Luke 20

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 in G3391 een G1565 van die G2250 dagen G1722 , als Hij in G2411 den tempel G2992 het volk G1321 [G5723] leerde G2532 , en G2097 [G5734] het Evangelie verkondigde G749 , dat de overpriesters G2532 , en G1122 Schriftgeleerden G4862 , met G4245 de ouderlingen G2186 [G5627] daarover kwamen,
  2 G2532 En G2036 [G5627] spraken G4314 tot G846 Hem G3004 [G5723] zeggende G2036 [G5628] : Zeg G2254 ons G1722 , door G4169 wat G1849 macht G5023 Gij deze dingen G4160 [G5719] doet G2228 ; of G5101 wie G2076 [G5748] Hij is G4671 , Die U G5026 deze G1849 macht G1325 [G5631] heeft gegeven?
  3 G1161 En G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G4314 tot G846 hen G5209 : Ik zal u G2504 ook G1520 een G3056 woord G2065 [G5692] vragen G2532 , en G2036 [G5628] zegt G3427 Mij:
  4 G908 De doop G2491 van Johannes G2258 [G5713] , was die G1537 uit G3772 den Hemel G2228 , of G1537 uit G444 de mensen?
  5 G1161 En G4817 [G5662] zij overleiden G4314 onder G1438 zich G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G1537 : Uit G3772 den Hemel G2046 [G5692] ; zo zal Hij zeggen G1302 : Waarom G3767 hebt gij dan G846 hem G3756 niet G4100 [G5656] geloofd?
  6 G1161 En G1437 indien G2036 [G5632] wij zeggen G1537 : Uit G444 de mensen G2248 ; zo zal ons G3956 al G2992 het volk G2642 [G5692] stenigen G1063 ; want G2076 [G5748] zij houden G3982 [G5772] voor zeker G2491 , dat Johannes G4396 een profeet G1511 [G5750] was.
  7 G2532 En G611 [G5662] zij antwoordden G3361 , dat zij niet G1492 [G5760] wisten G4159 , vanwaar [die] [was].
  8 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G3004 [G5719] : Zo zeg G1473 Ik G5213 u G3761 ook niet G1722 , door G4169 wat G1849 macht G5023 Ik deze dingen G4160 [G5719] doe.
  9 G1161 En G756 [G5662] Hij begon G4314 tot G2992 het volk G5026 deze G3850 gelijkenis G3004 [G5721] te zeggen G5100 : Een zeker G444 mens G5452 [G5656] plantte G290 een wijngaard G2532 , en G1554 [G5639] hij verhuurde G846 dien G1092 aan landlieden G2532 , en G589 H trok G2425 een langen G5550 tijd G589 [G5656] buiten 's lands.
  10 G2532 En G1722 als G2540 het de tijd G649 [G5656] was, zond hij G4314 tot G1092 de landlieden G1401 een dienstknecht G2443 , opdat G846 zij hem G575 van G2590 de vrucht G290 des wijngaards G1325 [G5632] geven zouden G1161 ; maar G1092 de landlieden G1194 [G5660] sloegen G846 denzelven G1821 H , en zonden G2756 [hem] ledig G1821 [G5656] heen.
  11 G2532 En G4369 [G5639] wederom G3992 [G5658] zond hij G2087 nog een anderen G1401 dienstknecht G1161 ; maar G2548 ook G1194 [G5660] dien geslagen G2532 en G818 [G5660] smadelijk behandeld hebbende G1821 H , zonden zij G2756 [hem] ledig G1821 [G5656] heen.
  12 G2532 En G4369 [G5639] wederom G3992 [G5658] zond hij G5154 nog een derden G1161 ; maar G5135 [G5660] zij verwondden G2532 ook G5126 dezen G1544 [G5627] , en wierpen [hem] uit.
  13 G1161 En G2962 de heer G290 des wijngaards G2036 [G5627] zeide G5101 : Wat G4160 [G5661] zal ik doen G3450 ? Ik zal mijn G27 geliefden G5207 zoon G3992 [G5692] zenden G2481 ; mogelijk G5126 dezen G1492 [G5631] ziende G1788 [G5691] , zullen zij [hem] ontzien.
  14 G1161 Maar G1092 als de landlieden G846 hem G1492 [G5631] zagen G1260 [G5711] , overleiden zij G4314 onder G1438 elkander G3004 [G5723] , en zeiden G3778 : Deze G2076 [G5748] is G2818 de erfgenaam G1205 [G5773] ; komt G615 H , laat ons G846 hem G615 [G5725] doden G2443 , opdat G2817 de erfenis G2257 onze G1096 [G5638] worde.
  15 G2532 En G846 als zij hem G1854 buiten G290 den wijngaard G1544 [G5631] uitgeworpen hadden G615 [G5656] , doodden zij G5101 [hem]. Wat G3767 zal dan G2962 de heer G290 des wijngaards G846 hun G4160 [G5692] doen?
