan G3739 , die G2288 den dood G3364 niet G1089 [G5695] zullen smaken G2193 G302 , totdat G932 zij het Koninkrijk G2316 Gods G1492 [G5632] zullen gezien hebben.
  28 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G5616 , omtrent G3638 acht G2250 dagen G3326 na G5128 deze G3056 woorden G2532 , dat G3880 [G5631] Hij medenam G4074 Petrus G2532 , en G2491 Johannes G2532 , en G2385 Jakobus G305 [G5627] , en klom G1519 op G3735 den berg G4336 [G5664] , om te bidden.
  29 G2532 En G1722 als G4336 [G5738] Hij bad G1096 [G5633] , werd G1491 de gedaante G846 Zijns G4383 aangezichts G2087 veranderd G2532 , en G846 Zijn G2441 kleding G3022 wit G1823 [G5723] [en] zeer blinkende.
  30 G2532 En G2400 [G5628] ziet G1417 , twee G435 mannen G4814 [G5707] spraken G846 met Hem G3748 , welke G2258 [G5713] waren G3475 Mozes G2532 en G2243 Elias.
  31 G3739 Dewelke G3700 [G5685] , gezien zijnde G1722 in G1391 heerlijkheid G3004 [G5707] , zeiden G846 Zijn G1841 uitgang G3739 , dien G3195 [G5707] Hij zoude G4137 [G5721] volbrengen G1722 te G2419 Jeruzalem.
  32 G4074 Petrus G1161 nu G2532 , en G4862 die met G846 hem G2258 [G5713] [waren], waren G5258 met slaap G916 [G5772] bezwaard G1161 ; en G1235 [G5660] ontwaakt zijnde G1492 [G5627] , zagen zij G846 Zijn G1391 heerlijkheid G2532 , en G1417 de twee G435 mannen G846 , die bij Hem G4921 [G5761] stonden.
  33 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G846 zij G575 van G846 Hem G1316 [G5738] afscheidden G2036 [G5627] , zo zeide G4074 Petrus G4314 tot G2424 Jezus G1988 : Meester G2076 [G5748] , het is G2570 goed G2248 , dat wij G5602 hier G1511 [G5750] zijn G2532 ; en G4160 H laat G5140 ons drie G4633 tabernakelen G4160 [G5661] maken G4671 , voor U G3391 een G2532 , en G3475 voor Mozes G3391 een G2532 , en G2243 voor Elias G3391 een G3361 ; niet G1492 [G5761] wetende G3739 , wat G3004 [G5719] hij zeide.
  34 G846 Als hij G1161 nu G5023 dit G3004 [G5723] zeide G1096 [G5633] , kwam G3507 een wolk G2532 , en G1982 [G5656] overschaduwde G846 hen G1161 ; en G5399 [G5675] zij werden bevreesd G1722 , als G1565 die G1519 in G3507 de wolk G1525 [G5629] ingingen.
  35 G2532 En G1096 [G5633] er geschiedde G5456 een stem G1537 uit G3507 de wolk G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2076 [G5748] is G3450 Mijn G27 geliefde G5207 Zoon G191 [G5720] ; hoort G846 Hem!
  36 G2532 En G5456 als de stem G1722 G1096 [G5635] geschiedde G2424 , zo werd Jezus G3441 alleen G2147 [G5681] gevonden G2532 . En G846 zij G4601 [G5656] zwegen stil G2532 , en G518 [G5656] verhaalden G1722 in G1565 die G2250 dagen G3762 niemand G3762 iets G3739 van hetgeen G3708 [G5758] zij gezien hadden.
  37 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 des G2250 daags G1836 daaraan G846 , als zij G575 van G3735 den berg G2718 [G5631] afkwamen G846 , dat Hem G4183 een grote G3793 schare G4876 [G5656] in het gemoet kwam.
  38 G2532 En G2400 [G5628] ziet G435 , een man G575 van G3793 de schare G310 [G5656] riep uit G3004 [G5723] , zeggende G1320 : Meester G1189 [G5736] , ik bid G4675 U G1914 [G5657] , zie G3450 toch mijn G5207 zoon G1909 aan G3754 ; want G2076 [G5748] hij is G3427 mij G3439 een eniggeborene.
