Luke 12

  12:1   1722 εν In 3739 οις a time when 1996 επισυναχθεισών there assembled 3588 των the 3461 μυριάδων myriads 3588 του of the 3793 όχλου multitude 5620 ώστε so as 2662 καταπατείν to trample 240 αλλήλους one another, 756 ήρξατο he began 3004 λέγειν to say 4314 προς to 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 4412 πρώτον First, 4337 προσέχετε take heed 1438 εαυτοίς to yourselves 575 από of 3588 της the 2219 ζύμης yeast 3588 των of the * Φαρισαίων Pharisees, 3748 ήτις which 1510.2.3 εστίν is 5272 υπόκρισις hypocrisy.   12:2   3762-1161 ουδέν δε For nothing 4780-1510.2.3 συγκεκαλυμμένον εστίν is being covered 3739 ο which 3756 ουκ shall not 601 αποκαλυφθήσεται be uncovered; 2532 και and 2927 κρυπτόν hidden 3739 ο which 3756 ου shall not 1097 γνωσθήσεται be made known.   12:3   446.2 ανθ ων Because 3745 όσα as much as 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4653 σκοτία 4darkness 2036 είπατε 1you should say], 1722 εν [2in 3588 τω 3the 5457 φωτί 4light 191 ακουσθήσεται 1it shall be heard]; 2532 και and 3739 ο what 4314 προς [2in 3588 το 3the 3775 ους 4ear 2980 ελαλήσατε 1you spoke] 1722 εν in 3588 τοις the 5009 ταμείοις inner chambers, 2784 κηρυχθήσεται it shall be proclaimed 1909 επί upon 3588 των the 1430 δωμάτων roofs.   12:4   3004-1161 λέγω δε And I say 1473 υμίν to you, 3588 τοις to 5384-1473 φίλοις μου my friends, 3361-5399 μη φοβηθήτε fear not 575 από from 3588 των the ones 615 αποκτεινόντων killing 3588 το the 4983 σώμα body! 2532 και and 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 3361-2192 μη εχόντων having nothing 4053-5100 περισσότερόν τι more extra 4160 ποιήσαι to do.   12:5   5263-1161 υποδείξω δε But I will plainly show 1473 υμίν to you 5100 τίνα who 5399 φοβηθήτε you should fear. 5399 φοβήθητε Fear 3588 τον the one, 3326 μετά after 3588 το the 615 αποκτείναι killing, 1849 εξουσίαν [2authority 2192 έχοντα 1having] 1685 εμβαλείν to put 1519 εις into 3588 την   1067 γέενναν Gehenna. 3483 ναι Yes, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3778 τούτον this one 5399 φοβήθητε fear!   12:6   3780 ουχί Are not 4002 πέντε five 4765 στρουθία sparrows 4453 πωλείται sold 787 ασσαρίων [2assarion 1417 δύο 1for two], 2532 και and 1520 εν one 1537 εξ of 1473 αυτών them 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 1950 επιλελησμένον forgotten 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God?   12:7   235 αλλά But 2532 και even 3588 αι the 2359 τρίχες hairs 3588 της   2776-1473 κεφαλής υμών of your head 3956 πάσαι have all 705 ηρίθμηνται been counted. 3361 μη Do not 3767 ούν then 5399 φοβείσθε fear! 4183 πολλών [2from many 4765 στρουθίων 3sparrows 1308-1473 διαφέρετε υμεις 1you differ].   12:8   3004-1161 λέγω δε But I say 1473 υμίν to you, 3956 πας Every one 3739 ος who 302 αν ever 3670 ομολογήση should make acknowledgement 1722 εν in 1473 εμοί me 1715 έμπροσθεν before 3588 των   444 ανθρώπων men, 2532 και also 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 3670 ομολογήσει will make acknowledgement 1722 εν in 1473 αυτώ him 1715 έμπροσθεν before 3588 των the 32 αγγελών angels 3588 του   2316 θεού of God.   12:9   3588-1161 ο δε But the one 720 αρνησάμενός denying 1473 με me 1799 ενώπιον before 3588 των   444 ανθρώπων men, 533 απαρνηθήσεται will be totally rejected 1799 ενώπιον before 3588 των the 32 αγγέλων angels 3588 του   2316 θεού of God.   12:10   2532 και And 3956 πας every one 3739 ος who 2046 ερεί shall say 3056 λόγον a word 1519 εις against 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man, 863 αφεθήσεται it shall be forgiven 1473 αυτώ him; 3588-1161 τω δε but to the one 1519 εις [2against 3588 το 3the 39 άγιον 4holy 4151 πνεύμα 5spirit 987 βλασφημήσαντι 1blaspheming], 3756 ουκ it will not 863 αφεθήσεται be forgiven.   