Luke 13

  13:1   3918-1161 παρήσαν [3were at hand 1161 δε 1And 5100 τινες 2certain ones] 1722 εν at 1473-3588 αυτώ τω the same 2540 καιρώ time 518 απαγγέλλοντες reporting 1473 αυτώ to him 4012 περί concerning 3588 των the * Γαλιλαίων Galileans, 3739 ων of whom 3588 το the 129 αίμα blood * Πιλάτος Pilate 3396 έμιξε mixed 3326 μετά with 3588 των   2378-1473 θυσιών αυτών their sacrifices.   13:2   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 1380 δοκείτε Do you think 3754 ότι that 3588 οι   *-3778 Γαλιλαίοι ούτοι these Galileans 268 αμαρτωλοί [2sinners 3844 παρά 3beyond 3956 πάντας 4all 3588 τους 5the * Γαλιλαίους 6Galileans 1096 εγένοντο 1were], 3754 ότι that 5108 τοιαύτα [2such things 3958 πεπόνθασιν 1they suffered]?   13:3   3780 ουχί No, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you; 235 αλλ΄ but 1437 εάν if 3361 μη you should not 3340 μετανοήτε repent, 3956 πάντες [2all 5615 ωσαύτως 4likewise 622 απολείσθε 1you shall 3perish].   13:4   2228 η Or 1565 εκείνοι those 3588 οι   1176 δέκα ten 2532 και and 3638 οκτώ eight 1909 εφ΄ upon 3739 ους whom 4098 έπεσεν fell 3588 ο the 4444 πύργος tower 1722 εν in 3588 τω   * Σιλωάμ Siloam, 2532 και and 615 απέκτεινεν it killed 1473 αυτούς them. 1380 δοκείτε Do you think 3754 ότι that 3778 ούτοι these 3781 οφειλέται [2debtors 1096 εγένοντο 1were] 3844 παρά beyond 3956 πάντας all 444 ανθρώπους men 3588 τους   2730 κατοικούντας dwelling 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem?   13:5   3780 ουχί No, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you; 235 αλλ΄ but 1437 εάν if 3361 μη you should not 3340 μετανοήτε repent, 3956 πάντες [2all 3668 ομοίως 4in like manner 622 απολείσθε 1you shall 3perish].   13:6   3004-1161 έλεγε δε And he spoke 3778 ταύτην this 3588 την   3850 παραβολήν parable. 4808 συκήν [3a fig-tree 2192 είχέ 2had 5100 τις 1A certain one] 1722 εν in 3588 τω   290-1473 αμπελώνι αυτού his vineyard 5452 πεφυτευμένην being planted; 2532 και and 2064 ήλθε he came 2590 καρπόν [2fruit 2212 ζητών 1seeking] 1722 εν on 1473 αυτή it, 2532 και and 3756-2147 ουχ εύρεν he found not.   13:7   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 3588 τον the 289 αμπελουργόν vine dresser, 2400 ιδού Behold, 5140 τρία three 2094 έτη years 2064 έρχομαι I come 2212 ζητών seeking 2590 καρπόν fruit 1722 εν on 3588 τη   4808-3778 συκή ταύτη this fig-tree, 2532 και and 3756-2147 ουχ ευρίσκω I found not. 1581-1473 έκκοψον αυτήν Cut it down! 2444 ινατί Why 2532 και even 3588 την [2the 1093 γην 3land 2673 καταργεί 1render] useless?   13:8   3588-1161 ο δε But he 611 αποκριθείς answering 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O master, 863 άφες leave 1473 αυτήν it 2532 και even 3778 τούτο this 3588 το   2094 έτος year, 2193 έως until 3748 ότου whenever 4626 σκάψω I shall dig 4012 περί around 1473 αυτήν it, 2532 και and 906 βάλω throw 2874 κοπρία manure;   13:9   2579 καν and if 3303 μεν then 4160 ποιήση it should produce 2590 καρπόν fruit, good, 1490 ει δε μήγε but if not 1519 εις [2for 3588 το 3the 3195 μέλλον 4about to be 1581-1473 εκκόψεις αυτήν 1you can cut it down].   