  39 G2532 En G2400 [G5628] zie G4151 , een geest G2983 [G5719] neemt G846 hem G2532 , en G1810 van stonde aan G2896 [G5719] roept hij G2532 , en G4682 [G5719] hij scheurt G846 hem G3326 G876 , dat hij schuimt G2532 , en G672 [G5719] wijkt G3425 nauwelijks G575 van G846 hem G4937 [G5723] , en verplettert G846 hem.
  40 G2532 En G4675 ik heb Uw G3101 discipelen G1189 [G5681] gebeden G2443 , dat G846 zij hem G1544 [G5725] zouden uitwerpen G2532 , en G3756 zij hebben niet G1410 [G5675] gekund.
  41 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G5599 : O G571 ongelovig G2532 en G1294 [G5772] verkeerd G1074 geslacht G2193 , hoe G4219 lang G4314 zal Ik nog bij G5209 ulieden G2071 [G5704] zijn G2532 , en G5216 ulieden G430 [G5695] verdragen G4317 [G5628] ? Breng G4675 uw G5207 zoon G5602 hier.
  42 G1161 En G2089 nog G4334 [G5740] , als hij [naar] [Hem] toekwam G4486 [G5656] , scheurde G846 hem G1140 de duivel G2532 , en G4952 [G5656] verscheurde G1161 [hem]; maar G2424 Jezus G2008 [G5656] bestrafte G169 den onreinen G4151 geest G2532 , en G2390 H maakte G3816 het kind G2390 [G5662] gezond G2532 , en G591 H gaf G846 hem G846 zijn G3962 vader G591 [G5656] weder.
  43 G1161 En G3956 zij werden allen G1605 [G5712] verslagen G1909 over G3168 de grootdadigheid G2316 Gods G1161 . En G3956 als zij allen G2296 [G5723] zich verwonderden G1909 over G3956 al de dingen G3739 , die G2424 Jezus G4160 [G5656] gedaan had G2036 [G5627] , zeide Hij G4314 tot G846 Zijn G3101 discipelen:
  44 G5087 [G5640] Legt G5210 gij G5128 deze G3056 woorden G1519 in G5216 uw G3775 oren G1063 : Want G5207 de Zoon G444 des mensen G3860 [G5745] zal overgeleverd G3195 [G5719] worden G1519 in G444 der mensen G5495 handen.
  45 G1161 Maar G50 H zij verstonden G5124 dit G4487 woord G50 [G5707] niet G2532 , en G2258 [G5713] het was G575 voor G846 hen G3871 [G5772] verborgen G2443 , alzo dat G846 zij het G3361 niet G143 [G5638] begrepen G2532 ; en G5399 [G5711] zij vreesden G4012 van G5127 dat G4487 woord G846 Hem G2065 [G5658] te vragen.
  46 G1161 En G1525 [G5627] er rees G1261 een overlegging G1722 onder G846 hen G5101 G302 , namelijk, wie G846 van hen G3187 de meeste G1498 [G5751] ware.
  47 G1161 Maar G2424 Jezus G1492 [G5631] , ziende G1261 de overlegging G846 hunner G2588 harten G1949 [G5637] , nam G3813 een kindeken G2476 [G5656] , en stelde G846 dat G3844 bij G1438 Zich;
  48 G2532 En G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G1437 : Zo G3739 wie G5124 dit G3813 kindeken G1209 [G5667] ontvangen zal G1909 in G3450 Mijn G3686 Naam G1209 [G5736] , die ontvangt G1691 Mij G2532 ; en G1437 zo G3739 wie G1691 Mij G1209 [G5667] ontvangen zal G1209 [G5736] , ontvangt G3165 Hem, Die Mij G649 [G5660] gezonden heeft G1063 . Want G3398 die de minste G1722 onder G5213 u G3956 allen G5225 [G5723] is G3778 , die G3173 zal groot G2071 [G5704] zijn.
  49 G1161 En G2491 Johannes G611 [G5679] antwoordde G2036 [G5627] en zeide G1988 : Meester G5100 ! wij hebben een G1492 [G5627] gezien G1909 , die in G4675 Uw G3686 Naam G1140 de duivelen G1544 [G5723] uitwierp G2532 , en G846 wij hebben het hem G2967 [G5656] verboden G3754 , omdat G3326 hij U met G2257 ons G3756 niet G190 [G5719] volgt.