12:11   3752-1161 όταν δε And whenever 4374 προσφέρωσιν they should bring 1473 υμάς you 1909 επί unto 3588 τας the 4864 συναγωγάς synagogues, 2532 και and 3588 τας the 746 αρχάς rulers, 2532 και and 3588 τας the 1849 εξουσίας authorities, 3361 μη be not 3309 μεριμνάτε anxious! 4459 πως how 2228 η or 5100 τι what 626 απολογήσησθε you should plead 2228 η or 5100 τι what 2036 είπητε you should say.   12:12   3588-1063 το γαρ For the 39 άγιον holy 4151 πνεύμα spirit 1321 διδάξει shall teach 1473 υμάς you 1722 εν in 1473-3588 αυτη τη that same 5610 ώρα hour 3739 α what 1163 δει is necessary 2036 ειπείν to say.   12:13   2036-1161 είπε δε And said 5100 τις a certain one 1473 αυτώ to him 1537 εκ from out of 3588 του the 3793 όχλου multitude, 1320 διδάσκαλε Teacher, 2036 είπε tell 3588 τω to 80-1473 αδελφώ μου my brother 3307 μερίσασθαι to portion 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 3588 την the 2817 κληρονομίαν inheritance.   12:14   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 444 άνθρωπε Man, 5100 τις who 1473-2525 με κατέστησε ordained me 1348 δικαστήν magistrate 2228 η or 3312 μεριστήν apportioner 1909 εφ΄ for 1473 υμάς you?   12:15   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3708 οράτε See 2532 και and 5442 φυλάσσεσθε guard 575 από from 3588 της the 4124 πλεονεξίας desire for wealth! 3754 ότι for 3756 ουκ not 1722 εν [4in 3588 τω 5the 4052 περισσεύειν 6abundance 5100 τινί 1to anyone 3588 η   2222-1473 ζωή αυτού 3his life 1510.2.3 εστιν 2is] 1537 εκ of 3588 των   5224-1473 υπαρχόντων αυτού his possessions.   12:16   2036-1161 είπε δε And he spoke 3850 παραβολήν a parable 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3004 λέγων saying, 444 ανθρώπου [5man 5100 τινός 3a certain 4145 πλουσίου 4rich 2164 ευφόρησεν 6bore well 3588 η 1The 5561 χώρα 2place of].   12:17   2532 και And 1260 διελογιζετο he reasoned 1722 εν in 1438 εαυτώ himself, 3004 λέγων saying, 5100 τι What 4160 ποιήσω shall I do, 3754 ότι for 3756-2192 ουκ έχω I do not have 4226 που a place where 4863 συνάξω to gather up 3588 τους   2590-1473 καρπούς μου my fruits?   12:18   2532 και And 2036 είπεν he said, 3778 τούτο This 4160 ποιήσω I will do; 2507 καθελώ I will demolish 1473 μου my 3588 τας   596 αποθήκας storehouses, 2532 και and 3173 μείζονας [2greater 3618 οικοδομήσω 1I will build]; 2532 και and 4863 συνάξω I will gather 1563 εκεί there 3956 πάντα all 3588 τα   1081-1473 γενήματά μου my produce 2532 και and 3588 τα   18-1473 αγαθά μου my good things.   12:19   2532 και And 2046 ερώ I will say 3588 τη to 5590-1473 ψυχή μου my soul, 5590 ψυχή Soul, 2192 έχεις you have 4183 πολλά many 18 αγαθά good things 2749 κείμενα laid up 1519 εις for 2094 έτη [2years 4183 πολλά 1many]. 