13:10   1510.7.3-1161 ην δε And he was 1321 διδάσκων teaching 1722 εν in 1520 μιά one 3588 των of the 4864 συναγωγών synagogues 1722 εν in 3588 τοις the 4521 σάββασι Sabbath days.   13:11   2532 και And 2400 ιδού behold, 1135-1510.7.3 γυνή ην there was a woman 4151 πνεύμα [2a spirit 2192 έχουσα 1having] 769 ασθενείας of feebleness 2094 έτη [4years 1176 δέκα 1ten 2532 και 2and 3638 οκτώ 3eight], 2532 και and 1510.7.3 ην was 4794 συγκύπτουσα stooped down, 2532 και and 3361 μη not 1410 δυναμένη able 352 ανακύψαι to raise her head 1519-3588-3838 εις το παντελές totally.   13:12   1492-1161 ιδών δε And seeing 1473 αυτήν her, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 4377 προσεφώνησε called out, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτή to her, 1135 γύναι O woman, 630 απολέλυσαι you have been loosened 3588 της   769-1473 ασθενείας σου of your feebleness.   13:13   2532 και And 2007 έπεθηκεν he placed [2upon 1473 αυτή 3her 3588 τας   5495 χείρας 1hands]; 2532 και and 3916 παραχρήμα immediately 461 ανωρθώθη she was erected, 2532 και and 1392 εδόξαζε she glorified 3588 τον   2316 θεόν God.   13:14   611-1161 αποκριθείς δε But responding 3588 ο the 752 αρχισυνάγωγος chief of the synagogue 23 αγανακτών being indignant 3754 ότι that 3588 τω [3on the 4521 σαββάτω 4Sabbath 2323 εθεράπευσεν 2cured 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3004 έλεγεν said 3588 τω to the 3793 όχλω multitude, 1803 εξ Six 2250 ημέραι days 1510.2.6 εισίν there are 1722 εν in 3739 αις which 1163 δει it behooves 2038 εργάζεσθαι to work, 1722 εν during 3778 ταύταις these 3767 ούν then 2064 ερχόμενοι in coming 2323 θεραπεύεσθε you be cured, 2532 και and 3361 μη not 3588 τη in the 2250 ημέρα day 3588 του of the 4521 σαββάτου Sabbath!   13:15   611 απεκρίθη And [3responded 3767 ούν 4then 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord], 2532 και and 2036 είπεν said, 5273 υποκριταί Hypocrite, 1538 έκαστος each 1473 υμών of you 3588 τω in the 4521 σαββάτω Sabbath, 3756 ου does he not 3089 λύει untie 3588 τον   1016-1473 βουν αυτού his ox 2228 η or 3588 τον   3688 όνον donkey 575 από from 3588 της the 5336 φάτνης stable, 2532 και and 520 απαγαγών having taking it away 4222 ποτίζει waters it?   13:16   3778-1161 ταύτην δε And this one, 2364 θυγατέρα [2a daughter * Αβραάμ 3of Abraham 1510.6 ούσαν 1being], 3739 ην whom 1210 έδησεν [2bound 3588 ο   4567 σατανάς 1Satan], 2400 ιδού behold, 1176 δέκα ten 2532 και and 3638 οκτώ eight 2094 έτη years, 3756-1163 ουκ έδει must she not 3089 λυθήναι be untied 575 από from 3588 του   1199-3778 δεσμού τούτου this bond 3588 τη on the 2250 ημέρα day 3588 του of the 4521 σαββάτου Sabbath?   13:17   2532 και And 3778 ταύτα [3these things 3004 λέγοντας 2saying 1473 αυτού 1of his], 2617-3956 κατησχύνοντο [5were put to shame 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 480 αντικείμενοι 3being adverse 1473 αυτώ 4to him]. 2532 και And 3956 πας all 3588 ο the 3793 όχλος multitude 5463 έχαιρεν rejoiced 1909 επί over 3956 πάσι all 3588 τοις the 1741 ενδόξοις noble things, 3588 τοις the ones 1096 γινομένοις being done 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him.   13:18   3004-1161 έλεγε δε And he said, 5100 τίνι To what 3664 ομοία [5likened 1510.2.3 εστίν 1is 3588 η 2the 932 βασιλεία 3kingdom 3588 του   2316 θεού 4of God]? 