  16 G2064 [G5695] Hij zal komen G2532 en G5128 deze G1092 landlieden G622 [G5692] verderven G2532 , en G290 zal den wijngaard G243 aan anderen G1325 [G5692] geven G1161 . En G191 [G5660] als zij [dat] hoorden G2036 [G5627] , zeiden zij G3361 G1096 [G5636] : Dat zij verre!
  17 G1161 Maar G1689 H Hij zag G846 hen G1689 [G5660] aan G2036 [G5627] , en zeide G5101 : Wat G2076 [G5748] is G3767 dan G5124 dit G1125 [G5772] , hetwelk geschreven staat G3037 : De steen G3739 , dien G3618 [G5723] de bouwlieden G593 [G5656] verworpen hebben G3778 , deze G2776 is tot een hoofd G1519 des G1137 hoeks G1096 [G5675] geworden?
  18 G3956 Een iegelijk G1909 , die op G1565 dien G3037 steen G4098 [G5631] valt G4917 [G5701] , zal verpletterd worden G1161 , en G1909 op G3739 G302 wien G4098 [G5632] hij valt G846 , dien G3039 [G5692] zal hij vermorzelen.
  19 G2532 En G749 de overpriesteren G2532 en G1122 de Schriftgeleerden G2212 [G5656] zochten G1722 te G846 dierzelver G5610 ure G5495 de handen G1909 aan G846 Hem G1911 [G5629] te slaan G2532 ; maar G5399 [G5675] zij vreesden G2992 het volk G1063 ; want G1097 [G5627] zij verstonden G3754 , dat G5026 Hij deze G3850 gelijkenis G4314 tegen G846 hen G2036 [G5627] gesproken had.
  20 G2532 En G3906 [G5660] zij namen [Hem] waar G649 [G5656] , en zonden G1455 verspieders G1438 uit, die zichzelven G5271 [G5740] veinsden G1342 rechtvaardig G1511 [G5750] te zijn G2443 ; opdat G846 zij Hem G3056 in [Zijn] rede G1949 [G5638] vangen mochten G1519 , om G846 Hem G746 aan de heerschappij G2532 en G1849 de macht G2232 des stadhouders G3860 [G5629] over te leveren.
  21 G2532 En G1905 [G5656] zij vraagden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1320 : Meester G1492 [G5758] , wij weten G3754 , dat G3723 Gij recht G3004 [G5719] spreekt G2532 en G1321 [G5719] leert G2532 , en G4383 den persoon G3756 niet G2983 [G5719] aanneemt G235 , maar G3598 den weg G2316 Gods G1321 [G5719] leert G1909 in G225 der waarheid.
  22 G1832 H Is het G2254 ons G1832 [G5748] geoorloofd G2541 den keizer G5411 schatting G1325 [G5629] te geven G2228 , of G3756 niet?
  23 G1161 En G846 Hij, hun G3834 arglistigheid G2657 [G5660] bemerkende G2036 [G5627] , zeide G4314 tot G846 hen G5101 : Wat G3985 [G5719] verzoekt gij G3165 Mij?
  24 G1925 [G5657] Toont G3427 Mij G1220 een penning G5101 ; wiens G1504 beeld G2532 en G1923 opschrift G2192 [G5719] heeft hij G1161 ? En G611 [G5679] zij, antwoordende G2036 [G5627] , zeiden G2541 : Des keizers.
  25 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G591 [G5628] : Geeft G5106 dan G2541 den keizer G3588 , dat G2541 des keizers G2532 is, en G2316 Gode G3588 , dat G2316 Gods [is].
  26 G2532 En G2480 [G5656] zij konden G846 Hem G4487 in [Zijn] woord G3756 niet G1949 [G5635] vatten G1726 voor G2992 het volk G2532 ; en G2296 [G5660] zich verwonderende G1909 over G846 Zijn G612 antwoord G4601 [G5656] , zwegen zij stil.
  27 G1161 En G4334 [G5631] tot Hem kwamen G5100 sommigen G4523 der Sadduceen G3588 , welke G483 [G5723] tegensprekende G3361 [zeggen], dat er geen G386 opstanding G1511 [G5750] is G1905 [G5656] , en vraagden G846 Hem,
  28 G3004 [G5723] Zeggende G1320 : Meester G3475 ! Mozes G2254 heeft ons G1125 [G5656] geschreven G1437 : Zo G5100 iemands G80 broeder G599 [G5632] sterft G1135 , die een vrouw G2192 [G5723] heeft G2532 , en G3778 hij G599 [G5632] sterft G815 zonder kinderen G2443 , dat G846 zijn G80 broeder G1135 de vrouw G2983 [G5632] nemen zal G2532 , en G846 zijn G80 broeder G4690 zaad G1817 [G5661] verwekken.