  50 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G2967 [G5720] : Verbied G3361 het niet G1063 ; want G3739 wie G2596 tegen G2257 ons G3756 niet G2076 [G5748] is G2076 [G5748] , die is G5228 voor G2257 ons.
  51 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G2250 de dagen G846 Zijner G354 opneming G4845 [G5745] vervuld werden G2532 , zo G4741 [G5656] richtte Hij G846 Zijn G4383 aangezicht G1519 , om naar G2419 Jeruzalem G4198 [G5738] te reizen.
  52 G2532 En G649 [G5656] Hij zond G32 boden G4253 uit voor G846 Zijn G4383 aangezicht G2532 ; en G4198 [G5679] zij, heengereisd zijnde G1525 [G5627] , kwamen G1519 in G2968 een vlek G4541 der Samaritanen G5620 , om G846 voor Hem G2090 [G5658] [herberg] te bereiden.
  53 G2532 En G1209 [G5662] zij ontvingen G846 Hem G3756 niet G3754 , omdat G846 Zijn G4383 aangezicht G2258 [G5713] was G4198 [G5740] [als] reizende G1519 naar G2419 Jeruzalem.
  54 G1161 Als nu G846 Zijn G3101 discipelen G2385 , Jakobus G2532 en G2491 Johannes G1492 [G5631] , [dat] zagen G2036 [G5627] , zeiden zij G2962 : Heere G2309 [G5719] , wilt Gij G2036 [G5632] , dat wij zeggen G4442 , dat vuur G575 van G3772 den hemel G2597 [G5629] nederdale G2532 , en G846 dezen G355 [G5658] verslinde G5613 , gelijk G2532 ook G2243 Elias G4160 [G5656] gedaan heeft?
  55 G1161 Maar G4762 [G5651] Zich omkerende G2008 [G5656] , bestrafte Hij G846 hen G2532 , en G2036 [G5627] zeide G1492 [G5758] : Gij weet G3756 niet G3634 van hoedanigen G4151 geest G5210 gij G2075 [G5748] zijt.
  56 G1063 Want G5207 de Zoon G444 des mensen G3756 is niet G2064 [G5627] gekomen G444 om der mensen G5590 zielen G622 [G5658] te verderven G235 , maar G4982 [G5658] om te behouden G2532 . En G4198 [G5675] zij gingen G1519 naar G2087 een ander G2968 vlek.
  57 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 op G3598 den weg G4198 [G5740] , als zij reisden G5100 , dat een G4314 tot G846 Hem G2036 [G5627] zeide G2962 : Heere G4671 , ik zal U G190 [G5692] volgen G3699 , waar G302 Gij ook G565 [G5741] heengaat.
  58 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G258 : De vossen G2192 [G5719] hebben G5454 holen G2532 , en G4071 de vogelen G3772 des hemels G2682 nesten G1161 ; maar G5207 de Zoon G444 des mensen G2192 [G5719] heeft G3756 niet G4226 , waar G2776 Hij het hoofd G2827 [G5725] nederlegge.
  59 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G2087 een anderen G190 [G5720] : Volg G3427 Mij G1161 . Doch G2036 [G5627] hij zeide G2962 : Heere G2010 H , laat G3427 mij G2010 [G5657] toe G565 [G5631] , dat ik heenga G4412 , en eerst G3450 mijn G3962 vader G2290 [G5658] begrave.
  60 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G863 [G5628] : Laat G3498 de doden G1438 hun G3498 doden G2290 [G5658] begraven G1161 ; doch G4771 gij G565 [G5631] , ga heen G1229 [G5720] en verkondig G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  61 G1161 En G2532 ook G2087 een ander G2036 [G5627] zeide G2962 : Heere G4671 , ik zal U G190 [G5692] volgen G1161 ; maar G2010 H laat G3427 mij G4412 eerst G2010 [G5657] toe G657 [G5670] , dat ik afscheid neme G1519 van degenen, die in G3450 mijn G3624 huis zijn.
  62 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G3762 : Niemand G846 , die zijn G5495 hand G1909 aan G723 den ploeg G1911 [G5631] slaat G2532 , en G991 [G5723] ziet G1519 naar G3694 hetgeen achter G2076 [G5748] is, is G2111 bekwaam G1519 tot G932 het Koninkrijk G2316 Gods.