Luke 12:19

  12:19   2532 και And 2046 ερώ I will say 3588 τη to 5590-1473 ψυχή μου my soul, 5590 ψυχή Soul, 2192 έχεις you have 4183 πολλά many 18 αγαθά good things 2749 κείμενα laid up 1519 εις for 2094 έτη [2years 4183 πολλά 1many]. 373 αναπαύου Rest, 2068 φάγε eat, 4095 πίε drink, 2165 ευφραίνου be glad!