2532 και and 5100 τίνι to what 3666 ομοιώσω shall I liken 1473 αυτήν it?   13:19   3664-1510.2.3 ομοία εστί It is likened 2848 κόκκω to a kernel 4615 σινάπεως of mustard, 3739 ον which 2983 λαβών [2having taken 444 άνθρωπος 1a man] 906 έβαλεν threw 1519 εις into 2779-1438 κήπον εαυτού his own garden; 2532 και and 837 ηύξησε it grew 2532 και and 1096 εγένετο became 1519 εις into 1186 δένδρον [2tree 3173 μέγα 1a great], 2532 και and 3588 τα the 4071 πετεινά birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 2681 κατεσκήνωσεν encamped 1722 εν in 3588 τοις the 2798 κλάδοις branches 1473 αυτού of it.   13:20   2532 και And 3825 πάλιν again 2036 είπε he said, 5100 τίνι To what 3666 ομοιώσω shall I liken 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God?   13:21   3664-1510.2.3 ομοία εστί It is likened 2219 ζύμη to leaven, 3739 ην which 2983 λαβούσα having taken, 1135 γυνή a woman 2928 έκρυψεν hid 1519 εις in 224 αλεύρου [3of flour 4568 σάτα 2seahs 5140 τρία 1three], 2193 έως until 3739 ου of which time 2220 εζυμώθη [2was leavened 3650 όλον 1all].   13:22   2532 και And 1279 διεπορεύετο he traveled 2596 κατά by 4172 πόλεις cities 2532 και and 2968 κώμας towns, 1321 διδάσκων teaching, 2532 και and 4197 πορείαν [2a coursing 4160 ποιούμενος 1making] 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   13:23   2036-1161 είπε δε And said 5100 τις a certain one 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει are there 3641 ολίγοι few 3588 οι   4982 σωζόμενοι being delivered? 3588 ο   1161 δε And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them,   13:24   75 αγωνίζεσθε Struggle 1525 εισελθείν to enter 1223 διά through 3588 την the 4728 στενής narrow 4439 πύλης gate, 3754 ότι for 4183 πολλοί many, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 2212 ζητήσουσιν will seek 1525 εισελθείν to enter, 2532 και and 3756 ουκ will not 2480 ισχύσουσιν be able.   13:25   575 αφ΄ From 3739 ου of which 302 αν ever time 1453 εγερθή [3should arise 3588 ο 1the 3617 οικοδεσπότης 2master of the house], 2532 και and 608 αποκλείση should lock 3588 την the 2374 θύραν door, 2532 και and 756 άρξησθε you should begin 1854 έξω outside 2476 εστάναι to stand 2532 και and 2925 κρούειν to knock 3588 την on the 2374 θύραν door, 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O lord, 455 άνοιξον open 1473 ημίν to us! 2532 και And 611 αποκριθείς answering 2046 ερεί he shall say 1473 υμίν to you, 3756-1492 ουκ οίδα I do not know 1473 υμάς you, 4159 πόθεν or from what place 1510.2.5 εστέ you are from.   13:26   5119 τότε Then 756 άρξεσθε you will begin 3004 λέγειν to say, 2068 εφάγομεν We ate 1799-1473 ενώπιόν σου in your presence, 2532 και and 4095 επίομεν we drank, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   4113-1473 πλατείαις ημών our squares 1321 εδίδαξας you taught.   13:27   2532 και And 2046 ερεί he shall say, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3756 ουκ I do not 1492 οίδα know 1473 υμάς you, 4159 πόθεν from what place 1510.2.5 εστέ you are; 868 απόστητε depart 575 απ΄ from 1473 εμού me 3956 πάντες all 3588 οι   2040 εργάται workers 3588 της   93 αδικίας of iniquity!   