Luke 20

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1096 εγένετο G1722 εν G1520 μιά G3588 των G2250 ημερών εκείνων G1565   G1321 διδάσκοντος αυτού G1473   G3588 τον G2992 λαόν G1722 εν G3588 τω G2413 ιερώ G2532 και G2097 ευαγγελιζομένου G2186 επέστησαν G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G1122 γραμματείς G4862 συν G3588 τοις G4245 πρεσβυτέροις
  2 G2532 και G2036 είπον G4314 προς G1473 αυτόν G3004 λέγοντες G2036 είπε G1473 ημίν G1722 εν G4169 ποία G1849 εξουσία G3778 ταύτα ποιείς G4160   G2228 η G5100 τις G1510.2.3 εστιν G3588 ο G1325 δους G1473 σοι G3588 την G1849 εξουσίαν ταύτην G3778  
  3 G611 αποκριθείς δε G1161   G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτούς G2065 ερωτήσω G1473 υμάς G2504 καγώ G1520 ένα G3056 λόγον G2532 και G2036 είπατέ G1473 μοι
  4 G3588 το G908 βάπτισμα G* Ιωάννου G1537 εξ G3772 ουρανού G1510.7.3 ην G2228 η G1537 εξ G444 ανθρώπων
  5 G3588 ο δε G1161   G4817 συνελογίσαντο G4314 προς G1438 εαυτοίς G3004 λέγοντες G3754 ότι G1437 εάν G2036 είπωμεν G1537 εξ G3772 ουρανού G2046 ερεί G1223 διά G5100 τι G3767 ούν G3756 ουκ G4100 επιστεύσατε G1473 αυτώ
  6 G1437 εαν δε G1161   G2036 είπωμεν G1537 εξ G444 ανθρώπων G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G2642 καταλιθάσει G1473 ημάς G3982 πεπεισμένος G1063 γαρ G1510.2.3 εστιν G* Ιωάννην G4396 προφήτην είναι G1510.1  
  7 G2532 και G611 απεκρίθησαν G3361 μη ειδέναι G1492   G4159 πόθεν
  8 G2532 και G3588 ο G* Ιησούς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3761 ουδέ G1473 εγώ G3004 λέγω G1473 υμίν G1722 εν G4169 ποία G1849 εξουσία G3778 ταύτα ποιώ G4160  
  9 G756 ήρξατο δε G1161   G4314 προς G3588 τον G2992 λαόν G3004 λέγειν G3588 την G3850 παραβολήν ταύτην G3778   G444 άνθρωπός τις G5100   G5452 εφύτευσεν G290 αμπελώνα G2532 και G1554 εξέδοτο αυτόν G1473   G1092 γεωργοίς G2532 και G589 απεδήμησε G5550 χρόνους G2425 ικανούς
  10 G2532 και G1722 εν G2540 καιρώ G649 απέστειλεν G4314 προς G3588 τους G1092 γεωργούς G1401 δούλον G2443 ίνα G575 από G3588 του G2590 καρπού G3588 του G290 αμπελώνος G1325 δώσιν G1473 αυτώ G3588 οι δε G1161   G1092 γεωργοί G1194 δείραντες G1473 αυτόν G1821 εξαπέστειλαν G2756 κενόν
  11 G2532 και G4369 προσέθετο G3992 πέμψαι G2087 έτερον G1401 δούλον G3588 οι δε G1161   G2548 κακείνον G1194 δείραντες G2532 και G818 ατιμάσαντες G1821 εξαπέστειλαν G2756 κενόν
  12 G2532 και G4369 προσέθετο G3992 πέμψαι G5154 τρίτον G3588 οι δε G1161   G2532 και G3778 τούτον G5135 τραυματίσαντες G1544 εξέβαλον
  13 G2036 είπεν G1161 δε G3588 ο G2962 κύριος G3588 του G290 αμπελώνος G5100 τι G4160 ποιήσω G3992 πέμψω G3588 τον G5207 υιόν μου G1473   G3588 τον G27 αγαπητόν G2481 ίσως G3778 τούτον ιδόντες G1492   G1788 εντραπήσονται
  14 G1492 ιδόντες δε G1161   G1473 αυτόν G3588 οι G1092 γεωργοί G1260 διελογίζοντο G4314 προς G1438 εαυτούς G3004 λέγοντες G3778 ούτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2818 κληρονόμος G1205 δεύτε G615 αποκτείνωμεν G1473 αυτόν G2443 ίνα G1473 ημών γένηται G1096   G3588 η G2817 κληρονομία