373 αναπαύου Rest, 2068 φάγε eat, 4095 πίε drink, 2165 ευφραίνου be glad!   12:20   2036 είπεν [3said 1161 δε 1But 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   2316 θεός 2God], 878 άφρων Fool, 3778 ταύτη this 3588 τη   3571 νυκτί night 3588 την   5590-1473 ψυχήν σου your soul 523 απαιτούσιν will be exacted 575 από from 1473 σου you; 3739-1161 α δε and what 2090 ητοίμασας you prepare, 5100 τίνι to whom 1510.8.3 έσται will it be?   12:21   3779 ούτως Thus 3588 ο the one 2343 θησαυρίζων treasuring up 1438 εαυτώ for himself, 2532 και and 3361 μη not 1519 εις [2unto 2316 θεόν 3God 4147 πλουτών 1being rich].   12:22   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 1223 διά Because of 3778 τούτο this 1473-3004 υμίν λέγω I say to you, 3361 μη [2not 3309 μεριμνάτε 1Let 5be anxious 3588 τη   5590 ψυχή 4life 1473 υμών 3your] 5100 τι in what 2068 φάγητε you should eat, 3366 μηδέ nor 3588 τω the 4983 σώματι body 5100 τι in what 1746 ενδύσησθε you should put on!   12:23   3588 η The 5590 ψυχή life 4183-1510.2.3 πλείόν εστι is more than 3588 της   5160 τροφής nourishment, 2532 και and 3588 το the 4983 σώμα body 3588 του more than 1742 ενδύματος a garment.   12:24   2657 κατανοήσατε Contemplate 3588 τους the 2876 κόρακας crows! 3754 ότι for 3756-4687 ου σπείρουσιν they sow not, 3761 ουδέ nor 2325 θερίζουσιν reap, 3739 οις to the ones which 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 5009 ταμείον storeroom 3761 ουδέ nor 596 αποθήκη storehouse; 2532 και and 3588 ο   2316 θεός God 5142 τρέφει maintains 1473 αυτούς them. 4214 πόσω How much 3123 μάλλον more 1473 υμείς you 1308 διαφέρετε differ 3588 των from the 4071 πετεινών birds?   12:25   5100-1161 τις δε But who 1537 εξ of 1473 υμών you 3309 μεριμνών being anxious 1410 δύναται is able 4369 προσθείναι to add 1909 επί unto 3588 την   2244-1473 ηλικίαν αυτού his stature 4083 πήχυν [2cubit 1520 ένα 1one]?   12:26   1487 ει If 3767 ούν then 3777 ούτε neither 1646 ελάχιστον the least thing 1410 δύνασθε you are able, 5100 τι why 4012 περί concerning 3588 των the 3062 λοιπών rest 3309 μεριμνάτε are you anxious?   12:27   2657 κατανοήσατε Contemplate 3588 τα the 2918 κρίνα lilies, 4459 πως how 837 αυξάνει they grow! 3756-2872 ου κοπιά it labors not, 3761 ουδέ nor 3514 νήθει spins; 3004-1161 λέγω δε but I say 1473 υμίν to you, 3761 ουδέ not even * Σολομών Solomon 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη   1391-1473 δόξη αυτού his glory 4016 περιεβάλετο was clothed 5613 ως as 1520 εν one 3778 τούτων of these.   12:28   1487-1161 ει δε But if 3588 τον the 5528 χόρτον grass 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field 4594 σήμερον [2today 1510.6 όντα 1being], 2532 και and 839 αύριον tomorrow 1519 εις [2into 2823 κλίβανον 3the oven 906 βαλλόμενον 1is being thrown], 3588 ο the one 2316-3779 θεός ούτως God so 294 αμφιέννυσι clothes; 4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 1473 υμάς you, 3640 ολιγόπιστοι O ones of little belief?   12:29   2532 και And 1473 υμείς you, 3361 μη do not 2212 ζητείτε seek 5100 τι what 2068 φάγητε you should eat, 2228 η or 5100 τι what 4095 πίητε you should drink, 2532 και and 3361 μη do not 3349 μετεωρίζεσθε be raised up high!   12:30   3778-1063 ταυτα γαρ For these things 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 3588 του of the 2889 κόσμου world 1934 επιζητεί seek anxiously; 1473-1161 υμών δε but your 3588 ο   3962 πατήρ father 1492 οίδεν knows 3754 ότι that 5535 χρήζετε you need 3778 τούτων these.   