13:28   1563 εκεί There 1510.8.3 έσται will be 3588 ο the 2805 κλαυθμός weeping 2532 και and 3588 ο the 1030 βρυγμός gnashing 3588 των   3599 οδόντων of teeth, 3752 όταν whenever 3708 όψησθε you should see * Αβραάμ Abraham, 2532 και and * Ισαάκ Isaac, 2532 και and * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 4396 προφήτας prophets 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God, 1473-1161 υμάς δε but you 1544 εκβαλλομένους being cast forth 1854 έξω outside.   13:29   2532 και And 2240 ήξουσιν they shall come 575 από from 395 ανατολών east 2532 και and 1424 δυσμών west, 2532 και and 1005 βορρά north 2532 και and 3558 νότου south, 2532 και and 347 ανακλιθήσονται shall lie down 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   13:30   2532 και And 2400 ιδού behold, 1510.2.6 εισίν there are 2078 έσχατοι last 3739 οι who 1510.8.6 έσονται will be 4413 πρώτοι first, 2532 και and 1510.2.6 εισί there are 4413 πρώτοι first 3739 οι who 1510.8.6 έσονται will be 2078 έσχατοι last.   13:31   1722 εν On 1473-3588 αυτή τη the same 2250 ημέρα day 4334 προσήλθόν came forward 5100 τινες certain * Φαρισαίοι Pharisees, 3004 λέγοντες saying 1473 αυτώ to him, 1831 έξελθε Come forth, 2532 και and 4198 πορεύου go 1782 εντεύθεν from here! 3754 ότι for * Ηρώδης Herod 2309 θέλει wants 1473-615 σε αποκτείναι to kill you.   13:32   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 4198 πορευθέντες Having gone, 2036 είπατε you tell 3588 τη to the 258 αλώπεκι fox 3778 ταύτη this, 2400 ιδού Behold, 1544 εκβάλλω I cast out 1140 δαιμόνια demons, 2532 και and 2392 ιάσεις [2works of healing 2005 επιτελώ 1I complete] 4594 σήμερον today 2532 και and 839 αύριον tomorrow, 2532 και and 3588 τη the 5154 τρίτη third day 5048 τελειούμαι I am perfected.   13:33   4133 πλήν Furthermore, 1163 δει it is necessary 1473 με for me 4594 σήμερον today, 2532 και and 839 αύριον tomorrow, 2532 και and 3588 τη the 2192 εχομένη next 4198 πορεύεσθαι to go; 3754 ότι for 3756 ουκ it is not 1735 ενδέχεται permitted 4396 προφήτην a prophet 622 απολέσθαι to perish 1854 έξω outside * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   13:34   * Ιερουσαλήμ Jerusalem, * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3588 η the one 615 αποκτενούσα killing 3588 τους the 4396 προφήτας prophets, 2532 και and 3036 λιθοβολούσα stoning 3588 τους the ones 649 απεσταλμένους being sent 4314 προς to 1473 αυτήν her. 4212 ποσάκις How often 2309 ηθέλησα I wanted 1996 επισυνάξαι to assemble 3588 τα   5043-1473 τέκνα σου your children 3739 ον in the 5158 τρόπον manner 3733 όρνις a hen gathers 3588 την   1438 εαυτής her own 3555 νοσσιάν nest 5259 υπό under 3588 τας her 4420 πτέρυγας wings, 2532 και and 3756-2309 ουκ ηθελήσατε you wanted it not.   13:35   2400 ιδού Behold, 863 αφίεται [2is left 1473 υμίν 3to you 3588 ο   3624-1473 οίκος υμών 1your house] 2048 έρημος desolate. 3004-1161 λέγω δε And I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 3766.2 ου μη In no way 1473-1492 με ίδητε shall you behold me, 2193 έως until 302 αν whenever 2240 ήξη it should come 3753 ότε when 2036 είπητε you should say, 2127 ευλογημένος Being blessed 3588 ο is the one 2064 ερχόμενος coming 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the Lord.