  15 G2532 και G1544 εκβαλόντες G1473 αυτόν G1854 έξω G3588 του G290 αμπελώνος G615 απέκτειναν G5100 τι G3767 ούν G4160 ποιήσει G1473 αυτοίς G3588 ο G2962 κύριος G3588 του G290 αμπελώνος
  16 G2064 ελεύσεται G2532 και G622 απολέσει G3588 τους G1092 γεωργούς τούτους G3778   G2532 και G1325 δώσει G3588 τον G290 αμπελώνα G243 άλλοις G191 ακούσαντες δε G1161   G2036 είπον G3361 μη γένοιτο G1096  
  17 G3588 ο δε G1689 εμβλέψας G1473 αυτοίς G2036 είπεν G5100 τι G3767 ούν G1510.2.3 εστι G3588 το G1125 γεγραμμένον τούτο G3778   G3037 λίθον G3739 ον G593 απεδοκίμασαν G3588 οι G3618 οικοδομούντες G3778 ούτος G1096 εγενήθη G1519 εις G2776 κεφαλήν G1137 γωνίας
  18 G3956 πας G3588 ο G4098 πεσών G1909 επ΄ G1565 εκείνον G3588 τον G3037 λίθον G4917 συνθλασθήσεται G1909 εφ΄ G3739 ον G1161 δ΄ G302 αν G4098 πέση G3039 λικμήσει G1473 αυτόν
  19 G2532 και G2212 εζήτησαν G3588 οι G749 αρχιερείς G2532 και G3588 οι G1122 γραμματείς G1911 επιβαλείν G1909 επ΄ G1473 αυτόν G3588 τας G5495 χείρας G1722 εν G1473 αυτή G3588 τη G5610 ώρα G2532 και G5399 εφοβήθησαν G1097 έγνωσαν γαρ G1063   G3754 ότι G4314 προς G1473 αυτούς G3588 την G3850 παραβολήν ταύτην G3778   G2036 είπε
  20 G2532 και G3906 παρατηρήσαντες G649 απέστειλαν G1455 εγκαθέτους G5271 υποκρινομένους G1438 εαυτούς G1342 δικαίους είναι G1510.1   G2443 ίνα G1949 επιλάβωνται G1473 αυτού G3056 λόγου G1519 εις G3588 το G3860 παραδούναι αυτόν G1473   G3588 τη G746 αρχή G2532 και G3588 τη G1849 εξουσία G3588 του G2232 ηγεμόνος
  21 G2532 και G1905 επηρώτησαν G1473 αυτόν G3004 λέγοντες G1320 διδάσκαλε G1492 οίδαμεν G3754 ότι G3723 ορθώς G3004 λέγεις G2532 και G1321 διδάσκεις G2532 και G3756 ου G2983 λαμβάνεις G4383 πρόσωπον G235 αλλ΄ G1909 επ΄ G225 αληθείας G3588 την G3598 οδόν G3588 του G2316 θεού G1321 διδάσκεις
  22 G1832 έξεστιν G1473 ημίν G* Καίσαρι G5411 φόρον G1325 δούναι G2228 η G3756 ου
  23 G2657 κατανοήσας δε G1161   G1473 αυτών G3588 την G3834 πανουργίαν G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτούς G5100 τι G1473 με πειράζετε G3985  
  24 G1925 επιδείξατέ G1473 μοι G1220 δηνάριον G5100 τίνος G2192 έχει G1504 εικόνα G2532 και G1923 επιγραφήν G611 αποκριθέντες δε G1161   G2036 είπον G* Καίσαρος
  25 G3588 ο δε G1161   G2036 είπεν G1473 αυτοίς G591 απόδοτε G5106 τοίνυν G3588 τα G* Καίσαρος G* Καίσαρι G2532 και G3588 τα G3588 του G2316 θεού G3588 τω G2316 θεώ
  26 G2532 και G3756 ουκ ίσχυσαν G2480   G1949 επιλαβέσθαι G1473 αυτού G4487 ρήματος G1726 εναντίον G3588 του G2992 λαού G2532 και G2296 θαυμάσαντες G1909 επί G3588 τη G612 αποκρίσει αυτού G1473   G4601 εσίγησαν
  27 G4334 προσελθόντες δε G5100 τινες G3588 των G* Σαδδουκαίων G3588 οι G483 αντιλέγοντες G386 ανάστασιν G3361 μη G1510.1 είναι G1905 επηρώτησαν G1473 αυτόν
  28 G3004 λέγοντες G1320 διδάσκαλε G* Μωσής G1125 έγραψεν G1473 ημίν G1437 εάν G5100 τινος G80 αδελφός G599 αποθάνη G2192 έχων G1135 γυναίκα G2532 και G3778 ούτος G815 άτεκνος G599 αποθάνη G2443 ίνα G2983 λάβη G3588 ο G80 αδελφός αυτού G1473   G3588 την G1135 γυναίκα G2532 και G1817 εξαναστήση G4690 σπέρμα G3588 τω G80 αδελφώ αυτού G1473  
  29 G2033 επτά ουν G3767   G80 αδελφοί G1510.7.6 ήσαν G2532 και G3588 ο G4413 πρώτος G2983 λαβών G1135 γυναίκα G599 απέθανεν G815 άτεκνος