12:31   4133 πλην Furthermore, 2212 ζητείτε seek 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God! 2532 και and 3778-3956 ταύτα πάντα all these things 4369 προστεθήσεται shall be added 1473 υμίν to you.   12:32   3361-5399 μη φοβού Fear not 3588 το   3397 μικρόν small 4168 ποίμνιον flock! 3754 ότι for 2106 ευδόκησεν [2thinks well 3588 ο   3962-1473 πατήρ υμών 1your father] 1325 δούναι to give 1473 υμίν to you 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom.   12:33   4453 πωλήσατε Sell 3588 τα   5224-1473 υπάρχοντα υμών your possessions, 2532 και and 1325 δότε give 1654 ελεημοσύνην charity! 4160 ποιήσατε Make 1438 εαυτοίς to yourselves 905 βαλάντια bags 3361 μη not 3822 παλαιούμενα growing old! 2344 θησαυρόν a treasure 413 ανέκλειπτον unceasing 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens, 3699 όπου where 2812 κλέπτης thief 3756 ουκ shall not 1448 εγγίζει approach 3761 ουδέ nor 4597 σης moth 1311 διαφθείρει ruin.   12:34   3699-1063 όπου γαρ For where 1510.2.3 εστιν [2is 3588 ο   2344-1473 θησαυρός υμών 1your treasure], 1563 εκεί there 2532 και also 3588 η   2588-1473 καρδία υμών your heart 1510.8.3 έσται will be.   12:35   1510.5 έστωσαν Let [3be 1473 υμών 1your 3588 αι   3751 οσφύες 2loins] 4024 περιεζωσμέναι being girded, 2532 και and 3588 οι the 3088 λύχνοι lamps 2545 καιόμενοι burning!   12:36   2532 και And 1473 υμείς you 3664 όμοιοι likened 444 ανθρώποις to men 4327 προσδεχομένοις waiting for 3588 τον   2962-1438 κυριον εαυτών their Lord, 4219 πότε as to when 360 αναλύσει he disengages 1537 εκ from 3588 των the 1062 γάμων wedding feasts, 2443 ίνα that 2064 ελθόντας having come 2532 και and 2925 κρούσαντος having knocked, 2112 ευθέως immediately 455 ανοίξωσιν they should open 1473 αυτώ to him.   12:37   3107 μακάριοι Blessed 3588 οι   1401-1565 δούλοι εκείνοι those servants, 3739 ους whom 2064 ελθών [3coming 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 2147 ευρήσει shall find 1127 γρηγορούντας being vigilant. 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 4024 περιζώσεται he will gird himself, 2532 και and 347-1473 ανακλινεί αυτούς lay them down, 2532 και and 3928 παρελθών going by 1247 διακονήσει will serve 1473 αυτοίς to them.   12:38   2532 και And 1437 εάν if 2064 έλθη he should come 1722 εν in 3588 τη the 1208 δευτέρα second 5438 φυλακή watch, 2532 και and 1722 εν [2in 3588 τη 3the 5154 τρίτη 4third 5438 φυλακή 5watch 2064 έλθη 1he should come], 2532 και and 2147 εύρη should find them 3779 ούτως thus, 3107 μακάριοί blessed 1510.2.6 εισιν are 3588 οι   1401-1565 δούλοι εκείνοι those servants.   12:39   3778 τούτο [3this 1161 δε 1But 1097 γινώσκετε 2know]! 3754 ότι that 1487 ει if 1492 ήδει [3knew 3588 ο 1the 3617 οικοδεσπότης 2master of the house] 4169 ποία what 5610 ώρα hour 3588 ο the 2812 κλέπτης thief 2064 έρχεται comes, 1127-302 εγρηγόρησεν αν he would have been vigilant, 2532 και and 3756-302 ουκ αν would not 863 αφήκε have let 1358 διορυγήναι [2be dug through 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού 1his house].   12:40   2532 και And 1473 υμείς you 3767 ούν then 1096 γίνεσθε be 2092 έτοιμοι prepared! 3754 ότι for 3588 η the 5610 ώρα hour 3756-1380 ου δοκείτε you think not -- 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 2064 έρχεται comes.   