  29 G2258 [G5713] Er waren G3767 nu G2033 zeven G80 broeders G2532 ; en G4413 de eerste G2983 [G5631] nam G1135 een vrouw G599 [G5627] , en hij stierf G815 zonder kinderen.
  30 G2532 En G1208 de tweede G2983 [G5627] nam G1135 die vrouw G2532 , en G3778 [ook] deze G599 [G5627] stierf G815 zonder kinderen.
  31 G2532 En G5154 de derde G2983 [G5627] nam G846 dezelve G1161 [vrouw]; en G5615 desgelijks G2532 ook G2033 de zeven G3756 , en hebben geen G5043 kinderen G2641 [G5627] nagelaten G2532 , en G599 [G5627] zijn gestorven.
  32 G1161 En G5305 ten laatste G3956 na allen G599 [G5627] stierf G2532 ook G1135 de vrouw.
  33 G1722 In G386 de opstanding G3767 dan G5101 , wiens G1135 vrouw G846 van dezen G1096 [G5736] zal zij zijn G1063 ? Want G2033 die zeven G846 hebben dezelve G1135 tot een vrouw G2192 [G5627] gehad.
  34 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G5207 : De kinderen G5127 dezer G165 eeuw G1060 [G5719] trouwen G2532 , en G1548 [G5743] worden ten huwelijk uitgegeven;
  35 G1161 Maar G2661 [G5685] die waardig zullen geacht zijn G1565 die G165 eeuw G5177 [G5629] te verwerven G2532 en G386 de opstanding G1537 uit G3498 de doden G3777 , zullen noch G1060 [G5719] trouwen G3777 , noch G1548 [G5743] ten huwelijk uitgegeven worden;
  36 G1063 Want G1410 [G5736] zij kunnen G3777 niet G2089 meer G599 [G5629] sterven G1063 , want G1526 [G5748] zij zijn G2465 den engelen gelijk G2532 ; en G1526 [G5748] zij zijn G5207 kinderen G2316 Gods G5207 , dewijl zij kinderen G386 der opstanding G5607 [G5752] zijn.
  37 G1161 En G3754 dat G3498 de doden G1453 [G5743] opgewekt zullen worden G2532 , heeft ook G3475 Mozes G3377 [G5656] aangewezen G1909 bij G942 het doornenbos G5613 , als G2962 hij den Heere G3004 [G5719] noemt G2316 den God G11 Abrahams G2532 , en G2316 den God G2464 Izaks G2532 , en G2316 den God G2384 Jakobs.
  38 G1161 [God] nu G2076 [G5748] is G3756 niet G2316 een God G3498 der doden G235 , maar G2198 [G5723] der levenden G1063 ; want G2198 [G5719] zij leven G846 Hem G3956 allen.
  39 G1161 En G5100 sommigen G1122 der Schriftgeleerden G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeiden G1320 : Meester G2573 ! Gij hebt wel G2036 [G5627] gezegd.
  40 G1161 En G5111 [G5707] zij durfden G846 Hem G3765 niet G2089 meer G3762 iets G1905 [G5721] vragen.
  41 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G4459 : Hoe G3004 [G5719] zeggen zij G5547 , dat de Christus G1138 Davids G5207 Zoon G1511 [G5750] is?
  42 G2532 En G1138 David G846 zelf G3004 [G5719] zegt G1722 in G976 het boek G5568 der psalmen G2962 : De Heere G2036 [G5627] heeft gezegd G3450 tot mijn G2962 Heere G2521 [G5737] : Zit G1537 aan G3450 Mijn G1188 rechter [hand],
  43 G2193 G302 Totdat G4675 Ik Uw G2190 vijanden G5087 [G5632] zal gezet hebben G5286 tot een voetbank G4675 Uwer G4228 voeten.
  44 G1138 David G3767 dan G2564 [G5719] noemt G846 Hem G2962 [zijn] Heere G2532 ; en G4459 hoe G2076 [G5748] is Hij G846 zijn G5207 Zoon?
  45 G1161 En G3956 daar al G2992 het volk G191 [G5723] [het] hoorde G2036 [G5627] , zeide Hij G846 tot Zijn G3101 discipelen:
  46 G4337 [G5720] Wacht u G575 van G1122 de Schriftgeleerden G3588 , die G2309 [G5723] daar willen G4043 [G5721] wandelen G1722 in G4749 lange klederen G2532 , en G5368 [G5723] beminnen G783 de groetingen G1722 op G58 de markten G2532 , en G4410 de voorgestoelten G1722 in G4864 de synagogen G2532 , en G4411 de vooraanzittingen G1722 in G1173 de maaltijden;
  47 G3739 Die G5503 der weduwen G3614 huizen G2719 [G5719] opeten G2532 , en G4392 onder een schijn G3117 lange G4336 [G5736] gebeden doen G3778 ; dezen G4055 zullen zwaarder G2917 oordeel G2983 [G5695] ontvangen.