  30 G2532 και G2983 έλαβεν G3588 ο G1208 δεύτερος G3588 την G1135 γυναίκα G2532 και G3778 ούτος G599 απέθανεν G815 άτεκνος
  31 G2532 και G3588 ο G5154 τρίτος G2983 έλαβεν G1473 αυτήν G5615 ωσαύτως δε G1161   G2532 και G3588 οι G2033 επτά G2532 και G3756 ου G2641 κατέλιπον G5043 τέκνα G2532 και G599 απέθανον
  32 G5305 ύστερον δε G1161   G3956 πάντων G599 απέθανεν G2532 και G3588 η G1135 γυνή
  33 G1722 εν G3588 τη ουν G3767   G386 αναστάσει G5100 τίνος G1473 αυτών G1096 γίνεται G1135 γυνή G3588 οι γαρ G1063   G2033 επτά G2192 έσχον G1473 αυτήν G1135 γυναίκα
  34 G2532 και G611 αποκριθείς G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3588 ο G* Ιησούς G3588 οι G5207 υιοί G3588 του G165 αιώνος τουτού G3778   G1060 γαμούσι G2532 και G1548 εκγαμίσκονται
  35 G3588 οι δε G1161   G2661 καταξιωθέντες G3588 του G165 αιώνος εκείνου G1565   G5177 τυχείν G2532 και G3588 της G386 αναστάσεως G3588 της G1537 εκ G3498 νεκρών G3777 ούτε G1060 γαμούσιν G3777 ούτε G1547 εκγαμίζονται
  36 G3777 ούτε γαρ G1063   G599 αποθανείν G2089 έτι G1410 δύνανται G2465 ισάγγελοι G1063 γαρ G1510.2.6 εισι G2532 και G5207 υιοί εισι G1510.2.6   G3588 του G2316 θεού G3588 της G386 αναστάσεως G5207 υιοί G1510.6 όντες
  37 G3754 ότι δε G1161   G1453 εγείρονται G3588 οι G3498 νεκροί G2532 και G* Μωσής G3377 εμήνυσεν G1909 επί G3588 της G942 βάτου G5613 ως G3004 λέγει G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν G* Αβραάμ G2532 και G3588 τον G2316 θεόν G* Ισαάκ G2532 και G3588 τον G2316 θεόν G* Ιακωβ
  38 G2316 θεός δε G1161   G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G3498 νεκρών G235 αλλά G2198 ζώντων G3956 πάντες γαρ G1063   G1473 αυτώ ζώσιν G2198  
  39 G611 αποκριθέντες δε G1161   G5100 τινες G3588 των G1122 γραμματέων G2036 είπον G1320 διδάσκαλε G2573 καλώς G2036 είπας
  40 G3765 ουκέτι δε G1161   G5111 ετόλμων G1905 επερωτάν G1473 αυτόν G3762 ουδέν
  41 G2036 είπε δε G1161   G4314 προς G1473 αυτούς G4459 πως G3004 λέγουσι G3588 τον G5547 Χριστόν G5207 υιόν G* Δαβίδ G1510.1 είναι
  42 G2532 και G1473 αυτός G* Δαβίδ G3004 λέγει G1722 εν G976 βίβλω G5568 ψαλμών G2036 είπεν G3588 ο G2962 κύριος G3588 τω G2962 κυρίω μου G1473   G2521 κάθου G1537 εκ G1188 δεξιών μου G1473  
  43 G2193 έως G302 αν G5087 θω G3588 τους G2190 εχθρούς σου G1473   G5286 υποπόδιον G3588 των G4228 ποδών σου G1473  
  44 G* Δαβίδ G3767 ούν G2962 κύριον αυτόν G1473   G2564 καλεί G2532 και G4459 πως G5207 υιός αυτού G1473   G1510.2.3 εστιν
  45 G191 ακούοντος G1161 δε G3956 παντός G3588 του G2992 λαού G2036 είπεν G3588 τοις G3101 μαθηταίς αυτού G1473  
  46 G4337 προσέχετε G575 από G3588 των G1122 γραμματέων G3588 των G2309 θελόντων G4043 περιπατείν G1722 εν G4749 στολαίς G2532 και G5368 φιλούντων G783 ασπασμούς G1722 εν G3588 ταις G58 αγοραίς G2532 και G4410 πρωτοκαθεδρίας G1722 εν G3588 ταις G4864 συναγωγαίς G2532 και G4411 πρωτοκλισίας G1722 εν G3588 τοις G1173 δείπνοις
  47 G3739 οι G2719 κατεσθίουσι G3588 τας G3614 οικίας G3588 των G5503 χηρών G2532 και G4392 προφάσει G3117 μακρά G4336 προσεύχονται G3778 ούτοι G2983 λήψονται G4053 περισσότερον G2917 κρίμα