12:41   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 2962 κύριε O Lord, 4314 προς [3to 1473 ημάς 4us 3588 την   3850-3778 παραβολήν ταύτην 2this parable 3004 λέγεις 1do you speak], 2228 η or 2532 και also 4314 προς to 3956 πάντας all?   12:42   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord], 5100 τις Who 686 άρα then 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the 4103 πιστός trustworthy 3623 οικονόμος [3manager 2532 και 1and 5429 φρόνιμος 2practical], 3739 ον whom 2525 καταστήσει [3places 3588 ο 1the 2962 κύριος 2master] 1909 επί over 3588 της   2322-1473 θεραπείας αυτού his attendants, 3588 του   1325 διδόναι to give 1722 εν in 2540 καιρώ time 3588 το the 4620 σιτομέτριον measure of grain?   12:43   3107 μακάριος Blessed is 3588 ο   1401-1565 δούλος εκείνος that servant, 3739 ον whom 2064 ελθών [2having come 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού 1his master] 2147 ευρήσει finds 4160 ποιούντα doing 3779 ούτως thus.   12:44   230 αληθώς Truly 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 1909 επί over 3956 πάσι all 3588 τοις   5224-1473 υπάρχουσιν αυτού his possessions 2525 καταστήσει he will place 1473 αυτόν him.   12:45   1437-1161 εαν δε But if 2036 είπη [2should say 3588 ο   1401-1565 δούλος εκείνος 1that servant] 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία αυτού his heart, 5549 χρονίζει [2passes time 3588 ο   2962-1473 κύριός μου 1My master] 2064 έρχεσθαι in coming; 2532 και and 756 άρξηται he should begin 5180 τύπτειν to beat 3588 τους the 3816 παίδας manservants 2532 και and 3588 τας the 3814 παιδίσκας maidservants, 2068-5037 εσθίειν τε and to eat 2532 και and 4095 πίνειν drink, 2532 και and 3182 μεθύσκεσθαι to be intoxicated;   12:46   2240 ήξει [4shall come 3588 ο 1the 2962 κύριος 2master 3588 του   1401-1565 δούλου εκείνου 3of that servant] 1722 εν in 2250 ημέρα a day 3739 η in which 3756 ου he does not 4328 προσδοκά expect, 2532 και and 1722 εν in 5610 ώρα an hour 3739 η in which 3756-1097 ου γινώσκει he knows not; 2532 και and 1371-1473 διχοτομήσει αυτόν he shall cut him in pieces, 2532 και and 3588 το   3313-1473 μέρος αυτού his portion 3326 μετά [2with 3588 των 3the 571 απίστων 4unbelieving 5087 θήσει 1will be put].   12:47   1565-1161 εκείνος δε And that 3588 ο   1401 δούλος servant, 3739 ο which 1097 γνούς having known 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2962-1438 κυρίου εαυτού of his master, 2532 και and 3361 μη not 2090 ετοιμάσας having prepared, 3366 μηδέ nor 4160 ποιήσας doing 4314 προς according to 3588 το   2307-1473 θέλημα αυτού his will, 1194 δαρήσεται shall be flayed 4183 πολλάς much.   12:48   3588-1161 ο δε But the one 3361 μη not 1097 γνούς having known, 4160-1161 ποιήσας δε but doing things 514 άξια worthy 4127 πληγών of strokes, 1194 δαρήσεται shall be flayed with 3641 ολίγας few. 3956-1161 παντί δε And to every one 3739 ω whom 1325 εδόθη [2was given 4183 πολύ 1much], 4183 πολύ much 2212 ζητηθήσεται shall be sought 3844 παρ΄ from 1473 αυτού him. 2532 και And 3739 ω to whom 3908 παρέθεντο they placed near 4183 πολύ much, 4053 περισσότερον more extra 154 αιτήσουσιν shall they ask 1473 αυτόν him.   12:49   4442 πυρ [3fire 2064 ήλθον 1I came 906 βαλείν 2to throw] 1519 εις onto 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 5100 τι what 2309 θέλω will I, 1487-2235 ει ήδη if already 381 ανήφθη it be lighted?   12:50   908-1161 βάπτισμα δε But an immersion 2192 έχω I have 907 βαπτισθήναι to be immersed, 2532 και and 4459 πως how 4912 συνέχομαι constrained I am 2193 έως until 3739 ου of which time 5055 τελεσθή it should be finished?   12:51   1380 δοκείτε Do you think 3754 ότι that 1515 ειρήνην [3peace 3854 παρεγενόμην 1I came 1325 δούναι 2to execute] 1722 εν upon 3588 τη the 1093 γη earth? 3780 ουχί No, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 237.1 αλλ΄ η but only 1267 διαμερισμόν division.   12:52   1510.8.6-1063 έσονται γαρ For there will be 575 από from 3588 του   3568 νυν now on 4002 πέντε five 1722 εν in 3624 οίκω [2house 1520 ενί 1one] 1266 διαμεμερισμένοι being divided -- 5140 τρείς three 1909 επί against 1417 δυσί two, 2532 και and 1417 δύο two 1909 επί against 5140 τρισί three.   12:53   1266 διαμερισθήσεται [2shall be divided 3962 πατήρ 1Father] 1909 εφ΄ against 5207 υιώ son, 2532 και and 5207 υιός son 1909 επί against 3962 πατρί father; 3384 μήτηρ mother 1909 επί against 2364 θυγατρί daughter, 2532 και and 2364 θυγάτηρ daughter 1909 επί against 3384 μητρί mother; 3994 πενθερά mother-in-law 1909 επί against 3588 την the 3565 νύμφην daughter-in-law, 1473-2532 αυτής και and she, 3565 νύμφη the daughter-in-law, 1909 επί against 3588 την   3994-1473 πενθεράν αυτης her mother-in-law.   12:54   3004-1161 έλεγε δε And he said 2532 και also 3588 τοις to the 3793 όχλοις multitudes, 3752 όταν Whenever 1492 ίδητε you should behold 3588 την the 3507 νεφέλην cloud 393 ανατέλλουσαν arising 575 από from 1424 δυσμών the west, 2112 ευθέως immediately 3004 λέγετε you say, 3655 όμβρος A heavy shower 2064 έρχεται comes; 2532 και and 1096 γίνεται it happens 3779 ούτω thus.   12:55   2532 και And 3752 όταν whenever 3558 νότον a south wind 4154 πνέοντα is being blown, 3004 λέγετε you say 3754 ότι that, 2742-1510.8.3 καύσων έσται It will be a burning wind; 2532 και and 1096 γίνεται it happens.   12:56   5273 υποκριταί Hypocrites, 3588 το the 4383 πρόσωπον surface 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 2532 και and 3588 της of the 1093 γης earth 1492 οίδατε you know 1381 δοκιμάζειν to distinguish, 3588 τον   1161 δε but concerning 2540-3778 καιρόν τούτον this time, 4459 πως how 3756 ου do you not 1381 δοκιμάζετε distinguish?   12:57   5100-1161 τι δε And why 2532 και even 575 αφ΄ of 1438 εαυτών yourselves 3756 ου do you not 2919 κρίνετε judge 3588 το what is 1342 δίκαιον just?   12:58   5613-1063 ως γαρ For as 5217 υπάγεις you go 3326 μετά with 3588 του   476-1473 αντιδίκου σου your opponent 1909 επ΄ unto 758 άρχοντα the ruler, 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way 1325 δος make 2039 εργασίαν an effort 525 απηλλάχθαι to be dismissed 575 απ΄ from 1473 αυτού him; 3379 μήποτε lest at any time 2694 κατασύρη he should drag 1473 σε you 4314 προς to 3588 τον the 2923 κριτήν judge, 2532 και and 3588 ο the 2923 κριτής judge 1473-3860 σε παραδώ should deliver you up 3588 τω to the 4233 πράκτορι exactor, 2532 και and 3588 ο the 4233 πράκτωρ exactor 1473-906 σε βάλλη should throw you 1519 εις into 5438 φυλακήν prison.   12:59   3004 λέγω I say 1473 σοι to you, 3766.2 ου μη In no way 1831 εξέλθης shall you come forth 1564 εκείθεν from there, 2193 έως until 3739 ου of which 2532 και ever time 3588 το [2the 2078 έσχατον 3last 3016 λεπτόν 4lepton 591 αποδώς 1you should repay].